Download Print this page

Electrolux EXH09HX Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

installation manual
Installationsvejledning
Asennusohje
Installasjonshåndbok
Installationsmanual
Heatpump
Varmepumpe
Ilmapumppu
Varmepumpe
Värmepump
EXH09HX/EXH09HX
EXH12HX/EXH12HX

Advertisement

loading

  Related Manuals for Electrolux EXH09HX

  Summary of Contents for Electrolux EXH09HX

 • Page 1 Installationsvejledning Asennusohje Installasjonshåndbok Installationsmanual Heatpump Varmepumpe Ilmapumppu Varmepumpe Värmepump EXH09HX/EXH09HX EXH12HX/EXH12HX...
 • Page 2 2 electrolux Heatpump Important! Carefully read and follow these Caution! This room Heatpump uses instructions for smooth and trouble-free new refrigerant R410A. installation. 1. Keep any open ends of pipes be sealed with a cap, etc. until connec- ted with the equipment.
 • Page 3 3 Items Q'ty Application To secure the electrical cable. Cord holder Installation manual Manuals Operation manual To remove dust and tobacco smoke from the air. Air purifying filter Notes on locations etc. Such location can cause break- down. Important! Keep the following points in mind 7.
 • Page 4 4 electrolux Locations of indoor and outdoor unit 4. Reconnect the drain hose to the right and insert the drain cap to the left. Fully insert the drain hose until it stops min. 50 and use the screw that was previously removed in STEP (1) to secure the hose min.
 • Page 5 5 Opening/closing open panel Placing the mounting plate and making a tube hole To open, hold the left and right bottom cor- ners of the panel and lift it up. Important! Fix the mounting plate horizontally. To close, press-fit the arrow-marked points.
 • Page 6 6 electrolux 4. Drill a piping hole with 70mm diameter concrete drill or a hole saw with a 5mm down ward slant to the outside. Cut the plate along notch Cut-out Notch Mounting the indoor unit 5 mm If the wall is 250 mm or thicker, connect the pipes first.
 • Page 7 7 Unit Piping holder 3. Store the pipes within the back cavity of the unit, and secure the pipes by attach- ing the piping holder. (Refer to steps a) and b) as shown below.) a) Insert the top of the piping holder into the square opening.
 • Page 8 8 electrolux Earth wire Electrical cable Terminal board 4. Fix the cable with the accompanying cord holder and the short screw. 5. Close the open panel. Connecting the drain hose Indoor unit 1. Connect a drain hose. 2. Tape over the connecting part.
 • Page 9 9 • Be sure to lay the drain hose downward for on a high-rise building, for example. For smooth drainflow. this purpose, employ a "T tube joint" (PVC- made, commercially available) halfway in the hose. No trap allowed Not to rise •...
 • Page 10 10 electrolux shown below. As insulation, use poly- ethylene foam 6 mm or thicker. R410A tool: 0-0.5mm Conventional tool: 1.0-1.5mm 5. Checking To be flared perfectly circular. Insulation Flare nut not missing. Liquid Drain hose Electrical cable Connecting the pipes 1.
 • Page 11 11 8. Fully open the 3-way valve with hexagon Valve shaft cap socket screw key. Turn all the way up to Hexagon socket screw key contact. 2 - way valve 9. Disconnect the gauge manifold hose Service port cap from the service port.
 • Page 12 4. Fix the electrical cable sheath with the cable holder and the screw. 5. Double-check that the cable is securely in place. 6. Place the control box cover back in the reverse order. Supply power 220-240V, single-phase Circuit breaker 10A (EXH09HX) 15A (EXH12HX)
 • Page 13 13 Power supply cable Power supply Blue Neutral Brown Live Green/yellow-striped Ground • The appliance shall be installed in accord- ance with national wiring regulations. Wrong connection can cause overheating or fire. • Fit a disconnect switch, having a contact separation of at least 3mm in all poles, to the electricity power line.
 • Page 14 14 electrolux Explanation to Customer • Explain to the customer how to use and maintain the system, referring to the oper- ation manual. • Ask the customer to carefully read the op- eration manual. • When the system has been set up, hand the installation manual to the customer.
 • Page 15 15 Varmepumpe Vigtigt Læs denne vejledning grundigt. Den Bemærk Denne varmepumpe til sikrer, at installationen forløber glat og uden rumopvarmning anvender et nyt problemer. kølemiddel, R410A. 1. Evt. åbne slangeender skal proppes til, indtil de sluttes til enheden. 2. Vær meget omhyggelig, når rørførin- gen udføres, så...
 • Page 16 16 electrolux Betegnelse Antal Anvendelse Til fastgørelse af netkablet. Kabelklemme Installationsvejledning Vejledninger Betjeningsvejledning Til at fjerne støv og tobak fra luften. Luftrensningsfilter Bemærkninger om placering 7. Undgå også placeringer, hvor enheden udsættes for mudret vand (f.eks. langs Vigtigt Husk på følgende, og spørg kunden en vej), eller hvor nogen kan komme til at om lov.
 • Page 17 17 Placering af inde- og udeenhed 4. Tilslut afløbsslangen til højre, og sæt af- løbsproppen i på venstre side. Sæt afløbsslangen så langt ind, som den min. 50 kan komme, og spænd slangeholderen fast på bundkarret med den skrue, der min.
 • Page 18 18 electrolux Åbne/lukke adgangspanel Placering af monteringsplade og hul til rørføring Panelet åbnes ved at holde i nederste højre og venstre hjørne og løfte det op. Vigtigt Fastgør monteringspladen vandret. Panelet lukkes ved at trykke det på plads på de steder, der er markeret med pile.
 • Page 19 19 4. Bor hul til rørgennemføring med et 70 mm murbor eller en hulsav, med 5 mm fald mod ydersiden. Skær pladen langs rillen Afskæring Rille Montering af indeenhed 5 mm Hvis væggen er 250 mm tyk eller derover, til- sluttes rørene først.
 • Page 20 20 electrolux Enhed Rørholder 3. Gem rørene i hulrummet bag i enheden, og sæt dem fast med rørholderen. (Se trin a) og b) nedenfor). a) Sæt toppen af rørholderen ind i det firkantede hul. Bevikling Afmontering af enhed fra monterings- pladen Tryk på...
 • Page 21 21 Jordleder Elkabel Klemrække 4. Fastgør kablet med den medfølgende ka- belklemme og den korte skrue. 5. Luk adgangspanelet. Tilslutning af afløbsslange Indeenhed 1. Tilslut en afløbsslange. 2. Vikl tape om samlingen. Enhed Krog 4. Vikl tape rundt om afløbsslange plus rør og elkabel.
 • Page 22 22 electrolux • Sørg for, at afløbsslangen har fald, så sættes for kraftig blæst, f.eks. på et høj- vandet afledes effektivt. hus. Til formålet sættes et "T-stykke" (af PVC, fås i handelen) halvvejs ind i slangen. Ingen luftlommer Ingen stigning •...
 • Page 23 23 R410A-værktøj: 0-0,5 mm Isolering Traditionelt værktøj: 1,0-1,5 mm 5. Kontrol Væske Udvidelsen skal være helt cirkelrund. Afløbsslange Brystmøtrikken må ikke mangle. Elkabel Tilslutning af rør 1. Spænd brystmøtrikkerne med hånden de første 3-4 omgange. Væske 2. Tilspænd rørforskruningen med to nøg- Isolering ler.
 • Page 24 24 electrolux 8. Luk helt op for 3-vejsventilen med un- Unbrakonøgle brakonøglen. Luk helt op til stoppet. 2-vejsventil 9. Kobl måler-fordelerrøret fra driftsindgan- Hætte, driftsindgang gen. Vakuumpumpe 10. Skru hætten på driftsindgangen, og Adapter t. vakuumpumpe stram begge ventilhætter helt til.
 • Page 25 5. Kontrollér endnu en gang, at kablet sid- Klargør en særskilt strømkreds. Vedr. tilslut- der godt fast. ninger: Se nedenfor. 6. Sæt kappen til el-boksen på plads, i om- vendt rækkefølge. Strømforsyning 220-240 V, enkeltfaset Brydekapacitet 10 A (EXH09HX) 15 A (EXH12HX)
 • Page 26 26 electrolux Strømforsyningskabel Strømforsyning Blå Brun Fase Grøn/gulstribet Jord • Apparatet skal installeres iht. Stærk- strømsreglementets bestemmelser. For- kert tilslutning kan medføre overophedning eller brand. • Monter en særskilt afbryder med en kon- taktafstand på mindst 3 mm på alle poler på...
 • Page 27 27 Kundevejledning • Forklar kunden, hvordan anlægget bruges og vedligeholdes, og henvis til betjenings- vejledningen. • Bed kunden læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. • Når anlægget er sat op, udleveres instal- lationsvejledningen til kunden. Vigtigt Vigtige punkter at forklare Piskende lyd: •...
 • Page 28 28 electrolux Ilmapumppu Tärkeää Lue nämä ohjeet huolella ja Huomio Tässä sisätilan noudata niitä. Näin asennus tapahtuu ilmalämpöpumpussa käytetään sujuvasti ja ongelmitta. uutta R410A-kylmäainetta. 1. Säilytä suojukset kaikkien avointen putkien päissä, kunnes putket on lii- tetty laitteeseen. 2. Suorita putkiasennus äärimmäisen varovasti, jotta putkiin ja laitteisiin ei pääse vettä, pölyä...
 • Page 29 29 Tuote Määrä Käyttö Sähköjohdon kiinnitykseen. Johtopidike Asennusohje Käyttöohjeet Käyttöohje Pölyn ja tupakansavun poistoon ilmasta. Ilmanpuhdistussuodatin Sijoituspaikkoja koskevia 5. Pidä televisio, radio ja niiden kaltaiset lait- huomautuksia teet vähintään yhden (1) metrin päässä yksiköstä. Tärkeää Pidä seuraavat seikat mielessäsi ja 6.
 • Page 30 30 electrolux Sisäyksikkö Vaihda vedenpoistoletkun ja tyhjennyssuo- juksen paikkoja tarvittaessa. Ulkoyksikkö 1. Irrota letkupidikkeen kiinteä ruuvi veden- Lappo poistoletkun päästä. Sisä- ja ulkoyksikön asennuspaikat 2. Pidä kiinni vedenpoistoletkun päästä ja vedä se ulos. 3. Vedä tyhjennyssuojus ulos. min. 50 4. Liitä vedenpoistoletku oikealle ja aseta tyhjennyssuojus vasemmalle.
 • Page 31 31 Ulkoyksikön asennusruuvien reiät Avoimen paneelin avaaminen/ Ruuvi sulkeminen Pystysuora säätösäleikkö Avaa pitämällä kiinni paneelin vasemmasta ja Ilmansuodatin oikeasta alanurkasta ja nosta paneeli ylös. Asennuslevyn asettaminen ja letkureiän tekeminen Tärkeää Kiinnitä asennuslevy vaakasuoraan. Sulje paneeli painamalla nuolilla merkityistä kohdista.
 • Page 32 32 electrolux Ulkotila 6,5 mm Leikkaa sahalla Suojus (alaspäin ulos) Holkki 5. Aseta holkki ja suojukset paikoilleen. Sisäyksikön pystyttäminen Putkiston vetäminen 32 mm Leikkaa suunnille 1 ja 3 erityinen alue teräviä reunoja jättämättä. (Säilytä irtileikattu levy mahdollista myöhem- pää käyttöä varten.) 3.
 • Page 33 33 Laite Putkistonpidike 3. Aseta putket laitteen takaonkaloon ja var- mista putket putkistonpidikkeen avulla. (Katso alla olevat vaiheet a) ja b).) a) Aseta putkistonpidikkeen yläpää ne- liömäiseen aukkoon. Eristenauhaa Yksikön irrottaminen asennuslevyltä Työnnä sisäyksikön pohjassa olevia " "- merkkejä ja vedä laitteen pohjasta. Kun kou- kut irtoavat asennuslevystä, tue laitteen poh-...
 • Page 34 34 electrolux Maadoitusjohdin Sähköjohto Kytkentälevy 4. Kiinnitä johto mukana tulevalla johtopidik- keellä ja lyhyellä ruuvilla. 5. Sulje avoin paneeli. Vedenpoistoletkun liittäminen Sisäyksikkö 1. Liitä vedenpoistoletku. 2. Kierrä eristysteippiä liitoskohdan päälle. Laite Koukku 4. Kierrä eristysnauhaa vedenpoistoletkun ja putkien sekä sähköjohtojen ympärille.
