Download Print this page

Türkçe - Kenwood KN400 Manual

Hide thumbs

Advertisement

2395 KN400/4 50 Knife Multiling
Ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
güvenlik önlemleri
Aygıtın bıçaklarını takmadan ve
çıkarmadan ve temizlemeye
ba...lamadan önce fi...ini prizden
çekiniz.
Aygıtın bıçakları çok keskindir. Bu
yüzden çok dikkatli olunuz.
Bıçakları temizlerken ve bıçakları
kullanırken kesici yüzünden uzakta
saplarından tutunuz.
Aygıtta yiyecekleri dilimlerken
ellerinizi, diòer araç ve gereçleri
kesme bıçaklarından uzakta
tutunuz.
Aygıtta herhangi bir hasar varsa,
aygıtı kullanmayınız.
Yetkili üreticinin saòladıòı ek
parçalar dı...ında aygıta ba...ka bir ek
parça takmayınız ve kullanmayınız.
Çocukların aygıtla oynamalarına
izin vermeyiniz.
Aygıtın fi...i prize takılı olduòu
sürece aygıtın ba...ından
ayrılmayınız.
Hasarlı aygıtları hiçbir zaman
kullanmayınız. Hasarlı aygıtı
denetimden ya da onarımdan
geçirtiniz. Bu konuda 'bakım'
bölümüne bakınız.
Çocukların ya da engelli ki...ilerin bu
aygıtı kullanmalarına izin
vermeyiniz ya da denetim altında
kullanmalarına izin veriniz.
Elektrik kordon fazlasının çalı...ma
yüzeyinden sarkmamasına ve sıcak
yüzeylere dokunmamasına dikkat
ediniz.
Dilimleme bıçaòını yalnızca evde ve
belirlenmi... kullanım amaçları için
kullanınız. Ba...ka bir amaçla
kullanmayınız.
Aygıtın güç birimini, elektrik
kordonunu ve fi...ini hiçbir biçimde
ıslatmayınız.
Yiyecekleri dilimlerken aygıtı
zorlamayınız.
Yalnızca KN450 modeli ile birlikte
donmuŸ yiyecekleri kesmek için
verilen donmuŸ yiyecek kesme
26/2/02
Türkçe
bıçaklarını (daha iri di...li) kullaniniz/
Yiyeceklerin kemiklerini, çekirdekli
yiyecekleri, yaldızlı kaòıt ya da
plastik maddelerle sarılı yiyecekleri
ve diòer sert yiyecekleri hiçbir
biçimde kesmeye çalı...mayınız.
Aynı bıçakları tamamen iyice
yıkamadan önce çiò ya da pi...mi...
etleri kesmeyiniz.
elektrik akımına baòlanması
Aygıtı kullanmadan önce evinizdeki
elektrik akımının aygıtta belirtilen
akımla aynı olduòundan emin
olunuz.
Bu aygıt, 89/336/EEC sayılı Avrupa
Ekonomik Topluluòu Yönergesi'ne
uygun olarak üretilmi...tir.
ilk kullanımdan önce
1 Plastik bıçak koruyucu dahil olmak
üzere aygıtın ambalajını açınız.
Plastik bıçak koruyucuyu atmayınız.
Çünkü bıçaòı kullanmadıòınız
zaman saklamak için bıçak
koruyucuyu takınız.
2 Aygıtın tüm parçalarını yıkayınız.
Bu konuda 'temizlik' bölümüne
bakınız.
aygıtın parçaları
gövde
bıçak sapları
parmak tutakları
kenetlenmi... bıçaklar
bıçak koruyucu
bıçak çıkarma düòmesi
çalı...tırma düòmesi
dilimleme bıçaòının
kullanımı
Dilimleme bıçaòı pi...mi... et ve
kümes hayvanları, ekmek, kek,
sandviç, meyve ve sebzeler gibi
çe...itli yiyeceklerin dilimlenmesi için
kullanılabilir.
24
3:29 pm
Page 27

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN400

This manual is also suitable for:

Kn450