Download Table of Contents Print this page

Svenska (Översättning Av Originalanvisningarna) - Black & Decker KS900SL Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for KS900SL:

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
Användningsområde
Svenska
Din Black & Decker-figursåg är avsedd för sågning i trä,
metallplatta och plast. Verktyget är endast avsett som
konsumentverktyg.
Säkerhetsinstruktioner
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
Varning! Läs alla säkerhetsföreskrifter och alla
!
anvisningar. Om anvisningarna nedan inte följs kan
det orsaka elektriska stötar, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Spara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar för
framtida bruk.
Nedan använt begrepp "Elverktyg" hänför sig till nätdrivna
elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlösa).
1. Säkerhet i arbetsområdet
a. Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda
till olyckor.
b. Använd inte elverktyget i explosionsfarlig
omgivning med brännbara vätskor, gaser eller
damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan antända
dammet eller gaserna.
c. Håll under arbetet med elverktyget barn och andra
personer på betryggande avstånd. Om du blir störd
kan du förlora kontrollen över elverktyget.
2. Elektrisk säkerhet
a. Elverktygets stickkontakt måste passa till eluttaget.
Stickkontakten får absolut inte ändras. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med jordade
elverktyg. Med oförändrade stickkontakter och
passande vägguttag minskas risken för elstötar.
b. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex.
rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Risken för
elektriska stötar ökar om din kropp är jordad.
c. Skydda elverktyget mot regn och väta. Om vatten
tränger in i ett elverktyg ökar risken för elektriska stötar.
d.
Hantera inte nätsladden ovarsamt. Använd inte
sladden för att bära eller dra elverktyget och inte
heller för att dra ut verktyget ur vägguttaget. Håll
nätsladden borta från värme, olja, skarpa kanter och
rörliga maskindelar. Risken att du får en elstöt är
större om sladdarna är skadade eller tilltrasslade.
e. Använd endast förlängningssladdar som är
godkända för utomhusbruk när du arbetar med
elverktyg utomhus. Om du använder en
förlängningssladd som är avsedd för utomhusbruk
minskar risken för att du ska få en elstöt.
62
f.
Om du måste använda ett elverktyg på en fuktig
plats ska du använda jordfelsbrytare.
Jordfelsbrytaren minskar risken för stötar/elchock.
3. Personlig säkerhet
a. Var uppmärksam, se på vad du gör och använd
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyget när
du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol
eller mediciner. Under användning av elverktyg kan
även en kort ouppmärksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.
b. Använd skyddsutrustning. Bär alltid
skyddsglasögon. Den personliga skyddsutrustningen,
t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, hjälm och
hörselskydd, reducerar risken för kroppsskada när den
används vid rätt tillfällen.
c. Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att
strömbrytaren står i avstängt läge innan du ansluter
verktyget till elnätet eller sätter i batteriet, samt
innan du tar upp eller bär verktyget. Det kan vara
mycket farligt att bära ett elverktyg med fingret på
strömbrytaren eller koppla det till nätet respektive sätta
i batteriet med strömbrytaren i till-läge.
d. Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en
nyckel i en roterande komponent kan orsaka
kroppsskada.
e. Sträck dig inte för långt. Se till att du alltid har säkert
fotfäste och balans. Därmed har du bättre kontroll över
elverktyget i oväntade situationer.
f.
Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder
eller smycken. Håll undan hår, kläder och handskar
från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och
långt hår kan fastna i roterande delar.
g. Om elverktyget har dammsugnings- och
uppsamlingsutrustning, kontrollera att
anordningarna är rätt monterade och används på
korrekt sätt. Dessa anordningar reducerar de risker
som kan uppstå i samband med damm.
4. Bruk och skötsel av elverktyg
a. Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg
för det aktuella arbetet. Med rätt elverktyg kan du
arbeta bättre och säkrare med det som verktyget är
avsett för.
b. Använd inte elverktyget om det inte går att starta
och stänga av det med strömbrytaren. Ett elverktyg
som inte kan startas och stängas av med strömbrytaren
är farligt och måste repareras.
c. Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta ur
batteriet ur elverktyget innan inställningar utförs,
tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget ställs undan.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ks950slKs900s

Table of Contents