Download Print this page

Sharp FP-E50TA Operation Manual page 5

Hide thumbs

Advertisement

ข้ อ ควรระวั ง เกี ่ ย วกั บ การใช้ ง านเครื ่ อ ง
• ไม่ ค วรมี ส ิ ่ ง ปิ ด กั ้ น ช่ อ งลมเข้ า และช่ อ งลมออก
• ไม่ ค วรใช้ ง านเครื ่ อ งใกล้ ก ั บ อุ ป กรณ์ ท ี ่ ใ ห้ ค วามร้ อ น เช่ น เตาไฟ หรื อ เครื ่ อ งท� า ความร้ อ น รวมถึ ง สถานที ่ ท ี ่ ม ี ไ อน� ้ า ร้ อ น
• ห้ า มวางเครื ่ อ งในลั ก ษณะนอนลงขณะที ่ เ ครื ่ อ งฟอกอากาศก� า ลั ง ท� า งาน
• โปรดใช้ ท ี ่ จ ั บ ทั ้ ง สองข้ า งในการยกตั ว เครื ่ อ งฟอกอากาศ
และไม่ ค วรขนย้ า ยตั ว เครื ่ อ งขณะที ่ เ ครื ่ อ งก� า ลั ง ท� า งาน
• หากวางเคร ื ่ อ งบนเส ื ่ อ ทาทาม ิ หร ื อ พ ื ้ น ท ี ่ ื ช � า ร ุ ด ได ้ ง ่ า ย บร ิ เ วณท ี ่ พ ื ้ น ไม ่ เ ร ี ย บ หร ื อ พรมท ี ่ ม ี ค วามหนา ให ้ ย กเคร ื ่ อ งข ึ ้ น เม ื ่ อ เคล ื ่ อ นย ้ า ย
• อย่ า ใช้ ง านเครื ่ อ งโดยไม่ ม ี แ ผ่ น กรอง
• ห้ า มน� า แผ่ น กรอง HEPA และแผ่ น กรองกลิ ่ น ไปท� า การเช็ ด ล้ า งหรื อ น� า กลั บ มาใช้ ใ หม่
เพราะนอกจากจะให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการท� า งานที ่ ล ดลงแล้ ว ยั ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ไฟฟ้ า ช็ อ ตหรื อ ตั ว เครื ่ อ งเสี ย หายได้
• ห้ า มขั ด ตะแกรงดู ด อากาศ
• ห้ า มล้ า งน� ้ า หรื อ ตากแดด
• โปรดใช้ เ ฉพาะผ้ า ที ่ ม ี ค วามนุ ่ ม ในการท� า ความสะอาดภายนอกตั ว เครื ่ อ ง
ห้ า มใช้ น � ้ า ยาที ่ ม ี ส ่ ว นผสมของสารระเหย และ/หรื อ น� ้ า ยาท� า ความสะอาด
เพราะพื ้ น ผิ ว ของตั ว เครื ่ อ งอาจได้ ร ั บ ความเสี ย หาย
นอกจากนั ้ น ระบบเซ็ น เซอร์ อ าจไม่ ส ามารถท� า งานได้ ต ามปกติ
ข้ อ แนะน� า เกี ่ ย วกั บ การติ ด ตั ้ ง เครื ่ อ ง
• ต ิ ด ต ั ้ ง เคร ื ่ อ งให ้ ห ่ า งจากอ ุ ป กรณ ์ ท ี ่ ก ่ อ ให ้ เ ก ิ ด คล ื ่ น ไฟฟ ้ า อย ่ า งเช ่ น โทรท ั ศ น ์ หร ื อ ว ิ ท ย ุ อย ่ า งน ้ อ ย 2 เมตร เพ ื ่ อ ป ้ อ งก ั น คล ื ่ น
สั ญ ญาณรบกวน
• หลี ก เลี ่ ย งการติ ด ตั ้ ง ในบริ เ วณที ่ อ าจมี ล มมาปะทะตั ว เซ็ น เซอร์ โ ดยตรง
เพราะจะส่ ง ผลให้ ต ั ว เครื ่ อ งท� า งานผิ ด ปกติ
• หลี ก เลี ่ ย งการติ ด ตั ้ ง ในบริ เ วณที ่ เ ฟอร์ น ิ เ จอร์ , เสื ้ อ ผ้ า หรื อ วั ต ถุ อ ื ่ น ๆ สามารถปิ ด กั ้ น ช่ อ งลมเข้ า และ/หรื อ ช่ อ งลมออก
• หลี ก เลี ่ ย งการติ ด ตั ้ ง ในบริ เ วณที ่ เ สี ่ ย งต่ อ การเกิ ด หยดน� ้ า หรื อ มี ก ารเปลี ่ ย นแปลงของอุ ณ หภู ม ิ ท ี ่ ส ู ง มาก อุ ณ หภู ม ิ ท ี ่ เ หมาะสมใน
การท� า งานของตั ว เครื ่ อ งควรอยู ่ ร ะหว่ า ง 0-35 องศาเซลเซี ย ส
• ควรวางเครื ่ อ งบนพื ้ น ที ่ ม ี ค วามแข็ ง แรง และมี อ ากาศถ่ า ยเทได้ ด ี
หากวางเครื ่ อ งไว้ บ นพื ้ น ที ่ ป ู พ รมหนา ตั ว เครื ่ อ งอาจมี ก ารสั ่ น เล็ ก น้ อ ย
• หลี ก เลี ่ ย งสถานที ่ ท ี ่ ม ี เ ขม่ า ควั น หรื อ คราบมั น เกาะ
อาจเป็ น ผลให้ พ ื ้ น ผิ ว ของตั ว เครื ่ อ งเสี ย หาย หรื อ ตั ว เซ็ น เซอร์ ท � า งานผิ ด ปกติ
• วางเครื ่ อ งให้ ห ่ า งจากผนั ง ประมาณ 30 ซม. (1 ฟุ ต ) เพื ่ อ ให้ อ ากาศไหลเวี ย นได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการกรองฝุ ่ น ยั ง คงเดิ ม แม้ จ ะใช้ โ ดยให้ เ ครื ่ อ งห่ า งออกจากผนั ง 3 ซม. แต่ ค วรน� า ออกห่ า งเท่ า ที ่ จ ะเป็ น ไปได้ เพราะ
อาจจะท� า ให้ ผ นั ง หรื อ พื ้ น เปื ้ อ นสกปรก
ข้ อ แนะน� า เกี ่ ย วกั บ การใช้ ง านแผ่ น กรอง
• โปรดปฏิ บ ั ต ิ ต ามข้ อ แนะน� า ต่ า ง ๆ ภายในคู ่ ม ื อ เล่ ม นี ้ เ พื ่ อ การใช้ ง านและการดู แ ลรั ก ษาแผ่ น กรองอย่ า งถู ก ต้ อ ง
FP-E50TA TH_EN.indb 3
T-3
5/26/2557 BE 10:35 AM

Advertisement

loading