Philips QT4005 User Manual
Hide thumbs Also See for QT4005:
Table of Contents
 • Български
 • Čeština
 • Eesti
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Қазақша
 • Lietuviškai
 • Latviešu
 • Polski
 • Română
 • Русский
 • Slovensky
 • Slovenščina
 • Srpski
 • Українська

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Always here to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
QT4005
QT4000
User manual

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips QT4005

 • Page 1 Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome QT4005 QT4000 User manual...
 • Page 3: Table Of Contents

  English 4 Български 10 Čeština 17 EEsTi 22 Hrvatski 29 Magyar 35 ҚазаҚша 41 Lietuviškai 48 Latviešu 54 PoLski 60 roMână 67 русский 73 sLovensky 80 sLovenšČina 86 srPski 92 українська 98...
 • Page 4: English

  English introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. general description (Fig. 1) Trimming comb Cutting unit Precision Zoom Lock™ adjustment ring On/off slide Socket for appliance plug...
 • Page 5 English general The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages from 100 to 240 volts. The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts. Charging Charge the appliance fully before you use it for the first time or after a long period of disuse.
 • Page 6 English Setting Resulting hair length 10mm Note: When you trim for the first time, start at the highest setting (10) to familiarise yourself with the appliance. Switch on the appliance. To trim most effectively, move the trimmer against the hair growth direction.
 • Page 7 English Trimming without comb Use the trimmer without beard trimming comb to trim full beards and single hairs. Be careful when you trim without comb because the cutting element removes every hair it touches. Pull the beard trimming comb off the appliance as shown in figure 8. Switch on the appliance.
 • Page 8 To purchase accessories for this appliance, please visit our online shop at www.shop.philips.com/service. If the online shop is not available in your country, go to your Philips dealer or a Philips service centre. If you have any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country.
 • Page 9 Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.
 • Page 10: Български

  или гребенът за подстригване, тъй като това може да доведе до нараняване. Електромагнитни полета Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно инструкциите в това ръководство за потребителя, уредът...
 • Page 11 Български Общи положения Уредът е снабден с автоматичен селектор на напрежение и е подходящ за напрежения на мрежата в диапазона от 100 до 240 волта. Адаптерът преобразува 100-240 волта в безопасно ниско напрежение под 24 волта. Зареждане Преди да използвате уреда за първи път или след продължителен период...
 • Page 12 Български Подстригване с гребен Завъртете регулиращия пръстен Precision Zoom Lock™ до желаната настройка. Избраната настройка е настройката в центъра на регулиращия пръстен. Вижте долната таблица за бърза справка относно настройките и съответните дължини на косъма. Настройка Получена дължина на космите 1 мм...
 • Page 13 Български Подстригване с уникалната настройка “набола брада” За да създадете оформление “набола брада”, подрязвайте с гребена за подстригване на брада и настройка 1. Подстригване без гребен Използвайте машинката без гребена за подстригване на брада за подстригване на цялата брада и за отделни косми. Внимавайте, когато...
 • Page 14 Натиснете подстригващия блок обратно на мястото му на уреда (до щракване). Подмяна Заменяйте износен или повреден подстригващ блок само с оригинален подстригващ блок Philips, наличен в упълномощените сервизи на Philips. Свалете подстригващия блок. Свалете стария подстригващ блок, като натиснете срещу зъбите...
 • Page 15 магазин на адрес www.shop.philips.com/service. Ако онлайн магазинът не е достъпен във вашата страна, посетете търговец на уреди Philips или сервиз на Philips. Ако срещнете затруднения при снабдяването с аксесоари за уреда, обърнете се към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна. Данните за...
 • Page 16 проблем, посетете уеб сайта на Philips на адрес www.philips.com/ support или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна. Телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта. Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец...
 • Page 17: Čeština

  Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. Všeobecný popis (Obr. 1) Zastřihovací hřeben Střihací jednotka Nastavovací kroužek s™ přesným zajištěním polohy Posuvný...
 • Page 18 Čeština obecné informace Přístroj je vybaven automatickým voličem napětí; je vhodný do sítě o napětí od 100 do 240 voltů. Adaptér transformuje 100 V až 240 V na bezpečné nízké napětí nižší než 24 V. nabíjení Před prvním použitím nebo po delší přestávce v používání přístroj plně nabijte.
 • Page 19 Čeština Nastavení Výsledná délka vousů 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Poznámka: Pokud s přístrojem pracujete poprvé, začněte s maximálním nastavením (10), abyste si práci s přístrojem vyzkoušeli. Přístroj zapněte.
 • Page 20 Čeština Zastřihování bez hřebenového nástavce Ke stříhání plnovousu a jednotlivých vousů použijte zastřihovač bez hřebene pro zastřihování vousů. Pokud zastřihujete bez hřebene, buďte opatrní, protože střihací jednotka odstřihne všechny vlasy, jichž se dotkne. Vytáhněte hřeben pro zastřihování vousů z přístroje, jak je uvedeno na obrázku 8.
 • Page 21 Chcete-li zakoupit příslušenství pro tento přístroj, navštivte náš online obchod na adrese www.shop.philips.com/service. Pokud není online obchod dostupný ve vaší zemi, obraťte se na prodejce výrobků Philips nebo servisní středisko Philips. Budete-li mít jakékoli potíže se získáním příslušenství pro váš přístroj, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší...
 • Page 22 Potřebujete-li servis, informace nebo dojde-li k potížím, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com/support, nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi. Příslušné telefonní číslo najdete v záručním listu s celosvětovou platností. Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, kontaktujte místního...
 • Page 23: Eesti

  EEsTi sissejuhatus Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi toodete kasutajate hulka! Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome. Üldine kirjeldus (Jn 1) Piiramiskamm Lõikur Täppispiirli lukustuse™ reguleerimisvõru Sisse-välja liuglüliti Seadme pistikupesa Hari Seadme pistik Laadimise märgutulega adapter Tähtis...
 • Page 24 EEsTi laadimine Enne esmakasutust või pärast pikaaegset kasutamata seismist laadige seadme aku täielikult täis. Seadme täislaadimiseks kulub umbes 10 tundi. Täislaetud seadme juhtmeta tööaeg on kuni 35 minutit. Märkus. Ohutuse tagamiseks saab epilaatorit ainult juhtmeta kasutada. Enne kasutamist veenduge, et seadme aku on laetud. Veenduge, et seade on välja lülitatud.
 • Page 25 EEsTi Seadistused Karvade pikkus 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Märkus. Esmakordselt piirates alustage seadmega harjumiseks maksimaalsest seadistusest (10). Lülitage seade sisse. Tõhusaimaks piiramiseks liigutage piirlit karvakasvule vastupidises suunas.
 • Page 26 EEsTi Piiramine ilma kammita Üksikute juuksekarvade ja täishabeme piiramiseks kasutage piirlit ilma habemepiiramiskammita. Olge ettevaatlik, kui kasutate juukselõikurit ilma juhtkammita, sest lõikur lõikab kõik ettejäävad juuksed ära. Tõmmake piirlikamm seadmelt maha nagu on näidatud joonisel 8. Lülitage seade sisse. Tehke piirliga täpseid liigutusi. Puudutage piirliga õrnalt karvu. Puhastamine Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimiskäsna, abrasiivseid puhastusvahendeid ega ka agressiivseid vedelikke nagu bensiini või...
 • Page 27 Vajutage lõikepea seadmele tagasi (kuulete klõpsatust). Tarvikute tellimine Sellele seadmele tarvikute ostmiseks külastage meie veebilehte www.shop.philips.com/service. Kui teie riigis ei ole Philipsi veebipoodi, pöörduge Philipsi müügiesindaja või Philipsi teeninduskeskuse poole. Kui te ei leia vajalikke tarvikuid, pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse.
 • Page 28 Ärge ühendage seadet pärast selle avamist uuesti elektrivõrku. garantii ja hooldus Kui vajate hooldust, teavet või teil on probleem, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse. Telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiilehelt. Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge...
 • Page 29: Hrvatski

