Download Print this page

Philips QT4015 Important Information Manual page 2

Hide thumbs Also See for QT4015:

Advertisement

guarantee restrictions
Cutting units are not covered by the terms of the
international guarantee because they are subject to wear.
Български
Въведение
Поздравления за вашата покупка и добре дошли във
Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата
от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на
адрес www.philips.com/welcome.
Важно
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази
важна информация и я запазете за справка в бъдеще.
Опасност
-
Пазете уреда и адаптера от влага (фиг. 1).
Предупреждение
-
Преди да свържете уреда, проверете дали
напрежението, посочено върху адаптера, отговаря
на това на местната електрическа мрежа.
-
В адаптера има трансформатор. Не отрязвайте
адаптера, за да го замените с друг щепсел, тъй
като това крие опасности.
-
Този уред може да се използва от деца на
възраст над 8 години и от хора с намалени
физически възприятия или умствени недостатъци
или без опит и познания, ако са под наблюдение
или са инструктирани за безопасна употреба на
уреда и са разбрали евентуалните опасности.
-
Почистване и поддръжка на уреда може да се
извършва от деца на възраст над 8 години и под
родителски надзор.
-
Пазете уреда и захранващия кабел далече от
достъп на деца на възраст под 8 години.
-
Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
Внимание
-
Винаги проверявайте уреда, преди да го
използвате. Не използвайте уреда, ако някоя от
частите му е повредена или счупена, тъй като
това може да причини нараняване.
-
Този уред трябва да се използва само за целите,
за които е предназначен, както е показано в
ръководството за потребителя.
-
Използвайте, зареждайте и съхранявайте уредите
при температура между 5°C и 35°C.
-
За зареждане на уреда използвайте само
доставения с него адаптер.
-
С оглед на предотвратяване на злополука,
винаги заменяйте повредения адаптер само с
оригинален такъв.
-
Ако уредът е бил подложен на значителни
промени в температурата, налягането или
влажността, изчакайте да се климатизира за 30
минути, преди да го използвате.
-
Никога не почиствайте уреда с въздух под налягане,
абразивни гъби, абразивни почистващи препарати
или агресивни течности, като бензин или ацетон.
-
Максимално ниво на шума: Lc = 75 dB(A)
съответствие със стандартите
-
Този уред Philips е в съответствие с всички
стандарти по отношение на електромагнитните
излъчвания (EMF).
Поръчване на аксесоари
За да закупите аксесоари за този уред, посетете
нашия онлайн магазин на адрес
www.shop.philips.com/service. Ако онлайн
магазинът не е достъпен във вашата страна, посетете
търговец на уреди Philips или сервиз на Philips. Ако
срещнете затруднения при снабдяването с аксесоари
за уреда, обърнете се към Центъра за обслужване на
потребители на Philips във вашата страна. Данните за
контакт ще намерите в международната гаранционна
карта.
Опазване на околната среда
-
След края на срока на експлоатация на уреда не
го изхвърляйте заедно с обикновените битови
отпадъци, а го предайте в официален пункт за
събиране, където да бъде рециклиран. По този
начин вие помагате за опазване на околната
среда (фиг. 2).
-
Вградената акумулаторна батерия съдържа
вещества, които може да замърсят околната
среда. Непременно извадете батерията, преди
да изхвърлите уреда или да го предадете
в официален пункт за събиране. Предайте
батерията в официален пункт за събиране на
батерии. Ако имате проблеми при изваждане на
батерията, можете да занесете уреда в сервизен
център на Philips. Там служителите ще извадят
батерията и ще я изхвърлят по начин, опазващ
околната среда. (фиг. 3)
изваждане на акумулаторната батерия
Изваждайте акумулаторната батерия само когато
ще изхвърляте уреда. Трябва да сте сигурни, че
батерията е напълно изтощена, когато я изваждате.
Внимавайте, планките и корпуса на батерията са
много остри.
1
Проверете дали има винтове отзад или отпред
на уреда. Ако има, развийте ги.
2
Свалете с отвертка задния и/или предния
панел на уреда. Ако е необходимо, свалете и
допълнителните винтове и/или части, докато
видите платката с батерията.
3
Ако е необходимо, отрежете проводниците, за
да отделите печатната платка и акумулаторната
батерия от уреда.
гаранция и сервиз
Ако се нуждаете от сервизно обслужване или
информация или имате проблем, посетете уеб
сайта на Philips на адрес www.philips.com или се
обърнете към Центъра за обслужване на потребители
на Philips във вашата държава (телефонния му номер
ще намерите в международната гаранционна карта).
Ако във вашата държава няма Център за обслужване
на потребители, обърнете се към местния търговец
на уреди на Philips.
Ограничения на гаранцията
Условията на международната гаранция не важат за
подстригващите блокове, тъй като те подлежат на
амортизация.
Čeština
Úvod
Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti
Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips
poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.philips.com/welcome.
Důležité
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku
s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.
nebezpečí
-
Přístroj i adaptér udržujte vždy v suchu (Obr. 1).
Varování
-
Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte,
zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím
v místní elektrické síti.
-
Adaptér obsahuje transformátor. Proto tento adaptér
nikdy nenahrazujte jinou zástrčkou, protože by mohla
vzniknout nebezpečná situace.
-
Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento
přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem
nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje
a že chápou rizika, která mohou hrozit.
-
Čištění a údržbu by neměly provádět děti, které jsou
mladší než 8 let a jsou bez dozoru.
-
Přístroj a jeho kabel udržujte mimo dosah dětí
mladších 8 let.
-
Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
Upozornění
-
Před použitím přístroj vždy zkontrolujte. Pokud je přístroj
poškozen, nepoužívejte jej. Mohlo by dojít ke zranění.
-
Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je
určen, jak je vyobrazeno v uživatelské příručce.
-
Přístroj používejte, nabíjejte a uchovávejte při teplotě
mezi 5 °C a 35 °C.
-
K nabíjení přístroje používejte pouze dodaný adaptér.
-
Pokud byl poškozen adaptér, musí být vždy nahrazen
originálním typem, abyste předešli možnému nebezpečí.
-
Pokud je přístroj vystaven velké změně teploty, tlaku
nebo vlhkosti, nechte přístroj před použitím 30 minut
aklimatizovat.
-
K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch,
kovové žínky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky,
jako je například benzín nebo aceton.
-
Maximální hladina hluku: Lc = 75 dB (A)
soulad s normami
-
Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem
normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP).
Dodatečné příslušenství
Chcete-li zakoupit příslušenství pro tento přístroj,
navštivte náš online obchod na adrese
www.shop.philips.com/service. Pokud není online
obchod dostupný ve vaší zemi, obraťte se na prodejce
výrobků Philips nebo servisní středisko Philips. Budete-
li mít jakékoli potíže se získáním příslušenství pro
váš přístroj, kontaktujte středisko péče o zákazníky
společnosti Philips ve vaší zemi. Kontaktní informace
naleznete v záručním listu s celosvětovou platností.
Životní prostředí
-
Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného
komunálního odpadu, ale odevzdejte do sběrny
určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní
prostředí (Obr. 2).
-
Vestavěná baterie obsahuje látky, které mohou škodit
životnímu prostředí. Před vyhozením přístroje nebo
odevzdáním na oficiálním sběrném místě z něj vždy
vyjměte baterii. Baterie odevzdejte na oficiálním
sběrném místě pro baterie. Nedaří-li se vám baterii
vyjmout, můžete přístroj zanést do servisního centra
společnosti Philips. Zaměstnanci centra baterii
vyjmou a zajistí její bezpečnou likvidaci. (Obr. 3)
Vyjmutí akumulátoru
Akumulátor z přístroje vyjměte pouze tehdy, až budete
holicí strojek likvidovat. Budete-li akumulátor vyjímat,
ujistěte se, že je zcela vybitý.

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Qt4014Qt4005Qt4000