Download  Print this page

Kenwood FDP60 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

TYPE FDP60
instructions
istruzioni
instrucciones
Bedienungsanleitungen
gebruiksaanwijzing

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood FDP60

  Summary of Contents for Kenwood FDP60

 • Page 1 TYPE FDP60 instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing...
 • Page 2: Table Of Contents

  English 3 - 13 Nederlands 14 - 25 Français 26 - 37 Deutsch 38 - 49 Italiano 50 - 61 Dansk 62 - 72 Svenska 73 - 83 Norsk 84 - 94 Suomi 95 - 105...
 • Page 3 A - standard attachments 1.5 L B - optional attachments...
 • Page 5 safety Read these instructions carefully and retain for future reference. Remove all packaging and any labels. The blades and discs are very sharp, handle with care. Always hold by the finger grip at the top, away from the cutting edge, both when handling and cleaning.
 • Page 6 Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.
 • Page 7 slicing/grating disc safety Never remove the lid until the cutting disc has completely stopped. Handle the cutting discs with care - they are extremely sharp. Do not overfill the bowl – do not exceed the maximum capacity level marked on the bowl. mini bowl and knife safety Never remove the lid until the knife blade has completely stopped.
 • Page 8 before plugging in to use your food processor Make sure your electricity supply is the same as the one 1 Fit the bowl to the power unit. Place the handle towards the shown on the underside of your appliance. right hand side and turn forward until it locks.
 • Page 9 to use your blender 1 Fit the sealing ring into the blade unit - ensuring the seal is located correctly. Leaking will occur if the seal is damaged or incorrectly fitted. 2 Clip the blade unit into the base 3 Screw the blade assembly onto the goblet - ensuring the blade assembly is fully tightened .
 • Page 10 recommended speed chart tool/attachment function recommended processing maximum speed time F F capacities Knife blade All in one cake mixes 15-20 secs 1.5Kg/3lb 5oz flour weight Pastry - rubbing fat into flour Mid - Max 10 secs 340g/12oz flour weight Adding water to combine pastry ingredients 10-20 secs Chopping fish and lean meat...
 • Page 11: Using The Whisk

  using the attachments important The whisk is not suitable for making all in one Refer to recommended speed chart for each attachment. cake mixes as these mixes are too heavy and will damage it. Always use the knife blade. knife blade hints Best results are obtained when the eggs are at room The knife blade is the most versatile of all the attachments.
 • Page 12 hints safety Use fresh ingredients Never remove the lid until the knife blade has completely Don’t cut food too small. Fill the width of the feed tube fairly stopped. full. This prevents the food from slipping sideways during The knife blade is very sharp - always handle with care. processing.
 • Page 13 important citrus juicer (if supplied) If the juice extractor starts to vibrate, switch off and empty the pulp from the drum. (The juice extractor vibrates if the Use the citrus juicer to squeeze the juice from citrus fruits pulp becomes unevenly distributed). (eg oranges, lemons, limes and grapefruits).
 • Page 14 If you need help with: using your appliance or servicing or repairs Contact the shop where you purchased your appliance. Designed and engineered by Kenwood in the UK. Made in China.
 • Page 15: Troubleshooting Guide

  troubleshooting guide Problem Cause Solution The processor will not operate. No Power. Check processor is plugged in. No power/indicator light not lit. Bowl not fitted to power unit correctly. Check bowl is located correctly and the handle is situated towards the right hand side. Bowl lid not locked on correctly.
 • Page 16: Nederlands

  Nederlands Vouw voor het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit veiligheid Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Verwijder alle verpakking en labels. De messen en de schijven zijn erg scherp; ga er dus voorzichtig mee om. Houd ze bij het hanteren en schoonmaken altijd bovenaan bij de vingergreep en weg van het snijvlak, vast.
 • Page 17 Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het apparaat niet correct is gebruikt, of waar deze instructies niet worden opgevolgd.
 • Page 18 veiligheid m.b.t. de snij/raspschijf Verwijder het deksel nooit voordat de schijf helemaal tot stilstand is gekomen. Wees voorzichtig met de snijschijven – ze zijn heel erg scherp Vul de kom niet te ver - overschrijdt de maximum capaciteit die op de kom wordt aangegeven niet. veiligheid m.b.t.
 • Page 19 voordat u de stekker in het stopcontact steekt B - optionele hulpstukken Zorg dat de elektriciteitsvoorziening dezelfde spanning heeft Het kan zijn dat uw keukenmachine niet met alle hieronder als op de onderkant van het apparaat wordt aangegeven. genoemde hulpstukken geleverd wordt. De selectie aan Dit apparaat voldoet aan de EC-richtlijn 2004/108/EC hulpstukken is afhankelijk van het model.
 • Page 20 uw blender gebruiken 1 Breng de afsluitring in de messeneenheid aan en zorg ervoor dat de afdichting op de juiste plaats zit. Het apparaat lekt wanneer de afsluitring beschadigd is of niet goed is aangebracht. 2 Bevestig de messeneenheid in het voetstuk 3 Schroef de mesmontage op de beker en zorg ervoor dat de mesmontage volledig is vastgezet .
 • Page 21 tabel met aanbevolen snelheden instrument/hulpstuk functie aanbevelen verwer- maximum snelheid kingstijd F F capaciteit Kant-en-klare taartmixen 15-20 sec 1,5 kg bloemgewicht Gebaksdeeg – boter met bloem mengen Mid – max 10 sec 340g bloemgewicht Water toevoegen om ingrediënten te mengen 10-20 sec Vis en mager vlees hakken 10-30 sec...
 • Page 22 de hulpstukken gebruiken 5 Zet het deksel erop – zorg ervoor dat de bovenkant van de aandrijfas in het midden van het deksel past. Raadpleeg de aanbevolen snelheidstabel voor elk hulpstuk. 6 Zet de machine aan. belangrijk meslemmet De garde is niet geschikt om kant-en-klare taartmixen te bereiden, aangezien deze mengsels Van alle hulpstukken is het meslemmet het meest veelzijdige.
 • Page 23 4 Doe de ingrediënten in de vulopening. minikom met mes (indien geleverd) Kies de maat toevoerbuis die u wilt gebruiken. De pusher bevat een kleinere toevoerbuis voor de verwerking van Gebruik de minikom om kruiden te hakken en om kleine individuele items en dunne ingrediënten.
 • Page 24 veiligheid sapcentrifuge (indien geleverd) Breng de messeneenheid nooit op uw food processor aan Gebruik de sapcentrifuce om sap uit stevige vruchten en zonder het bakje te hebben aangebracht. groenten te persen. Schroef het bakje nooit los terwijl het hak-/molenhulpstuk op veiligheid uw apparaat is aangebracht.
 • Page 25 Neem de kloppers uit de aandrijfkop door ze er voorzichtig uit te trekken. In warm zeepsop afwassen. Ontworpen en ontwikkeld door Kenwood in het VK. Veeg de aandrijfkop af met een vochtige doek, en droog Vervaardigd in China.
 • Page 26 BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft.
 • Page 27 Problemen oplossen Probleem Oorzaak Oplossing De machine werkt niet. Geen stroom. Controleer of de stekker in het Geen stroomtoevoer/indicatielampje. stopcontact zit. gaat niet branden. De kom is niet juist op het motorblok geplaatst. Controleer of de kom juist geplaatst is en het handvat naar rechts wijst. Het deksel van de kom is niet juist vergrendeld.
 • Page 28: Fran├žais

  Français Veuillez déplier les illustrations de la première page sécurité Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Retirez tous les éléments d’emballage et les étiquettes. Les lames et les disques sont très tranchants, manipulez-les avec précaution.
 • Page 29 N’employez l’appareil qu’à la fin domestique prévue. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l’appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.
 • Page 30 sécurité du disque à râper / à découper Ne retirez jamais le couvercle tant que les disques de coupe ne sont pas complètement arrêtés. Manipulez les disques de coupe avec précaution - ils sont extrêmement tranchants. Ne remplissez pas à ras-bord le bol – ne dépassez pas le repère de capacité...
 • Page 31 avant de brancher B - accessoires en option Assurez-vous que votre alimentation électrique correspond à Il se peut que tous les accessoires mentionnés ci-dessous ne celle qui est indiquée sur la partie inférieure de votre soient pas inclus avec votre modèle de robot. Les accessoires appareil.
 • Page 32 pour utiliser votre blender 1 Insérez le joint d'étanchéité sur l'unité porte-lames veillez à ce que le joint soit correctement inséré. Des fuites se produiront si le joint est endommagé ou s’il n’est pas correctement installé. 2 Clipsez l'unité porte-lames sur le socle 3 Vissez le bloc porte-lames sur le gobelet - en veillant à...
 • Page 33 tableau des vitesses recommandées Outil/accessoire function vitesse durée de Capacité maximale recommandée foncti. F F Lame tranchante Mélanges tout en un pour gâteaux Maximum 15 à 20 s 1,5Kg farine Pâte – mélange de la matière grasse avec Moyenne – 10 s 340g farine la farine...
 • Page 34 tableau des vitesses recommandées Outil/accessoire function vitesse durée de Capacité maximale recommandée foncti. F F Moulin à moudre Moudre tout une variété d'épices Maximum 30 à 60 s 50 g Moudre des grains de café Maximum 30 s Moudre des noix Pulse 10 s 50 g...
 • Page 35 Les ingrédients plus épais tels que la farine et les fruits secs Lorsque vous utilisez le disque à faire des frites, veuillez doivent être incorporés à la main. disposer les ingrédients à l'horizontal. Ne dépassez pas la capacité maximale ni le temps de Lorsque vous émincez ou vous râpez : les aliments placés fonctionnement stipulés dans le tableau des vitesses verticalement...
 • Page 36 sécurité mini bol et couteau (si fourni) N'installez jamais l'unité porte-lames sur votre robot de Utilisez le petit blender pour broyer les aromates et pour cuisine tant que le bol n'est pas mis en place. mixer les petites quantités d’ingrédients, par exemple Ne dévissez jamais le bocal tant que le moulin demeure viande, oignon, noix, mayonnaise, légumes, purées, sauces installé...
 • Page 37: Nettoyage Et Entretien

  Pour maximiser l’extraction de jus, placez des petites centrifugeuse (si fourni) quantités à la fois dans le tube d’alimentation et poussez doucement. Utilisez la centrifugeuse pour faire des jus à partir de fruits et Agrumes - pelez et retirez la peau blanche pour éviter que le de légumes fermes.
 • Page 38 Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, pour des raisons de sécurité, par KENWOOD ou par un réparateur agréé KENWOOD. En cas de dysfonctionnement du robot, consultez le guide de dépannage avant d’appeler le service après-vente.
 • Page 39 Guide de dépannage Problème Cause Solution Le robot ne fonctionne pas. Pas d’alimentation électrique. Vérifiez que le robot est branché. Pas d’alimentation/témoin éteint. Le bol n’est pas installé correctement sur Vérifiez si le bol est correctement le bloc d’alimentation. positionné et si la poignée est orientée vers la droite.
 • Page 40: Deutsch

  Deutsch Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten Sicherheit Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf. Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber. Vorsicht - die Messer und Scheiben sind sehr scharf. Bei Gebrauch und Reinigung immer oben am Fingergriff, weg von den Klingen, anfassen.
 • Page 41 Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sofern sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt verwenden. Kenwood übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen. Unsachgemäßer Gebrauch Ihrer Küchenmaschine/Ihres Mixers kann zu Verletzungen führen.
 • Page 42 Sicherheitshinweise zu Raspel-/Schneidescheiben Deckel erst abnehmen, nachdem die Schneidescheibe ganz zum Stillstand gekommen ist. Die Schneidescheiben mit Vorsicht handhaben, sie sind extrem scharf. Höchstfüllmenge der Schüssel nicht überschreiten – Schüssel höchstens bis zur Maximum-Markierung füllen. Sicherheitshinweise zu Mini-Schüssel und Schlagmesser Deckel erst abnehmen, nachdem das Schlagmesser ganz zum Stillstand gekommen ist.
 • Page 43 Vor dem Netzanschluss B – Optionales Zubehör Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf Es kann sein, dass nicht alle der unten aufgeführten der Unterseite des Geräts übereinstimmt. Zubehörteile im Lieferumfang Ihrer Küchenmaschine enthalten Das Gerät entspricht der europäischen EMV-Richtlinie sind.
 • Page 44 Verwendung Ihres Mixers 1 Legen Sie den Dichtungsring in den Messereinsatz und achten Sie darauf, dass der Ring richtig sitzt. Wenn die Dichtung beschädigt ist oder nicht richtig eingesetzt wurde, kann Flüssigkeit auslaufen. 2 Setzen Sie den Messereinsatz in den Sockel ein.
 • Page 45 Empfehlungstabelle Werkzeug/ Zubehör Funktion Empfohlene Verarbeitungs- Höchstmenge Geschwindigkeit zeit F F Schlagmesser Kuchenteige Max. 15-20 Sek. 1,5 kg Mehl Knetteig – Einarbeiten von Fett in Mehl Mittel – Max. 10 Sek. 340g Mehl Zugabe von Wasser für Teigzutaten 10-20 Sek. Hacken von Fisch und magerem Fleisch Max.
 • Page 46 Verwendung des Zubehörs Doppel-Schneebesen (wenn im Lieferumfang) Lesen Sie die Empfehlungstabelle für jedes Zubehörteil. Für leichtes Mischgut wie z. B. Eiweiß, Sahne oder Schlagmesser Kondensmilch, oder zum Schlagen von Eiern und Zucker für Biskuitteig. Das Schlagmesser ist das vielseitigste aller Zubehörteile. Die letztendliche Konsistenz ist abhängig von der Verwendung des Schneebesens Verarbeitungsdauer.
 • Page 47 Höchstfüllmenge der Schüssel nicht überschreiten Für beste Ergebnisse sollten Eischnee und Sahne nicht zu – Schüssel höchstens bis zur Maximum- stark geschlagen werden – der Unterheb-Rührelement kann Markierung füllen. die Mischung nicht korrekt verarbeiten, wenn sie zu fest wird. Verwendung der Schneidescheiben Schlagen Sie die Mischung nicht länger als gemäß...
 • Page 48 Zerkleinerer/Mahlaufsatz Zitruspresse (wenn im (wenn im Lieferumfang) Lieferumfang) Zum Entsaften von Zitrusfrüchten (z. B. Orangen, Zitronen, Limetten und Grapefruit). Verwenden Sie den Zerkleinerer/Mahlaufsatz zum Presskegel Verarbeiten trockener Zutaten wie Nüsse oder Kaffeebohnen Sieb und zum Mahlen von Gewürzen wie: schwarze Pfefferkörner, Kardamomkörner, Kreuzkümmel, Verwendung der Zitruspresse Korianderkörner, Fenchelkörner, frische Ingwerwurzel, Knoblauchzehen und frische Chilischoten.
 • Page 49 6 Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Stücke Mixer gleichmäßig mit dem Stopfer nach unten. Stecken Sie 1 Den Mixbecher entleeren und Messereinsatz abschrauben, niemals die Finger in den Füllschacht. Verarbeiten indem Sie ihn auf die entriegelte Position drehen und Sie jede Portion vollständig, bevor Sie eine neue hinzufügen.
 • Page 50 Von Hand spülen und abtrocknen. Ein beschädigtes Netzkabel muss aus Sicherheitsgründen Diese Teile sind zudem spülmaschinenfest und können im von KENWOOD oder einer autorisierten KENWOOD- oberen Fach Ihrer Spülmaschine gereinigt werden. Kundendienststelle ausgetauscht werden. Vermeiden Sie es, die Teile im unteren Gestell direkt über dem Heizelement zu platzieren.
 • Page 51 Fehlerbehebung Problem Ursache Lösung Die Küchenmaschine funktioniert nicht. Kein Strom. Prüfen, ob der Stecker der Kein Strom/Betriebsanzeige leuchtet Küchenmaschine in der Steckdose steckt. nicht. Schüssel nicht richtig auf Antriebseinheit Prüfen, ob Schüssel richtig aufgesetzt ist angebracht. und Griff nach rechts weist. Schüsseldeckel nicht richtig eingerastet.
 • Page 52: Italiano