  Hrvatski Uvod Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. opći opis (sl. 1) Češalj za podrezivanje Jedinica rezača Prsten za podešavanje™ Precision Zoom Lock Klizni gumb za uključivanje/isključivanje...
 • Page 30 Hrvatski općenito Aparat ima mehanizam za automatski odabir napona i odgovara mu napon od 100 do 240 V. Adapter za napajanje pretvara napon od 100 - 240 V u siguran niski napon manji od 24 V. Punjenje Aparat potpuno napunite prije prve uporabe ili ako ga duže vrijeme niste upotrebljavali.
 • Page 31 Hrvatski Postavka Dužina dlačica nakon podrezivanja 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Napomena: Prilikom prvog podrezivanja započnite s najvišom postavkom (10) kako biste se navikli na rad s aparatom. Uključite aparat.
 • Page 32 Hrvatski Podrezivanje bez češlja Koristite trimer bez nastavka s češljem za podrezivanje cijele brade i pojedinačnih dlačica. Budite pažljivi prilikom podrezivanja bez češlja jer element za rezanje uklanja svaku dlačicu koju dotakne. Povucite češalj za podrezivanje brade s aparata na način prikazan na slici 8.
 • Page 33 Ako trgovina na mreži nije dostupna u vašoj državi, posjetite svog prodavača proizvoda tvrtke Philips ili servisni centar tvrtke Philips. Ako imate poteškoća prilikom nabavke dodatne opreme za aparat, kontaktirajte centar za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi. Podatke za kontakt pronaći...
 • Page 34 Ako vam je potreban servis ili informacija, odnosno ako imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com/ support, ili se obratite centru za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi. Broj telefona nalazi se u međunarodnom jamstvu. Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnom prodavaču...
 • Page 35: Magyar

  Magyar Bevezetés Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljeskörű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Általános leírás (ábra 1) Formázófésű Vágóegység Precision Zoom rögzítés™ szabályozógyűrű Be-/kikapcsológomb A készülék csatlakozó aljzata Kefe Készülék csatlakozó Adapter töltésjelző fénnyel Fontos! A készülék első...
 • Page 36 Magyar Általános információ A készülék automatikus hálózati feszültségválasztóval van ellátva, így 100–240 Volt hálózati feszültséghez csatlakoztatható. Az adapter a 100–240 voltos feszültséget biztonságos, legfeljebb 24 voltos feszültségre alakítja át. töltés Mielőtt első alkalommal, vagy hosszabb kihagyás után használja a készüléket, töltse fel teljesen.
 • Page 37 Magyar Beállítás Végeredmény 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Megjegyzés: Ha először végez szőrzetvágást a készülékkel, kezdjen a legnagyobb beállítással (10 mm), hogy megismerkedjen a készülék használatával.
 • Page 38 Magyar vágás fésű nélkül A teljes szakáll formázásához, illetve egy-egy szőrszál eltávolításához a szakállformázó fésű nélkül használja a készüléket. Legyen óvatos, ha a fésű nélkül használja a vágókészüléket, mert a vágóegység minden hajszálat levág, amely az útjába kerül. Húzza le a szakállformázó fésűt a készülékről, a 8. ábrának megfelelően.
 • Page 39 Magyar Csere Az elhasználódott, vagy sérült vágóegységet csak eredeti, hivatalos Philips szakszervizben beszerezhető Philips vágóegységgel cserélje. Nyissa ki a vágóegységet. A fogazatánál nyomva távolítsa el a régi vágóegységet. Helyezze az új vágóegység nyelvét a vezetőbarázdába. Nyomja vissza a készülék vágóegységét a készülékre kattanásig.
 • Page 40 A készülék hivatalos gyűjtőhelyen leadása előtt vagy leselejtezésekor távolítsa el belőle az akkumulátort. Az akkumulátort hivatalos akkumulátorgyűjtő helyen adja le. Ha az akkumulátor eltávolítása gondot okozna, elviheti készülékét valamelyik Philips szervizbe is, ahol eltávolítják és környezetkímélő módon kiselejtezik az akkumulátort. az akkumulátor eltávolítása Csak a teljesen lemerült akkumulátort távolítsa el.
 • Page 41: Қазақша

