Philips QT4015 User Manual
Hide thumbs Also See for QT4015:

Advertisement

Always here to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
QT4015
User manual

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Philips QT4015

 • Page 1 Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome QT4015 User manual...
 • Page 3: Table Of Contents

  English 4 Български 11 Čeština 18 EEsTi 25 Hrvatski 32 Magyar 39 ҚазаҚша 46 Lietuviškai 53 Latviešu 60 PoLski 67 roMână 74 русский 81 sLovensky 88 sLovenšČina 95 srPski 102 українська 109...
 • Page 4: English

  English introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. general description (Fig. 1) Trimming comb Cutting unit Precision Zoom Lock™ adjustment ring On/off slide with battery indicator...
 • Page 5: Battery Low

  English general The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages from 100 to 240 volts. The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts. Charging Charge the appliance fully before you use it for the first time. It takes approximately 1 hour to fully charge the appliance.
 • Page 6 English Trimming with comb Turn the Precision Zoom Lock™ adjustment ring to the desired setting. The selected setting is the setting in the centre of the adjustment ring. See the table below for an overview of the settings and the resulting hair lengths.
 • Page 7 English Trimming at the unique ‘stubble look’ setting To create a ‘stubble look’, trim with the beard trimming comb set to setting 1. Trimming without comb Use the trimmer without beard trimming comb to trim full beards and single hairs. Be careful when you trim without comb because the cutting element removes every hair it touches.
 • Page 8 Push the cutting unit back onto the appliance (‘click’). Replacement Only replace a worn or damaged cutting unit with an original Philips cutting unit, available from authorised Philips service centres. Open the cutting unit.
 • Page 9 To purchase accessories for this appliance, please visit our online shop at www.shop.philips.com/service. If the online shop is not available in your country, go to your Philips dealer or a Philips service centre. If you have any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country.
 • Page 10 If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your...
 • Page 11: Български

  или гребенът за подстригване, тъй като това може да доведе до нараняване. Електромагнитни полета Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно инструкциите в това ръководство за потребителя, уредът...
 • Page 12 Български Общи положения Уредът е снабден с автоматичен селектор на напрежение и е подходящ за напрежения на мрежата в диапазона от 100 до 240 волта. Адаптерът преобразува 100-240 волта в безопасно ниско напрежение под 24 волта. Зареждане Преди да използвате уреда за пръв път, заредете го напълно. Пълното...
 • Page 13 Български Подстригване с гребен Завъртете регулиращия пръстен Precision Zoom Lock™ до желаната настройка. Избраната настройка е настройката в центъра на регулиращия пръстен. Вижте долната таблица за бърза справка относно настройките и съответните дължини на косъма. • • • Настройка Получена дължина на Настройка...
 • Page 14 Български Подстригване с уникалната настройка “набола брада” За да създадете оформление “набола брада”, подрязвайте с гребена за подстригване на брада и настройка 1. Подстригване без гребен Използвайте машинката без гребена за подстригване на брада за подстригване на цялата брада и за отделни косми. Внимавайте, когато...
 • Page 15 Натиснете подстригващия блок обратно на мястото му на уреда (до щракване). Подмяна Заменяйте износен или повреден подстригващ блок само с оригинален подстригващ блок Philips, наличен в упълномощените сервизи на Philips. Свалете подстригващия блок. Свалете стария подстригващ блок, като натиснете срещу зъбите му.
 • Page 16 магазин на адрес www.shop.philips.com/service. Ако онлайн магазинът не е достъпен във вашата страна, посетете търговец на уреди Philips или сервиз на Philips. Ако срещнете затруднения при снабдяването с аксесоари за уреда, обърнете се към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна. Данните за...
 • Page 17 проблем, посетете уеб сайта на Philips на адрес www.philips.com/ support или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна. Телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта. Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец...
 • Page 18: Čeština

  Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. Všeobecný popis (Obr. 1) Zastřihovací hřeben Střihací jednotka Nastavovací kroužek s™ přesným zajištěním polohy Posuvný...
 • Page 19 Čeština obecné informace Přístroj je vybaven automatickým voličem napětí; je vhodný do sítě o napětí od 100 do 240 voltů. Adaptér transformuje 100 V až 240 V na bezpečné nízké napětí nižší než 24 V. nabíjení Před prvním uvedením do provozu nabijte zcela jeho akumulátor. Plné...
 • Page 20 Čeština Zastřihování s hřebenovým nástavcem Otočte nastavovací kroužek™ do požadovaného nastavení. Zvolené nastavení je nastavení uprostřed nastavovacího kroužku. V níže uvedené tabulce naleznete přehled nastavení a výsledné délky vousů. • • • Nastavení Výsledná délka vousů Nastavení Výsledná délka vousů 0,5 mm 5,5 mm 1 mm...
 • Page 21 Čeština Úprava s nastavením délky střihu „strniště“ „Strniště“ vytvoříte nastavením hřebene pro zastřihování vousů na délku 1. Zastřihování bez hřebenového nástavce Ke stříhání plnovousu a jednotlivých vousů použijte zastřihovač bez hřebene pro zastřihování vousů. Pokud zastřihujete bez hřebene, buďte opatrní, protože střihací jednotka odstřihne všechny vlasy, jichž...
 • Page 22 Zasuňte stříhací jednotku zpět na přístroj (ozve se „klapnutí“). výměna Opotřebovanou nebo poškozenou stříhací jednotku je nutné vyměnit pouze za originální stříhací jednotku Philips, která je dostupná v autorizovaných servisních střediscích Philips. Otevřete stříhací jednotku. Starou střihací jednotku sejměte zatlačením na zuby střihací jednotky.
 • Page 23 Chcete-li zakoupit příslušenství pro tento přístroj, navštivte náš online obchod na adrese www.shop.philips.com/service. Pokud není online obchod dostupný ve vaší zemi, obraťte se na prodejce výrobků Philips nebo servisní středisko Philips. Budete-li mít jakékoli potíže se získáním příslušenství pro váš přístroj, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší...
 • Page 24 Potřebujete-li servis, informace nebo dojde-li k potížím, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com/support, nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi. Příslušné telefonní číslo najdete v záručním listu s celosvětovou platností. Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, kontaktujte místního...
 • Page 25: Eesti

  EEsTi sissejuhatus Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi toodete kasutajate hulka! Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome. Üldine kirjeldus (Jn 1) Piiramiskamm Lõikur Täppispiirli lukustuse™ reguleerimisvõru Sisse-välja liuglüliti akunäidikuga Seadme pistikupesa Kott Hari Seadme pistik Adapter Tähtis...
 • Page 26 EEsTi laadimine Enne esmakasutust laadige seadme aku täis. Seadme täislaadimiseks kulub umbes 1 tund. Täislaetud seadme juhtmeta kasutuse tööaeg on kuni 60 minutit. Märkus. Saate seadet kasutada nii juhtmeta kui ka elektrivõrku ühendatult. Veenduge, et seade on välja lülitatud. Sisestage seadmepistik seadme pistikupessa. Sisestage adapter seinakontakti.
 • Page 27 EEsTi Seadistused Karvade pikkus Seadistused Karvade pikkus 0,5 mm 5,5 mm 1 mm 6 mm 1,5 mm 6,5 mm 2 mm 7 mm 2,5 mm 7,5 mm 3 mm 8 mm 3,5 mm 8,5 mm 4 mm 9 mm 4,5 mm 9,5 mm 5 mm 10 mm...
 • Page 28 EEsTi Piiramine ilma kammita Üksikute juuksekarvade ja täishabeme piiramiseks kasutage piirlit ilma habemepiiramiskammita. Olge ettevaatlik, kui kasutate juukselõikurit ilma juhtkammita, sest lõikur lõikab kõik ettejäävad juuksed ära. Tõmmake piirlikamm seadmelt maha nagu on näidatud joonisel 8. Lülitage seade sisse. Tehke piirliga täpseid liigutusi. Puudutage piirliga õrnalt karvu. Võrgutoite kasutamine piiramisel Kui aku on tühi, võite seadet kasutada võrgutoitel.
 • Page 29 Vajutage lõikepea seadmele tagasi (kuulete klõpsatust). Tarvikute tellimine Sellele seadmele tarvikute ostmiseks külastage meie veebilehte www.shop.philips.com/service. Kui teie riigis ei ole Philipsi veebipoodi, pöörduge Philipsi müügiesindaja või Philipsi teeninduskeskuse poole. Kui te ei leia vajalikke tarvikuid, pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse.
 • Page 30 EEsTi Seadmesse sisseehitatud laetav aku sisaldab aineid, mis võivad keskkonda saastada. Enne seadme kasutusest kõrvaldamist ja ametlikku kogumispunkti viimist eemaldage alati seadmest akud. Akud tuleb utiliseerimiseks viia ametlikku akude kogumispunkti. Kui teil ei õnnestu akut ise eemaldada, võite seadme Philipsi hoolduskeskusesse viia, kus aku eemaldatakse ja keskkonda kahjustamata utiliseeritakse.
 • Page 31 EEsTi garantii ja hooldus Kui vajate hooldust, teavet või teil on probleem, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse. Telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiilehelt. Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi kohaliku müügiesindaja poole.
 • Page 32: Hrvatski

  Hrvatski Uvod Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. opći opis (sl. 1) Češalj za podrezivanje Jedinica rezača Prsten za podešavanje™ Precision Zoom Lock Kliznik za uključivanje/isključivanje s indikatorom napunjenosti baterije...
 • Page 33 Hrvatski općenito Aparat ima mehanizam za automatski odabir napona i odgovara mu napon od 100 do 240 V. Adapter za napajanje pretvara napon od 100 - 240 V u siguran niski napon manji od 24 V. Punjenje Aparat potpuno napunite prije prve uporabe. Za potpuno punjenje aparata potrebno je približno 1 sat.
 • Page 34 Hrvatski Postavka Dužina dlačica nakon Postavka Dužina dlačica nakon podrezivanja podrezivanja 0,5 mm 5,5 mm 1 mm 6 mm 1,5 mm 6,5 mm 2 mm 7 mm 2,5 mm 7,5 mm 3 mm 8 mm 3,5 mm 8,5 mm 4 mm 9 mm 4,5 mm 9,5 mm...
 • Page 35 Hrvatski Podrezivanje bez češlja Koristite trimer bez nastavka s češljem za podrezivanje cijele brade i pojedinačnih dlačica. Budite pažljivi prilikom podrezivanja bez češlja jer element za rezanje uklanja svaku dlačicu koju dotakne. Povucite češalj za podrezivanje brade s aparata na način prikazan na slici 8.
 • Page 36 Philips ili servisni centar tvrtke Philips. Ako imate poteškoća prilikom nabavke dodatne opreme za aparat, kontaktirajte centar za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi. Podatke za kontakt pronaći ćete u međunarodnom jamstvenom listu. Zaštita okoliša Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte odlagati s...
 • Page 37 Bateriju predajte na službenom mjestu za odlaganje baterija. Ako imate problema prilikom vađenja baterije, možete odnijeti aparat u ovlašteni Philips servisni centar, gdje će izvaditi bateriju umjesto vas i odložiti je na ekološki prihvatljivom odlagalištu.
 • Page 38 Ako vam je potreban servis ili informacija, odnosno ako imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com/ support, ili se obratite centru za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi. Broj telefona nalazi se u međunarodnom jamstvu. Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnom prodavaču...
 • Page 39: Magyar

  Magyar Bevezetés Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljeskörű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Általános leírás (ábra 1) Formázófésű Vágóegység Precision Zoom rögzítés™ szabályozógyűrű Be-/kikapcsoló gomb akkumulátor-jelzővel A készülék csatlakozó aljzata Hordtáska Kefe Készülék csatlakozó Adapter Fontos! A készülék első...
 • Page 40 Magyar Általános információ A készülék automatikus hálózati feszültségválasztóval van ellátva, így 100–240 Volt hálózati feszültséghez csatlakoztatható. Az adapter a 100–240 voltos feszültséget biztonságos, legfeljebb 24 voltos feszültségre alakítja át. töltés Mielőtt először használná a készüléket, teljesen töltse fel azt. A készülék teljes feltöltése kb. 1 órát vesz igénybe. A készülék teljesen feltöltött állapotban akár 60 perc vezeték nélküli használatra alkalmas.
 • Page 41 Magyar Formázás a formázófésűvel Fordítsa a Precision Zoom rögzítés™ szabályozógyűrűt a kívánt beállításhoz. Az adott beállítás a szabályozógyűrű közepén található. Az alábbi táblázatban megtekintheti a különböző beállításoknak megfelelő szőrzethosszúságot. • • • Beállítás Végeredmény Beállítás Végeredmény 0,5 mm 5,5 mm 1 mm 6 mm 1,5 mm...
 • Page 42 Magyar szakállvágás az egyedi „borostás” beállítással Ha rövidre, vagyis „borostás” hatásúra szeretné vágni szakállát, a szakállformázó fésűt az 1. hosszbeállítással használja. vágás fésű nélkül A teljes szakáll formázásához, illetve egy-egy szőrszál eltávolításához a szakállformázó fésű nélkül használja a készüléket. Legyen óvatos, ha a fésű nélkül használja a vágókészüléket, mert a vágóegység minden hajszálat levág, amely az útjába kerül.
 • Page 43 Nyomja vissza a készülék vágóegységét a készülékre kattanásig. Csere Az elhasználódott, vagy sérült vágóegységet csak eredeti, hivatalos Philips szakszervizben beszerezhető Philips vágóegységgel cserélje. Nyissa ki a vágóegységet. A fogazatánál nyomva távolítsa el a régi vágóegységet.
 • Page 44 Tartozékok vásárlásához látogasson el online üzletünkbe: www.shop.philips.com/service. Ha az online üzlet nem érhető el az adott országban, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Philips márkakereskedővel vagy a Philips szakszervizével. Ha nehézségei adódnak a készülékhez tartozó alkatrészek beszerzésében, kérjük, vegye fel a kapcsolatot országa Philips vevőszolgálatával.
 • Page 45 Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/ support), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához. A telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen. Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
 • Page 46: Қазақша

  ҚазаҚша Кіріспе Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін, өнімді www.philips.com/welcome веб-торабында тіркеңіз. Жалпы сипаттама (Cурет 1) Триммер тарағы Қырқатын бөлік Precision Zoom Lock™ жүйесін реттеу сақинасы Батарея көрсеткіші бар қосу/өшіру сырғытпасы...
 • Page 47 ҚазаҚша Жалпы ақпарат Құралда автоматты түрде кернеу таңдаушы құралы орнатылған, сондықтан 100 ден 240 вольтқа дейінгі кернеуді тоқпен жұмыс жасай береді. Адаптер 100-240 вольтты 24 вольттан төмен қауіпсіз кернеуге түрлендіреді. зарядтау Құралды алғашқы рет қолданар алдында, оны толығымен зарядтап алыңыз. Құралды...
 • Page 48 ҚазаҚша Тарақ көмегімен кесу 1 Precision Zoom Lock™ жүйесін реттеу сақинасын қажетті параметрге бұрыңыз. Таңдалған параметр — реттеу сақинасының ортасындағы параметр. Реттеулер мен шаштың ұзындығы нәтижесіне жалпы шолуды көру үшін төмендегі кестені қараңыз. • • • Параметр Нәтижесінде алатын Параметр Нәтижесінде алатын шаш ұзындығы шаш ұзындығы 0,5 мм 5,5 мм 1 мм 6 мм 1,5 мм 6,5 мм 2 мм...
 • Page 49 ҚазаҚша «Сақалды жұқалау» атты бірегей реттеумен қырыну 1 «Сақалды жұқалау» үшін қосымша бөлшек ретінде болатын қырыну тарағын 1-реттеуге келтіріп қырыңыз. Тарақсыз шаш кесу Құралды тарақсыз сақалды толығымен және жеке шаштарды күзеу үшін қолдануға болады. Тарақсыз қиғанда абай болыңыз, себебі кесетін элемент тиген шаштың бәрін кесіп отырады. 1 Сақалды тегістеу тарағын құрылғыдан 8-суретте көрсетілгендей шығарып алыңыз. 2 Құралды қосыңыз. 3 Жақсы бақыланған қозғалыстар жасап, ұстараны шаштарға жеңіл тигізіңіз. Тоқ сымымен сақал кесу Егер батарея қуаты аз болса, онда сіз құралды тоққа тікелей қосып тұрып...
 • Page 50 Тегістеу тарағын алып, оны щеткамен тазалаңыз. 4 Кесу бөлігін кесу бөлігінің тісіне қарсы итеру арқылы шығарып алып, оны щеткамен тазалаңыз немесе ағын су астында шайыңыз. 5 Артық суды сілкіп тастап, кесу бөлігінің құлақшасын бағыттауыш тесікшелерге кіргізу арқылы оны орналастырыңыз. 6 Шаш қырқатын бөлікті құралға қайтадан итеріңіз («сырт» ете түседі). ауыстыру Ескірген немесе зақымдалған шаш қырқатын бөлікті тек Philips берген қызмет орталықтарында табуға болатын Philips түпнұсқалық шаш қырқатын бөлікпен ғана ауыстыру керек. 1 Шаш қырқатын бөлікті ашыңыз. 2 Ескі кесу бөлігін кесу бөлігінің тісіне қарсы итеру арқылы шығарып алыңыз. 3 Жаңа кесу бөлігінің құлақшасын бағыттауыш тесікшелерге кіргізіңіз.
 • Page 51 Бұл құрылғыға қосалқы құралдар сатып алу үшін, www.shop.philips.com/service мекенжайындағы онлайн- дүкенімізге кіріңіз. Онлайн-дүкен қызметін пайдалану еліңізде мүмкін болмаса, Philips дилеріне немесе Philips қызмет көрсету орталығына барыңыз. Құрылғы үшін қосалқы құралдар алуда қиындықтар болса, еліңіздегі Philips Тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз. Бұл...
 • Page 52 Кепілдік және қызмет көрсету Қызмет көрсету жұмыстары немесе ақпарат қажет болса немесе проблема туындаса, Philips компаниясының www.philips.com/ support веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз. Телефон нөмірін дүниежүзілік кепілдік кітапшасынан табуға болады. Еліңізде тұтынушыларды қолдау орталығы болмаған жағдайда, жергілікті Philips дилеріне хабарласыңыз.
 • Page 53: Lietuviškai

  Lietuviškai Įvadas Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Kad galėtumėte naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį registruokite adresu www.philips.com/welcome. Bendrasis aprašymas (Pav. 1) Kirpimo šukos Kirpimo įtaisas Dydžio koregavimo užrakto™ reguliavimo žiedas Įjungimo / išjungimo slankiklis su baterijos indikatoriumi Lizdas prietaiso kištukui...
 • Page 54 Lietuviškai Bendrasis aprašymas Prietaise įmontuotas automatiškai parenkantis įtampą įtaisas, kuris pritaikytas 100–240 voltų įtampai. Adapteris transformuoja 100–240 V įtampą į saugią, žemesnę nei 24 V, įtampą. Įkrovimas Prieš naudodami pirmą kartą, aparatą pilnai pakraukite. Baterija visiškai įkraunama maždaug per 1 valandą. Kai prietaisas yra visiškai įkrautas, jį...
 • Page 55 Lietuviškai Nustatymai Pageidaujamas plaukų Nustatymai Pageidaujamas plaukų ilgis ilgis 0,5 mm 5,5 mm 1 mm 6 mm 1,5 mm 6,5 mm 2 mm 7 mm 2,5 mm 7,5 mm 3 mm 8 mm 3,5 mm 8,5 mm 4 mm 9 mm 4,5 mm 9,5 mm 5 mm...
 • Page 56 Lietuviškai kirpimas be šukų Mašinėlę be barzdos kirpimo šukų galite naudoti kirpdami ir visą barzdą, ir pavienius plaukelius. Kirpdami be šukų būkite atidūs, nes kirpimo elementas pašalina visus plaukus, kuriuos paliečia. Nuimkite barzdos kirpimo šukas nuo prietaiso, kaip parodyta 8 paveikslėlyje. Įjunkite prietaisą.
 • Page 57 Norėdami įsigyti šio prietaiso priedų, apsilankykite mūsų internetinėje parduotuvėje adresu www.shop.philips.com/service. Jei internetinės parduotuvės jūsų šalyje nėra, apsilankykite pas savo „Philips“ atstovą arba „Philips“ techninės priežiūros centre. Jei negalite gauti prietaisui reikiamų priedų, kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą. Jo kontaktinius duomenis rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos...
 • Page 58 Įdėtoje, įkraunamoje baterijoje yra medžiagų, kurios gali teršti aplinką. Prieš išmesdami prietaisą arba atiduodami į surinkimo punktą, būtinai išimkite baterijas. Jas atiduokite į oficialų baterijų surinkimo punktą. Jei baterijos išimti nepavyksta, prietaisą galite nunešti į „Philips“ techninės priežiūros centrą. Centro darbuotojai išims baterijas ir išmes jas neteršdami aplinkos.
 • Page 59 Prireikus techninės priežiūros paslaugų, informacijos ar jei iškilo problema, apsilankykite „Philips“ svetainėje adresu www.philips.com/support arba susisiekite su jūsų šalyje esančiu „Philips“ klientų aptarnavimo centru. Jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke. Jei klientų aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, apsilankykite pas savo...
 • Page 60: Latviešu

  Latviešu ievads Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome. vispārīgs apraksts (Zīm. 1) Griešanas ķemme Griešanas bloks Precision Zoom Lock™ regulēšanas gredzens Iesl./izsl. slīdslēdzis ar baterijas indikatoru Ligzda ierīces spraudnim Somiņa...
 • Page 61 Latviešu vispārīgi Ierīce ir aprīkota ar automātisku sprieguma selektoru un ir piemērota maiņstrāvas elektrotīklam, kura spriegums ir diapazonā no 100 līdz 240 voltiem. Barošanas kontaktdakša pārveido 100–240 voltu spriegumu uz drošu spriegumu, kas ir mazāks par 24 voltiem. Lādēšana Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet ierīci. Lai pilnībā...
 • Page 62 Latviešu apgriešana ar ķemmi Pagrieziet Precision Zoom Lock™ regulēšanas gredzenu vēlamajā iestatījumā. Izvēlētais iestatījums ir regulēšanas gredzena centrā esošais iestatījums. Aplūkojiet zemāk redzamo iestatījumu pārskata tabulu ar iegūstamajiem matu garumiem. • • • Iestādījums Iegūstamais matiņu Iestādījums Iegūstamais matiņu garums garums 0,5 mm 5,5mm...
 • Page 63 Latviešu griešana, izmantojot unikālo ‘rugāju’ uzstādījumu Lai radītu ‘rugāju izskatu’, grieziet ar bārdas griešanas ķemmes uzgali, kas iestatīts uz iestatījumu 1. griešana bez ķemmes Lietojiet trimmeri bez bārdas griešanas ķemmes, lai nogrieztu visu bārdu vai atsevišķus matiņus. Esiet piesardzīgs, kad griežat bez ķemmes, jo griešanas elements noņem visus tos matiņus, kuriem pieskaras.
 • Page 64 Lai iegādātos piederumus šai ierīcei, lūdzu, apmeklējiet mūsu tiešsaistes veikalu vietnē www.shop.philips.com/service. Ja tiešsaistes veikals jūsu valstī nav pieejams, vērsieties pie sava Philips izplatītāja vai Philips servisa centrā. Ja jums radušās grūtības ar piederumu iegādi savai ierīcei, lūdzu, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī.
 • Page 65 Bateriju nododiet oficiālā bateriju savākšanas punktā. Ja baterijas izņemšana sagādā grūtības, dodieties ar šo ierīci uz Philips tehniskās apkopes centru, kur bateriju izņems un atbrīvosies no tā videi drošā veidā.
 • Page 66 Pēc ierīces atvēršanas vairs nepievienojiet to elektrotīklam. garantija un apkope Ja jums nepieciešama informācija vai palīdzība, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties...
 • Page 67: Polski

  PoLski Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome. Opis ogólny (rys. 1) Nasadka do przycinania Element tnący Pierścień regulacji długości włosów™ (Precision Zoom Lock) Wyłącznik ze wskaźnikiem akumulatora...
 • Page 68 PoLski Opis ogólny Urządzenie jest wyposażone w automatyczny przełącznik napięcia i jest dostosowane do użytku w sieciach elektrycznych o napięciu od 100 V do 240 V. Zasilacz przekształca napięcie 100–240 V na bezpieczne napięcie poniżej 24 V. Ładowanie Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie urządzenie. Pełne naładowanie urządzenia trwa ok.
 • Page 69 PoLski Przycinanie z użyciem nasadki Obróć pierścień regulacji długości włosów™ (Precision Zoom Lock), aby wybrać żądane ustawienie. Wybrane ustawienie znajduje na środku pierścienia regulacji długości włosów. Informacje na temat ustawień i odpowiadających im długości włosów podane są w tabeli poniżej. •...
 • Page 70 PoLski Przycinanie z użyciem unikatowego ustawienia „kilkudniowy zarost” Aby uzyskać efekt „kilkudniowego zarostu”, użyj nasadki grzebieniowej do przycinania brody ustawionej na długość 1. Przycinanie bez nasadki Korzystaj z trymera bez nasadki grzebieniowej, aby przyciąć całą brodę i pojedyncze włosy. Podczas przycinania bez nasadki należy zachować szczególną ostrożność, gdyż...
 • Page 71 Załóż element tnący z powrotem na urządzenie (usłyszysz „kliknięcie”). Wymiana Zużyty lub uszkodzony element tnący należy wymienić wyłącznie na taki sam, oryginalny element tnący firmy Philips, dostępny w autoryzowanych punktach serwisowych. Otwórz element tnący. Wyjmij stary element tnący, przesuwając go w kierunku przeciwnym do ząbków elementu tnącego.
 • Page 72 Jeśli sklep internetowy nie jest dostępny w Twoim kraju, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Philips lub centrum serwisowym firmy Philips. W przypadku trudności z zakupem akcesoriów skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. Informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej.
 • Page 73 Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. Numer telefonu znajduje się na ulotce gwarancyjnej. Jeśli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się o pomoc do lokalnego sprzedawcy produktów firmy Philips.
 • Page 74: Română

  Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome. Descriere generală (fig. 1) Pieptenii pentru tuns Unitate de tăiere Inel pentru reglare precisă “Zoom Lock”™...
 • Page 75 roMână generalităţi Acest aparat este dotat cu un selector automat de tensiune şi este potrivit pentru tensiuni cu valori cuprinse între 100 şi 240 V. Adaptorul transformă tensiunea de 100-240 volţi într-o tensiune sub 24 volţi. Încărcare Încărcaţi aparatul complet înainte de a-l utiliza prima dată. Încărcarea completă...
 • Page 76 roMână Tunderea cu pieptenele Rotiţi inelul pentru reglare precisă „Zoom Lock”™ la setarea dorită. Setarea selectată este setarea din centrul inelului de reglare. Consultaţi tabelul de mai jos pentru o trecere în revistă a setărilor pentru lungime şi a lungimilor de păr corespunzătoare. •...
 • Page 77 roMână utilizarea pentru obţinerea ‘aspectului nebărbierit’ Pentru a crea un ‘aspect nebărbierit’, tundeţi cu ajutorul pieptenelui pentru tunderea bărbii fixat la setarea 1. tunderea fără pieptene Utilizaţi aparatul fără pieptenele pentru tunderea bărbii pentru a rade complet barba şi pentru fire de păr izolate. Aveţi grijă...
 • Page 78 Împingeţi unitatea de tăiere înapoi în aparat (“clic”). Înlocuirea Nu înlocuiţi o unitate de tăiere uzată sau deteriorată decât cu o unitate de tăiere Philips originală, disponibilă la centrele de service Philips autorizate. Deschideţi unitatea de tăiere. Îndepărtaţi unitatea de tăiere veche împingând-o pe dinţii unităţii de tăiere.
 • Page 79 Pentru a achiziţiona accesorii pentru acest aparat, vizitaţi magazinul nostru online www.shop.philips.com/service. Dacă magazinul online nu este disponibil în ţara dvs., mergeţi la dealerul dvs. Philips sau un centru de service Philips. Dacă întâmpinaţi dificultăţi în obţinerea accesoriilor pentru aparatul dvs., contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs.
 • Page 80 Dacă aveţi nevoie de service sau de informaţii sau întâmpinaţi probleme, vizitaţi site-ul web Philips la adresa www.philips.com/support sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs. Găsiţi numărul de telefon în garanţia internaţională. Dacă în ţara dvs. nu există un...
 • Page 81: Русский

  русский Введение Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome. Общее описание (рис. 1) Насадка-триммер Стригущий блок Регулировочное колесико фиксатора Precision Zoom Lock™ Переключатель вкл./выкл. c индикатором заряда аккумулятора Разъем для подключения адаптера...
 • Page 82 русский Электромагнитные поля Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации, использование прибора безопасно в соответствии с современными научными данными. Общие сведения Данный прибор оснащен устройством автоматического выбора напряжения и предназначен для электросетей с напряжением от...
 • Page 83 русский Подравнивание с помощью насадки-триммера Установите регулировочное колесико фиксатора™ в нужное положение. Выбранная настройка будет находиться в центре регулировочного колесика. В таблице ниже указаны установки и соответствующая длина волос после стрижки. • • • Установленное Длина волос в Установленное Длина волос в значение...
 • Page 84 русский Подравнивание для достижения модели “трехдневная щетина” Для создания эффекта “трехдневной щетины” установите на съемном гребне для бороды значение длины волос 1. Подравнивание без гребня Для стрижки всей бороды и отдельных волосков используйте триммер без съемного гребня. При подравнивании без гребня будьте осторожны: все волосы, которых...
 • Page 85 выступ на режущем блоке в направляющий паз. Установите режущий блок на прибор (прозвучит щелчок). Замена Изношенный или поврежденный режущий блок заменяйте только на блок производства Philips, который можно приобрести в авторизованном сервисном центре Philips. Откройте режущий блок. Снимите старый режущий блок, нажав на фиксатор.
 • Page 86 наш интернет-магазин по адресу www.shop.philips.com/service. Если в Вашей стране данный магазин отсутствует, обратитесь в торговую организацию Philips или в сервисный центр Philips. Если у Вас возникли вопросы относительно заказа принадлежностей для прибора, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в Вашей...
 • Page 87 При возникновении проблемы или при необходимости получения сервисного обслуживания или информации посетите веб-сайт Philips www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если в вашей стране подобный центр отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.
 • Page 88: Slovensky

  Úvod Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome. Opis zariadenia (Obr. 1) Hrebeň na zastrihávanie Strihacia jednotka Nastavovací krúžok Precision Zoom Lock™...
 • Page 89 sLovensky všeobecné informácie Zariadenie je vybavené automatickým voličom napätia, ktorý sa automaticky prispôsobí napätiu v sieti od 100 do 240 voltov. Adaptér transformuje napätie 100 – 240 V na bezpečné napätie nižšie ako 24 V. nabíjanie Pred prvým použitím prístroj úplne nabite. Batéria zariadenia sa úplne nabije za približne 1 hodinu.
 • Page 90 sLovensky strihanie s hrebeňovým nástavcom Nastavovací krúžok™ Precision Zoom Lock otočte na požadované nastavenie. Zvolené nastavenie je nastavenie v strede nastavovacieho krúžku. V nižšie uvedenej tabuľke nájdete prehľad nastavení a výsledných dĺžok strihu. • • • Nastavenie Výsledná dĺžka strihu Nastavenie Výsledná...
 • Page 91 sLovensky strihanie s nastavením “strnisko” Vzhľad „strniska“ dosiahnete zastrihávaním pomocou hrebeňového nástavca na zastrihávanie brady nastaveného na dĺžku 1. Zastrihávanie bez hrebeňového nástavca Zariadenie použite bez hrebeňového nástavca na ostrihanie celej brady a jednotlivých fúzov. Pri strihaní bez hrebeňového nástavca dávajte pozor, pretože strihací nástavec odstrihne všetky vlasy, ktorých sa dotkne.
 • Page 92 Strihaciu jednotku nasaďte späť na zariadenie (budete počuť „kliknutie“). Výmena Opotrebovanú alebo poškodenú strihaciu jednotku vymeňte jedine za originálnu strihaciu jednotku značky Philips, ktorú získate v autorizovaných servisných strediskách Philips. Otvorte strihaciu jednotku. Vyberte starú strihaciu jednotku zatlačením smerom proti ozubenej strane strihacej jednotky.
 • Page 93 Batériu odovzdajte na mieste oficiálneho zberu pre batérie. Ak máte problémy s vybratím batérie, zariadenie môžete tiež zaniesť do servisného centra spoločnosti Philips, kde batériu vyberú a odstránia spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie. vyberanie nabíjateľných batérií...
 • Page 94 Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. Telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste. Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza,...
 • Page 95: Slovenščina

  Uvod Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome. splošni opis (sl. 1) Prirezovalni glavnik Strižna enota Nastavljivi obroček (Precision Zoom Lock)™ Drsno stikalo za vklop/izklop z indikatorjem baterije Vtičnica za vtikač...
 • Page 96 sLovenšČina splošno Aparat je opremljen s samodejnim napetostnim selektorjem in je primeren za omrežne napetosti od 100 do 240 voltov. Adapter omrežno napetost 100-240 V pretvori v varno nizko napetost, nižjo od 24 V. Polnjenje Aparat pred prvo uporabo povsem napolnite. Aparat se do konca napolni po približno 1 uri polnjenja.
 • Page 97 sLovenšČina Nastavitev Končna dolžina brade Nastavitev Končna dolžina brade 0,5 mm 5,5 mm 1 mm 6 mm 1,5 mm 6,5 mm 2 mm 7 mm 2,5 mm 7,5 mm 3 mm 8 mm 3,5 mm 8,5 mm 4 mm 9 mm 4,5 mm 9,5 mm 5 mm...
 • Page 98 sLovenšČina Prirezovanje z glavnikom Za celotno striženje brade in posameznih dlačic uporabite prirezovalnik brez glavnika za prirezovanje brade. Bodite previdni, ko prirezujete brez glavnika, saj rezilo odreže vse lase, ki se jih dotakne. Glavnik za prirezovanje brade povlecite z aparata, kot je prikazano na sliki 8.
 • Page 99 Zamenjava Obrabljeno ali poškodovano strižno enoto lahko zamenjate samo z originalno strižno enoto Philips, ki je na voljo na pooblaščenem Philipsovem servisu. Odprite strižno enoto. Staro strižno enoto odstranite tako, da pritisnete proti zobem strižne enote. Zatič nove strižne enote vstavite v vodilno režo.
 • Page 100 sLovenšČina Vgrajena akumulatorska baterija vsebuje okolju škodljive snovi. Preden aparat zavržete in oddate na uradnem zbirnem mestu, odstranite baterijo. Oddajte jo na uradnem zbirnem mestu za baterije. Če imate z odstranitvijo baterije težave, lahko odnesete brivnik na Philipsov pooblaščeni servis. Osebje servisa bo baterijo odstranilo in zavrglo na okolju prijazen način.
 • Page 101 Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com/support ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni takšnega centra, se...
 • Page 102: Srpski

  Uvod Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte proizvod na www.philips.com/welcome. Opšti opis (sl. 1) Češalj za podrezivanje Rezač Prsten za podešavanje™ Precision Zoom Lock Klizno dugme za uključivanje/isključivanje sa indikatorom napunjenosti baterije Utičnica za priključni kabl...
 • Page 103 srPski Opšte Aparat je opremljen automatskim selektorom napona i odgovara električnoj mreži sa naponom od 100 do 240 V. Adapter za napajanje pretvara 100 - 240 V u bezbedan niski napon manji od 24 V. Punjenje Napunite aparat pre prve upotrebe. Potrebno je oko 1 sat da se baterija potpuno napuni.
 • Page 104 srPski Podrezivanje pomoću češlja Okrenite prsten za podešavanje Precision Zoom Lock™ na željenu postavku. Izabrana postavka jeste ona postavka koja se nalazi u centru prstena za podešavanje. U donjoj tabeli ćete naći pregled postavki i dužinu dlačica nakon podrezivanja. • •...
 • Page 105 srPski Podrezivanje sa jedinstvenim podešavanjem za kratku čekinjastu bradu Da kreirate kratku čekinjastu bradu, podrezujte bradu češljem za podrezivanje brade postavljenim na postavku 1. Podrezivanje bez češlja Trimer koristite bez češlja za podrezivanje punih brada i pojedinih dlačica. Budite pažljivi kada podrezujete bez češlja jer će element za rezanje ukloniti svaku dlačicu koju dodirne.
 • Page 106 Otresite višak vode i vratite rezač tako što ćete ubaciti ušicu rezača u prorez za navođenje. Vratite jedinicu rezača na aparat („klik“). Zamena Istrošenu ili oštećenu jedinicu rezača treba zameniti originalnom Philips jedinicom rezača, koju možete nabaviti u ovlašćenim servisnim centrima kompanije Philips. Otvorite jedinicu rezača.
 • Page 107 Da biste kupili dodatke za ovaj aparat, posetite našu prodavnicu na mreži na adresi www.shop.philips.com/service. Ako prodavnica na mreži nije dostupna u vašoj zemlji, obratite se distributeru Philips proizvoda ili Philips servisnom centru. Ako imate bilo kakvih teškoća pri nabavci dodataka za aparat, obratite se centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj...
 • Page 108 Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili imate neki problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips na adresi www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnim...
 • Page 109: Українська

  українська Вступ Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Загальний опис (Мал. 1) Тример-гребінець Ріжучий блок Кільцевий регулятор Precision Zoom Lock™...
 • Page 110 українська Загальна інформація Пристрій обладнано автоматичним вибором напруги, він може працювати з напругою від 100 до 240 В. Адаптер перетворює напругу 100-240 В у безпечну низьку напругу менше 24 В. Заряджання Перед тим, як вперше користуватися пристроєм, зарядіть його повністю. Щоб...
 • Page 111 українська Підстригання за допомогою гребінця Поверніть кільцевий регулятор Precision Zoom Lock™ до бажаного налаштування. Вибране налаштування – це налаштування по центру кільцевого регулятора. Для ознайомлення з налаштуваннями та відповідною довжиною волосся див. табличку внизу. • • • Налаштування Бажана довжина Налаштування...
 • Page 112 українська Підстригання з унікальним налаштуванням “stubble look” (“ефект щетини”) Щоб створити “ефект щетини”, зрізайте волосся із встановленим гребінцем для підстригання бороди та налаштуванням 1. Підстригання без гребінця Використовуйте тример без гребінця для бороди, щоб підстригати цілу бороду і окремі волосини. Використовуючи...
 • Page 113 Вставте ріжучий блок назад у пристрій (до фіксації). Заміна Зношений або пошкоджений ріжучий блок слід заміняти лише оригінальними ріжучими блоками Philips, які можна придбати в сервісних центрах, уповноважених Philips. Відкрийте ріжучий блок. Зніміть старий ріжучий блок, натискаючи на зубчики ріжучого...
 • Page 114 адресою www.shop.philips.com/service. Якщо у Вашій країні немає Інтернет-магазину, зверніться до дилера Philips або сервісного центру Philips. Якщо у Вас виникають проблеми з придбанням приладь для пристрою, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні. Контактну інформацію можна знайти в гарантійному талоні.
 • Page 115 Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com/ support або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у своїй країні. Номер телефону можна знайти у гарантійному талоні. Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.
 • Page 116 8222.002.0035.1...

Table of Contents