Mitsubishi Electric EHST20C- VM2C Operation Manual page 196

Ehst20 series; ehpt20 series; erst20 series; ehsc series; ehsd series; ehpx series; ersc series; ersd series
Hide thumbs Also See for EHST20C- VM2C:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
4
Nastawy parametrów
5. Nacisnąć przycisk F4 w menu podglądu.
6. Wybrać najpierw dni tygodnia, które mają zostać zaprogramowane.
7. Po dniach można przechodzić, naciskając przyciski F2/F3, a następnie zazna-
czać je lub usuwać ich zaznaczenie, naciskając przycisk F1.
8. Gdy wybrane zostaną dni, nacisnąć POTWIERDŹ.
9. Wyświetlone zostanie menu ustawiania paska czasu.
10. Za pomocą przycisków F2/F3 przejść do momentu, kiedy dany tryb ma zostać
uaktywniony, i nacisnąć POTWIERDŹ, aby go uruchomić.
11. Za pomocą przycisku F3 ustawić wymagany czas braku aktywności, a na-
stępnie nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
12. W każdym przedziale 24 godzin można utworzyć 4 okresy nieaktywności.
13. Zapisać ustawienia, naciskając przycisk F4.
Przycisk F1 pełni w trakcie programowania ogrzewania funkcję przełącznika
zmiennej ustawień między czasem a temperaturą. W ten sposób można ustawić
niższą temperaturę na kilka godzin, np. w nocy, gdy mieszkańcy śpią.
Wskazówka:
• Program czasowy ogrzewania / chłodzenia pomieszczeń i CWU ustawiany
jest w taki sam sposób. Jednak w przypadku CWU jedyną zmienną pro-
gramowania może być czas.
• Naciśnięcie symbolu kosza powoduje skasowanie skutków ostatniej nie-
zapisanej operacji.
• Aby zapisać ustawienia, należy nacisnąć przycisk F4 zawierający funkcję
ZAPISZ.
W tym menu NIE można używać przycisku POTWIERDŹ jako ZAPISZ.
Menu serwisowe
Menu serwisowe chronione jest hasłem, aby osoby nieupoważnione / niewykwali-
fikowane nie mogły przypadkowo wprowadzić zmian w ustawieniach roboczych.
13
Menu podglądu
Wybieranie dni tygodnia
Modyfikowanie pasków czasu 1
Modyfikowanie pasków czasu 2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents