Download Print this page

Philips QT4015 Important Information Manual page 9

Hide thumbs Also See for QT4015:

Advertisement

Opasnost
-
Vodite računa da se aparat i adapter ne
pokvase (Sl. 1).
Upozorenje
-
Pre nego što uključite aparat, proverite da li napon
naveden na adapteru odgovara naponu lokalne
električne mreže.
-
Adapter ima ugrađen transformator. Nemojte
da uklanjate adapter da biste ga zamenili drugim
priključkom, jer se na taj način izlažete opasnosti.
-
Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8
godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili
mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva
i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su
dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da
razumeju moguće opasnosti.
-
Čišćenje i korisničko održavanje dopušteno je samo
deci starijoj od 8 godina i uz nadzor odraslih.
-
Aparat i njegov kabl držite van domašaja dece mlađe
od 8 godina.
-
Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi
igrala aparatom.
Oprez
-
Uvek proverite aparat pre upotrebe. Nemojte
koristiti aparat ako je neki od njegovih delova
oštećen ili polomljen jer to može izazvati povrede.
-
Ovaj aparat koristite isključivo za svrhe za koje
je namenjen, kao što je prikazano u korisničkom
priručniku.
-
Upotrebljavajte, punite i odlažite aparat na
temperaturi od 5°C do 35°C.
-
Za punjenje aparata koristite samo isporučeni utikač.
-
Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim
da bi se izbegla opasnost.
-
Ako je aparat izložen velikim promenama u
temperaturi, pritisku i vlažnosti, pre korišćenja ga
ostavite 30 minuta da se aklimatizira.
-
Za čišćenje aparata nemojte koristiti kompresovani
vazduh, jastučiće za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje
niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili aceton.
-
Maksimalna jačina buke: Lc = 75 dB (A)
Usklađenost sa standardima
-
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim standardima u
vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF).
naručivanje dodataka
Da biste kupili dodatke za ovaj aparat, posetite našu
prodavnicu na mreži na adresi www.shop.philips.com/
service. Ako prodavnica na mreži nije dostupna u vašoj
zemlji, obratite se distributeru Philips proizvoda ili Philips
servisnom centru. Ako imate bilo kakvih teškoća pri
nabavci dodataka za aparat, obratite se centru za korisničku
podršku kompanije Philips u svojoj zemlji. Podatke za
kontakt ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu.
Zaštita okoline
-
Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte
da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na
zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete
doprineti zaštiti okoline (Sl. 2).
-
Ugrađena punjiva baterija sadrži supstance koje mogu
da zagade okolinu. Uvek uklonite bateriju pre nego što
bacite aparat i predate ga na zvaničnom odlagalištu.
Baterije odlažite na zvaničnom mestu za odlaganje
baterija. Ako imate problema sa uklanjanjem baterije,
aparat možete da odnesete u Philips servisni centar.
Osoblje centra će ukloniti bateriju i odložiti je tako da
ne zagađuje okolinu. (Sl. 3)
Uklanjanje punjive baterije
Bateriju vadite samo pre odlaganja aparata na otpad.
Pazite da baterija bude potpuno prazna pri uklanjanju.
Budite oprezni, strane baterija i delovi kućišta veoma
su oštri.
1
Proverite da li sa zadnje/prednje strane aparata ima
zavrtanja. Ako ima, uklonite ih.
2
Uklonite zadnju i/ili prednju ploču aparata pomoću
odvijača. Ako je potrebno, uklonite i dodatne vijke i/
ili delove da biste došli do štampane ploče i punjive
baterije.
3
Po potrebi presecite žice da biste odvojili štampanu
ploču i punjivu bateriju od aparata.
garancija i servis
Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate
neki problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips
na adresi www.philips.com ili se obratite centru za
korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj
telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu).
Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku,
obratite se lokalnim distributeru Philips proizvoda.
Ograničenja garancije
Uslovi međunarodne garancije ne pokrivaju aparate za
šišanje zato što su podložni habanju.
україНська
Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу
Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою,
яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб
на веб-сайті www.philips.com/welcome.
Важлива інформація
Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед
початком користування пристроєм та зберігайте його
для довідки в подальшому.
Небезпечно
-
Зберігайте пристрій та адаптер сухими (Мал. 1).
увага!
-
Перед тим як під'єднувати пристрій до мережі,
перевірте, чи збігається напруга, вказана на
адаптері, із напругою у мережі.
-
Адаптер містить трансформатор. Для запобігання
небезпеки не від'єднуйте адаптер, щоб замінити
його іншим.
-
Цим пристроєм можуть користуватися діти віком
від 8 років або більше чи особи із послабленими
фізичними відчуттями або розумовими
здібностями, чи без належного досвіду та знань,
за умови, що користування відбувається під
наглядом, їм було проведено інструктаж щодо
безпечного користування пристроєм та їх було
повідомлено про можливі ризики.
-
Не дозволяйте дітям до 8 років виконувати
чищення та догляд без нагляду дорослих.
-
Зберігайте пристрій та шнур живлення подалі від
дітей віком до 8 років.
-
Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися
пристроєм.
увага
-
Завжди перевіряйте пристрій перед
використанням. Не використовуйте пристрій,
якщо одну з насадок пошкоджено чи зламано,
оскільки це може призвести до травмування.
-
Використовуйте цей пристрій лише за
призначенням, як описано в посібнику користувача.
-
Використовуйте, заряджайте і зберігайте пристрій
за температури від 5°C до 35°C.
-
Для заряджання пристрою використовуйте лише
адаптер, що додається.
-
Якщо адаптер пошкоджено, його обов'язково треба
замінити оригінальним, щоб уникнути небезпеки.
-
Якщо пристрій потрапив в умови сильної
зміни температури, тиску чи вологості, перед
використанням дайте йому пристосуватися до
нових умов протягом 30 хвилин.
-
Не використовуйте для чищення пристрою
стиснене повітря, жорсткі губки, абразивні засоби
чи рідини для чищення, такі як бензин чи ацетон.
-
Рівень шуму: Lc = 75 дБ (A)
Відповідність стандартам
-
Цей пристрій Philips відповідає всім стандартам,
які стосуються електромагнітних полів (ЕМП).
Замовлення приладь
Придбати приладдя для цього пристрою можна в
Інтернет-магазині за адресою www.shop.philips.com/
service. Якщо у Вашій країні немає Інтернет-магазину,
зверніться до дилера Philips або сервісного центру
Philips. Якщо у Вас виникають проблеми з придбанням
приладь для пристрою, зверніться до Центру
обслуговування клієнтів Philips у своїй країні. Контактну
інформацію можна знайти в гарантійному талоні.
Навколишнє середовище
-
Не викидайте пристрій разом із звичайними
побутовими відходами, а здавайте його в
офіційний пункт прийому для повторної
переробки. Таким чином, Ви допомагаєте
захистити довкілля (Мал. 2).
-
Вбудована акумуляторна батарея містить
речовини, які можуть забруднювати навколишнє
середовище. Перед утилізацією пристрою або
передачею в офіційний пункт прийому завжди
виймайте батареї. Батареї віддайте в офіційний
пункт прийому батарей. Якщо Ви не можете
вийняти батареї, візьміть пристрій зі собою до
сервісного центру Philips, де батареї виймуть
та утилізують у безпечний для навколишнього
середовища спосіб. (Мал. 3)
Виймання акумуляторної батареї
Виймайте акумуляторну батарею лише тоді, коли
викидаєте бритву. Перед тим як вийняти батарею,
перевірте, чи вона повністю розряджена.
Будьте обережні: вузькі сторони та частини корпусу
батареї дуже гострі.
1
Перевірте, чи ззаду або спереду на пристрої є
гвинти. Їх слід відкрутити.
2
За допомогою викрутки зніміть задню та/або
передню панель пристрою. Якщо потрібно, зніміть
також додаткові гвинти та/або деталі, доки не
побачите плату з акумуляторною батареєю.
3
За необхідності обріжте дроти і від'єднайте
плату та акумуляторну батарею від пристрою.
гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування
або ж виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії
Philips www.philips.com або зверніться до Центру
обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні
(телефон можна знайти у гарантійному талоні). Якщо
у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів,
зверніться до місцевого дилера Philips.
Обмеження гарантії
Умови міжнародної гарантії не поширюються на
ріжучі блоки, оскільки вони зношуються.

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Qt4014Qt4005Qt4000