Download  Print this page

Thrustmaster Ferrari F430 User Manual Page 132

Force feedback racing wheel for pc.
Hide thumbs

Advertisement

POMOC TECHNICZNA
W przypadku wystąpienia problemów związanych z produktem wejdź na stronę http://ts.thrustmaster.com
i kliknij Technical Support (Pomoc techniczna). Na tej stronie dostępne są różne narzędzia (często
zadawane pytania (FAQ), najnowsze wersje sterowników i oprogramowania itp.), które mogą pomóc w
rozwiązaniu problemu. Jeśli problem nie ustąpi, możesz skontaktować się z działem pomocy technicznej
do produktów Thrustmaster („pomoc techniczna"):
Pocztą e-mail:
Aby skontaktować się z pomocą techniczną pocztą e-mail, musisz najpierw zarejestrować się online na
stronie internetowej http://ts.thrustmaster.com/. Podane informacje pomogą naszym specjalistom w jak
najszybszym rozwiązaniu problemu.
Kliknij Product Registration (Rejestracja produktu) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Jeśli Twój produkt jest już zarejestrowany, wpisz swoje dane w polach Username (Nazwa użytkownika) i
Password (Hasło), a następnie kliknij Login (Zaloguj).
INFORMACJE O GWARANCJI
Firma Guillemot Corporation S.A. („Guillemot") udziela klientowi obowiązującej na całym świecie
gwarancji, że niniejszy produkt Thrustmaster będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez
okres dwóch (2) lat od pierwotnej daty zakupu. Jeśli w okresie gwarancji wystąpią objawy mogące
świadczyć o wadzie produktu, należy niezwłocznie skontaktować sie z działem pomocy technicznej, który
wskaże dalszy sposób postępowania. W razie potwierdzenia wady produkt należy zwrócić w punkcie
zakupu (lub innym miejscu wskazanym przez dział pomocy technicznej).
W ramach niniejszej gwarancji wadliwy produkt zostanie naprawiony lub wymieniony, zgodnie z decyzją
działu pomocy technicznej. Jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, całkowita odpowiedzialność firmy
Guillemot i jej podmiotów zależnych (łącznie z odpowiedzialnością za szkody pośrednie) ogranicza się do
naprawy lub wymiany produktu Thrustmaster. Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa klienta
wynikające z przepisów dotyczących sprzedaży dóbr konsumenckich.
Niniejsza gwarancja nie obowiązuje: (1) w przypadku, gdy produkt został zmodyfikowany, otwarty,
zmieniony albo uszkodzony na skutek nieodpowiedniego lub nadmiernego użytkowania, niedbałości,
wypadku, normalnego zużycia lub z innego powodu niezwiązanego z wadą materiałową ani produkcyjną;
(2) w razie nieprzestrzegania instrukcji podanych przez dział pomocy technicznej; (3) w odniesieniu do
oprogramowania niewydanego przez firmę Guillemot, jako że oprogramowanie to jest objęte szczegółową
gwarancją zapewnianą przez jego wydawcę.
11/12

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: