Download Table of Contents Print this page

Mitsubishi Electric EHST20C- VM2C Operation Manual page 141

Ehst20 series; ehpt20 series; erst20 series; ehsc series; ehsd series; ehpx series; ersc series; ersd series
Hide thumbs Also See for EHST20C- VM2C:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 2
5
Service og vedlikehold
Feilsøking
Følgende tabell brukes som veiledning til mulige problemer. Den er ikke uttømmende, og alle problemer skal undersøkes av installatøren eller en annen kompetent person.
Brukerne skal ikke prøve å reparere systemet selv.
Ikke på noe tidspunkt skal systemet kjøre med sikkerhetsanordningene forbikoblet eller blokkert.
Feilsymptom
Kaldt vann i kranen
(systemer med
tappevannsbereder)
Varmesystemet når ikke opp til
angitt temperatur.
Kjølesystemet kjøler ikke ned
til angitt temperatur. (KUN for
ERSC(D)- og ERST20C(D)-
modeller)
Etter tappevannsdrift vil
romtemperaturen stige litt.
Varmestråleren er varm
i tappevannsmodus.
(Romtemperaturen øker.)
Planfunksjonen hindrer systemet i å
kjøre, men utendørsenheten kjører.
Pumpen kjører uten grunn i en kort tid. Antiklumpemekanisme for å hemme kalkdannelse.
Mekanisk støy kan høres fra
sylinderenheten
Støy i rørene
Det kommer vann ut av en av
sikkerhetsventilene
Det drypper små mengder vann
fra en av sikkerhetsventilene.
En feilkode vises på displayet på
hovedkontrolleren.
<Strømbrudd>
Alle innstillingene vil være lagret i 1 uke uten strøm; etter 1 uke lagres KUN dato/tid.
Vedlikehold
Vedlikehold av sylinderenheten og hydroboksen skal utføres årlig, og kun av en kompetent person. Brukerne skal ikke prøve å reparere eller skifte ut deler av
sylinderenheten eller hydroboksen selv. Hvis ikke denne anvisningen følges, kan brukeren eller enheten bli skadet og produktgarantien bli gjort ugyldig.
I tillegg til årlig service er det nødvendig å bytte ut eller inspisere enkelte deler etter en viss periode av systemdrift. Se tabellene nedenfor for detaljerte anvisninger.
Utskiftning og inspeksjon av deler må alltid utføres av en person med relevant opplæring og kompetanse.
Deler som krever regelmessig utskiftning
Deler
Trykksikkerhetsventil (TSV)
Lufteventil (Auto/Manuell)
Tappekran (hoved-/sanitærkrets)
Manometer
Inntakskontrollgruppe (IKG)*
*
VALGFRIE DELER for Storbritannia
Mulig årsak
Planlagt kontroll av-periode
Alt tappevannet fra tappevannsberederen er brukt
Varmepumpe eller elektriske varmere fungerer ikke
"Hindre", "Plan" eller "Feriemodus" er valgt
Radiatorer av feil størrelse
Rommet der temperaturføleren befinner seg har en annen
temperatur enn resten av huset.
Problem med batteriet *kun for trådløs kontroll
Når vannet i sirkulasjonskretsen er altfor varmt, starter
kjølemodus med en forsinkelse for beskyttelse av
utendørsenheten.
Når utendørs lufttemperatur er meget lav, begynner ikke
kjølemodus å kjøre, for å unngå at vannrørene fryser.
Når tappevannsmodus er avsluttet, vil treveisventilen
dirigere tappevann bort fra tappevannsberederen og
inn i romoppvarmingskretsen. Dette gjøres for å hindre
overoppheting av komponentene i sylinderenheten.
Mengden av tappevann som dirigeres inn i
romoppvarmingskretsen avhenger av systemtypen og røret
som går mellom platevarmeveksleren og sylinderenheten.
Det kan være fremmedlegemer i 3-veisventilen, eller
tappevann kan strømme til varmesiden på grunn av feil.
Frostbeskyttelsesfunksj. er aktiv.
Varmere som slår seg på/av
Treveisventilen endrer posisjon mellom tappevanns- og
varmemodus.
Luft er fanget i systemet
Løse rør
Systemet er overopphetet eller har overtrykk
Skitt kan hindre at ventilen er ordentlig forseglet
Innendørs- eller utendørsenheten rapporterer en unormal
tilstand
Skift ut hvert
Mulige feil
6. år
Vannlekkasje
Løsning
Kontroller planinnstillingene og endre hvis nødvendig.
Påse at tappevannsmodus er i bruk og vent til tappevannsberederen
varmer opp nytt vann.
Kontakt installatøren.
Kontroller innstillinger og endre etter behov.
Kontakt installatøren.
Flytt temperaturføleren til et mer egnet rom.
Kontroller batteriet og bytt ut dersom det er utladet.
Normal bruk
Hvis Frostbeskyttelsesfunksj. ikke er nødvendig, ta kontakt med
installatøren for å endre innstillingene.
Dette er normalt, så det er ikke nødvendig med tiltak.
Kontakt installatøren.
Dette er normalt, så det er ikke nødvendig med tiltak.
Dette er normalt, så det er ikke nødvendig med tiltak.
Dette er normalt, så ingen tiltak kreves.
Dette er normalt, så det er ikke nødvendig med tiltak.
Prøv å lufte radiatorene (hvis disse finnes). Ta kontakt med installatøren
hvis symptomene vedvarer.
Kontakt installatøren.
Slå av strømmen til varmepumpen og eventuelle dyppvarmer, og ta
kontakt med installatøren.
Vri ventilhetten i den viste retningen til du hører et klikk. Dette vil slippe ut en
liten mengde vann for å skylle skitt ut av ventilen. Vær forsiktig, da vannet
som slippes ut, vil være varmt. Hvis ventilen fortsetter å dryppe, må du ta
kontakt med installatøren, da gummitetningen kan være skadet og må byttes.
Noter feilkodenummeret og ta kontakt med installatøren.
Deler som krever regelmessig inspeksjon
Deler
Kontroller hver(t)
Dyppvarmer
2. år
Sirkulasjonspumpe
20 000. time (3. år)
Deler som IKKE må brukes på nytt under service
* O-ring
* Pakning
Merk: S kift alltid pumpens pakning ut med en ny når det utføres vedlikehold
(for hver 20 000. times bruk eller hvert 3. år).
Mulige feil
Jordlekkasje som
forårsaker at
kretsbryteren aktiveres
(varmer er alltid AV)
Feil med
sirkulasjonspumpe
14

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents