Download  Print this page

Opis Dzia Ania; T,4340Ct,4340Fct - Makita 4340T Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Poziom ha asu podczas pracy elektronarz dzia mo e
przewy sza 85 dB (A).
Nosi ochronniki s uchu
Typowa
rednia
przyspieszenia wynosi 6 m/s
Warto ci te uzyskano zgodnie z EN60745.
Model; 4340T,4340CT,4340FCT
DEKLARACJA ZGODNO CI Z NORMAMI WE
Deklarujemy, na nasz wy czn odpowiedzialno , e
niniejszy produkt jest zgodny z nast puj cymi normami
dokumentów normalizacyjnych;
EN60745, EN55014, EN61000 zgodnie z Dyrektywami
Rady, 89/336/EEC, 98/37/EC.
Yasuhiko Kanzaki CE2005
000087
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGLAND (ANGLIA)
Producent odpowiedzialny:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan (Japonia)
Szczególne zasady
bezpiecze stwa
NIE WOLNO pozwoli , aby wygoda lub rutyna
(nabyta
w
wyniku
narz dzia) zast pi y
bezpiecze stwa
elektronarz dzia
w
niew a ciwy grozi powa nymi obra eniami cia a.
1.
Podczas
wykonywania
tn cym,
trzyma
izolowane powierzchnie uchwytów, poniewa
ostrze narz dzia mo e natrafi
ukryty
w
materiale
przewodem zasilania. Kontakt z przewodem pod
napi ciem
spowoduje
metalowych
elektronarz dzia i pora enie operatora.
2.
Nale y
u ywa
praktycznych
obrabianego
podstawy i jego podparcia. Przytrzymywanie
obrabianego przedmiotu r k lub opieranie go o
cia o nie gwarantuje stabilno ci i mo e prowadzi
do utraty panowania.
3.
Nale y zawsze u ywa okularów ochronnych
lub gogli. Zwyk e okulary b d
przeciws oneczne
ochronnymi.
4.
Nie tnij gwo dzi. Przed przyst pieniem do
pracy nale y skontrolowa , czy obrabiany
element nie zawiera gwo dzi i ewentualnie je
wa ona
warto
2
.
Dyrektor
wielokrotnego
cis e przestrzeganie zasad
obs ugi
pi y.
sposób
niebezpieczny
pracy
narz dziem
elektronarz dzie
na przewód
lub
zetkn
przep yw
zewn trznych
zacisków
lub
sposobów
mocowania
przedmiotu
do
NIE
s
usun
5.
Nie wolno ci
6.
Przed
skuteczna
sprawdzi , czy za obrabianym elementem jest
wystarczaj co du o wolnego miejsca, aby
tarcza
ENH101-5
warsztatowy itp.
7.
Trzyma narz dzie w sposób niezawodny.
8.
Przed w czeniem urz dzenia upewni si , czy
tarcza nie dotyka obrabianego elementu.
9.
Nie zbli a r k do cz
10. Nie pozostawia za czonego elektronarz dzia.
Mo na
wtedy, gdy jest trzymane w r kach.
11.
Przed
narz dzie i odczeka a tarcza ca kowicie si
zatrzyma.
12. Zaraz po zako czeniu pracy nie wolno dotyka
tarczy ani obrabianego elementu. Mog
by bardzo gor ce, gro c poparzeniem skóry.
13. Nie nale y bez potrzeby uruchamia narz dzia
bez obci
14. Niektóre
chemiczne, które mog by toksyczne. Unika
wdychania i kontaktu ze skór . Przestrzega
GEB016-1
przepisów bezpiecze stwa podanych przez
dostawc materia ów.
15. Powinno si
respirator w a ciwy dla danego materia u b d
zastosowania.
u ywania
ZACHOWA INSTRUKCJE
U ywanie
OSTRZE ENIE:
lub
NIEPRAWID OWE
nieprzestrzeganie
za
okre lonych w niniejszej instrukcji obs ugi mo e
spowodowa powa ne obra enia cia a.

OPIS DZIA ANIA

si
z
pr du
do
UWAGA:
cz ci
Przed rozpocz ciem regulacji i sprawdzania
dzia ania elektronarz dzia, nale y upewni si , czy
innych
jest ono wy czone i nie pod czone do sieci.
Wybór funkcji ci cia
stabilnej
Rys.1
Narz dzie mo e by stosowane do ci cia wzd u okr gu
lub w linii prostej (góra-dó ). W przypadku ci cia wzd u
okr gu ostrze wyrzucane jest do przodu, co znacznie
zwi ksza pr dko
okulary
nale y przekr ci
okularami
pozycji. Aby wybra odpowiedni funkcj ci cia, nale y
zapozna si z tabel .
16
.
zbyt du ych przedmiotów.
przyst pieniem
do
nie
uderza a
w
ci ruchomych.
uruchomi
elektronarz dzie
wyj ciem
wiert a
enia.
materia y
zawieraj
zawsze zak ada
STOSOWANIE
zasad
ci cia. W celu zmiany funkcji ci cia,
d wigni
zwalniaj c
ci cia
nale y
pod og ,
stó
tylko
nale y
wy czy
one
substancje
mask
lub
lub
bezpiecze stwa
do
danej

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

4340ct4340fct4341ct4341t4341fct