  ҚазаҚша Кіріспе Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін, өнімді www.philips.com/welcome веб-торабында тіркеңіз. Жалпы сипаттама (Cурет 1) Триммер тарағы Қырқатын бөлік Precision Zoom Lock ™ жүйесін реттеу сақинасы Қосу/өшіру сырғытпасы Құралдың штепсельдік ұшы жалғанатын ұя...
 • Page 42 ҚазаҚша Жалпы ақпарат Құралда автоматты түрде кернеу таңдаушы құралы орнатылған, сондықтан 100 ден 240 вольтқа дейінгі кернеуді тоқпен жұмыс жасай береді. Адаптер 100-240 вольтты 24 вольттан төмен қауіпсіз кернеуге түрлендіреді. зарядтау Құрылғыны алғаш рет немесе ұзақ уақыттан кейін қолданар алдында толық...
 • Page 43 ҚазаҚша Тарақ көмегімен кесу 1 Precision Zoom Lock™ жүйесін реттеу сақинасын қажетті параметрге бұрыңыз. Таңдалған параметр — реттеу сақинасының ортасындағы параметр. Реттеулер мен шаштың ұзындығы нәтижесіне жалпы шолуды көру үшін төмендегі кестені қараңыз. Параметр Нәтижесінде алатын шаш ұзындығы 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм 8 мм 9 мм 10 мм...
 • Page 44 ҚазаҚша «Сақалды жұқалау» атты бірегей реттеумен қырыну 1 «Сақалды жұқалау» үшін қосымша бөлшек ретінде болатын қырыну тарағын 1-реттеуге келтіріп қырыңыз. Тарақсыз шаш кесу Құралды тарақсыз сақалды толығымен және жеке шаштарды күзеу үшін қолдануға болады. Тарақсыз қиғанда абай болыңыз, себебі кесетін элемент тиген шаштың бәрін кесіп отырады. 1 Сақалды тегістеу тарағын құрылғыдан 8-суретте көрсетілгендей шығарып алыңыз. 2 Құралды қосыңыз. 3 Жақсы бақыланған қозғалыстар жасап, ұстараны шаштарға жеңіл тигізіңіз. Тазалау Құралды тазалағанда, қыратын шүберектерді, қырғыш тазалау құралдарын, спирт, жанармай немесе ацетон тәріздес сұйықтықтарды қолданбаңыз. 1 Құралдың өшірілгенін және розеткадан ажыратылғанын тексеріңіз. 2 Құралдың корпусын құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
 • Page 45 ҚазаҚша 4 Кесу бөлігін кесу бөлігінің тісіне қарсы итеру арқылы шығарып алып, оны щеткамен тазалаңыз немесе ағын су астында шайыңыз. 5 Артық суды сілкіп тастап, кесу бөлігінің құлақшасын бағыттауыш тесікшелерге кіргізу арқылы оны орналастырыңыз. 6 Шаш қырқатын бөлікті құралға қайтадан итеріңіз («сырт» ете түседі). ауыстыру Ескірген немесе зақымдалған шаш қырқатын бөлікті тек Philips берген қызмет орталықтарында табуға болатын Philips түпнұсқалық шаш қырқатын бөлікпен ғана ауыстыру керек. 1 Шаш қырқатын бөлікті ашыңыз. 2 Ескі кесу бөлігін кесу бөлігінің тісіне қарсы итеру арқылы шығарып алыңыз. 3 Жаңа кесу бөлігінің құлақшасын бағыттауыш тесікшелерге кіргізіңіз.
 • Page 46 ҚазаҚша Қосалқы құралдарға тапсырыс беру Бұл құрылғыға қосалқы құралдар сатып алу үшін, www.shop.philips.com/ service мекенжайындағы онлайн-дүкенімізге кіріңіз. Онлайн-дүкен қызметін пайдалану еліңізде мүмкін болмаса, Philips дилеріне немесе Philips қызмет көрсету орталығына барыңыз. Құрылғы үшін қосалқы құралдар алуда қиындықтар болса, еліңіздегі Philips Тұтынушыларды...
 • Page 47 Кепілдік және қызмет көрсету Қызмет көрсету жұмыстары немесе ақпарат қажет болса немесе проблема туындаса, Philips компаниясының www.philips.com/ support веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз. Телефон нөмірін дүниежүзілік кепілдік кітапшасынан табуға болады. Еліңізде тұтынушыларды қолдау орталығы болмаған жағдайда, жергілікті Philips дилеріне хабарласыңыз.
 • Page 48: Lietuviškai

  Lietuviškai Įvadas Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Kad galėtumėte naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį registruokite adresu www.philips.com/ welcome. Bendrasis aprašymas (Pav. 1) Kirpimo šukos Kirpimo įtaisas Dydžio koregavimo užrakto™ reguliavimo žiedas Įjungimo / išjungimo slankiklis Lizdas prietaiso kištukui Šepetėlis...
 • Page 49 Lietuviškai Įkrovimas Visiškai įkraukite prietaisą prieš pirmą kartą naudodami arba naudodami jį po ilgos pertraukos. Prietaisas visiškai įkraunamas maždaug per 10 valandų. Kai prietaisas yra iki galo įkrautas, neprisijungus prie maitinimo šaltinio dirbti galima iki 35 minučių. Pastaba. Dėl saugumo epiliatorių galima naudoti tik be laido. Prieš naudodami prietaisą...
 • Page 50 Lietuviškai Nustatymai Pageidaujamas plaukų ilgis 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Pastaba. Kirpdami pirmą kartą, pradėkite nuo didžiausio nustatymo (10), kad sužinotumėte, kaip veikia prietaisas. Įjunkite prietaisą. Kirpimas bus veiksmingiausias, jei kirptuvu brauksite prieš...
 • Page 51 Lietuviškai kirpimas be šukų Mašinėlę be barzdos kirpimo šukų galite naudoti kirpdami ir visą barzdą, ir pavienius plaukelius. Kirpdami be šukų būkite atidūs, nes kirpimo elementas pašalina visus plaukus, kuriuos paliečia. Nuimkite barzdos kirpimo šukas nuo prietaiso, kaip parodyta 8 paveikslėlyje. Įjunkite prietaisą.
 • Page 52 Norėdami įsigyti šio prietaiso priedų, apsilankykite mūsų internetinėje parduotuvėje adresu www.shop.philips.com/service. Jei internetinės parduotuvės jūsų šalyje nėra, apsilankykite pas savo „Philips“ atstovą arba „Philips“ techninės priežiūros centre. Jei negalite gauti prietaisui reikiamų priedų, kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.
 • Page 53 Prireikus techninės priežiūros paslaugų, informacijos ar jei iškilo problema, apsilankykite „Philips“ svetainėje adresu www.philips.com/support arba susisiekite su jūsų šalyje esančiu „Philips“ klientų aptarnavimo centru. Jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke. Jei klientų aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, apsilankykite pas savo...
 • Page 54: Latviešu

  Latviešu ievads Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/ welcome. vispārīgs apraksts (Zīm. 1) Griešanas ķemme Griešanas bloks Precision Zoom Lock™ regulēšanas gredzens Ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzis Ligzda ierīces spraudnim Suka Ierīces spraudnis...
 • Page 55 Latviešu vispārīgi Ierīce ir aprīkota ar automātisku sprieguma selektoru un ir piemērota maiņstrāvas elektrotīklam, kura spriegums ir diapazonā no 100 līdz 240 voltiem. Barošanas kontaktdakša pārveido 100–240 voltu spriegumu uz drošu spriegumu, kas ir mazāks par 24 voltiem. Lādēšana Pirms lietojat ierīci pirmo reizi vai pēc ilgāka pārtraukuma, pilnībā uzlādējiet Lai pilnībā...
 • Page 56 Latviešu Iestādījums Iegūstamais matiņu garums 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Piezīme. Ja griežat matus ar apgriešanas ierīci pirmo reizi, lai iepazītos ar ierīci, sāciet ar augstāko iestatījumu (10). Ieslēdziet ierīci.
 • Page 57 Latviešu griešana bez ķemmes Lietojiet trimmeri bez bārdas griešanas ķemmes, lai nogrieztu visu bārdu vai atsevišķus matiņus. Esiet piesardzīgs, kad griežat bez ķemmes, jo griešanas elements noņem visus tos matiņus, kuriem pieskaras. Noņemiet bārdas griešanas ķemmi no ierīces, kā parādīts 8. attēlā. Ieslēdziet ierīci.
 • Page 58 Lai iegādātos piederumus šai ierīcei, lūdzu, apmeklējiet mūsu tiešsaistes veikalu vietnē www.shop.philips.com/service. Ja tiešsaistes veikals jūsu valstī nav pieejams, vērsieties pie sava Philips izplatītāja vai Philips servisa centrā. Ja jums radušās grūtības ar piederumu iegādi savai ierīcei, lūdzu, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī.
 • Page 59 Bateriju nododiet oficiālā bateriju savākšanas punktā. Ja baterijas izņemšana sagādā grūtības, dodieties ar šo ierīci uz Philips tehniskās apkopes centru, kur bateriju izņems un atbrīvosies no tā videi drošā veidā.
 • Page 60: Polski

  PoLski Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome. Opis ogólny (rys. 1) Nasadka do przycinania Element tnący Pierścień regulacji długości włosów™ (Precision Zoom Lock) Wyłącznik...
 • Page 61 PoLski Opis ogólny Urządzenie jest wyposażone w automatyczny przełącznik napięcia i jest dostosowane do użytku w sieciach elektrycznych o napięciu od 100 V do 240 V. Zasilacz przekształca napięcie 100–240 V na bezpieczne napięcie poniżej 24 V. Ładowanie Przed pierwszym użyciem lub po długim okresie nieużywania urządzenia należy je całkowicie naładować.
 • Page 62 PoLski Przycinanie z użyciem nasadki Obróć pierścień regulacji długości włosów™ (Precision Zoom Lock), aby wybrać żądane ustawienie. Wybrane ustawienie znajduje na środku pierścienia regulacji długości włosów. Informacje na temat ustawień i odpowiadających im długości włosów podane są w tabeli poniżej. Ustawienie Uzyskiwana długość...
 • Page 63 PoLski Przycinanie z użyciem unikatowego ustawienia „kilkudniowy zarost” Aby uzyskać efekt „kilkudniowego zarostu”, użyj nasadki grzebieniowej do przycinania brody ustawionej na długość 1. Przycinanie bez nasadki Korzystaj z trymera bez nasadki grzebieniowej, aby przyciąć całą brodę i pojedyncze włosy. Podczas przycinania bez nasadki należy zachować szczególną ostrożność, gdyż...
 • Page 64 Załóż element tnący z powrotem na urządzenie (usłyszysz „kliknięcie”). Wymiana Zużyty lub uszkodzony element tnący należy wymienić wyłącznie na taki sam, oryginalny element tnący firmy Philips, dostępny w autoryzowanych punktach serwisowych. Otwórz element tnący. Wyjmij stary element tnący, przesuwając go w kierunku przeciwnym do ząbków elementu tnącego.
 • Page 65 Jeśli sklep internetowy nie jest dostępny w Twoim kraju, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Philips lub centrum serwisowym firmy Philips. W przypadku trudności z zakupem akcesoriów skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. Informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej.
 • Page 66 Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. Numer telefonu znajduje się na ulotce gwarancyjnej. Jeśli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się o pomoc do lokalnego sprzedawcy produktów firmy Philips.
 • Page 67: Română

  Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/ welcome. Descriere generală (fig. 1) Pieptenii pentru tuns Unitate de tăiere Inel pentru reglare precisă “Zoom Lock”™...
 • Page 68 roMână generalităţi Acest aparat este dotat cu un selector automat de tensiune şi este potrivit pentru tensiuni cu valori cuprinse între 100 şi 240 V. Adaptorul transformă tensiunea de 100-240 volţi într-o tensiune sub 24 volţi. Încărcare Încărcaţi aparatul complet înainte de a-l folosi pentru prima oară sau după o perioadă...
 • Page 69 roMână Poziţie Lungimea obţinută a firelor de păr 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Notă: Când tundeţi pentru prima dată, începeţi cu setarea cea mai mare (10) pentru a vă...
 • Page 70 roMână tunderea fără pieptene Utilizaţi aparatul fără pieptenele pentru tunderea bărbii pentru a rade complet barba şi pentru fire de păr izolate. Aveţi grijă când tundeţi fără pieptene, deoarece elementul de tăiere îndepărtează orice fir pe care îl atinge. Trageţi pieptenele pentru tunderea bărbii din aparat ca în figura 8. Porniţi aparatul.
 • Page 71 Pentru a achiziţiona accesorii pentru acest aparat, vizitaţi magazinul nostru online www.shop.philips.com/service. Dacă magazinul online nu este disponibil în ţara dvs., mergeţi la dealerul dvs. Philips sau un centru de service Philips. Dacă întâmpinaţi dificultăţi în obţinerea accesoriilor pentru aparatul dvs., contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara...
 • Page 72 Predaţi bateria la un punct de colectare oficial pentru baterii. Dacă nu reuşiţi să scoateţi bateria, puteţi duce aparatul la un centru de service Philips. Personalul de la acest centru va îndepărta bateria şi o va recicla în conformitate cu normele de protecţie a mediului.
 • Page 73: Русский

  русский Введение Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome. Общее описание (рис. 1) Насадка-триммер Стригущий блок Регулировочное колесико фиксатора Precision Zoom Lock™ Переключатель вкл./выкл. Разъем для подключения адаптера Щеточка Штекер прибора...
 • Page 74 русский Электромагнитные поля Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации, использование прибора безопасно в соответствии с современными научными данными. Общие сведения Данный прибор оснащен устройством автоматического выбора напряжения и предназначен для электросетей с напряжением от...
 • Page 75 русский Подравнивание с помощью насадки-триммера Установите регулировочное колесико фиксатора™ в нужное положение. Выбранная настройка будет находиться в центре регулировочного колесика. В таблице ниже указаны установки и соответствующая длина волос после стрижки. Установленное значение Длина волос в результате 1 мм 2 мм 3 мм...
 • Page 76 русский Подравнивание для достижения модели “трехдневная щетина” Для создания эффекта “трехдневной щетины” установите на съемном гребне для бороды значение длины волос 1. Подравнивание без гребня Для стрижки всей бороды и отдельных волосков используйте триммер без съемного гребня. При подравнивании без гребня будьте осторожны: все волосы, которых...
 • Page 77 выступ на режущем блоке в направляющий паз. Установите режущий блок на прибор (прозвучит щелчок). Замена Изношенный или поврежденный режущий блок заменяйте только на блок производства Philips, который можно приобрести в авторизованном сервисном центре Philips. Откройте режущий блок. Снимите старый режущий блок, нажав на фиксатор.
 • Page 78 наш интернет-магазин по адресу www.shop.philips.com/service. Если в Вашей стране данный магазин отсутствует, обратитесь в торговую организацию Philips или в сервисный центр Philips. Если у Вас возникли вопросы относительно заказа принадлежностей для прибора, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в Вашей...
 • Page 79 При возникновении проблемы или при необходимости получения сервисного обслуживания или информации посетите веб-сайт Philips www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если в вашей стране подобный центр отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.
 • Page 80: Slovensky

  Úvod Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome. Opis zariadenia (Obr. 1) Hrebeň na zastrihávanie Strihacia jednotka Nastavovací krúžok Precision Zoom Lock™...
 • Page 81 sLovensky všeobecné informácie Zariadenie je vybavené automatickým voličom napätia, ktorý sa automaticky prispôsobí napätiu v sieti od 100 do 240 voltov. Adaptér transformuje napätie 100 – 240 V na bezpečné napätie nižšie ako 24 V. nabíjanie Pred prvým použitím alebo po dlhšom čase, keď ste zariadenie nepoužívali, nechajte zariadenie úplne nabiť.
 • Page 82 sLovensky Nastavenie Výsledná dĺžka strihu 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Poznámka: Pri prvom zastrihávaní začnite pri najvyššom nastavení (nastavenie 10), aby ste sa zoznámili s používaním zariadenia. Zapnite zariadenie.
 • Page 83 sLovensky Zastrihávanie bez hrebeňového nástavca Zariadenie použite bez hrebeňového nástavca na ostrihanie celej brady a jednotlivých fúzov. Pri strihaní bez hrebeňového nástavca dávajte pozor, pretože strihací nástavec odstrihne všetky vlasy, ktorých sa dotkne. Odpojte hrebeňový nástavec na zastrihávanie brady zo zariadenia, ako je znázornené...
 • Page 84 Výmena Opotrebovanú alebo poškodenú strihaciu jednotku vymeňte jedine za originálnu strihaciu jednotku značky Philips, ktorú získate v autorizovaných servisných strediskách Philips. Otvorte strihaciu jednotku. Vyberte starú strihaciu jednotku zatlačením smerom proti ozubenej strane strihacej jednotky. Výstupok novej strihacej jednotky zasuňte do vodiacej drážky.
 • Page 85 Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. Telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste. Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza,...
 • Page 86: Slovenščina

  Uvod Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/ welcome. splošni opis (sl. 1) Prirezovalni glavnik Strižna enota Nastavljivi obroček (Precision Zoom Lock)™ Drsno stikalo za vklop/izklop Vtičnica za vtikač...
 • Page 87 sLovenšČina Polnjenje Pred prvo uporabo ali po daljšem času neuporabe aparat popolnoma napolnite. Aparat se do konca napolni po približno 10 urah polnjenja. Ko je aparat popolnoma napolnjen, ga lahko uporabljate do 35 minut brez priklopa na električno omrežje. Opomba: Depilator iz varnostnih razlogov lahko uporabljate samo brezžično. Aparat pred uporabo napolnite.
 • Page 88 sLovenšČina Nastavitev Končna dolžina brade 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Opomba: Pri prvem prirezovanju začnite z najvišjo nastavitvijo (10), da se privadite na aparat. Vklopite aparat. Za učinkovito striženje brade prirezovalnik premikajte v nasprotni smeri rasti dlačic.
 • Page 89 sLovenšČina Prirezovanje z glavnikom Za celotno striženje brade in posameznih dlačic uporabite prirezovalnik brez glavnika za prirezovanje brade. Bodite previdni, ko prirezujete brez glavnika, saj rezilo odreže vse lase, ki se jih dotakne. Glavnik za prirezovanje brade povlecite z aparata, kot je prikazano na sliki 8.
 • Page 90 Zamenjava Obrabljeno ali poškodovano strižno enoto lahko zamenjate samo z originalno strižno enoto Philips, ki je na voljo na pooblaščenem Philipsovem servisu. Odprite strižno enoto. Staro strižno enoto odstranite tako, da pritisnete proti zobem strižne enote. Zatič nove strižne enote vstavite v vodilno režo.
 • Page 91 Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com/support ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni takšnega centra,...
 • Page 92: Srpski

  Uvod Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Opšti opis (sl. 1) Češalj za podrezivanje Rezač Prsten za podešavanje™ Precision Zoom Lock Klizno dugme za uključivanje/isključivanje Utičnica za priključni kabl...
 • Page 93 srPski Opšte Aparat je opremljen automatskim selektorom napona i odgovara električnoj mreži sa naponom od 100 do 240 V. Adapter za napajanje pretvara 100 - 240 V u bezbedan niski napon manji od 24 V. Punjenje Pre prve upotrebe ili nakon što ga duže vreme niste upotrebljavali napunite aparat do kraja.
 • Page 94 srPski Postavka Dužina nakon podrezivanja 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Napomena: Prilikom prvog podrezivanja, počnite od najviše postavke (10) da biste se navikli na aparat. Uključite aparat. Da bi podrezivanje bilo najefikasnije, pomerajte aparat u smeru suprotnom od smera rasta dlake.
 • Page 95 srPski Podrezivanje bez češlja Trimer koristite bez češlja za podrezivanje punih brada i pojedinih dlačica. Budite pažljivi kada podrezujete bez češlja jer će element za rezanje ukloniti svaku dlačicu koju dodirne. Skinite češalj za podrezivanje brade sa aparata kako je prikazano na slici 8.
 • Page 96 Da biste kupili dodatke za ovaj aparat, posetite našu prodavnicu na mreži na adresi www.shop.philips.com/service. Ako prodavnica na mreži nije dostupna u vašoj zemlji, obratite se distributeru Philips proizvoda ili Philips servisnom centru. Ako imate bilo kakvih teškoća pri nabavci dodataka za aparat, obratite se centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj...
 • Page 97 Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili imate neki problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips na adresi www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnim...
 • Page 98: Українська

  українська Вступ Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Загальний опис (Мал. 1) Тример-гребінець Ріжучий блок Кільцевий регулятор Precision Zoom Lock™...
 • Page 99 українська Загальна інформація Пристрій обладнано автоматичним вибором напруги, він може працювати з напругою від 100 до 240 В. Адаптер перетворює напругу 100-240 В у безпечну низьку напругу менше 24 В. Заряджання Перед першим використанням або після тривалої перерви пристрій слід зарядити повністю. Щоб...
 • Page 100 українська Налаштування Бажана довжина волосся 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм 8 мм 9 мм 10 мм Примітка: У разі першого підстригання вибирайте найбільше значення довжини волосся (10), щоб ознайомитися із пристроєм. Увімкніть...
 • Page 101 українська Підстригання без гребінця Використовуйте тример без гребінця для бороди, щоб підстригати цілу бороду і окремі волосини. Використовуючи пристрій без гребінця, будьте обережні, оскільки ріжучий елемент видалятиме усе волосся, якого торкатиметься. Зніміть із пристрою гребінець для підстригання бороди, як показано на мал. 8. Увімкніть...
 • Page 102 адресою www.shop.philips.com/service. Якщо у Вашій країні немає Інтернет-магазину, зверніться до дилера Philips або сервісного центру Philips. Якщо у Вас виникають проблеми з придбанням приладь для пристрою, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні. Контактну інформацію можна знайти в гарантійному талоні.
 • Page 103 пристрою або передачею в офіційний пункт прийому завжди виймайте батареї. Батареї віддайте в офіційний пункт прийому батарей. Якщо Ви не можете вийняти батареї, візьміть пристрій зі собою до сервісного центру Philips, де батареї виймуть та утилізують у безпечний для навколишнього середовища спосіб. Виймання акумуляторної батареї...
 • Page 104 8222.002.0042.1...

This manual is also suitable for:

Qt4000

Table of Contents