Download Print this page

Polski - Kenwood KN400 Manual

Hide thumbs

Advertisement

2395 KN400/4 50 Knife Multiling
Prosímy roz¢o¯yç ilustracje na pierwszej stronie
bezpieczeæstwo
Zawsze wy¢åcz i wyjmij wtyczkë z
gniazdka sieciowego przed
zak¢adaniem lub zdejmowaniem
ostrzy i przed czyszczeniem.
Brzeszczoty så ostre; obchod¶ sië z
nimi ostro¯nie. Trzymaj brzeszczoty
za obsady, z dala od ostrza tak
przy obchodzeniu sië z nimi, jak i
przy myciu.
Podczas krajania trzymaj rëce itp.
oraz przybory kuchenne dobrze
poza zasiëgiem brzeszczotów.
Nie u¯ywaj no¯a jeÿli widaç, ¯e jest
on uszkodzony.
Nigdy nie u¯ywaj nie
autoryzowanych narzëdzi.
Nie pozwalaj, aby dzieci bawi¢y sië
no¯em.
Nigdy nie zostawiaj urzådzenia bez
opieki z wtyczkå w¢o¯onå do
gniazdka sieciowego.
Nigdy nie u¯ywaj urzådzenia, jeÿli
jest ono uszkodzone. Oddaj je do
sprawdzenia lub naprawy; patrz
punkt "serwis".
Urzådzenie nie jest przeznaczone
do obs¢ugi przez ma¢e dzieci lub
osoby niepe¢nosprawne.
Nie pozwalaj, aby nadmiar sznura
zwisa¢ z krawëdzi sto¢u lub blatu
kuchennego, wzglëdnie dotyka¢
goråcych powierzchni.
Nigdy nie u¯ywaj swego no¯a w
niew¢aÿciwy sposób; u¯ywaj go
wy¢åcznie zgodnie z jego
przeznaczeniem - do u¯ytku
domowego.
Nigdy nie dopuszczaj do
zamoczenia korpusu z silnikiem,
sznura ani wtyczki.
Nigdy nie wywieraj zbytniego
nacisku przy krajaniu ¯ywnoÿci.
Stosowaç tylko ostrza do produktów
mro¯onych (z wiëkszymi zëbami)
dostarczone z no¯em KN450 do
ciëcia zamro¯onych produktów
¯ywnoÿciowych.
26/2/02

Polski

Nigdy nie dokonywaç prób ciëcia
koÿci, produktów ¯ywnoÿciowych
zawierajåcych kamienie lub
nasiona, owiniëtych w takie
materia¢y, jak folia aluminiowa czy
folia z tworzywa sztucznego, lub
innych twardych produktów
¯ywnoÿciowych.
Nie stosowaç tych samych ostrzy
do ciëcia surowego i gotowanego
miësa bez uprzedniego ich
starannego wymycia.
przed w¢o¯eniem wtyczki do
gniazdka
Upewnij sië, ¯e napiëcie sieci jest
takie same, co podane pod spodem
urzådzenia.
Urzådzenie jest zgodne z
Dyrektywå Unii Europejskiej
89/336/EEC.
przed u¯yciem po raz pierwszy
1 Usuæ wszystkie materia¢y
opakowania w¢åcznie z
plastykowym ochraniaczem
brzeszczotów. Ochraniacz nale¯y
zachowaç do zabezpieczenia
ostrzy, gdy nó¯ nie jest w u¯yciu.
2 Umyj czëÿci; patrz punkt
"czyszczenie"
oznaczenia
korpus no¯a
obsady brzeszczotów
uchwyty pod palce
wzajemnie ryglujåce sië
brzeszczoty
ochraniacz brzeszczotów
przycisk zatrzasku brzeszczotów
przycisk w¢åcznika
jak u¯ywaç no¯a
Twój nó¯ nadaje sië do krajania w
plastry rozmaitych rodzajów
¯ywnoÿci, w¢åcznie z
gotowanym/pieczonym miësem i
drobiem, chlebem, ciastami,
kanapkami, owocami i warzywami.
30
3:30 pm
Page 33

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN400

This manual is also suitable for:

Kn450