 • Page 35 35 • Varmista, että vedenpoistoletku viettää vää ilmapoistoa", jos letku on alttiina alaspäin. Näin poistovesi virtaa helposti voimakkaille tuulille, esimerkiksi korkeassa ulos. rakennuksessa. Käytä tähän tarkoitukseen "T-liitosta" (PVC:stä, saatavana liikkeistä) letkun puolessa välissä. Lappoa ei saa käyttää Ei ylöspäin •...
 • Page 36 36 electrolux 4. Putken pään laajentaminen – Aseta vedenpoistoletku putkien alle. Laajennusmitat (A) vaihtelevat laajennus- – Lämpöeristyksen tulisi peittää sekä työkalun mukaan. KAASU- että NESTEputket alla osoit- etulla tavalla. Käytä eristeenä vähintään 6 mm paksua polyetyleenivaahtoa. R410A-työkalu: 0-0,5 mm Perinteinen työkalu: 1,0-1,5 mm Kaasu 5.
 • Page 37 37 8. Avaa 3-tieventtiili kokonaan kuusioko- Venttiilivarren suojus loavaimella. Kierrä kokonaan pohjaan Kuusiokoloavain saakka. 2-tieventtiili 9. Irrota mittariputkiston letku huoltoportis- Huoltoportin suojus Tyhjiöpumppu 10. Aseta huoltoportin suojus ja molemmat venttiilivarren suojukset tiukasti paikoil- Tyhjiöpumpun adapteri leen. Mittariputkisto • Käytä ainoastaan R410A:lle tarkoitettua Manovakumetri mittariputkistoa ja letkuja.
 • Page 38 4. Kiinnitä sähköjohtovaippa johtopidikkeel- lä ja ruuvilla. Virtajohdotus 5. Tarkasta vielä kerran, että johto on tiiviisti Valmistele erillinen virransyöttövirtapiiri. Kat- paikoillaan. so liitännät alta. 6. Aseta ohjauslaatikon kansi takaisin päin- vastaisessa järjestyksessä. Lähdevirta 220-240V, yksivaiheinen Virtakytkin 10A (EXH09HX) 15A (EXH12HX)
 • Page 39 39 Virtajohto Virtalähde sininen neutraali ruskea suora virheä/kelta-raitainen maadoitus • Laite on asennettava paikallisten johdotus- määräysten mukaisesti. Väärä liitäntä voi aiheuttaa ylikuumenemista tai tulipalon. • Asenna sähköverkkoon irtikytketty kytkin, jolla on vähintään 3 mm:n kosketusväli kai- kissa navoissa. Maavuotokatkaisija •...
 • Page 40 40 electrolux Asiakkaan opastus • Selvitä asiakkaalle, kuinka järjestelmää käytetään ja huolletaan käyttöohjeen mu- kaan. • Pyydä asiakasta lukemaan käyttöohje huolellisesti läpi. • Kun järjestelmä on asennettu, anna asen- nusopas asiakkaalle. Tärkeää Tärkeitä selvitettäviä asioita Piiskaava ääni : • Järjestelmä säätää itseään laajentamalla tai kutistamalla suurten lämpötilavaihtelui-...
 • Page 41 41 Varmepumpe Viktig Les nøye gjennom og følg disse Obs Denne luft-til-luft- instruksjonene for enkel og problemfri varmepumpen bruker det nye installasjon. kjølemiddelet R410A. 1. Hold eventuelle åpne rørender lukket med lokk e.a. inntil de kobles til ut- styret.
 • Page 42 42 electrolux Artikler Ant. Bruk For å feste den elektriske kabelen. Kabelholder Installasjonshåndbok Håndbøker Brukerhåndbok For å fjerne støv og tobakksrøyk fra luften. Rensefilter for luft Merknader om plassering varme kilder og lignende. Installasjon på slike steder kan føre til at apparatet bry- Viktig Husk på...
 • Page 43 43 Plassering av inne- og utedel 3. Trekk ut dreneringslokket. 4. Sett dreneringsslangen på plass på høyre side, og dreneringslokket på venstre side. min. 50 Sett dreneringsslangen helt inn til den stopper, og bruk skruen du tok ut i TRINN min.
 • Page 44 44 electrolux Åpne/lukke panelet Plassere monteringsplaten og lage et slangehull Når du skal åpne panelet, holder du i begge de nedre hjørnene av panelet og løfter det Viktig Fest monteringsplaten horisontalt opp. (vannrett). Når du skal lukke panelet, trykker du på ste- dene som er merket med piler.