  Italiano Si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni sicurezza Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento. Rimuovere la confezione e le etichette. Le lame e i dischi sono molto affilati: maneggiarli sempre con cura. Tenere sempre la lama dall’appoggio per le dita in alto, mai dal filo di taglio, sia per maneggiarla che per pulirla.
 • Page 53 Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni. L’uso incorretto del robot/frullatore può provocare infortuni.
 • Page 54 come usare con sicurezza i dischi per affettare/grattugiare Assicurarsi che il disco affilato si sia fermato completamente prima di rimuovere il coperchio. Maneggiare i dischi affilati con cautela in quanto sono estremamente taglienti Non riempire eccessivamente il recipiente – non superare la capacità...
 • Page 55 prima di collegare alla presa elettrica B – accessori aggiuntivi Accertarsi che la tensione della vostra rete sia la stessa di Non tutti gli accessori elencati qui sotto sono in dotazione a quella indicata sulla base dell’apparecchio. ogni modello del robot da cucina. Gli accessori variano a Questo apparecchio è...
 • Page 56 come utilizzare il frullatore 1 Inserire la guarnizione nell'unità delle lame assicurandosi che sia posizionata correttamente. Se la tenuta è danneggiata o non è installata in modo corretto vi saranno perdite. 2 Fissare il gruppo delle lame sulla base 3 Montare il gruppo delle lame sulla caraffa, facendo attenzione a stringerlo al massimo .
 • Page 57 tabella delle velocità consigliate utensile/accessorio funzione velocità tempo di capacità raccomandata lavorazione F F massime Lama Miscela per dolci tutto in uno Massima 15-20 sec. Peso farina: 1,5Kg. Pasta frolla/sfoglia – miscelare burro e farina Media – Massima 10 sec. Peso farina: 340g Aggiungere acqua per amalgamare gli ingredienti 10-20 sec.
 • Page 58 utilizzare gli accessori importante La frusta non è adatta a creare miscele per dolci Si rimanda alla tabella delle velocità raccomandate per ogni tutto in uno, poiché tali miscele sono molto accessorio. dense e potrebbero danneggiare le fruste. Utilizzare sempre la lama. lama suggerimenti I risultati migliori si ottengono quando le uova sono a...
 • Page 59 5 Accendere l’apparecchio ed esercitare una pressione mini ciotola e lama (se in dotazione) uniforme con lo spingitore. Non infilare le dita nel tubo di riempimento. Utilizzare la mini ciotola del robot per sminuzzare erbe e lavorare piccole quantità d’ingredienti, come carne, cipolle, suggerimenti frutta secca, maionese, verdura, puree, salse e cibo per Usare ingredienti freschi...
 • Page 60 sicurezza spremitutto (se in dotazione) Non inserire mai la lama sul corpo motore del robot da Usare lo centrifuga per estrarre il succo da frutta e verdura di cucina senza aver prima montato il recipiente. ferma consistenza. Non smontare il recipiente senza prima aver smontato il sicurezza macinatutto.
 • Page 61 Agrumi – sbucciare e togliere la scorza dell’albedo, per la spatola per la pasticceria evitare che il succo abbia un sapore amaro. Per risultati Staccare la frusta dalla testa dell’alberino premendo il tasto ottimali, spremere gli agrumi con lo spremiagrumi. di rilascio .
 • Page 62 Se si ha bisogno di assistenza riguardo: uso dell’apparecchio o manutenzione o riparazioni Contattare il negozio dove si è acquistato l’apparecchio. Disegnato e progettato da Kenwood nel Regno Unito. Prodotto in Cina. IMPORTANTI AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.
 • Page 63 Guida alla localizzazione dei guasti Problema Causa Soluzione Il robot non funziona. Manca la corrente. Controllare che la spina Manca la corrente/la spia indicatrice è spenta. dell’apparecchio sia inserita nella presa elettrica. Ciotola non inserita correttamente Controllare che la ciotola sia ben sul corpo motore.
 • Page 64: Dansk

  Dansk Fold forsiden med illustrationerne ud. sikkerhed Læs denne brugervejledning nøje og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den. Fjern al emballage og mærkater. Knive og skiver er meget skarpe og skal behandles forsigtigt. Hold dem altid ved fingergrebet i toppen, bort fra skæret, både under brug og rengøring.
 • Page 65 Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt eller disse instruktioner ikke følges.
 • Page 66 snitte/rivepladesikkerhed Tag aldrig låget af, før snittepladen står helt stille. Behandl skærepladerne forsigtigt - de er særdeles skarpe. Fyld ikke for meget i skålen – fyld ikke op over mærket for maks. kapacitet på skålen. miniskål og knivsikkerhed Tag aldrig låget af, før knivsbladet er standset helt. Knivsbladet er meget skarpt og skal altid håndteres forsigtigt.
 • Page 67 før stikket sættes i stikkontakten B - tilbehør Sørg for at elforsyningen svarer til, den der står på Ikke alt tilbehør beskrevet nedenfor følger med din undersiden af motorenheden. foodprocessor. Tilbehør afhænger af modeltypen. Find mere Denne anordning er i overensstemmelse med EU-direktivet information om bestilling af tilbehør i afsnittet “service og 2004/108/EF om elektromagnetisk forligelighed og EU- kundepleje”.
 • Page 68 sådan bruges blenderen 1 Sæt tætningsringen ind i knivenheden , og sørg for, at tætningen sidder korrekt. Lækage kan opstå, hvis tætningsringen er beskadiget eller forkert monteret. 2 Sæt knivenheden ind i bunden 3 Skru knivenheden på glasset, og sørg for at knivenheden er helt stram .
 • Page 69 tabel over anbefalede hastigheder redskab/tilbehør funktion anbefalede behandlingstid maximale hastighed mængder Kniv Alt i et kageblandinger Maks. 15-20 sek. 1,5 kg melvægt Butterdej – blanding af fedtstof i mel Mid. – Maks. 10 sek. 340g melvægt Tilsætning af vand til blanding af ingredienser 10-20 sek.
 • Page 70 brug af tilbehør vigtigt Piskeriset egner sig ikke til at lave alt i et Se ovenstående oversigt vedr. hastighed for det enkelte kageblandinger, da disse er for tunge og vil tilbehør. beskadiget det. Brug altid knivsbladet. tips kniv Resultatet bliver bedst, hvis æggene har stuetemperatur. Sørg for, at skål og piskere er rene og frie for fedtstof, inden Kniven er den mest alsidige af alle tilbehørsdelene.
 • Page 71 tips sikkerhed Brug friske madvarer Fjern aldrig låget, før kniven helt er holdt op med at dreje. Skær ikke ingredienserne i for små stykker. Ingredienserne Kniven er meget skarp – den skal altid behandles med må gerne have ca. samme størrelse som bredden af forsigtighed.
 • Page 72 Når det sidste stykke er lagt i, skal du lade saftpresseren citruspresser (hvis medleveret) køre yderligere 30 sekunder for at udvinde al saften fra filtertromlen. Brug citruspresseren til at presse saften ud af citrusfrugter (f.eks. appelsiner, citroner, lime og grapefrugter). vigtigt riflet kegle Hvis saftpresseren begynder at vibrere, skal du slukke og...
 • Page 73 1 Tøm kanden, skrue kniven løs ved at dreje hen på oplåst Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde position or at løsgøre den. Tag så knivenheden af ved at udskiftes af KENWOOD eller en autoriseret KENWOOD- skubbe op nedenfra. reparatør. Vær forsigtig, når knivenheden tages af bunden.
 • Page 74 Fejlfindingsvejledning Problem Årsag Løsning Processoren fungerer ikke. Ingen strøm. Kontrollér, at foodprocessorens stik er Ingen strøm/lysindikatoren er ikke tændt. sat i en stikkontakt. Skålen er ikke sat korrekt på motorenheden. Sørg for at skålet er placeret korrekt, med håndtaget mod den højre side. Låget til skålen er ikke låst rigtigt på.
 • Page 75: Svenska

