Download Print this page

Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual page 19

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Batterier
Smid aldrig batterierne ud med det almindelige
husholdningsaffald.
Batterier kan indeholde giftige stoffer, som kan øde-
lægge miljøet. Bortskaf derfor altid batterierne efter
de gældende regler i loven.
Bortskaffelse af emballage
Aflever alle emballagematerialer på et
affaldsdepot, så miljøet skånes.
Garanti & Service
På denne donkraft får du 3 års garanti fra købsda-
toen. Apparatet er produceret omhyggeligt og in-
den levering afprøvet samvittighedsfuldt. Opbevar
kassebonen som bevis for købet.
I garantitilfælde bedes du kontakte service-afdelin-
gen telefonisk. På denne måde kan gratis indsendel-
se af varen garanteres.
Garantiydelsen gælder kun for materiale- eller fabri-
kationsfejl, men ikke for transportskader, sliddele el-
ler skader på skrøbelige dele som f.eks. kontakter
eller batterier. Produktet er kun beregnet til privat og
ikke til erhvervsmæssigt brug.
Ved misbrug og uhensigtsmæssig behandling, an-
vendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foreta-
get af vores autoriserede service-afdeling, ophører
garantien. Dine juridiske rettigheder indskrænkes
ikke ved denne garanti.
Garantiperioden forlænges ikke på grund af pro-
duktansvaret. Det gælder også for udskiftede og re-
parerede dele. Eventuelle skader og mangler, som
allerede findes ved køb, skal straks anmeldes efter
udpakning og senest to dage efter købsdatoen.
Når garantiperioden er udløbet, skal udgifterne til
reparationer betales normalt.
Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: kompernass@lidl.dk
Importør
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
- 17 -

Advertisement

loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1