Philips QT4005 User Manual
Hide thumbs Also See for QT4005:
Table of Contents
 • Dansk
 • Deutsch
 • Ελληνικα
 • Español
 • Suomi
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Norsk
 • Português
 • Svenska
 • Türkçe

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Always here to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
QT4005
QT4000
User manual

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips QT4005

 • Page 1 Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome QT4005 QT4000 User manual...
 • Page 3: Table Of Contents

  English 4 Dansk 10 DEuTsch 16 Ελληνικα 23 Español 30 suomi 36 Français 42 iTaliano 49 nEDErlanDs 56 norsk 63 porTuguês 69 svEnska 76 TürkçE 82...
 • Page 4: English

  English introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. general description (Fig. 1) Trimming comb Cutting unit Precision Zoom Lock™ adjustment ring On/off slide Socket for appliance plug...
 • Page 5 English general The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages from 100 to 240 volts. The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts. charging Charge the appliance fully before you use it for the first time or after a long period of disuse.
 • Page 6 English Setting Resulting hair length 10mm Note: When you trim for the first time, start at the highest setting (10) to familiarise yourself with the appliance. Switch on the appliance. To trim most effectively, move the trimmer against the hair growth direction.
 • Page 7 English Trimming without comb Use the trimmer without beard trimming comb to trim full beards and single hairs. Be careful when you trim without comb because the cutting element removes every hair it touches. Pull the beard trimming comb off the appliance as shown in figure 8. Switch on the appliance.
 • Page 8 To purchase accessories for this appliance, please visit our online shop at www.shop.philips.com/service. If the online shop is not available in your country, go to your Philips dealer or a Philips service centre. If you have any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country.
 • Page 9 Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.
 • Page 10: Dansk

  Dansk introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Generel beskrivelse (fig. 1) Trimmekam Skærhoved Justeringsringen™ Precision Zoom Lock On/off-skydekontakt Tilslutningsstik Pensel...
 • Page 11 Dansk generelt Apparatet er udstyret med automatisk spændingstilpasning til netspændinger mellem 100 og 240 volt. Adapteren omformer 100 - 240 Volt til en sikker lavspænding under 24 Volt. opladning Trimmeren skal oplades helt, inden den tages i brug første gang - eller hvis den ikke har været brugt i en længere periode.
 • Page 12 Dansk Indstilling Skæglængde efter trimning 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Bemærk: Når du trimmer første gang, skal du starte med den højeste indstilling (10) for at gøre dig fortrolig med apparatet. Tænd for apparatet.
 • Page 13 Dansk Trimning uden kam Brug trimmeren uden skægtrimmerkam, hvis du vil trimme fuldskæg og enkelte skæghår. Vær meget forsigtig ved trimning uden kam, da skærhovedet fjerner ethvert hår, den berører. Træk skægtrimmerkammen af apparatet som vist i figur 8. Tænd for apparatet. Foretag kontrollerede bevægelser.
 • Page 14 Hvis du vil købe tilbehør til dette apparat, skal du besøge vores onlinebutik på www.shop.philips.com/service. Hvis onlinebutikken ikke er tilgængelig i dit land, skal du gå til din Philips-forhandler eller et Philips Kundecenter. Hvis du har problemer med at skaffe tilbehør til apparatet, kan du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.
 • Page 15 Aflevér batteriet på et officielt indsamlingssted for brugte batterier. Kan du ikke få batteriet ud, kan du aflevere apparatet til Philips, som vil sørge for at tage batteriet ud og bortskaffe det på en miljømæssig forsvarlig måde.
 • Page 16: Deutsch

  DEuTsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren. allgemeine Beschreibung (abb. 1) Kammaufsatz Schneideeinheit Zoom-Ring™ Ein-/Ausschalter Buchse für Gerätestecker Pinsel Gerätestecker...
 • Page 17 DEuTsch Elektromagnetische Felder Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird. allgemeines Das Gerät hat eine automatische Spannungsanpassung und eignet sich für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt.
 • Page 18 DEuTsch mit kammaufsatz schneiden Drehen Sie den Zoom-Ring™ (Precision Zoom Lock) auf die gewünschte Einstellung. Die ausgewählte Einstellung ist die Einstellung in der Mitte des Zoom-Rings. In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die Einstellungen und die entsprechenden Haarlängen. Einstellung Verbleibende Barthaarlänge 1 mm...
 • Page 19 DEuTsch 3-Tage-Bart-Einstellung Mit dem Bartschneidekamm in Einstellung 1 können Sie einen 3-Tage-Bart kreieren. ohne kammaufsatz schneiden Verwenden Sie den Bartschneider ohne Bartschneidekamm, um Vollbärte und einzelne Haare zu schneiden Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ohne Kammaufsatz arbeiten, da die Schneideeinheit sofort alle Haare schneidet, mit denen sie in Berührung kommt.
 • Page 20 Schieben Sie die Schneideeinheit wieder auf das Gerät, bis sie hörbar einrastet. Ersatz Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Schneideeinheiten nur durch Original Philips Schneideeinheiten aus. Ersatzteile sind bei Philips Service- Centern erhältlich. Öffnen Sie die Schneideeinheit. Entfernen Sie die alte Schneideeinheit, indem Sie gegen die Kammzähne der Schneideeinheit drücken.
 • Page 21 Um Zubehör für dieses Gerät zu kaufen, besuchen Sie unseren Online- Shop unter www.shop.philips.com/service. Wenn der Online- Shop in Ihrem Land nicht verfügbar ist, wenden Sie sich an Ihren Philips Händler oder ein Philips Service-Center. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Zubehör für Ihr Gerät haben, wenden Sie sich bitte an ein Philips Service-Center in Ihrem Land.
 • Page 22 Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website www.philips.com/support, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren...
 • Page 23: Ελληνικα

  Ελληνικα Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome. Γενική περιγραφή (Εικ. 1) Χτένα τριμαρίσματος Μονάδα κοπής Δακτύλιος προσαρμογής Precision Zoom Lock™...
 • Page 24 Ελληνικα ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν τη χρησιμοποιείτε σωστά και σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
 • Page 25 Ελληνικα Χρήση της συσκευής Χτενίζετε πάντα τα γένια και/ή το μουστάκι με μια λεπτή χτένα πριν αρχίσετε την κοπή. Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, να είστε προσεκτικοί. Μην μετακινείτε τη συσκευή πολύ γρήγορα. Κάντε απαλές και αργές κινήσεις. Τριμάρισμα...
 • Page 26 Ελληνικα Εάν έχουν συσσωρευτεί πολλές τρίχες στη χτένα κοπής γενιών, αφαιρέστε τη και φυσήξτε ή/και τινάξτε τη για να απομακρυνθούν οι τρίχες. Η επιλεγμένη ρύθμιση δεν αλλάζει με αυτή την ενέργεια. κοπή με τη μοναδική ρύθμιση για ‘αξύριστη εμφάνιση’ Για να δημιουργήσετε μια ‘αξύριστη εμφάνιση’ (γένια λίγων ημερών), ρυθμίστε...
 • Page 27 Πιέστε τη μονάδα κοπής προς τη συσκευή (‘κλικ’). αντικατάσταση Αντικαθιστάτε μια φθαρμένη ή χαλασμένη μονάδα κοπής μόνο με γνήσια μονάδα κοπής της Philips, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις της Philips. Ανοίξτε τη μονάδα κοπής. Αφαιρέστε την παλιά μονάδα κοπής σπρώχνοντας προς τα...
 • Page 28 το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στη διεύθυνση www.shop.philips.com/ service. Αν το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι διαθέσιμο για τη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips ή σε κάποιο κέντρο επισκευών της Philips. Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην ανεύρεση εξαρτημάτων για τη συσκευή, επικοινωνήστε με το...
 • Page 29 πρόβλημα, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης. Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό...
 • Page 30: Español

  Español introducción Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. Descripción general (fig. 1) Peine-guía Unidad de corte Aro de ajuste™ (Precision Zoom Lock) Botón de encendido/apagado...
 • Page 31 Español general El aparato está equipado con un selector automático de voltaje y es apto para voltajes de red entre 100 y 240 voltios. El adaptador transforma la corriente de 100 - 240 voltios en un bajo voltaje de seguridad inferior a 24 voltios. carga Cargue completamente el aparato antes de usarlo por primera vez o tras un largo periodo sin usarlo.
 • Page 32 Español Posición Longitud de barba resultante 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Nota: Cuando recorte por primera vez, seleccione la posición más alta (10) para familiarizarse con el aparato. Encienda el aparato.
 • Page 33 Español cómo recortar sin peine-guía Utilice el barbero sin el peine-guía para recortar completamente la barba y para pelos sueltos. Tenga cuidado cuando corte sin el peine-guía, ya que el elemento de corte elimina todo el pelo que toca. Quite el peine-guía para la barba del aparato tirando de él como se muestra en la figura 8.
 • Page 34 Philips o a un centro de servicio Philips. Si tiene cualquier dificultad para obtener accesorios para su aparato, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. Encontrará los datos de contacto en el folleto de la Garantía Mundial.
 • Page 35 Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com/support, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país. Hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención...
 • Page 36: Suomi

  Älä käytä laitetta, jos terä tai ohjauskampa on viallinen tai rikki, koska laitteen käyttö saattaa tällöin aiheuttaa vammoja. sähkömagneettiset kentät Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
 • Page 37 suomi lataaminen Lataa akku täyteen, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun se on ollut pitkään käyttämättä. Laitteen lataaminen täyteen kestää noin 10 tuntia. Täyteen ladatun laitteen ajoaika ilman johtoa on 35 minuuttia. Huomautus: Turvallisuussyistä epilaattoria voi käyttää vain johdottomasti. Varmista, että...
 • Page 38 suomi Asento Leikkauspituus 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Huomautus: Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, totuttele sen ominaisuuksiin käyttämällä suurinta asetusta (10). Käynnistä laite. Parhaiten trimmaaminen onnistuu liikuttamalla laitetta partakarvojen kasvusuuntaa vastaan.
 • Page 39 suomi käyttö ilman ohjauskampaa Voit trimmata täyspartoja ja yksittäisiä partakarvoja ilman ohjauskampaa. Ole varovainen käyttäessäsi laitetta ilman ohjauskampaa. Teräyksikkö leikkaa tällöin kaikki karvat, joihin se osuu. Vedä ohjauskampa laitteesta kuvan 8 osoittamalla tavalla. Käynnistä laite. Liikuta laitetta hallitusti. Kosketa partaa kevyesti trimmerillä. puhdistaminen Älä...
 • Page 40 Aseta uuden teräyksikön kieleke ohjausuraan. Napsauta terä takaisin laitteeseen. Tarvikkeiden tilaaminen Voit ostaa laitteen lisäosia osoitteesta www.shop.philips.com/service. Jos verkkokauppa ei ole saatavilla maassasi, ota yhteys Philips-jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Jos lisäosien ostamisessa on hankaluuksia, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kansainvälisessä takuulehtisessä.
 • Page 41 Älä liitä laitetta verkkovirtaan laitteen avaamisen jälkeen. Takuu ja huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa ilmenee ongelmia, tutustu Philipsin sivustoon osoitteessa www.philips.com/support tai kysy neuvoa Philipsin maakohtaisesta asiakaspalvelusta. Puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä. Jos maassasi ei ole asiakaspalvelua, ota yhteys Philipsin jälleenmyyjään.
 • Page 42: Français

  électromagnétiques Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé...
 • Page 43 Français général Cet appareil est équipé d’un sélecteur de tension automatique et est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V. L’adaptateur transforme la tension de 100-240 V en une tension de sécurité de moins de 24 V. charge Chargez l’appareil entièrement avant la première utilisation ou après une longue période d’inutilisation.
 • Page 44 Français Tonte avec le sabot Tournez le Precision Zoom Lock™ (anneau de réglage) sur la position souhaitée. Le réglage sélectionné est celui au centre de l’anneau de réglage. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les réglages et les longueurs de coupe correspondantes. Réglage Longueur obtenue 1 mm...
 • Page 45 Français réglage pour obtenir une barbe de plusieurs jours Pour obtenir un effet « barbe de trois jours », utilisez la tondeuse avec le sabot pour barbe réglé sur la position 1. Tonte sans sabot Utilisez la tondeuse sans le sabot pour barbe pour vous raser complètement la barbe ou pour éliminer les poils rebelles.
 • Page 46 Replacez le bloc tondeuse sur l’appareil (clic). remplacement Un bloc tondeuse usé ou endommagé doit être remplacé uniquement par un bloc tondeuse d’origine Philips, disponible auprès d’un Centre Service Agréé Philips. Ouvrez le bloc tondeuse. Enlevez l’ancien bloc tondeuse en poussant sur les dents du bloc tondeuse.
 • Page 47 à l’adresse www.shop.philips.com/service. Si la boutique en ligne n’est pas disponible dans votre pays, contactez votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips. Si vous rencontrez des problèmes pour vous procurer des accessoires pour votre appareil, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
 • Page 48 Web de Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale. S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays,...
 • Page 49: Italiano

  (EmF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale d’uso, l’apparecchio consente un...
 • Page 50 iTaliano indicazioni generali L’apparecchio è provvisto di un selettore automatico di tensione ed è adatto per tensioni comprese fra 100 e 240 volt. L’adattatore trasforma la tensione a 100-240 volt in una tensione più bassa e sicura inferiore ai 24 volt. come ricaricare l’apparecchio Caricate completamente l’apparecchio la prima volta che lo usate o dopo un lungo periodo di inutilizzo.
 • Page 51 iTaliano Rifinitura con il pettine Ruotate la ghiera di regolazione Precision Zoom Lock™ fino ad ottenere la lunghezza desiderata. L’impostazione selezionata è quella al centro della ghiera di regolazione. Consultate la tabella riportata in basso per un riepilogo delle impostazioni e della lunghezza corrispondente. Impostazione Lunghezza ottenuta 1 mm...
 • Page 52 iTaliano come ottenere il particolare effetto “incolto” Per ottenere l’effetto “incolto”, utilizzate il pettine regolabarba impostato sulla lunghezza 1. Rifinitura senza pettine Usate il regolabarba senza pettine per tagliare una barba completa o peli singoli. Prestate attenzione quando eseguite la rifinitura senza il pettine poiché il blocco lame taglia tutti i capelli con cui viene a contatto.
 • Page 53 (un clic indica il corretto inserimento). sostituzione Sostituite il blocco lame danneggiato o usurato solo con un pezzo originale Philips, reperibile presso i centri di assistenza autorizzati Philips. Aprite il blocco lame. Rimuovete il vecchio gruppo lame spingendo verso i denti del gruppo lame stesso.
 • Page 54 Online Shop all’indirizzo www.shop.philips.com/service. Se l’Online Shop non è disponibile nel vostro paese, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips o a un centro assistenza Philips. Se avete difficoltà nel reperire gli accessori per il vostro apparecchio, contattate un centro assistenza clienti Philips del vostro paese.
 • Page 55 Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web di Philips www.philips.com/support oppure contattate il centro assistenza clienti Philips del vostro paese. Per conoscere il numero di telefono, consultate l’opuscolo della garanzia internazionale. Se nel vostro paese non...
 • Page 56: Nederlands

  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Algemene beschrijving (fig. 1) Trimkam Knipelement Precision Zoom Lock™-instelring Aan/uitknop Aansluiting voor apparaatstekkertje...
 • Page 57 Elektromagnetische velden Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
 • Page 58 nEDErlanDs Trimmen met kam Draai de Precision Zoom Lock™-instelring naar de gewenste stand. De gekozen stand is de stand in het midden van de instelring. Zie de onderstaande tabel voor een overzicht van de standen en de bijbehorende haarlengten. Stand Resulterende haarlengte 1 mm 2 mm...
 • Page 59 nEDErlanDs Trimmen op de unieke ‘stoppelbaard’-stand Voor een stoppelbaard trimt u uw baard met de baardtrimkam ingesteld op stand 1. Trimmen zonder kam Gebruik de trimmer zonder baardtrimkam wanneer u volle baarden en losse haren wilt trimmen. Pas op wanneer u trimt zonder kam: het knipelement knipt iedere haar die het aanraakt.
 • Page 60 Druk het knipelement terug op het apparaat (‘klik’). vervangen Vervang een versleten of beschadigd knipelement alleen door een origineel Philips-knipelement, dat verkrijgbaar is bij geautoriseerde Philips- servicecentra. Open het knipelement. Verwijder het oude knipelement door het tegen de tanden van het knipelement te duwen.
 • Page 61 Philips-servicecentrum als de Online Shop niet beschikbaar is in uw land. Als u problemen hebt met het vinden van accessoires voor uw apparaat, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. U vindt de contactgegevens in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
 • Page 62 Philips-website (www.philips.com/support) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. Het telefoonnummer vindt u in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw plaatselijke Philips-dealer.
 • Page 63: Norsk

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Generell beskrivelse (fig. 1) Trimmekam Kutteenhet Precision Zoom Lock™ justeringsring Av/på-bryter Kontakt til apparatstøpsel Børste...
 • Page 64 norsk generelt Apparatet er utstyrt med en automatisk spenningsvelger og er egnet for nettspenninger fra 100 til 240 V. Adapteren omformer 100–240 V til en sikker lavspenning på under 24 V. lading Lad apparatet helt opp før du bruker det for første gang eller når det har ligget ubrukt over en lengre periode.
 • Page 65 norsk Innstilling Skjegglengde etter trimming 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Merk: Når du trimmer for første gang, begynner du med den høyeste innstillingen (10) slik at du blir kjent med apparatet. Slå...
 • Page 66 norsk Trimming uten kam Bruk trimmeren uten skjeggtrimmerkammen for å trimme helskjegg og enkelthår. Vær forsiktig når du trimmer uten kammen. Klippeelementet fjerner alt hår den kommer i berøring med. Trekk skjeggtrimmerkammen av apparatet som vist i figur 8. Slå på apparatet. Bruk kontrollerte bevegelser.
 • Page 67 Hvis du vil kjøpe tilbehør til dette apparatet, kan du gå til nettbutikken vår på www.shop.philips.com/service. Hvis nettbutikken ikke er tilgjengelig i landet der du bor, kan du ta kontakt med Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter. Hvis du har problemer med å få tak i tilbehør til apparatet, kan du ta kontakt med Philips’...
 • Page 68 Lever batteriet på en gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut batteriet, kan du også ta apparatet med til et Philips-servicesenter. Der vil de ta ut batteriet for deg og behandle det på en miljøvennlig måte.
 • Page 69: Português

  Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. Descrição geral (fig. 1) Pente do aparador Unidade de corte Anel de regulação Precision Zoom Lock™...
 • Page 70 Este aparelho da Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções neste manual do utilizador, este aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.
 • Page 71 porTuguês aparar com pente Rode o anel de regulação Precision Zoom Lock™ para o comprimento de pêlo pretendido. A definição seleccionada encontra- se no centro do anel de regulação. Consulte a tabela a seguir para uma descrição geral das definições de comprimento e os comprimentos de cabelo correspondentes a cada pente acessório.
 • Page 72 porTuguês aparar com a regulação exclusiva “barba de três dias” Para criar um aspecto de “barba de dois dias”, utilize o pente aparador para a barba na regulação de comprimento 1. aparar sem pente Utilize o aparador sem o pente acessório para aparar a barba completa e pêlos isolados.
 • Page 73 Empurre a unidade de corte para o interior do aparelho (‘clique’). substituição Uma unidade de corte gasta ou danificada só deve ser substituída por uma peça de origem Philips, disponível nos centros de assistência Philips autorizados. Abra a unidade de corte.
 • Page 74 Para comprar acessórios para este aparelho, visite a nossa loja online em www.shop.philips.com/service. Se não tiver uma loja online disponível no seu país, dirija-se ao seu distribuidor Philips ou a um centro de assistência Philips. Se tiver dificuldades em obter acessórios para o seu aparelho, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país.
 • Page 75 Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com/support ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. Poderá encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial. Se não houver um Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local...
 • Page 76: Svenska

  Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. allmän beskrivning (Bild 1) Trimkam Klippenhet Justeringsring™ (Precision Zoom Lock) På/av-knapp Uttag för apparatens kontakt...
 • Page 77 svEnska allmänt Apparaten är utrustad med en automatisk spänningsväljare och är avsedd för nätspänningar från 100 till 240 V. Adaptern omvandlar 100–240 V till en säker låg spänning på under 24 V. laddning Ladda apparaten helt innan du använder den första gången eller om du inte har använt den under en längre tid.
 • Page 78 svEnska Inställning Hårlängd efter trimning 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Obs! När du trimmar första gången börjar du med den högsta inställningen (10) så att du kan bekanta dig med apparaten. Slå...
 • Page 79 svEnska Trimma utan kam Använd trimmern utan trimkammen för skägg när du trimmar helskägg och enstaka hårstrån. Var försiktig när du trimmar utan kam eftersom trimsaxen tar bort allt hår den kommer i kontakt med. Dra av skäggtrimkammen från apparaten enligt bild 8. Slå...
 • Page 80 Om du vill köpa tillbehör till den här apparaten kan du gå till vår onlinebutik på www.shop.philips.com/service. Om onlinebutiken inte är tillgänglig i ditt land söker du upp en Philips-återförsäljare eller ett av Philips serviceombud. Om du har svårigheter att hitta tillbehör till apparaten kan du kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
 • Page 81 återvinningsstation. Lämna batteriet vid en officiell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batteriet kan du också ta med apparaten till ett Philips- serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batteriet och kassera det på...
 • Page 82: Türkçe

  TürkçE Giriş Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome. Genel açıklamalar (Şek. 1) Düzeltme tarağı Kesme ünitesi Hassas Yakınlık Kilidi™ ayar halkası Açma/kapama sürgüsü Cihaz fişi soketi Fırça...
 • Page 83 TürkçE genel Cihazda otomatik gerilim seçme fonksiyonu vardır. Cihaz 100-240 volt arası elektrik şebeke gerilimlerinde kullanıma uygundur. Adaptör 100-240 volt’u güvenli seviye olan 24 volttan daha düşük değerlere çevirmektedir. Şarj etme Cihazı ilk kez kullanacaksanız veya uzun bir süre kullanmadıysanız, önce şarj edin.
 • Page 84 TürkçE Ayar Sonuç sakal uzunluğu 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Dikkat: İlk kez düzeltme işlemi yapıyorsanız, cihaza alışmak için en yüksek ayardan (10) başlayın. Cihazı açın. En etkili düzeltme için düzelticiyi, sakal çıkış...
 • Page 85 TürkçE Tarak kullanmadan düzeltme Tüm sakalı ve tekli tüyleri kesmek için düzelticiyi, sakal düzeltici tarağı olmadan kullanın. Kesme parçası temas ettiği tüm saçları kestiği için taraksız düzeltme sırasında dikkatli olun. Sakal düzeltme tarağını cihazdan şekil 8’de gösterildiği gibi çıkarın. Cihazı açın. Hareketleriniz kontrollü...
 • Page 86 TürkçE Değiştirme Yıpranmış veya zarar görmüş kesme ünitesini sadece yetkili Philips servis merkezlerinden temin edebileceğiniz orijinal bir Philips kesme ünitesi ile değiştirin. Kesme ünitesini açın. Eski kesme ünitesini kesme ünitesinin dişlerine bastırarak çıkarın. Yeni kesme ünitesini, sapını kılavuz oluklara iterek takın.
 • Page 87 Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com/support adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun. Telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz. Ülkenizde bir Müşteri Destek Merkezi yoksa, yerel Philips...
 • Page 88 8222.002.0041.1...

This manual is also suitable for:

Qt4000

Table of Contents