 • Page 45 45 4. Bor et rørhull med 70 mm diameters be- tongbor eller hullsag, slik at hullet skrår 5 millimeter mot utsiden. Skjær platen langs innsnittet Utskjæring Innsnitt Montere innedelen 5 mm Hvis veggen er 250 mm eller tykkere, kobler du til rørene først.
 • Page 46 46 electrolux Apparat Rørholder 3. Oppbevar rørene i det bakre rommet på apparatet, og fest dem ved å feste rør- holderen. (Se trinn a) og b) nedenfor.) a) Sett toppen av rørholderen inn i den kvadratiske åpningen. Taping Ta apparatet av monteringsplaten Trykk på...
 • Page 47 47 Jordingsledning Elektrisk kabel Kontaktkort 4. Fest kabelen med den medfølgende ka- belholderen og den korte skruen. 5. Lukk panelet. Koble til dreneringsslangen Innedel 1. Koble til en dreneringsslange. 2. Tape over tilkoblingspunktet. Apparat Krok 4. Surr tape rundt dreneringsslangen sam- men med rørene og den elektriske kabe-...
 • Page 48 48 electrolux • Pass på at dreneringsslangen heller ned- er utsatt for sterk vind, for eksempel i en over for effektiv drenering. høy bygning. Hvis det er behov for dette, setter du på en T-kobling (av PVC, kan kjøpes hos rørlegger/VVS-forhandler) om- trent midt på...
 • Page 49 49 Gass R410A-verktøy: 0 - 0,5 mm Isolasjon Konvensjonelt verktøy: 1,0 - 1,5 mm 5. Kontrollere Væske Utkragingen må være helt sirkelformet. Dreneringsslange Kragemutteren må ikke mangle. Elektrisk kabel Koble til rørene 1. Skru til kragemutrene for hånd de første Gass 3-4 omdreiningene.
 • Page 50 50 electrolux 9. Koble målerens manifoldslange fra ut- Umbrakonøkkel løpsporten. Toveisventil 10. Sett lokkene tilbake på plass på utløps- Lokk på utløpsport porten og begge ventilskaftene. Pass på Vakuumpumpe at du fester dem skikkelig. Vakuumpumpeadapter • Bruk en målermanifold og slanger som er spesiallaget for R410A.
 • Page 51 6. Sett dekselet tilbake på plass på kontakt- Klargjør en dedikert strømforsyningskrets. skapet i motsatt rekkefølge i forhold til da Nedenfor finner du detaljer om tilkobling. du tok det av. Strømtilførsel 220-240 V, enfaset Sikring/kretsbryter 10 A (EXH09HX) 15 A (EXH12HX)
 • Page 52 52 electrolux Strømtilførselskabel Strømtilførsel Blå Nøytral Brun Strømførende Grønngul stripet Jord • Apparatet må installeres i overenstemmel- se med lovpålagte krav til og bestemmel- ser for elektriske installasjoner. Feil tilkob- ling kan føre til overoppheting og/eller brann. • Installer en hovedbryter med kontaktåp- ning på...
 • Page 53 53 Forklaring til kunden • Forklar kunden hvordan systemet skal bru- kes og vedlikeholdes, i henhold til bruker- håndboken. • Be kunden lese nøye gjennom bruker- håndboken. • Når systemet er konfigurert, leverer du in- stallasjonshåndboken til kunden. Viktig Ting som er viktig å forklare Bankelyd: •...
 • Page 54 54 electrolux Värmepump Viktigt Läs noga igenom följande Försiktighet Denna värmepump instruktioner för en enkel och problemfri använder köldmedel R410A. installation. 1. Håll öppna rörändar tillslutna med pluggar eller liknande tills rören skall anslutas till utrustningen. 2. Var försiktig under rörinstallationen så...
 • Page 55 55 Antal Användning För att fästa nätkabeln. Kabelhållare Installationsmanual Manualer Bruksanvisning För att ta bort damm och tobaksrök från luften. Luftreningsfilter Anmärkningar om placering 5. Håll TV- och radioapparater och liknande utrustning på minst 1 meters avstånd Viktigt Observera följande punkter och från enheten.
