Silvercrest SAB 160 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SAB 160 A1 Operating Instructions Manual

Bluetooth car radio
Table of Contents
 • Polski

  • Wprowadzenie

   • Wstęp
   • Informacje O Niniejszej Instrukcji
   • Obsługi
   • Prawo Autorskie
   • Ograniczenie Od OdpowiedzialnośCI
   • Wskazówki Ostrzegawcze
   • Użycie Zgodne Z Przeznaczeniem
   • Bezpieczeństwo
   • Podstawowe Wskazówki Bezpieczeństwa
   • Zakres Dostawy I PrzegląD Po Rozpakowaniu
   • Utylizacja Opakowania
  • Elementy Obsługowe

  • Instalacja

   • Przyłącze
   • Montaż
   • Demontaż Urządzenia
  • Uruchomienie

   • Panel Obsługi
  • Obsługa I Użytkowanie

   • Włączanie/Wyłączanie
   • Ustawienia
   • Kasowanie Radioodtwarzacza
   • (Reset)
   • Funkcje Radia
   • Podstawowe Funkcje Odtwarzacza
   • Funkcje Płyty MP3
   • Złącze USB
   • Czytnik Kart (SD/MMC)
   • Funkcja Zapisu
   • Przyłączanie Do Radioodtwarzacza Zewnętrznego ŹróDła Dźwięku
   • Komunikacja Bluetooth
  • Czyszczenie

   • Wskazówki Dotyczące
   • Bezpieczeństwa
   • Czyszczenie Wyświetlacza
  • Utylizacja

   • Utylizacja Urządzenia
  • Usuwanie Usterek

   • Wskazówki Dotyczące
   • Bezpieczeństwa
   • Przyczyny BłęDów I ich Usuwanie
  • Załącznik

   • Dane Techniczne
   • Wskazówki Dotyczące Deklaracji
   • ZgodnośCI WE
   • Gwarancja
   • Importer
 • Magyar

  • Bevezetés

   • Előszó
   • InformáCIók a Jelen Használati Útmutatóhoz
   • SzerzőI Jogvédelem
   • A Jótállás Korlátozása
   • Figyelmeztető Utasítás
   • Rendeltetésszerű Használat
   • Biztonság
   • Alapvető Biztonsági Utasítások
   • A Csomag Tartalma És Annak Hiánytalanságának Ellenőrzése
   • A Csomagolás Hulladékelhelyezése
  • Kezelőelemek

  • Összeszerelés

   • Csatlakoztatás
   • Beszerelés
   • A Készülék Kiszerelése
  • Üzembevétel

   • Kezelőegység
  • Kezelés És Üzemeltetés

   • Be- És Kikapcsolás
   • Beállítások
   • A RáDIó Visszahelyezése (RESET)
   • RáDIófunkciók
   • Általános CD Funkciók
   • MP3-CD Funkciók
   • USB Csatlakozás
   • Kártyaolvasó (SD/MMC)
   • Felvevőfunkció
   • Külső Audió Készülék Csatlakoztatása a Készülékre
   • Bluetooth ÜzemmóD
  • Tisztítás

   • Biztonsági Utasítások
   • A Kijelző Tisztítása
  • Ártalmatlanítás

   • A Készülék Ártalmatlanítása
  • Hibaelhárítás

   • Biztonsági Utasítások
   • Hiba Oka És Elhárítása
  • Függelék

   • Műszaki Adatok
   • Megfelelőségi Nyilatkozatra Vonatkozó Utasítások
   • Garancia
   • Gyártja
 • Slovenščina

  • Uvod

   • Nagovor
   • Informacije O Teh Navodilih Za Uporabo
   • Avtorske Pravice
   • Omejitev Odgovornosti
   • Opozorila
   • Predvidena Uporaba
   • Varna Uporaba
   • Osnovni Varnostni Napotki
   • Vsebina Kompleta in Pregled Po Dobavi
   • Odstranitev Embalaže
  • Upravljalni Elementi

  • Namestitev

   • Priključitev
   • Vgradnja
   • Demontaža Naprave
  • Prva Uporaba

   • Upravljalni del
  • Upravljanje in Uporaba

   • Vklop/Izklop
   • Nastavitve
   • Ponastavitev Radia (RESET)
   • Radijske Funkcije
   • Splošne Funkcije CD-Ja
   • Funkcije MP3-CD-Ja
   • USB-Priključek
   • Čitalnik Kartic (SD/MMC)
   • Funkcija Snemanja
   • Priključitev Zunanje Avdio Naprave Na Napravo
   • Funkcija Bluetooth
  • ČIščenje

   • Varnostni Napotki
   • ČIščenje Zaslona
  • Odstranitev

   • Odstranitev Naprave
  • Odpravljanje Napak

   • Varnostni Napotki
   • Vzroki in Odpravljanje Napak
  • Priloga

   • Tehnični Podatki
   • Opombe K ES-Izjavi O Skladnosti
   • Garancijski List
   • Proizvajalec
 • Čeština

  • Úvod

   • Předmluva
   • Informace K Tomuto Návodu K Obsluze
   • Autorské Právo
   • Omezení Ručení
   • Výstražná Upozornění
   • Použití Dle Předpisů
   • Bezpečnost
   • Základní Bezpečnostní Pokyny
   • Rozsah Dodání a Dopravní Inspekce
   • Likvidace Obalu
  • Obslužné Prvky

  • Instalace

   • Zapojení
   • Vestavba
   • Vyjmutí Přístroje
  • Uvedení Do Provozu

   • Obslužný Panel
  • Obsluha a Provoz

   • Zapnutí/Vypnutí
   • Nastavení
   • Rádio Nastavit Do Původního Stavu (RESET)
   • Funkce Rádia
   • Obecné Funkce CD
   • Funkce MP3-CD
   • USB Připojení
   • Čtečka Karet (SD/MMC)
   • Funkce NahráVání
   • Zapojit Externí Audiopřístroj Do Přístroje
   • RežIM Bluetooth
  • Likvidace

   • Likvidace Přístroje
  • ČIštění

   • Bezpečnostní Pokyny
   • ČIštění Displeje
  • Odstranění Závad

   • Bezpečnostní Pokyny
   • Příčiny Chyb a Jejich Odstranění
  • Dodatek

   • Technická Data
   • Upozornění K es Prohlášení O Shodě
   • Záruka
   • Dovozce
 • Slovenčina

  • Úvod

   • Úvodné Informácie
   • Informácie K Tomuto Návodu Na Používanie
   • Autorské Práva
   • Obmedzenie Ručenia
   • Varovania
   • Používanie Primerané Účelu
   • Bezpečnosť
   • Základné Bezpečnostné Upozornenia
   • Obsah Dodávky a Prepravná Kontrola
   • Likvidácia Obalových Materiálov
  • Ovládacie Prvky

  • Inštalácia

   • Pripojenie
   • Montáž
   • Vymontovanie Prístroja
  • Uvedenie Do Prevádzky

   • Ovládací Diel
  • Obsluha a Prevádzka

   • Zapnutie a Vypnutie
   • Nastavenia
   • Resetovanie Rádia (RESET)
   • Funkcie Rádia
   • Všeobecné Funkcie CD
    • Vkladanie a Vyberanie Diskov CD
   • Funkcie Diskov MP3-CD
   • Pripojenie USB
   • Čítačka Kariet (SD/MMC)
   • Funkcia Nahrávania
   • Pripojenie Externého Zvukového Zariadenia K Autorádiu
   • Prevádzka S Bluetooth
  • Čistenie

   • Bezpečnostné Pokyny
   • Čistenie Displeja
  • Likvidácia

   • Likvidácia Prístroja
  • Odstraňovanie Porúch

   • Bezpečnostné Pokyny
   • Príčiny a Odstraňovanie Porúch
  • Dodatok

   • Technické Údaje
   • Splnenie Predpisov es
   • Záruka
   • Dovozca

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
4
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SAB160A1-10/11-V2
IAN: 71024
Bluetooth Car Radio SAB 160 A1
Bluetooth Car Radio
Radio samochodowe bluetooth
Operating instructions
Instrukcja obsługi
Bluetooth autórádió
Bluetooth avtoradio
Használati utasítás
Navodila za uporabo
Autorádio s bluetooth
Autorádio s funkciou Bluetooth
Návod k obsluze
Návod na obsluhu

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SAB 160 A1

 • Page 1 Bluetooth Car Radio SAB 160 A1 Bluetooth Car Radio Radio samochodowe bluetooth Operating instructions Instrukcja obsługi Bluetooth autórádió Bluetooth avtoradio Használati utasítás Navodila za uporabo Autorádio s bluetooth Autorádio s funkciou Bluetooth Návod k obsluze Návod na obsluhu KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 ·...
 • Page 3: Table Of Contents

  Record function ....27 Connecting an external audio device to the device ... . 29 Bluetooth operation ... . 29 SAB 160 A1...
 • Page 4: Introduction

  Introduction Preface Dear customer, by purchasing the Bluetooth car radio SAB 160 A1 you have decided on a quality product from SilverCrest, which, in terms of technology and functionality, meets the most up-to-date development standards. Read the information included here so that you can quickly familiarize yourself with your device and thus make full use of its functions.
 • Page 5: Limited Liability

  If the situation is not avoided it can lead to property damage. ► The directives in this warning are there to avoid property damage. NOTICE ► A notice signifi es additional information that assists in the handling of the device. SAB 160 A1...
 • Page 6: Proper Use

  Persons who, due to their physical, intellectual or motor abilities, are incapable of operating the device safely may only use the device under supervision or direction from a responsible person. ■ Only permit children to use the device under supervision. SAB 160 A1...
 • Page 7: Danger From Laser Radiation

  Only remove or insert the face plate when the vehicle is parked. ► Set the volume to a moderate level so that acoustical signals from police vehicles, fi re trucks and other emergency services can be perceived in good time. SAB 160 A1...
 • Page 8: Package Contents And Transport

  NOTICE ► If possible preserve the device's original packaging during the warranty period so that in the case of a warranty claim you can package the device properly for return. SAB 160 A1...
 • Page 9: Operating Components

  /DIM: Switch device on and off /dim display illumination 6: Number button 6 button: Switching off the sound RDM/4: Random playback in the CD/MP3 operation mode, number button 4 5: Number button 5 button: Eject disc CD compartment SAB 160 A1...
 • Page 10 Accessories (see rear fold out fl ap) Microphone unit plug Microphone TALK button green LED for connection status Case for face plate Bezel frame Installation bracket Key for installation bracket Fixture plate (incl. securing material) Adapter cable for ISO-Block A SAB 160 A1...
 • Page 11: Installation

  8 Negtative (-) chassis (Tc. 31) Confi guration Rear right + Rear right - ISO B (spea- Front right + ker connection Front right - confi guration) Front left + Front left - Rear left + Rear left - SAB 160 A1...
 • Page 12 For this follow the operating instructions for the external amplifi er. Connection of an external subwoofer For the connection of an external subwoofer use the yellow cinch connector SUBWOOFER . For this follow the operating instructions for the external subwoofer. SAB 160 A1...
 • Page 13: Installation

  Only connect the device in the vehicle via an ISO plug. ■ Install the device in such a way as to avoid the development of heat accumu- lation and so that the device is suffi ciently ventilated. SAB 160 A1...
 • Page 14 Contingently connect the audio cinch cable of an external amplifi er to the LINE OUT socket on the device. ♦ Contingently connect the audio cinch cable of an external subwoofer to the yellow cinch socket SUBWOOFER on the device. SAB 160 A1...
 • Page 15: Uninstalling The Device

  To remove the installed device proceed as follows: ♦ Remove the bezel frame ♦ Insert the right and left keys into their respective slots on the sides of the device. (The tabs are now bent back.) ♦ Pull the device out. SAB 160 A1...
 • Page 16: Initial Use

  Removing the face plate ♦ Press the button to unlock the face plate. The face plate tilts automatically forward. ♦ Slide the face plate to the left and then pull fi rst the right and then the left side away. SAB 160 A1...
 • Page 17: Handling And Operation

  Press the button to switch the sound off . “MUTE” blinks in the display. ♦ To switch the sound on again press the button once more. The mute switching is rescinded when receiving a PTY or TA station. SAB 160 A1...
 • Page 18 . If you do not receive any RDS signal you can also set the time of day manually. ♦ Turn the multi controller to the right to set the hours and to the left to set the minutes. SAB 160 A1...
 • Page 19 Turn the multi controller to perform the following settings: RETUNE L: The search process for a station with the correct PI recognition runs for 90 seconds. RETUNE S: The search process for a station with the correct PI recognition runs for 30 seconds. SAB 160 A1...
 • Page 20 PTY settings (these RDS functions are sent by the broadcasting services in various volumes; see also the section “Radio functions”). NOTICE ► When you are not receiving any RDS or PTY information, "PS NONE“ or "PTY NONE“ is shown in the display. SAB 160 A1...
 • Page 21: Radio Reset (Reset)

  Hold down for approx. 3 seconds one of the station buttons 1 to 6 to save the currently set station. The successful saving is signalised by the showing of the numbers 1 to 6 in the display. SAB 160 A1...
 • Page 22: Automatic Saving

