Download Table of Contents Print this page

Nederlands (Vertaling Van De Originele Instructies) - Black & Decker KS900SL Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for KS900SL:

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Beoogd gebruik
Nederlands
De Black & Decker-decoupeerzaag is ontworpen voor het
zagen van hout, kunststof en plaatmetaal. Deze machine is
uitsluitend bestemd voor consumentengebruik.
Veiligheidsinstructies
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch
gereedschap
Waarschuwing! Lees alle
!
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.
Wanneer de instructies niet in acht worden genomen,
kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies als
referentiemateriaal.
Het hierna gebruikte begrip 'elektrisch gereedschap' heeft
betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op
de netspanning (met netsnoer) of op accu (snoerloos).
1. Veilige werkomgeving
a. Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot
ongevallen leiden.
b. Gebruik elektrisch gereedschap niet in een
omgeving met explosiegevaar, zoals in de nabijheid
van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.
Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die het stof
of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
c. Houd kinderen en andere personen tijdens het
gebruik van elektrisch gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het
gereedschap verliezen.
2. Elektrische veiligheid
a. De netstekker van het gereedschap moet in het
stopcontact passen. De stekker mag in geen geval
worden omgebouwd. Gebruik geen adapterstekkers
in combinatie met geaarde gereedschappen. Niet
omgebouwde stekkers en passende stopcontacten
beperken het risico van een elektrische schok.
b. Vermijd aanraking van het lichaam met geaarde
oppervlakken, bijvoorbeeld buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd
risico voor een elektrische schok wanneer uw lichaam
geaard is.
c. Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.
38
d. Gebruik het snoer niet voor een verkeerd doel.
Gebruik het snoer niet om het gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker uit het
stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt
van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen.
Beschadigde of in de war geraakte snoeren vergroten
het risico van een elektrische schok.
e. Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken
die zijn goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. Het
gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis beperkt het risico van een
elektrische schok.
f.
Als u een elektrisch gereedschap moet gebruiken in
een vochtige locatie, moet u een
reststroomschakelaar (RCD) gebruiken. Met een
reststroomschakelaar wordt het risico van een
elektrische schok verkleind.
3. Veiligheid van personen
a. Wees alert, let goed op wat u doet en ga met
verstand te werk bij het gebruik van elektrische
gereedschappen. Gebruik elektrisch gereedschap
niet wanneer u moe bent of onder invloed van
drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van
onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap
kan leiden tot ernstige verwondingen.
b. Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag
altijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke
beschermende uitrusting zoals een stofmasker,
slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of
gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het
gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert
het risico van verwondingen.
c. Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of de
schakelaar in de uit-stand staat voordat u het
gereedschap aansluit op het stopcontact en/of de
accu en voordat u het gereedschap optilt of gaat
dragen. Wanneer u bij het dragen van het gereedschap
uw vinger op de schakelaar houdt of wanneer u het
gereedschap per ongeluk inschakelt, kan dat leiden tot
ongevallen.
d. Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
e. Reik niet te ver. Zorg er altijd voor dat u stevig staat
en in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het
gereedschap in onverwachte situaties beter onder
controle houden.
f.
Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren, kleding en

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ks950slKs900s

Table of Contents