Download Print this page

Ïesky - Kenwood KN400 Manual

Hide thumbs

Advertisement

2395 KN400/4 50 Knife Multiling
Nezapomeñte si prosím rozev¡ít titulní stránku s vyobrazením
bezpeïnost
Spot¡ebiï vypnête a zástrïku
vytáhnête ze zásuvky v¥dy p¡ed
ïi•têním a p¡ed nasazováním ïi
vyndáváním no¥º.
P¡i práci s no¥i dávejte pozor,
proto¥e no¥e jsou velmi ostré. No¥e
v¥dy uchopte za st¡enku, co nejdál
od ost¡í.
P¡i krájení dávejte pozor na ruce,
aby nebyly p¡íli• blízko ost¡í no¥º,
stejnê jako nap¡. kuchyñské náïiní
apod.
Spot¡ebiï nepou¥ívejte, jsou-li na
nêm viditelné známky po•kození.
Nikdy nepou¥ívejte p¡íslu•enství
nedoporuïená vƒrobcem.
Nedovolte dêtem, aby si se
spot¡ebiïem hrály.
Spot¡ebiï zapnutƒ do proudu nikdy
nenechávejte bez dozoru.
Po•kozenƒ spot¡ebiï nepou¥ívejte.
Dejte ho p¡ekontrolovat a spravit;
viz ïást "servis".
Malé dêti a nemocné ïi jinak
oslabené osoby tento spot¡ebiï
nesmí pou¥ívat.
Dbejte na to, aby •ñºra
nep¡epadala p¡es okraj stolu ïi
kuchyñské desky a aby se
nedotƒkala horkƒch povrchº.
Elektrickƒ nº¥ pou¥ívejte pouze k
urïenƒm úïelºm a pouze v
domácnosti.
Dávejte pozor, aby hnací jednotka,
•ñºra a zástrïka nebyly vlhké.
P¡i krájení nepou¥ívejte nadmêrné
síly.
Ke krájení zmrazenƒch potravin
pou¥ívejte pouze "mrazniïkové"
ïepele (vêt•í zuby), které jsou
souïástí p¡íslu•enství KN450.
Nikdy nekrájejte kosti, ovoce s
peckami, potraviny zabalené v
alobalu nebo mikroténu ïi jiné tvrdé
potraviny.
Ïepele se po krájení syrového
masa musí v¥dy ¡ádnê umƒt, ne¥ s
nimi zaïnete znovu krájet nap¡.
va¡ené maso.
26/2/02
Ïesky
p¡ed zapnutím do proudu
Zkontrolujte, zda jmenovité napêtí
uvedené na typovém •títku na
spodku spot¡ebiïe odpovídá napêtí
v zásuvce.
Tento spot¡ebiï vyhovuje normê
dané Direktivou EHS 89/336/EEC.
p¡ed prvním pou¥itím
1 Spot¡ebiï vybalte a nezapomeñte
sundat ochrannƒ plastikovƒ kryt z
no¥º. Ochrannƒ kryt nevyhazujte,
po pou¥ití ho v¥dy nasaõte na
no¥e.
2 V•echny souïásti umyjte; viz ïást
"ïi•têní".
popis elektrického no¥e
hnací jednotka
st¡enky no¥º
vƒïnêlky pro prsty
do sebe zapadající no¥e
ochrannƒ kryt no¥º
tlaïítko uvolnêní no¥º
ovládací tlaïítko
postup pou¥ití
elektrického no¥e
Elektrickƒ nº¥ je vhodnƒ ke krájení
rºznƒch druhº potravin, vïetnê
va¡eného masa a drºbe¥e, chleba,
dortº, sendviïº, ovoce a zeleniny.
zmrazené potraviny - pouze
KN450
Souïástí p¡íslu•enství tohoto
elektrického no¥e jsou
"mrazniïkové" ïepel (vêt•í zuby)
slou¥ící ke krájení nêkterƒch
zmrazenƒch potravin. Elektrickƒ nº¥
je s nimi vhodnƒ ke krájení
ïásteïnê rozmra¥enƒch nebo lehce
zmrazenƒch potravin, ale nikoliv ke
krájení opravdu hluboce mra¥enƒch
potravin.
1 P¡esvêdïte se, ¥e elektrickƒ nº¥
není zapojen do proudu.
26
3:29 pm
Page 29

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN400

This manual is also suitable for:

Kn450