Download  Print this page

Technické Údaje - Makita 4340T Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SLOVENSKÝ
1-1. Meniaca páka rezania
2-1. Spúš
2-2. Blokovacie tla idlo
3-1. Oto ný ovláda rýchlosti
4-1. Otvára nástroja
5-1. Svorka epele
5-2. epe lupienkovej píly
5-3. Výstupky
6-1. epe lupienkovej píly
7-1. Základ a
7-2. Šes hranný francúzsky k ú
8-1. iara rezania
8-2. Základ a
10-1. Základ a
10-2. Skrutka
10-3. Šes hranný francúzsky k ú
TECHNICKÉ ÚDAJE
Max. kapacita rezania
ahy za minútu (min
Trieda bezpe nosti
* Pre európske krajiny
• Vzh adom k neustálemu výskumu a vývoju tu uvedené technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.
• Poznámka: Technické údaje sa možu pre rozne krajiny líši .
Symboly
Nižšie sú uvedené symboly, s ktorými sa môžete pri
použití nástroja stretnú . Je dôležité, aby ste skôr, než s
ním za nete pracova , pochopili ich význam.
Pre ítajte si návod
DVOJITÁ IZOLÁCIA
Len pre štáty EU
Nevyhadzujte
spolu s domácim odpadom!
Pod a
2002/96/EC o likvidácii elektrických a
elektronických
prevádzkovania v súlade s národnými
zákonmi, elektrické zariadenia musia
by
zhromaž ované samostatne a vrátené
na ekologickú recykláciu.
Vysvetlenie všeobecného zobrazenia
11-1. Dielikovanie
11-2. Skosený výrez
11-3. Základ a
11-4. V-vrub
11-5. Skrutka
11-6. Skri a prevodovky
12-1. Základ a
12-2. Skrutka
12-3. Šes hranný francúzsky k ú
13-1. Východzia jamka
16-1. Otvor na prach
16-2. Základ a
18-1. Otvor na prach
18-2. Hadica pre vysáva
19-1. Ochranné zariadenie na pozd žne
Model
D žka ahu
Drevo
Oce
-1
)
Celková d žka
Hmotnos netto
elektrické
Nariadenia
Európskej
zariadení
potom,
o
rezanie
4340T
26 mm
135 mm (* 110 mm)
10 mm
2800
236 mm
2,4 kg
END201-2
Ur ené použitie
Tento nástroj je ur ený na pílenie dreva, plastu a
kovových materiálov. Pomocou rozsiahleho programu
príslušenstva a pílového ostria možno tento nástroj
používa na množstvo ú elov a je ve mi vhodný pre
zakrivené alebo okrúhle rezy.
Napájanie
Nástroj sa môže pripoji len k odpovedajúcemu zdroju s
napätím rovnakým, aké je uvedené na typovom štítku, a
zariadenia
môže pracova len s jednofázovým striedavým napätím.
V súlade s európskymi normami má dvojitú izoláciu a
rady
može
uzem ovacieho vodi a.
a
ich
Len pre európske krajiny
Hluk a vibrácie
Typická A-vážená úrove akustického tlaku je 85 dB (A).
doslúžia,
Nepresnos je 3 dB(A).
Úrove hlu nosti pri práci môže prekra ova 85 dB (A).
Používajte pomôcky na ochranu sluchu.
Typická vážená hodnota efektívneho zrýchlenia je 6
2
m/s
.
38
20-1. Skrutka
20-2. Vodidlo ochranného zariadenia
20-3. Šes hranný francúzsky k ú
22-1. Vodidlo ochranného zariadenia
22-2. Závitový oto ný gombík
22-3. Závitový vodiaci kolík
24-1. Skrutka
24-2. Lišta meradla
25-1. Adaptér vodiacej lišty
25-2. Šrauba (Skrutka)
25-3. Vodiaca lišta
26-1. Krycia doska
26-2. Základ a
27-1. Základ a
27-2. Zariadenie na zabránenie
štiepenia
4340CT
26 mm
135 mm
10 mm
800 - 2800
236 mm
2,4 kg
/II
by
preto
napájaný
4340FCT
26 mm
135 mm
10 mm
800 - 2800
236 mm
2,4 kg
ENE019-1
ENF002-1
zo
zásuviek
bez
ENG004-2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

4340ct4340fct4341ct4341t4341fct