  Svenska Vik ut främre omslaget med bilderna. säkerhet Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Avlägsna allt emballage och alla etiketter. Bladen och skivorna är mycket vassa. Var försiktig! Håll alltid i greppet längst upp med eggen vänd bortåt när du hanterar eller rengör dem.
 • Page 76 övervakas eller får instruktioner om hur den ska användas på säkert sätt och förstår de medföljande riskerna. Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.
 • Page 77 skär/strimlingsskivorna Ta aldrig av locket förrän skärskivan är helt stilla. Var försiktig när du hanterar skärskivorna – de är extremt vassa. Överfyll inte skålen – överskrid inte maxkapacieten som är markerad på skålen. säkerheten med miniskål och kniv Ta aldrig bort locket förrän knivbladet har stannat helt. Knivbladet är mycket vasst.
 • Page 78 innan du sätter i stickkontakten B – extra tillbehör Se till att nätspänningen hos dig motsvarar den som visas Inte alla de nedan angivna tillsatserna följer med din på apparatens undersida. matberedare. Vilka tillbehör som följer med är beroende på Den här apparaten följer EU-direktiv 2004/108/EG om modellvarianten.
 • Page 79 så här använder du den mixern 1 Montera tätningsringen på bladenheten . Kontrollera att ringen är korrekt placerad. Läckage kan uppstå om tätningsringen skadas eller sätts på felaktigt. 2 Sätt på bladenheten i basen 3 Skruva fast knivsatsen på bägaren och se till att knivsatsen är ordentligt åtskruvad .
 • Page 80 tabell med rekommenderade hastigheter verktyg/tillsats funktion rekommenderad bearbetnings- max mängder hastighet tid F F Knivblad Allt-i-ett, kakmix 15-20 sek. 1,5Kg mjölvikt Pajdeg – finfördela fettet i mjölet Med - max 10 sek. 340g mjölvikt Tillsätta vatten till pajdegen 10-20 sek. Hacka fisk och magert kött 10-30 sek.
 • Page 81 använda tillsatserna dubbel visp (om sådan medföljer) Se tabellen med rekommenderade hastigheter för de enskilda Använd för lätta blandningar som äggvitor, grädde, tillsatserna. kondenserad mjölk samt för att vispa ägg och socker för fettfria sockerkakor. knivblad använda vispen Knivbladet är det mångsidigaste av alla tillsatserna. Hur länge du ska köra maskinen beror på...
 • Page 82 använda skärskivorna miniskål och kniv (om sådan medföljer) 1 Montera skålen på drivenheten och sätt på den borttagbara Använd miniskålen för att hacka örtkryddor och köra små drivaxeln. mängder såsom kött, lök, nötter, majonnäs, grönsaker, 2 Håll i handtaget i mitten och lägg skivan på drivaxeln med puréer, såser och barnmat.
 • Page 83 Vidrör inte de vassa bladen. Håll bladenheten utom räckhåll juicepress av metall (om sådan för barn medföljer) Ta aldrig bort kvarnen förrän knivbladet har stannat helt. Du kan se till att din kvarn håller längre om du inte kör den i Använd råsaftcentrifugen för att göra juice av fast frukt och mer än 60 sekunder i sträck.
 • Page 84 Linda upp sladden i förvaringsutrymmet på strömdelens baksida Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut mixer av KENWOOD eller av en auktoriserad KENWOOD- 1 Töm bägaren och skruva loss knivsatsen genom att vrida reparatör. den till upplåst läge för att frigöra den.
 • Page 85 Felsökningsguide Problem Orsak Lösning Matberedaren fungerar inte. Ingen ström. Kontrollera att matberedaren är Ingen ström-/indikatorlampa tänd. ansluten till strömmen. Skålen har inte satts på på nätenheten Kontrollera att skålen sitter rätt och på rätt sätt. att handtaget sitter mot höger sida. Skålens lock är inte låst på...
 • Page 86: Norsk

  Norsk Brett ut framsiden med illustrasjoner sikkerhet Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den slik at du kan slå opp i den senere. Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler. Bladene og platene er veldig skarpe. Vær forsiktig. Hold alltid i fingergrepet øverst, unna skjærekanten, både ved bruk og rengjøring.
 • Page 87 Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.
 • Page 88 sikkerhet for skjære-/riveplater Aldri fjern lokket før skjæreplaten har stanset helt. Vær forsiktig med skjæreplatene - de er veldig skarpe Ikke overfyll bollen: du må ikke overskride maksimalt kapasitetsnivå som er merket på bollen. sikkerhet for minibolle og kniv Fern aldri lokket før knivbladet har stanset helt. Knivbladet er veldig skarpt –...
 • Page 89 før du setter i støpselet B – ekstra tilbehør Forviss deg om at nettspenningen er den samme som den Ikke alt tilbehøret som er nevnt ovenfor følger med din som står oppført på undersiden av maskinen. maskinmodell. Tilbehør avhenger av modellen du har. Hvis du Dette apparatet er i samsvar med EU-direktiv 2004/108/EU vil ha mer informasjon eller bestille mer tilbehør, kan du se om elektromagnetisk kompatibilitet og EU-bestemmelse nr.
 • Page 90 slik bruker du mikseren 1 Sett tetningsringen inn i knivenheten – pass på at tetningsringen sitter på korrekt plass. Det vil oppstå lekkasje dersom forseglingen er skadet eller feil påsatt. 2 Sett på knivenheten i basen 3 Skru knivinnsatsen fast på glasset – se til at knivinnsatsen er skrudd godt til .
 • Page 91 tabell over anbefalt hastighet Verktøy/tilbehør Funksjon Anbefalt Behandlings- Maksimums- hastighet tid F F kapasitet Knivblad Alt-i-ett-kakemiks Maks. 15-20 sek. 1,5 kg melvekt Butterdeig – smuldre smør i mel Med–maks. 10 sek. 340g melvekt Tilsette vann for å binde ingrediensene til butterdeig 10-20 sek.
 • Page 92 bruke ekstrautstyret viktig Vispen er ikke egnet til å lage alt-i-ett- Se i tabellen over anbefalt hastighet for hvert ekstrautstyr. kakemikser, da disse er for tunge og vil skade den. Bruk alltid knivbladet. knivblad tips Du oppnår best mulig resultater når eggene oppbevares i Knivbladet er det mest allsidige av alt ekstrautstyret.
 • Page 93 tips sikkerhet Bruk ferske ingredienser Aldri fjern lokket før knivbladet har stoppet helt. Ikke skjær maten i for små biter. Fyll traktens bredde ganske Knivbladet er veldig skarpt. Vær alltid forsiktig når du full. Dette hindrer maten i å gli sidelengs under behandling. håndterer det.
 • Page 94 viktig sitruspresse (hvis den følger med) Hvis juiceuttakeren begynner å vibrere skrur du den av og tømmer innholdet fra trommelen. (Juiceuttakeren vibrerer Bruk sitruspressen til å klemme ut saften fra sitrusfrukter hvis innholdet blir ujevnt fordelt). (f.eks. appelsiner, sitroner, lime og grapefrukt). Maksimum kapasitet som kan prosesseres om gangen er presse 800 g frukt eller grønnsaker (se i hastighetstabellen).
 • Page 95 Dersom ledningen er skadet, må den av sikkerhetsmessige grunner erstattes av KENWOOD eller en autorisert KENWOOD-reparatør. Hvis du får problemer med å bruke matprosessoren, skal du se delen om feilsøking før du ringer etter hjelp.
 • Page 96 Feilsøking Problem Årsak Løsning Prosessoren fungerer ikke. Ikke strøm. Sjekk at støpselet på prosessoren Ingen strøm-/indikatorlampe lyser. sitter i kontakten. Bollen er ikke festet riktig til strømenheten. Kontroller at bollen er riktig plassert og at håndtaket vender mot høyre. Bollelokket er ikke låst riktig. Kontroller at lokklåsen er riktig plassert i håndtaksområdet.
 • Page 97: Suomi

