Download  Print this page

Popis Funkcie - Makita 4340T Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tieto hodnoty boli odmerané v súlade s EN60745.
Model; 4340T,4340CT,4340FCT
PREHLÁSENIE O ZHODE S NORMAMI EU
Prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednos , že tento
výrobok je v zhode s nasledujúcimi normami alebo
štandardizovanými dokumentami;
EN60745, EN55014, EN61000, a to v súlade s
Nariadeniami rady 89/336/EEC, 98/37/EC.
Yasuhiko Kanzaki CE2005
000087
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ANGLICKO
Zodpovedný výrobca:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan
Zvláštne bezpe nostné zásady
NIKDY nepripustite, aby pohodlie a blízka znalos
produktu
(získané
nahradili
presné
dodržiavanie
pravidiel
pre
lupienkovú
nebezpe ného alebo nesprávneho používania tohto
nástroja môžete utrpie vážne telesné poranenie.
1.
Pri práci, kedy v tací nástroj môže prís do
styku so skrytými elektrickými vodi mi alebo
s vlastným elektrickým káblom, držte ho za
izolované úchopné miesta. Pri kontakte so
„živým" vodi om sa stanú nechránené kovové
sú asti nástroja rovnako „živými" a obsluha môže
by zasiahnutá elektrickým prúdom.
2.
Pomocou svoriek alebo iným praktickým
spôsobom zaistite a podoprite obrobok k
stabilnému povrchu. Pri držaní obrobku rukou
alebo opretý oproti telu nebude stabilný a môžete
nad ním strati kontrolu.
3.
Vždy používajte ochranné okuliare alebo
bezpe nostné
alebo slne né okuliare NIE sú ochranné
okuliare.
4.
Nerežte klince. Pred prácou skontrolujte, i na
obrobku
nie
odstrá te.
5.
Nerežte obrobky nadmernej ve kosti.
6.
Pred rezaním skontrolujte správnu medzeru za
obrobkom, aby ostrie nenarazilo na dlážku,
pracovný stôl a pod.
7.
Držte nástroj pevne .
8.
Skôr, ako zapnete spína , skontrolujte, i sa
ostrie nedotýka obrobku.
9.
Ruky držte mimo dosahu pohyblivých astí.
10. Nenechávajte
Pracujte s ním,len ke ho držíte v rukách.
riadite
opakovaným
používaním)
bezpe nostných
pílu.
V
okuliare.
Oby ajné
klince
a
prípadne
nástroj
beža
bez
11.
Predtým, ako odtiahnete ostrie z obrobku,
ENH101-5
vypnite nástroj a vždy po kajte, kým sa ostrie
úplne nezastaví.
12. Nedotýkajte sa ostria alebo obrobku hne
úkone; môžu by
popáli vašu pokožku.
13. Nepoužívajte nástroj zbyto ne bez zá aže.
14. Niektoré materiály obsahujú chemikálie, ktoré
môžu by jedovaté. Dávajte pozor, abyste ich
nevdychovali
Pre ítajte si bezpe nostné materiálové listy
dodávate a.
15. Vždy
masku/respirátor primerané pre konkrétny
materiál a použitie.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE.
VAROVANIE:
NESPRÁVNE POUŽÍVANIE alebo nedodržovanie
GEB016-1
bezpe nostných zásad uvedených v tomto návode
môže vies k vážnemu zraneniu.

POPIS FUNKCIE

POZOR:
prípade
Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou jeho
funkcie sa vždy presved te, že je vypnutý a
vytiahnutý zo zásuvky.
Výber rezania
Fig.1
Tento nástroj môže vykonáva rezania na kruhovej alebo
rovnej iare (hore a dole). Rezanie po kruhovej dráhe
vráža epe dopredu ku ahu rezania a zna ne zvyšuje
rýchlos rezania.
Ak chcete zmeni rezanie, len oto te meniacou pákou
rezania do požadovanej polohy rezania. Pozrite si
tabu ku a zvo te si vhodný typ rezania.
Poloha
optické
0
ich
006582
dozoru.
39
extrémne horúce a môžu
alebo
sa
používajte
správnu
Rezanie
Na rezanie mäkkej ocele, nehrdzavejúcej
ocele a umelých hmôt.
Rezanie po rovnej
čiare
Na čisté rezanie v dreve a v
preglejke.
Rezanie po malej
Na rezanie mäkkej ocele,
kruhovej dráhe
hliníka a tvrdého dreva.
Na rezanie dreva a preglejky.
Rezanie po strednej
kruhovej dráhe
Na rýchle rezanie v hliníku a
v mäkkej oceli.
Rezanie po veľkej
Na rýchle rezanie v dreve a
kruhovej dráhe
v preglejke.
po
ich
nedotýkali.
protiprachovú
Použitie

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

4340ct4340fct4341ct4341t4341fct