Download Print this page

Ladda Batteriet - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Montering av den batteridrivna
borsten
Siffrorna framför de handlingsmoment som beskrivs
syftar på bilderna på den uppfällbara sidan.
Montera skaftet genom att sticka in de tre delar-
q
na i varandra och skruva fast genom att vrida
dem.
w
Skruva sedan fast skaftet i hållaren på
apparaten.
Fäst vägghållaren med hjälp av de
e
medlevererade skruvarna.

Ladda batteriet

Den batteridrivna borsten levereras tillsammans
med ett tomt Ni-MH-batteri. För att batteriet skall er-
hålla maximal kapacitet är det nödvändigt att lad-
da batteriet i cirka 16 timmar innan det används för
första gången. Därefter tar laddningen 12 – 16 tim.
Apparaten kan köras 30 min när batteriet är fullad-
dat, innan det är nödvändigt att ladda upp batteriet
igen.
Försäkra dig om att den batteridrivna borsten är av-
stängd innan du laddar batteriet,
om inte stänger du av den med på/av-knappen,
r
sätt laddningskontakten i apparatens laddnings-
t
uttag och strömkontakten i ett eluttag.
y
Den röda kontrollampan lyser när batteriet lad-
das upp. Kontrollera kontakterna om så inte är
fallet.
När laddningen är färdig kopplar apparaten över
till underhållsladdning (servicefunktion). Låt den
ändå inte vara permanent ansluten till nätladdaren
för att undvika ev. skador på batteriet.
Observera:
• Använd endast den bifogade laddaren
(9V
200 mA). Andra laddare kan göra så
att apparaten blir totalförstörd!
• Driv endast apparaten tillsammans med det bifo-
gade batteriet. Annars kan apparaten skadas.
• Försök inte att demontera batteriet för att ladda
upp det.
• Försök inte att öppna kåpan på batteriet eller att
ta i sär det, eftersom det förstör batteriet.
Att arbeta med den
batteridrivna borsten
Observera:
• Använd aldrig apparaten med smutsbehållaren
avtagen. Smutsen virvlas bara upp!
• Håll inte den roterande borsten, stavarna eller
öppningarna på apparaten nära kropp eller
ansikte. Risk för personskador!
Tryck på brytaren för att starta den
r
batteridrivna borsten. Tryck en gång till för att
koppla ifrån.
• Sopa nu golvet med den batteridrivna borsten.
• Det går att låta borstskaftet vara kvar i lodrätt
position vid pauser i arbetet.
Observera: på en del sorters mattor är det
möjligt att den batteridrivna borsten knattrar eller
hoppar. Arbeta i så fall långsamt och i motsatt rikt-
ning.
Rengöring
Rengör smutsbehållaren så här:
Töm smutsbehållaren efter varje användning, så att
den batteridrivna borsten bibehåller sin effekt.
u
Tryck på knappen på smutsbehållaren för att los-
sa den från apparaten.
Dra ut smutsbehållaren ur apparaten vågrätt
i
med en viss rörelse uppåt.
• Töm smutsbehållaren och sätt in den igen.
- 11 -

Advertisement

loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1