Download Print this page

Sharp FP-E50TA Operation Manual page 4

Hide thumbs

Advertisement

ข้ อ แนะน� า ในการใช้ เ ครื ่ อ งฟอกอากาศอย่ า งปลอดภั ย
เมื ่ อ ใช้ เ ครื ่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า โปรดปฏิ บ ั ต ิ ต ามค� า แนะน� า ด้ า นความปลอดภั ย พื ้ น ฐานต่ า งๆ รวมถึ ง ค� า เตื อ นต่ อ ไปนี ้ :
ค� า เตื อ น
– เพื ่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ไฟฟ้ า ลั ด วงจร, ไฟไหม้ หรื อ การบาดเจ็ บ ที ่ อ าจเกิ ด กั บ ตั ว ท่ า นเอง :
• โปรดอ่ า นค� า แนะน� า ทั ้ ง หมดอย่ า งละเอี ย ดก่ อ นเริ ่ ม การใช้ ง านเครื ่ อ งฟอกอากาศ
• เครื ่ อ งฟอกอากาศนี ้ ใ ช้ ก ั บ แรงดั น ไฟฟ้ า 220 โวลต์ เท่ า นั ้ น
• ห้ า มใช้ ง านเครื ่ อ งนี ้ ห ากสายไฟหรื อ ปลั ๊ ก ไฟช� า รุ ด หรื อ การเชื ่ อ มต่ อ กั บ เต้ า รั บ ที ่ อ ยู ่ ต ิ ด ผนั ง ไม่ แ น่ น พอ
• ควรท� า ความสะอาดปลั ๊ ก ไฟอย่ า งสม� ่ า เสมอ เพื ่ อ ป้ อ งกั น ฝุ ่ น เกาะ
• ห้ า มสอดนิ ้ ว หรื อ วั ต ถุ ใ ด ๆ เข้ า ไปภายในช่ อ งลมเข้ า และช่ อ งลมออก
• ไม่ ค วรถอดปลั ๊ ก ไฟโดยการใช้ ก ารดึ ง จากสายไฟ แต่ ค วรจั บ ที ่ ต ั ว ปลั ๊ ก เสี ย บโดยตรง
เพราะไม่ เ ช่ น นั ้ น อาจท� า ให้ เ กิ ด ไฟซ็ อ ต และ/หรื อ ไฟไหม้ อั น เนื ่ อ งมาจากไฟฟ้ า ลั ด วงจร
• ระวั ง อย่ า ท� า ให้ ส ายไฟช� า รุ ด เพราะอาจเป็ น เหตุ ใ ห้ ไ ฟฟ้ า ลั ด วงจร เกิ ด ความร้ อ นสู ง เกิ น ขี ด ปกติ หรื อ ไฟไหม้
• ห้ า มถอดหรื อ เสี ย บปลั ๊ ก ขณะที ่ ม ื อ เปี ย ก
• ห้ า มใช้ เ ครื ่ อ งฟอกอากาศใกล้ ก ั บ อุ ป กรณ์ ท ี ่ ม ี ก ๊ า ซติ ด ไฟได้ ง ่ า ย
• โปรดถอดปลั ๊ ก ออกจากเต้ า เสี ย บทุ ก ครั ้ ง ที ่ ม ี ก ารท� า ความสะอาดเครื ่ อ ง หรื อ ในเวลาที ่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง านเครื ่ อ งฟอกอากาศ
เพราะไม่ เ ช่ น นั ้ น อาจท� า ให้ เ กิ ด ไฟซ็ อ ต และ/หรื อ ไฟไหม้ อั น เนื ่ อ งมาจากไฟฟ้ า ลั ด วงจร
• หากสายไฟช� า รุ ด เสี ย หาย ควรได้ ร ั บ การตรวจเช็ ค จากศู น ย์ บ ริ ก ารชาร์ ป โดยเจ้ า หน้ า ที ่ ท ี ่ ม ี ค วามช� า นาญการเพื ่ อ
ป้ อ งกั น ความเสี ่ ย งจากอั น ตรายที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น
