Download  Print this page

Popis Funkce - Makita 4340T Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Model; 4340T,4340CT,4340FCT
PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU
Prohlašujeme na naši vlastní odpov dnost, že tento
výrobek je ve shod
standardizovanými dokumenty;
EN60745, EN55014, EN61000, a to v souladu s
Na ízeními rady 89/336/EEC, 98/37/EC.
Yasuhiko Kanzaki CE2005
000087
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ANGLIE
Odpov dný výrobce:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan
Zvláštní bezpe nostní zásady
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ
vedl
k
zanedbání
pravidel platných pro elektronickou p ímo arou pilu.
Budete-li tento nástroj používat nebezpe ným nebo
nesprávným
zp sobem,
zran ní.
1.
P i práci, kdy vrtací nástroj m že p ijít do
styku se skrytými elektrickými vodi i nebo s
vlastní
elektrickou
izolovaná úchopná místa. P i kontaktu se
„živým" vodi em se stanou nechrán né kovové
sou ásti nástroje rovn ž „živými" a obsluha m že
být zasažena elektrickým proudem.
2.
Uchy te a podep ete díl na stabilní podložce
pomocí
svorek
zp sobem. Budete-li díl držet rukama nebo
op ený o vlastní t lo, bude nestabilní a m že
zp sobit ztrátu kontroly.
3.
Vždy
používejte
dioptrické brýle nebo slune ní brýle NEJSOU
ochranné brýle.
4.
Ne ežte h ebíky. P ed zahájením provozu
zkontrolujte, zda se v dílu nenacházejí h ebíky
a p ípadné h ebíky odstra te.
5.
Ne ežte p íliš velké díly.
6.
P ed ezáním zkontrolujte, zda se pod dílem
nachází dostate ný volný prostor, aby kotou
nenarazil na podlahu, pracovní st l, apod.
7.
Držte nástroj pevn .
8.
P ed zapnutím spína e se p esv d te, zda se
kotou nedotýká dílu.
9.
Udržujte ruce mimo pohyblivé díly.
10. Nenechávejte
Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou.
11.
P ed vytažením kotou e z dílu vždy nástroj
s následujícími normami nebo
editel
p edchozího použití)
dodržování
bezpe nostních
m žete
utrp t
š
rou,
držte
nebo
jiným
praktickým
ochranné
brýle.
nástroj
b žet
bez
ENH101-5
vypn te a po kejte, dokud se kotou
nezastaví.
12. Bezprost edn
nedotýkejte
dosahovat velmi vysokých teplot a popálit
pokožku.
13. Neprovozujte nástroj zbyte n bez zatížení.
14. N které materiály obsahují chemikálie, které
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. P e t te
si bezpe nostní materiálové listy dodavatele.
15. Vždy používejte protiprachovou masku /
respirátor odpovídající materiálu, se kterým
pracujete.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ:
NESPRÁVNÉ
GEB016-1
bezpe nostních zásad uvedených v tomto návodu
m že vést k vážnému zran ní.

POPIS FUNKCE

POZOR:
P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vždy p esv d te, že je vypnutý a
vážné
vytažený ze zásuvky.
Výb r režimu ezání
Fig.1
jej
za
Tento nástroj lze používat k ob žnému a p ímo arému
(nahoru a dol ) ezání. P i ob žném ezání je list p i
ezném zdvihu tla en sm rem dop edu a podstatn se
tak zvyšuje rychlost ezání.
Chcete-li zm nit režim ezání, sta í p esunout pá ku
nastavení režimu
režimu. Výb r odpovídajícího režimu ezání viz tabulka.
Poloha
B žné
0
006582
dozoru.
44
po
ukon ení
kotou e
POUŽÍVÁNÍ
nebo
ezání do polohy požadovaného
Řezání
Pro řezání měkké oceli, nerezové
oceli a plastů.
Přímé řezání
Pro čisté řezy ve dřevě
a překližce.
Řezání s malou
Pro řezání měkké oceli, hliníku
orbitální dráhou
a tvrdého dřeva.
Pro řezání dřeva a překližky
Řezání se střední
orbitální dráhou
Pro rychlé řezání hliníku
a měkké oceli
Řezání s velkou
Pro rychlé řezání dřeva
orbitální dráhou
a překližky
úpln
práce
se
ani
dílu;
mohou
nedodržování
Použití

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

4340ct4340fct4341ct4341t4341fct