Parkside PFSPS150 Operation And Safety Notes Page 44

Paint spray gun.
Hide thumbs
Úvod
V tomto návode na používanie sú použité nasledujúce piktogramy a symboly:
Prečítajte si návod na používanie!
Dbajte na výstražné a bezpečnostné
pokyny!
Pozor na úraz elektrickým prúdom!
Nebezpečné elektrické napätie –
smrteľné nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo výbuchu!
W
Watt (užitočný výkon)
Elektrické náradie ochrannej triedy II;
dvojitá ochranná izolácia
Striekacia pištoľ na farbu
PFSPS 150
Úvod
Q
Pred prvým uvedením do prevádzky
sa oboznámte s funkciami prístroja a in-
formujte sa o správnom zaobchádzaní
s elektrickými prístrojmi. K tomu si prečítajte nasle-
dujúci návod na obsluhu. Tento návod dobre
uschovajte. Rovnako odovzdajte všetky podklady
pri postúpení prístroja ďalším osobám.
Použitie prístroja v súlade
Q
s určením
Tento prístroj je vhodný na nanášanie farieb, lakov
atď. v domácom prostredí. S týmto prístrojom
môžete striekať farbu na materiál až do maximál-
nej hodnoty streku 100 DIN sekúnd. Akékoľvek iné
použitie a zmena tohto prístroja je v rozpore s
46 SK
Noste ochranné okuliare, ochranu
sluchu, masku proti prachu
a ochranné rukavice.
Pri práci s elektrickým náradím
udržiavajte deti a iné osoby v
dostatočnom odstupe.
Chráňte prístroj pred dažďom a
vlhkosťou. Preniknutie vody do
elektrického prístroja zvyšuje riziko,
zásahu elektrickým prúdom.
Poškodený prístroj, sieťová šnúra
alebo zástrčka znamenajú smrteľné
nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom. Pravidelne kontrolujte stav
prístroja, sieťovej šnúry a zástrčky.
Fajčenie zakázané!
Balenie prístroja a prístroj zlikvidujte
ekologickým spôsobom!
určením a predstavuje vysoké nebezpečenstvo
úrazu. Za škody spôsobené nevhodným použitím
prístroja nepreberáme žiadnu záruku. Prístroj je
určený výlučne na súkromné použitie.
Vybavenie prístroja
Q
fixačná skrutka
1
regulačný ventil
2
tlačidlo vypnutia a zapnutia
3
piest vstrekovacieho čerpadla
4
zarážka
5
nasávacia rúrka
6
nádobka na farbu
7
tryska
8
odsávací tlakový ventil
9
čerpadlo
10
čistiaca tryska
11
odmerka
12
predĺženie trysky
13

   Also See for Parkside PFSPS150

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: