Download Print this page

Philips QT4015 Important Information Manual page 6

Hide thumbs Also See for QT4015:

Advertisement

-
Iebūvētā akumulatoru baterija satur vielas, kas
var piesārņot vidi. Pirms baterijas izmešanas vai
nodošanas oficiālā savākšanas punktā vienmēr
izņemiet to. Bateriju nododiet oficiālā bateriju
savākšanas punktā. Ja baterijas izņemšana sagādā
grūtības, dodieties ar šo ierīci uz Philips tehniskās
apkopes centru, kur bateriju izņems un atbrīvosies no
tā videi drošā veidā. (Zīm. 3)
akumulatoru baterijas izņemšana
Akumulatora bateriju izņemiet tikai tad, kad izmetat ierīci.
Izņemot bateriju, pārliecinieties, ka tā ir pilnīgi tukša.
Uzmanieties! Akumulatora baterijas malas un apvalks ir
ļoti asi.
1
Pārbaudiet, vai ierīces aizmugurē vai priekšpusē nav
skrūvju. Ja ir, izskrūvējiet tās.
2
Izmantojot skrūvgriezi, noņemiet ierīces aizmugures
un/vai priekšējo paneli. Ja nepieciešams, izskrūvējiet
arī papildu skrūves un/vai noņemiet papildu
daļas, līdz ir redzama drukātās shēmas plate ar
akumulatoru bateriju.
3
Ja nepieciešams, atvienojiet vadus, lai atdalītu drukātās
shēmas plati un akumulatora bateriju no ierīces.
garantija un apkope
Ja nepieciešama apkope, informācija vai palīdzība, lūdzu,
apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai
sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī
(tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā).
Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, griezieties
pie vietējā Philips preču izplatītāja.
garantijas ierobežojumi
Starptautiskās garantijas nosacījumi neattiecas uz asmeņu
bloku, jo tas ir pakļauts nolietojumam.
POLSki
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników
produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej
przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na
stronie www.philips.com/welcome.
Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się
dokładnie z tymi informacjami i zachowaj je na przyszłość.
niebezpieczeństwo
-
Urządzenie i zasilacz przechowuj w suchym
miejscu (rys. 1).
Ostrzeżenie
-
Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie
podane na zasilaczu jest zgodne z napięciem w sieci
elektrycznej.
-
Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze
względów bezpieczeństwa nie wymieniaj wtyczki
zasilacza na inną.
-
Urządzenie może być używane przez dzieci w
wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń,
pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat korzystania z
tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną
poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
-
Urządzenie nie może być czyszczone ani obsługiwane
przez dzieci poniżej 8 roku życia. Starsze dzieci
podczas wykonywania tych czynności powinny być
nadzorowane przez osoby dorosłe.
-
Przechowuj urządzenie oraz przewód sieciowy poza
zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
-
Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
Uwaga
-
Zawsze sprawdź urządzenie przed użyciem. Nie
korzystaj z urządzenia w przypadku uszkodzenia
którejś z części, gdyż może to spowodować
obrażenia ciała.
-
Tego urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem,
w sposób przedstawiony w instrukcji obsługi.
-
Używaj, ładuj i przechowuj urządzenie w
temperaturze od 5°C do 35°C.
-
Do ładowania urządzenia używaj wyłącznie
dołączonego zasilacza.
-
W przypadku uszkodzenia zasilacza wymień go na
nowy tego samego typu w sieci punktów serwisowych
współpracujących z Philips Polska Sp. z o.o.
-
Jeśli urządzenie było narażone na duże zmiany
temperatury, ciśnienia lub wilgotności, przed użyciem
aklimatyzuj je przez 30 minut.
-
Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj
sprężonego powietrza, szorstkich czyścików, płynnych
środków ściernych ani żrących płynów, takich jak
benzyna lub aceton.
-
Maksymalny poziom hałasu: Lc = 75 dB (A)
Zgodność z normami
-
Niniejsze urządzenie Philips spełnia wszystkie normy
dotyczące pól elektromagnetycznych.
Zamawianie akcesoriów
Aby zakupić akcesoria do tego urządzenia, odwiedź
nasz sklep internetowy pod adresem www.shop.
philips.com/service. Jeśli sklep internetowy nie jest
dostępny w Twoim kraju, skontaktuj się ze sprzedawcą
produktów firmy Philips lub centrum serwisowym firmy
Philips. W przypadku trudności z zakupem akcesoriów
skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy
Philips. Informacje kontaktowe znajdują się w ulotce
gwarancyjnej.
Ochrona środowiska
-
Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz
ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego
— należy oddać je do punktu zbiórki surowców
wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego
zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 2).
-
Akumulatory i baterie zawierają substancje
szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przed
wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu
zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o ich
wyjęciu. Akumulatory i baterie należy wyrzucać w
wyznaczonych punktach zbiórki surowców wtórnych.
W przypadku problemów z wyjęciem akumulatora
lub baterii urządzenie można dostarczyć do centrum
serwisowego firmy Philips, którego pracownicy
wyjmą i usuną akumulator lub baterię w sposób
bezpieczny dla środowiska naturalnego. (rys. 3)
Wyjmowanie akumulatora
Akumulator należy wyjmować tylko przed wyrzuceniem
urządzenia. Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że
jest on całkowicie rozładowany.
Należy zachować ostrożność, gdyż styki akumulatora i
części obudowy są bardzo ostre.
1
Sprawdź, czy w tylnej lub w przedniej części
urządzenia znajdują się jakieś śrubki. Jeśli tak,
odkręć je.
2
Zdejmij tylny lub przedni panel urządzenia za
pomocą śrubokrętu. Jeśli to konieczne, zdejmij
również dodatkowe śrubki i części, aż zobaczysz
płytkę drukowaną wraz z akumulatorem.
3
Jeśli to konieczne, przetnij przewody, aby oddzielić
płytkę drukowaną i akumulator od urządzenia.
gwarancja i serwis
W razie konieczności naprawy lub w przypadku
jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą
stronę internetową www.philips.com lub skontaktować
się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu
znajduje się na ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Państwa kraju
zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy
zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips.
Ograniczenia gwarancji
Elementy tnące nie są objęte warunkami gwarancji
międzynarodowej, ponieważ podlegają zużyciu.
rOMână
introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru
a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips,
înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome.
important
Citiţi cu atenţie aceste informaţii importante înainte de a
utiliza aparatul şi păstraţi-le pentru consultare ulterioară.
Pericol
-
Aparatul şi adaptorul nu trebuie să intre în contact
cu apa (fig. 1).
avertisment
-
Înainte de a conecta aparatul, verificaţi ca tensiunea
indicată pe adaptor să corespundă tensiunii din
reţeaua locală.
-
Adaptorul conţine un transformator. Nu încercaţi să
înlocuiţi ştecherul adaptorului, întrucât acest lucru
duce la situaţii periculoase.
-
Acest aparat poate fi utilizat de către copii începând
de la vârsta de 8 ani şi persoane care au capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau sunt lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, dacă sunt supravegheate
sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiţii de
siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele pe care le
prezintă.
-
Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator nu trebuie
efectuate de copii, decât dacă aceştia au vârsta de
peste 8 ani şi sunt supravegheaţi.
-
Nu lăsaţi aparatul şi cablul acestuia la îndemâna
copiilor sub 8 ani.
-
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu
aparatul.
Precauţie
-
Verificaţi întotdeauna aparatul înainte de a-l utiliza.
Nu utilizaţi aparatul dacă una dintre piese este
deteriorat sau spart, pentru a evita rănirea.
-
Utilizaţi acest aparat numai pentru în scopul în care a
fost creat, aşa cum se arată în manualul de utilizare.
-
Utilizaţi, încărcaţi şi păstraţi aparatul la o temperatură
cuprinsă între 5°C şi 35°C.
-
Utilizaţi numai adaptorul furnizat pentru a încărca
aparatul.
-
Dacă adaptorul este deteriorat, înlocuiţi-l
întotdeauna cu unul original pentru a evita orice
accident.
-
Dacă aparatul este expus la schimbări importante de
temperatură, presiune sau umiditate, lăsaţi aparatul să
se aclimatizeze 30 de minute înainte de a-l utiliza.
-
Nu folosiţi niciodată aer comprimat, bureţi de sârmă,
agenţi de curăţare abrazivi sau lichide agresive cum ar
fi benzina sau acetona pentru a curăţa aparatul.

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Qt4014Qt4005Qt4000