• เครื ่ อ งฟอกอากาศนี ้ ค วรซ่ อ มบ� า รุ ง โดยศู น ย์ บ ริ ก ารที ่ ผ ่ า นการรั บ รองของชาร์ ป เท่ า นั ้ น หากมี ป ั ญ หา หรื อ ต้ อ งการการปรั บ
แก้ ห รื อ ซ่ อ มแซมใดๆ โปรดติ ด ต่ อ ศู น ย์ บ ริ ก ารที ่ ใ กล้ ท ี ่ ส ุ ด
• ห้ า มใช้ เ ครื ่ อ งฟอกอากาศ ในเวลาที ่ ฉ ี ด ยากั น แมลง หรื อ ภายในห้ อ งที ่ ม ี น � ้ า มั น หอมระเหย, จุ ด ธู ป ประกายไฟจากการจุ ด
บุ ห รี ่ , ควั น ที ่ ม าจากสารเคมี ท ี ่ ล อยอยู ่ ใ นอากาศ หรื อ ในที ่ ท ี ่ ม ี ค วามชื ้ น สู ง เช่ น ภายในห้ อ งน� ้ า
• โปรดใช้ ค วามระมั ด ระวั ง ในการท� า ความสะอาดตั ว เครื ่ อ งฟอกอากาศ สารท� า ความสะอาดที ่ ม ี ฤ ทธิ ์ ก ั ด กร่ อ นจะท� า ลาย
ภายนอกตั ว เครื ่ อ งได้
• โปรดใช้ ท ี ่ จ ั บ ทั ้ ง สองข้ า งในการยกตั ว เครื ่ อ งฟอกอากาศ
• เครื ่ อ งรุ ่ น นี ้ เ ด็ ก อายุ ต ั ้ ง แต่ 8 ปี ข ึ ้ น ไปหรื อ บุ ค คลที ่ ม ี ล ั ก ษณะทุ พ พลภาพ, มี ป ั ญ หาในเรื ่ อ งของสภาพจิ ต หรื อ ขาด
ประสบการณ์ แ ละความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ การใช้ ง าน สามารถใช้ ง านได้ ถ้ า ได้ ร ั บ การให้ ค � า แนะน� า การใช้ ง านอย่ า งปลอดภั ย
และเข้ า ใจถึ ง อั น ตราย เด็ ก ไม่ ค วรเล่ น เครื ่ อ งฟอกอากาศนี ้ การท� า ความสะอาดและการดู แ ลรั ก ษาไม่ ค วรท� า โดยเด็ ก ที ่
ปราศจากผู ้ ด ู แ ล
• โปรดระมั ด ระวั ง ไม่ ใ ห้ ต ั ว เครื ่ อ งฟอกอากาศโดนน� ้ า เพราะอาจเกิ ด ไฟฟ้ า ลั ด วงจร และ/หรื อ ไฟช็ อ ต
ข้ อ แนะน� า
– คลื ่ น สั ญ ญาณรบกวนวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์
หากเครื ่ อ งฟอกอากาศนี ้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด คลื ่ น รบกวนต่ อ การรั บ สั ญ ญาณของวิ ท ยุ ห รื อ โทรทั ศ น์ ท่ า นสามารถแก้ ป ั ญ หาได้ โ ดยปฏิ บ ั ต ิ
ตามค� า แนะน� า ต่ อ ไปนี ้
• หั น เสาอากาศไปในทิ ศ ทางอื ่ น
• เพิ ่ ม ระยะห่ า งระหว่ า งเครื ่ อ งฟอกอากาศกั บ วิ ท ยุ / โทรทั ศ น์
• เสี ย บปลั ๊ ก ของเครื ่ อ งฟอกอากาศเข้ า กั บ เต้ า รั บ ที ่ ใ ช้ ส ายไฟคนละเส้ น กั บ ที ่ ว ิ ท ยุ ห รื อ โทรทั ศ น์ ใ ช้ อ ยู ่
• ขอค� า แนะน� า จากตั ว แทนจ� า หน่ า ยหรื อ ช่ า งเทคนิ ค ที ่ ม ี ค วามช� า นาญด้ า นวิ ท ยุ / โทรทั ศ น์
FP-E50TA TH_EN.indb 2
T-2
5/26/2557 BE 10:35 AM

Advertisement

loading