 • Page 56 56 electrolux Utomhusenhet 1. Lossa skruven som fäster slanghållaren i änden av tömningsslangen. Vattenlås 2. Håll i slangänden och dra ut den. Placering av inomhus- och 3. Ta loss tömningspluggen. utomhusenhet 4. Anslut tömningsslangen på höger sida och tömningspluggen på vänster sida.
 • Page 57 57 Skruvhål för montering av utomhusenhet Skruv Öppna / stänga den öppna panelen Galler för vertikal justering För att öppna panelen, ta tag i panelens ned- Luftfilter re vänstra och högra hörn och lyft uppåt. Placera väggfäste och skapa rörhål Viktigt Montera väggfästet horisontellt.
 • Page 58 58 electrolux Utomhus 6,5 mm Kapa med såg Plugg (nedåt mot utsida) Muff 5. Sätt fast muffen och pluggen. Installation av inomhusenheten Dragning av rörledning 32 mm För riktning 1 och 3, såga ut det angivna om- rådet utan att lämna några vassa kanter.
 • Page 59 59 Enhet Rörhållare 3. Placera rörledningarna i det bakre utrym- met i enheten och säkra dem på plats med rörhållaren. (Se steg a) och b) ne- dan.) a) Sätt fast rörhållarens överdel i fyrkant- söppningen. Tejpning Demontera enheten från väggfästet Tryck på...
 • Page 60 60 electrolux Jordledare Nätkabel Kopplingsplint 4. Säkra kabeln med medföljande kabelhål- lare och den korta skruven. 5. Stäng den öppna panelen. Ansluta tömningsslangen Inomhusenhet 1. Anslut en tömningsslang. 2. Tejpa den anslutande delen. Enhet Hake 4. Linda tejp runt tömningsslangen tillsam- mans med rörledningarna och nätkabeln.
 • Page 61 61 • Var noga med att dra tömningsslangen "backluftventil" när slangen utsätts för nedåt hela vägen för en problemfri töm- kraftiga vindar t.ex. på ett höghus. Använd ning. för detta ändamål en "T-rörskoppling" (av PVC, finns i handeln) halvvägs längs slang- Inga vattenlås är tillåtna...
 • Page 62 62 electrolux 3. Förbered flänsmuttern. Överdragstejp 4. Flänsning: – Placera tömningsslangen under rörled- Flänsningsmåtten (A) är olika beroende ningarna. på typen av flänsningsverktyg. – Värmeisoleringen skall täcka både gas- och vätskeledningen såsom visas nedan. Använd som isolering polyety- lenskum med en tjocklek på 6 mm eller mer.
 • Page 63 63 Kontrollera att kompoundmätaren visar eller tvålvatten. Om en läcksökare används -76 cmHg. skall denna vara högkänslig och speciellt 5. Stäng ventilen till mätarförgreningen. avsedd för R410A. 6. Stäng av vakuumpumpen. Ventilskafthatt 7. Öppna 2-vägsventilen helt med insex- Insexnyckel nyckeln (4 mm diagonal).
 • Page 64 Förbered anslutning till en dedicerad nät- 4. Säkra nätkabeln med kabelhållaren och krets. Se nedan för anslutningar. skruven. 5. Kontrollera noga att kabeln sitter ordent- ligt på plats. 6. Sätt tillbaka luckan till kontrollenheten. Nätspänning 220-240 V, 1-fasig Strömbrytare 10 A (EXH09HX) 15 A (EXH12HX)
 • Page 65 65 Nätkabel Elnät Blå Neutral Brun Spänningsförande Grön/gulrandig Jord • Utrustningen skall installeras enligt natio- nella bestämmelser för ledningsdragning. Felaktig anslutning kan orsaka överhett- ning eller brand. • Installera en strömbrytare med en kontak- tavstånd på minst 3 mm mellan alla poler i nätkretsen.
 • Page 66 66 electrolux Du hör en ljudsignal och OPERATION- • Uppmana kunden att noggrant läsa ige- lampan börjar att blinka. Systemet är nu i nom bruksanvisningen. testkörningsläge för avkylning. • Överlämna installationsmanualen till kun- 4. För att ställa systemet i testkörningsläge den när installationen av systemet är klar.
 • Page 67 67...
 • Page 68 TINS-B117JBRZ...

This manual is also suitable for:

Exh12hx