Download Table of Contents Print this page

Dansk (Oversættelse Af De Oprindelige Instruktioner) - Black & Decker KS900SL Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for KS900SL:

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Anvendelsesområde
Dansk
Din Black & Decker-stiksav er beregnet til at save i træ,
plastic og metal. Værktøjet er kun beregnet til privat brug.
Sikkerhedsvejledninger
Generelle sikkerhedsadvarsler for elværktøj
Advarsel! Læs alle sikkerhedsadvarsler og
!
instruktioner. Hvis ikke alle instruktioner følges, kan
der opstå risiko for elektrisk stød, brand og/eller
alvorlige personskader.
Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug.
Begrebet "elværktøj", der benyttes i nedenstående
advarsler, henviser til netdrevne (med netledning) eller
batteridrevne maskiner (uden netledning).
1. Sikkerhed i arbejdsområdet
a. Sørg for, at arbejdsområdet er rent og ordentligt
oplyst. Uordentlige og uoplyste arbejdsområder øger
faren for uheld.
b. Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede
omgivelser, f.eks. hvor der er brændbare væsker,
gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan
antænde støv eller dampe.
c. Sørg for, at børn og andre personer holder sig på
afstand, når elværktøjet er i brug. Hvis man
distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
2. Elektricitet og sikkerhed
a. Elværktøjsstik skal passe til stikkontakten. Stikket
må under ingen omstændigheder ændres. Brug
ikke adapterstik sammen med jordforbundet
elværktøj. Uændrede stik, der passer til
stikkontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
b. Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for
elektrisk stød.
c. Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt.
Indtrængen af vand i elværktøj øger risikoen for
elektrisk stød.
d. Undgå at ødelægge ledningen. Undgå at bære,
trække eller afbryde elværktøjet ved at rykke i
ledningen. Beskyt ledningen mod varme, olie,
skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse.
Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for
elektrisk stød.
e. Hvis elværktøj benyttes i det fri, skal der benyttes
en forlængerledning, som er godkendt til udendørs
brug. Brug af en forlængerledning til udendørs brug
nedsætter risikoen for elektrisk stød.
76
f.
Brug en strømkilde med fejlstrømsbeskyttelse, hvis
det er uundgåeligt at anvende elværktøj på fugtige
steder. Med en fejlstrømsbeskyttelse reduceres
risikoen for elektrisk stød.
3. Personlig sikkerhed
a. Vær opmærksom, hold øje med, hvad du laver, og
brug elværktøjet fornuftigt. Man bør ikke bruge
maskinen, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er
påvirket af medicin eller euforiserende stoffer. Få
sekunders uopmærksomhed ved brug af elværktøjet
kan føre til alvorlige personskader.
b. Brug personlige værnemidler. Brug altid
beskyttelsesbriller. Brug af værnemidler som f.eks.
støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller
høreværn nedsætter risikoen for personskader, hvis
udstyret anvendes korrekt.
c. Sørg for, at værktøjet ikke kan starte utilsigtet.
Kontroller, at startknappen ikke er aktiveret, inden
apparatet tilsluttes strømkilden og/eller batteriet,
samles op eller bæres. Bæres elværktøj, mens
fingeren er på kontakten, eller tilsluttes det, mens
kontakten står på tændt, kan der nemt ske en ulykke.
d. Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden
elværktøjet tændes. Et værktøj eller en nøgle, der
efterlades i en roterende del i elværktøjet, kan resultere
i personskader.
e. Stræk dig ikke for langt. Sørg for, at du altid har
sikkert fodfæste og balance. Det gør det nemmere at
kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede
situationer.
f.
Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse
beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj
og handsker væk fra dele, der bevæger sig.
Bevægelige dele kan gribe fat i løstsiddende tøj,
smykker eller langt hår.
g. Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan
monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og
benyttes korrekt. Brug af dette udstyr nedsætter
risikoen for skader forårsaget af støv.
4. Brug og vedligeholdelse af elværktøj
a. Undgå at overbelaste elværktøjet. Brug altid det
rette elværktøj til opgaven. Med det rigtige elværktøj
udføres arbejdet lettere og sikrere og i det tempo, som
værktøjet er beregnet til.
b. Brug ikke elværktøjet, hvis startknappen er defekt.
Elværktøj, der ikke kan reguleres med startknappen, er
farligt og skal repareres.
c. Træk stikket ud af stikkontakten og/eller batteriet
inden indstilling, tilbehørsudskiftning eller
opbevaring af elværktøjet. Disse

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ks950slKs900s

Table of Contents