Download Print this page

Atitiktis Standartams - Philips QT4015 Important Information Manual

Hide thumbs Also See for QT4015:

Advertisement

бұрын, батареяларын алыңыз. Батареяны арнайы
батареялар жинайтын орынға өткізіңіз. Егер
батареяны алу кезінде қиындық туса, құралды
Philips қызмет көрсету орталығына апаруға болады.
Орталық қызметкерлері батареяны алып, қоршаған
ортаға қауіпсіз жолмен жояды. (Cурет 3)
Қайта зарядталатын батареяны шығару
Қайта зарядталатын батареяны тек құрылғыны тастар
алдында шығарыңыз. Батареяны шығарып аларда,
ондағы зарядтың толық таусылғанын тексеріңіз.
Батареяның таспалары мен корпусындағы бөлшектер
өте өткір болады.
1
Құралдың алдыңғы немесе артқы жағында
бұрандалардың бар-жоғын тексеріңіз. Бар болса,
алып тастаңыз.
2
Бұрандасы бар құрылғының артқы және/немесе
алдыңғы панелін алып тастаңыз. Қажет болса,
қайта зарядталатын батарея мен схемалық тақта
ашылғанша қосымша бұрандаларды және/немесе
бөлшектерді де алып тастаңыз.
3
Қажет болса, сымдарды кесіп құралдан схемалық
тақта мен қайта зарядталатын батареяны
ажыратыңыз.
Кепілдік және қызмет көрсету
Қызмет көрсету немесе ақпарат қажет болса, не
болмаса бір мәселе туындаса, Philips компаниясының
www.philips.com веб-торабына кіріңіз немесе
еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына
хабарласыңыз (телефон нөмірін дүниежүзілік кепілдік
кітапшасынан табуға болады). Еліңізде тұтынушыларды
қолдау орталығы болмаса, жергілікті Philips делдалымен
хабарласыңыз.
Кепілдік шектеулері
Халықаралық кепілдік шарттары бойынша, тозатын зат
болғандықтан, кесу бөлігіне кепілдік берілмейді.
LietUViškai
Įvadas
Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips"!
Norėdami naudotis visu „Philips" palaikymu, savo gaminį
registruokite adresu www.philips.com/welcome.
svarbu
Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią
svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.
Pavojus
-
Prietaisą ir adapterį laikykite sausoje vietoje (Pav. 1).
Įspėjimas
-
Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar ant adapterio
nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
-
Adapteryje yra transformatorius. Norėdami
išvengti pavojingų situacijų, nenupjaukite adapterio,
norėdami jį pakeisti kitu kištuku.
-
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei
asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai
yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su
sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu
ir prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų
prietaisą, supažindinti su susijusiais pavojais.
-
Valyti ir taisyti prietaiso jaunesni nei 8 metų vaikai be
suaugusiųjų priežiūros negali.
-
Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
-
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Dėmesio
-
Prieš naudodami prietaisą, visada jį patikrinkite.
Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors jo dalis yra
sugadinta ar sulaužyta, nes galite susižeisti.
-
Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip parodyta
naudotojo vadove.
-
Naudokite, kraukite ir laikykite prietaisą 5–35 °C
temperatūroje.
-
Įkraudami prietaisą, naudokite tik pateiktą adapterį.
-
Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus,
visada pakeiskite jį originalaus tipo adapteriu.
-
Jei prietaisas patyrė didelius temperatūros, slėgio ar
drėgmės pokyčius, prieš naudodami palaukite 30
minučių, kol prietaisas prisitaikys prie aplinkos sąlygų.
-
Prietaiso valymui niekada nenaudokite suslėgto oro,
šiurkščių kempinių, šlifuojančių valymo priemonių
arba ėsdinančių skysčių, pvz., benzino ar acetono.
-
Maksimalus triukšmo lygis: LC = 75 dB [A]

atitiktis standartams

-
Šis „Philips" prietaisas atitinka visus elektromagnetinių
laukų (EMF) standartus.
Priedų užsakymas
Norėdami įsigyti šio prietaiso priedų, apsilankykite mūsų
internetinėje parduotuvėje adresu
www.shop.philips.com/service. Jei internetinės
parduotuvės jūsų šalyje nėra, apsilankykite pas savo
„Philips" atstovą arba „Philips" techninės priežiūros centre.
Jeigu įsigyjant prietaiso priedų kilo kokių nors sunkumų,
kreipkitės į savo šalies „Philips" klientų aptarnavimo
centrą. Jo kontaktinius duomenis rasite visame pasaulyje
galiojančios garantijos lankstinuke.
aplinka
-
Pasibaigus prietaiso naudojimo laikui, neišmeskite
jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis,
priduokite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip
prisidėsite tausojant aplinką (Pav. 2).
-
Įdėtoje, įkraunamoje baterijoje yra medžiagų, kurios gali
teršti aplinką. Prieš išmesdami prietaisą arba atiduodami į
surinkimo punktą, būtinai išimkite baterijas. Jas atiduokite
į oficialų baterijų surinkimo punktą. Jei baterijos išimti
nepavyksta, prietaisą galite nunešti į „Philips" techninės
priežiūros centrą. Centro darbuotojai išims baterijas ir
išmes jas neteršdami aplinkos. (Pav. 3)
Pakartotinai įkraunamos baterijos išėmimas
Įkraunamą bateriją išimkite tik išmesdami prietaisą.
Išimdami bateriją patikrinkite, ar ji yra visiškai
išsikrovusi.
Būkite atsargūs – akumuliatoriaus juostelės ir jo
korpuso dalys labai aštrios.
1
Patikrinkite, ar prietaiso gale ar priekyje nėra jokių
varžtų. Jei yra, juos pašalinkite.
2
Atsuktuvu nuimkite prietaiso galinę ir (arba)
priekinę plokštę. Jei būtina, taip pat pašalinkite
papildomus varžtus ir (arba) dalis, kol pamatysite
spausdintą schemą su įkraunama baterija.
3
Jei reikia, nuimkite laidus, kad spausdintinę
schemos plokštę ir pakartotinai įkraunamą bateriją
atskirtumėte nuo prietaiso.
garantija ir techninė priežiūra
Prireikus techninio aptarnavimo paslaugų, informacijos
arba jei iškilo problema, apsilankykite „Philips" tinklapyje
adresu www.philips.com arba susisiekite su jūsų šalyje
esančiu „Philips" pagalbos vartotojams centru (jo telefono
numerį rasite pasauliniame garantiniame lapelyje). Jei jūsų
šalyje nėra pagalbos vartotojams centro, kreipkitės į vietinį
„Philips" platintoją.
garantijos apribojimai
Kirpimo įtaisams netaikomos tarptautinės garantijos
sąlygos, nes šios dalys dėvisi.
LatViešU
ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā
izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet
izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.
Svarīgi!
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo
informāciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
Briesmas
-
Raugieties, lai ierīce un adapters būtu sausi (Zīm. 1).
Brīdinājums!
-
Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet,
vai uz adaptera norādītais spriegums atbilst
elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
-
Adapterī ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet
adapteri, lai to nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo
tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
-
Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un
personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai
garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek
nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces
lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
-
Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien
tie nav vecāki par 8 gadiem un netiek uzraudzīti.
-
Novietojiet ierīci un tās strāvas vadu vietā, kur tai
nevar piekļūt par 8 gadiem jaunāki bērni.
-
Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
ievērībai
-
Pirms ierīces lietošanas vienmēr pārbaudiet to.
Nelietojiet ierīci, ja kāda tās daļa ir bojāta, jo varat
savainoties.
-
Izmantojiet šo ierīci tikai tās paredzētajiem mērķiem,
kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
-
Lietojiet, uzlādējiet un glabājiet ierīci 5–35 °C
temperatūrā.
-
Ierīces uzlādēšanai izmantojiet tikai komplektā esošo
adapteri.
-
Ja adapteris ir bojāts, nomainiet to ar vienu no
oriģinālām detaļām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
-
Ja ierīce ir pakļauta būtiskām temperatūras, spiediena
vai mitruma līmeņa izmaiņām, ļaujiet ierīcei 30
minūtes pielāgoties vides apstākļiem, pirms lietojat to.
-
Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet saspiestu gaisu,
tīrīšanas drāniņas, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
agresīvus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.
-
Maksimālais trokšņa līmenis: Lc = 75 dB(A)
atbilstība standartiem
-
Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar
elektromagnētiskajiem laukiem (EMF).
Piederumu pasūtīšana
Lai iegādātos piederumus šai ierīcei, lūdzu, apmeklējiet mūsu
tiešsaistes veikalu vietnē www.shop.philips.com/service.
Ja tiešsaistes veikals jūsu valstī nav pieejams, vērsieties pie
sava Philips izplatītāja vai Philips servisa centrā. Ja jums
radušās grūtības ar piederumu iegādi savai ierīcei, lūdzu,
sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī.
Kontaktinformācija pieejama pasaules garantijas bukletā.
Vide
-
Pēc ierīces darbmūža beigām, neizmetiet to kopā
ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā
savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsit
saudzēt vidi (Zīm. 2).

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Qt4014Qt4005Qt4000