  Suomi Taita auki etusivun kuvitukset turvallisuus Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat. Terät ja levyt ovat hyvin teräviä. Käsittele niitä varovasti. Kun käsittelet tai puhdistat, tartu aina yläosan kohtaan, joka on kaukana leikkuuterästä.
 • Page 98 Fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitteita, jos heidät on koulutettu käyttämään niitä turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat. Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäytöön. Kenwood- yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.
 • Page 99 viipalointi-/raastamislevy ja turvallisuus Älä poista kantta, ennen kuin levy on kokonaan pysähtynyt. Käsittele levyjä varoen – ne ovat hyvin teräviä. Älä täytä kulhoa liikaa. Älä ylitä kulhoon merkittyä ylimmän tason merkkiä. pienoiskulhon ja terän turvallisuus Älä poista kantta, ennen kuin terä on pysähtynyt kokonaan. Terä...
 • Page 100 ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan B - lisävarusteet Varmista, että sähkövirta vastaa laitteen pohjaan merkittyjä Monitoimikoneesi mukana ei ole toimitettu kaikkia alla lueteltuja tietoja. varusteita. Varusteet vaihtelevat mallin mukaan. Lisätietoja on Tämä laite täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta huolto ja asiakaspalvelu -kohdassa. Siellä kerrotaan myös koskevan EU-direktiivin 2004/108/EU ja 27.10.2004 annetun lisävarusteiden tilaamisesta.
 • Page 101 tehosekoittimen käyttäminen 1 Sovita tiivisterengas teräyksikköön . Varmista, että tiiviste on oikein paikoillaan. Jos tiiviste on vaurioitunut tai huonosti paikoillaan, laite vuotaa. 2 Kiinnitä teräyksikkö jalustaan 3 Kierrä teräasetelma kiinni astiaan. Varmista, että teräasetelma on kunnolla kiristetty . Lisätietoja on jalustan pohjassa: - avatussa asennossa - suljetussa asennossa...
 • Page 102 nopeussuositustaulukko Väline/lisälaiter Toiminta nopeussuositus käsittelyaika Maksimi- kapasiteetit Hienonnusterä Valmiit leivontaseokset Suurin 15-20 sekuntia jauhojen paino 1,5Kg Murotaikina – rasvan hierominen jauhoihin Keskinopeus - 10 sekuntia jauhojen paino 340g Veden lisääminen murotaikina-ainesten suurin 10-20 sekuntia yhdistämiseksi Vähärasvaisen lihan tai kalan hienontaminen Suurin 10-30 sekuntia 600g Pateet ja terriinit...
 • Page 103 varusteiden käyttö tärkeää Vispilä ei sovellu valmiiden leivontaseosten Katso varusteiden käyttönopeus nopeussuositustaulukosta. sekoittamiseen, sillä ne ovat niin raskaita, että vispilä vaurioituu. Käytä aina terää. hienonnusterä vihjeitä Saat parhaat tulokset, kun munat ovat huoneenlämpöisiä. Terä on monikäyttöisin varuste. Saavutettu koostumus Varmista ennen vatkaamista, että kulho ja vispilät ovat määräytyy ruoka-aineiden työstön keston perusteella.
 • Page 104 vihjeitä turvallisuus Käytä tuoreita raaka-aineita. Älä poista kantta, ennen kuin teräyksikkö on kokonaan Älä paloittele ruokaa liian pieniksi paloiksi. Täytä syöttöputki pysähtynyt. lähes täyteen. Tämä estää aineksia liikkumasta Terä on erittäin terävä. Käsittele sitä varovasti. sivusuunnassa. Voit myös käyttää pienempää syöttöputkea. tärkeää...
 • Page 105 tärkeää sitruspuserrin (jos mukana) Jos mehulinko alkaa täristä voimakkaasti, katkaise virta ja poista jäte rummusta. (Mehulinko tärisee, jos jäte jakautuu Sitruspusertimen avulla voit pusertaa mehua sitrushedelmistä, kuten appelsiineista, sitruunoista, greipeistä epätasaisesti.) ja limeteistä. Voit käsitellä kerrallaan 800 g hedelmiä tai vihanneksia (Lisätietoja on nopeuskaaviossa).
 • Page 106 Jos virtajohto vaurioituu, se on turvallisuussyistä vaihdettava. Vaihtotyön saa tehdä KENWOOD tai KENWOODIN valtuuttama huoltoliike. Jos monitoimikoneen käytössä ilmenee ongelmia, katso ennen huoltoon soittamista, löytyykö vianetsintäoppaasta apua. Jos tarvitset apua laitteen käyttämisessä tai laitteen huolto- tai korjaustöissä,...
 • Page 107 Vianetsintäopas Ongelma Ratkaisu Monitoimikone ei toimi. Ei virtaa. Tarkista, että monitoimikoneen Virtaa ei syötetä eikä virtamerkkivalo syty. virtajohto on seinän pistorasiassa. Kulhoa ei ole kiinnitetty moottoriyksikköön Tarkista, että kulho on kunnolla kunnolla. paikoillaan ja että kahva osoittaa oikealle. Kulhon kansi ei ole kunnolla paikoillaan. Tarkista, että...
 • Page 109 HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH 125754/1...