  In order to playback only the station’s regional programme hold down the AF button until the notice REG ON appears in the display. ♦ To again playback the national programme hold down the AF button until the notice REG OFF appears in the display. SAB 160 A1...
 • Page 23 SOCIAL, RELIGION, PHONE IN FOLK M TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT If no further input occurs for 2 seconds an automatic search for stations that correspond to the PTY input starts The search stops with the fi rst found station. SAB 160 A1...
 • Page 24 With this the volume level entered under TAVOL will be set. During the playback of traffi c radio press the TA button to stop the TA function without switching off this function. SAB 160 A1...
 • Page 25: General Cd Functions

  Press the buttons ▸▸I or I◂◂ to select the next and/or previous title. The title number will be shown in the display. Fast forward/backward ♦ Hold down the buttons ▸▸I or I◂◂ longer to start fast forward or backward. SAB 160 A1...
 • Page 26: Stop Playback

  INT button once more to activate normal playback. Random playback of all titles (RDM - Random) RDM button. The display shows RDM. A random controlled play- ♦ Press the back is started. A repeat pressing launches the normal playback. SAB 160 A1...
 • Page 27: Mp3 Cds Functions

  In this way up to 16 letters/characters can be entered. ♦ When you have set the desired character press the BD/ENT button to show all titles that begin with the sought after character. SAB 160 A1...
 • Page 28: Usb Port

  Connect your USB device to the port. The device searches for MP3 or WMA fi les on the data carrier and the notice USB PLAY appears in the display. ♦ Place the protective cap back on the USB port when no USB device is connected to avoid contamination. SAB 160 A1...
 • Page 29: Card Reader (Sd/Mmc)

  The data will be saved with the following notations: ■ Title of audio CDs: Track_001, Track_002, ... ■ Data from MP3 CDs: Copy_001, Copy_002, ... ■ Radio recordings: Tuner_001, Tuner_002, ... Recordings have a bitrate of 128 kbps and a sampling frequency of 44 kHz. SAB 160 A1...
 • Page 30 Hold down, during playback of a title from an MP3 CD, the button. The notice COPY MMC and/or COPY USB appears. If no data carrier is connected, on which recordings can be made NO MEDIA will be displayed. SAB 160 A1...
 • Page 31: Connecting An External Audio Device To The Device

  Attach the microphone unit, for example, to the dashboard. For this purpose you can use the supplied sticky tape. In this case clean beforehand dust and grease from the surface. The sticky tape can be used for securing on almost all smooth surfaces. SAB 160 A1...
 • Page 32: Rejecting A Call

  If previously no call number was selected via the number buttons on the device the last selected mobile phone call number is dialled. – If previously a call number was selected via the number buttons on the device this call number is dialled. SAB 160 A1...
 • Page 33 ♦ Turn the muti controller to select additional telephone book entries. ♦ Press the button to dial the selected call number. ♦ Press the button to end the call and exit the directory function. SAB 160 A1...
 • Page 34 1 button on the device you can pause and/or re-start playback of ♦ With the the audio fi les on the mobile phone. ♦ With the I◂◂ or ▸▸I buttons on the device you can access the previous or next audio fi le on the mobile phone. SAB 160 A1...
 • Page 35: Cleaning

  This product is subject to the European directive 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Dispose of the device through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. SAB 160 A1...
 • Page 36: Troubleshooting

  There is a malfunction Press the RESET button. Function but- with the device. tons are not The face plate is not Check to see that the face plate is functioning correctly installed. installed correctly. SAB 160 A1...
 • Page 37 For this also read, without fail, not function your mobile phone's instructions. The mobile phone is not coupled with the device. NOTICE ► If you cannot solve the problem with the aforementioned methods, please contact Customer Service. SAB 160 A1...
 • Page 38: Appendix

  1 x Cinch jackplug for an external subwoofer USB port USB 1.1 and 2.0 compatible data carrier (up to 16 GB) Card slot SD/MMC memory card slot (SD up to 2 GB, SDHC up to 32 GB) SAB 160 A1...
 • Page 39: Information Regarding The Eg Conformity Declaration

  After expiry of the warranty period incidental repairs are subject to payment. Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SAB 160 A1...
 • Page 40 SAB 160 A1...
 • Page 41 Warranty Bluetooth Car Radio SAB 160 A1 Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) In order to guarantee a cost free E-Mail: kompernass@lidl.co.uk repair procedure please get in touch IAN 71024 with the service hotline. Ensure you have your sales slip handy.
 • Page 43 Funkcja zapisu ....67 Przyłączanie do radioodtwarzacza zewnętrznego źródła dźwięku ..69 Komunikacja Bluetooth ..69 SAB 160 A1...
 • Page 44: Wprowadzenie

  Życzymy wiele radości w użytkowaniu. Informacje o niniejszej instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja obsługi stanowi część radioodtwarzacza z interfejsem Blue- tooth SAB 160 A1 (zwanego dalej urządzeniem) i przekazuje ważne wskazówki dotyczące użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, bezpieczeństwa, montażu i podłączania, a także obsługi urządzenia.
 • Page 45: Ograniczenie Od Odpowiedzialności

  W razie braku możliwości uniknięcia niebezpiecznej sytuacji, może to dopro- wadzić do szkód materialnych. ► Instrukcje w niniejszej wskazówce ostrzegawczej stosuje się, by uniknąć szkód materialnych. WSKAZÓWKA ► Wskazówka oznacza dodatkowe informacje, ułatwiające korzystanie z urządzenia. SAB 160 A1...
 • Page 46: Użycie Zgodne Z Przeznaczeniem

  ■ Osoby, które ze względu na swoje fi zyczne, umysłowe lub ruchowe upo- śledzenie nie są w stanie obsługiwać urządzenia, mogą to robić wyłącznie pod nadzorem i z pomocą drugiej osoby. SAB 160 A1...
 • Page 47 ► Wyjmuj lub zakładaj urządzenie wyłącznie po uprzednim zatrzymaniu samochodu. ► Nie nastawiaj zbyt wysokiej głośności, ponieważ mogłoby to zagłuszyć ewentualne sygnały dźwiękowe nadjeżdżających samochodów policji, straży pożarnej i pozostałych uprzywilejowanych służb ratunkowych. SAB 160 A1...
 • Page 48: Zakres Dostawy I Przegląd Po Rozpakowaniu

  Zwracanie opakowania do obiegu materiałów oszczędza surowce naturalne i zmniejsza zanieczyszczenie odpadami. Zbędne materiały opakowania utylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami. WSKAZÓWKA ► W miarę możliwości zachowaj oryginalne opakowanie na czas trwania gwarancji, by w razie odsyłania urządzenia móc je prawidłowo zapakować. SAB 160 A1...
 • Page 49: Elementy Obsługowe

  PTY/7: wyszukiwanie stacji radiowych według grupy PTY, przycisk 7 /DIM: włączanie i wyłączanie urządzenia/ściemnianie podświetlenia wyświetlacza 6: przycisk 6 przycisk : Wyłączenie dźwięku RDM/4: odtwarzanie losowe w trybie CD/MP3, przycisk 4 5: przycisk 5 przycisk : wysunięcie płyty kieszeń na płyty CD SAB 160 A1...
 • Page 50 Akcesoria (zobacz tylna rozkładana strona) wtyk mikrofonu mikrofon przycisk TALK zielona dioda stanu połączenia etui na panel obsługi zaślepka ramka montażowa klucze do ramki montażowej blaszka ustalająca (włącznie z elementami mocującymi) kabel przejściowy do kostki ISO A SAB 160 A1...
 • Page 51: Instalacja

  (zacisk 15) Minus (-) masa (zacisk 31) Rozkład Tylny p + Tylny p - ISO B (rozkład Przedni p + przyłączy głośni- Przedni p - ków) Przedni l + Przedni l - Tylny l + Tylny l - SAB 160 A1...
 • Page 52 Do podłączenia wzmacniacza zewnętrznego użyj wyjścia audio typu cinch LINE OUT . W tym zakresie przestrzegaj instrukcji obsługi wzmacniacza zewnętrznego. Podłączanie subwoofera zewnętrznego Do podłączenia subwoofera zewnętrznego użyj żółtego gniazda typu cinch SUBWOOFER . W tym zakresie przestrzegaj instrukcji obsługi subwoofera zewnętrznego. SAB 160 A1...
 • Page 53: Montaż

  Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego akumu- latora 12 V. ■ Podłącz urządzenie do instalacji w samochodzie wyłącznie za pośrednic- twem wtyków ISO. ■ Urządzenie zamontuj tak, by nie dochodziło do tworzenia się zatorów ciepl- nych i urządzenie miało zapewnione dostateczne chłodzenie. SAB 160 A1...
 • Page 54 „Korzystanie z mikrofonu”. ♦ Ewentualnie do gniazd LINE OUT urządzenia podłącz kabel audio typu cinch. SUBWOOFER ♦ Ewentualnie do żółtego gniazda w urządzeniu podłącz kabel audio typu cinch subwoofera zewnętrznego. SAB 160 A1...
 • Page 55: Demontaż Urządzenia

  Podczas wsuwania urządzenia zwracaj uwagę na ułożenie kabli, których nie można uszkodzić. ♦ Następnie załóż zaślepkę. Demontaż urządzenia Ponowne wymontowanie urządzenia: ♦ Zdejmij zaślepkę ♦ Prawy i lewy klucz wsuń w odpowiednią szczeliną po bokach urzą- dzenia. (Blaszki są teraz odgięte.) ♦ Wyciągnij urządzenie. SAB 160 A1...
 • Page 56: Uruchomienie

  Zdejmowanie panelu obsługi ♦ Naciśnij przycisk w celu odryglowania panelu obsługi. Panel obsługi automatycznie odchyla się do przodu. ♦ Przesuń panel obsługi w lewo i odłącz go najpierw z prawej, a następnie z lewej strony. SAB 160 A1...
 • Page 57: Obsługa I Użytkowanie

  Obracaj pokrętłem wielofunkcyjnym, by ustawić głośności. Włączanie/wyłączanie wyciszenia głosu ♦ Naciśnij przycisk , by wyłączyć dźwięk. Na wyświetlaczu miga napis „MUTE“. ♦ Naciśnij przycisk ponownie, by włączyć dźwięk. Przy odbiorze stacji PTY lub TA wyciszenie głosu wyłączy się. SAB 160 A1...
 • Page 58 RDS. Przy włączonej funkcji EON zegarek nastawia się automatycznie i odmierza czas również przy wyłączonym radioodtwarzaczu. Przy braku odbioru sygnału RDS, w tym miejscu możesz ręcznie nastawiać czas. ♦ Obracaj pokrętłem wielofunkcyjnym w prawo, by ustawić godziny i w lewo, by ustawić minuty. SAB 160 A1...
 • Page 59 RETUNE (czasy wyszukiwania stacji z identyfi katorem PI) ♦ Obracaj pokrętłem wielofunkcyjnym, by dokonać następujących ustawień: RETUNE L: Wyszukiwanie stacji o prawidłowym identyfi katorze PI trwa 90 sekund. RETUNE S: Wyszukiwanie stacji o prawidłowym identyfi katorze PI trwa 30 sekund. SAB 160 A1...
 • Page 60 PTY (te funkcje RDS są udostępniane przez stacje nadawcze w różnym zakresie; zobacz również rozdział „Funkcje radia”). WSKAZÓWKA ► Przy braku odbioru sygnałów RDS lub informacji PTY, na wyświetlaczu wyświetla się napis „PS NONE” lub „PTY NONE”. SAB 160 A1...
 • Page 61: Kasowanie Radioodtwarzacza

  W każdym zakresie częstotliwości możesz zaprogramować 6 stacji radiowych. 1–6 przez 3 sekundy, by ♦ Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków stacji zaprogramować aktualnie nastawioną stację radiową. W razie pomyślnego zakończenia zapisu, na wyświetlaczu wyświetlą się numery od 1 do 6. SAB 160 A1...
 • Page 62 AF. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie AF. ♦ Naciśnij przycisk ♦ Urządzenie będzie teraz wyszukiwało optymalnych częstotliwości aktualnie nastawionej stacji radiowej. ♦ Naciśnij przycisk AF ponownie, by wyłączyć funkcję. Wskazanie AF na wyświetlaczu znika. SAB 160 A1...
 • Page 63 POP M, ROCK M NEWS, AFFAIRS, INFO EASY M, LIGHT M SPORT, EDUCATE, DRAMA CLASSICS, OTHER M CULTURE, SCIENCE, VARIED JAZZ, COUNTRY WEATHER, FINANCE, CHILDREN NATION M, OLDIES SOCIAL, RELIGION, PHONE IN FOLK M TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT SAB 160 A1...
 • Page 64 W trybie TA następuje przejście z innej stacji radiowej lub z innego trybu pracy do stacji radiowej, która właśnie nadaje komunikaty drogowe. W menu TAVOL ustawia się przy tym poziom głośności nadchodzących komunikatów. W czasie trwania nadawania komunikatu drogowego naciśnij przycisk TA, by przerwać działanie funkcji TA, bez jej wyłączania. SAB 160 A1...
 • Page 65: Podstawowe Funkcje Odtwarzacza

  Naciśnij przycisk ▸▸I lub I◂◂, by przejść do następnego wzgl. poprzedniego tytułu. Na wyświetlaczu pojawia się numer tytułu. Szybkie odtwarzanie w przód/w tył ♦ Naciśnij i przytrzymaj dłużej przyciski ▸▸I lub I◂◂, by rozpocząć szybsze odtwarzanie do przodu lub wstecz. SAB 160 A1...
 • Page 66 Naciśnij jeszcze jeden raz przycisk INT by wznowić odtwarzanie. Odtwarzanie losowe wszystkich tytułów (RDM – Random) RDM. Na wyświetlaczu miga RDM. Rozpoczyna się ♦ Naciśnij przycisk odtwarzanie w kolejności losowej. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje przywrócenie zwykłego odtwarzania. SAB 160 A1...
 • Page 67: Funkcje Płyty Mp3

  Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, by zatwierdzić literę i przejść do drugiego miejsca w nazwie tytułu. W ten sposób możesz wpisać 16 liter/znaków. ♦ Po ustawieniu żądanych znaków naciśnij przycisk BD/ENT, by wyświetlić wszystkie tytuły, rozpoczynające się od żądanych znaków. SAB 160 A1...
 • Page 68: Złącze Usb

  ♦ Otwórz osłonę złącza USB. ♦ Do złącza podłącz urządzenie USB. Urządzenie rozpoczyna wyszukiwanie plików MP3 lub WMA dostępnych na nośniku danych i na wyświetlaczu pojawia się komunikat USB PLAY. ♦ Załóż ponownie osłonę na złącze USB. SAB 160 A1...
 • Page 69: Czytnik Kart (Sd/Mmc)

  Pliki są zapisywane pod następującymi nazwami: ■ Tytuły z płyty CD: Track_001, Track_002, ... ■ Pliki z płyt MP3: Copy_001, Copy_002, ... ■ Zapis z radia: Tuner_001, Tuner_002, ... Zapis odbywa się z prędkością 128 kbps i częstotliwością próbkowania 44 kHz. SAB 160 A1...
 • Page 70 W czasie odtwarzania pliku MP3 z płyty CD naciśnij i przytrzymaj przycisk SCAN/REC. Wyświetla się napis COPY MMC wzgl. COPY USB. Jeśli nie podłączyć żadnego nośnika danych umożliwiającego zapis, na wyświe- tlaczu wyświetli się napis NO MEDIA. SAB 160 A1...
 • Page 71: Przyłączanie Do Radioodtwarzacza Zewnętrznego Źródła Dźwięku

  ♦ Mikrofon przymocuj np. do deski rozdzielczej. Możesz do tego wykorzy- stać dołączony przylepiec. Najpierw dokładnie wyczyść powierzchnię deski rozdzielczej z kurzu i tłuszczu. Przylepiec można wykorzystać do przyklejenia mikrofonu na prawie wszystkich gładkich powierzchniach. SAB 160 A1...
 • Page 72 Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk przycisk w urządzeniu. – Gdy uprzednio nie wybrano numeru przyciskami numerycznymi w urzą- dzeniu, wybrany zostanie numer z ostatniego połączenia w telefonie komórkowym. – Gdy uprzednio wybrano numer przyciskami numerycznymi w urządzeniu, urządzenie wybierze ten numer. SAB 160 A1...
 • Page 73 READING. Następnie pojawia się PB01 i nazwa oraz numer telefonu pierwszego miejsca w pamięci. ♦ Obracaj pokrętłem wielofunkcyjnym, by wybrać inne pozycje książki telefonicznej. ♦ Naciskaj przycisk , by wybrać właściwy numer. ♦ Naciśnij przycisk , by zakończyć połączenie i zamknąć funkcję książki telefonicznej. SAB 160 A1...
 • Page 74 1 w urządzeniu możesz zatrzymać wzgl. wznowić ♦ Za pomocą przycisku odtwarzanie pliku audio w telefonie komórkowym. ♦ Za pomocą przycisków I◂◂ lub ▸▸I w urządzeniu możesz wybrać poprzedni lub następny plik audio w telefonie komórkowym. SAB 160 A1...
 • Page 75: Czyszczenie

  śmieci domowych. Ten produkt podlega dyrektywie europejskiej 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Urządzenie należy usuwać poprzez akredytowane lub komunalne zakłady utylizacji odpadów. Przestrzegaj aktualnie obowiązujących przepisów. W razie pytań należy skontaktować się z komunalnym zakładem utylizacji odpadów. SAB 160 A1...
 • Page 76: Usuwanie Usterek

  Wyczyść płytę CD lub włóż inną płytę załadować ani uszkodzona. wysunąć płyty. W samochodzie jest za Przewietrz samochód, by przywrócić wysoka temperatura. normalną temperaturę pracy. Wyłącz urządzenie na kilka godzin, Skroplona para wodna na a następnie spróbuj włączyć go soczewce lasera. ponownie. SAB 160 A1...
 • Page 77 Zapoznaj się również z instrukcją Telefon komórkowy nie został Bluetooth obsługi producenta telefonu komórko- skojarzony z urządzeniem. wego. WSKAZÓWKA ► Gdy powyższe czynności nie rozwiążą problemu, zgłoś usterkę do działu obsługi klienta. SAB 160 A1...
 • Page 78: Załącznik

  1 x gniazdo typu cinch do subwoofera zewnętrznego Złącze USB Nośniki danych kompatybilne z USB 1.1 i 2.0 (o poj. do 16 GB) Czytnik kart Gniazdo kart pamięci SD/MMC (SD o poj. do 2 GB, SDHC o poj. do 32 GB) SAB 160 A1...
 • Page 79: Wskazówki Dotyczące Deklaracji

  Wszelkie naprawy wykonywane po upływie okresu gwarancji będą płatne. Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SAB 160 A1...
 • Page 80 SAB 160 A1...
 • Page 81 Gwarancja Radio samochodowe bluetooth SAB 160 A1 Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 Aby umożliwić bezpłatny przebieg E-Mail: kompernass@lidl.pl naprawy, skontaktuj się z infolinią. IAN 71024 Zachowaj paragon z kasy w celu późniejszego okazania jako dowód zakupu. Proszę wyraźnie wpisać dane nadawcy: Nazwisko Imię...
 • Page 83 Felvevőfunkció ....107 Külső audió készülék csatlakoztatása a készülékre ..109 Bluetooth üzemmód ...109 SAB 160 A1...
 • Page 84: Bevezetés

  Legyen öröme a készülék használatában! Információk a jelen használati útmutatóhoz Ez a használati útmutató a Bluetooth autórádió SAB 160 A1 része (a továb- biakban készüléknek nevezzük) és fontos tudnivalókat tartalmaz a készülék rendeltetésszerű használatára, biztonságára, beszerelésére, csatlakoztatására, valamint kezelésére vonatkozóan.
 • Page 85: A Jótállás Korlátozása

  Anyagi kárt okozhat, ha nem tudjuk elkerülni ezeket a veszélyes helyzeteket. ► Az anyagi kár elkerülése érdekében tartsa be a fi gyelmeztető utasításban szereplő felszólítást. TUDNIVALÓ ► Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, melyek megkönnyítik a készülék kezelését. SAB 160 A1...
 • Page 86: Rendeltetésszerű Használat

  ügyfélszolgálattal cseréltesse ki őket. ■ Olyan személyek, akik testi, szellemi vagy motorikus képességeik miatt nem képesek biztonságosan kezelni a készüléket, csak felelős személy felügyelete és utasítása mellett használhatják a készüléket. ■ Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják a készüléket. SAB 160 A1...
 • Page 87 Csak akkor kezelje a készüléket, ha azt a forgalom helyzete lehetővé teszi. Alkalmas helyen álljon meg, ha több kezelési lépést szeretne végrehajtani. ► A kezelőrészt csak álló járműben vegye le vagy tegye fel. ► Állítson be megfelelő hangerőt, hogy idejében meghallja a rendőrség, tűzoltóság és más mentőszolgálat hangjelzéseit. SAB 160 A1...
 • Page 88: A Csomag Tartalma És Annak Hiánytalanságának Ellenőrzése

  Nyersanyagot takarít meg és csökkenti a hulladékmennyiséget, ha a csomagolást visszajuttatjuk az anyagkörforgásba. A kiselejtezett csomagolóanyagokat a helyi érvényes előírásoknak megfelelően helyezze el a hulladékban. TUDNIVALÓ ► Amennyiben lehetséges, őrizze meg az eredeti csomagolást a garancia ideje alatt, hogy garancia esetén rendesen vissza lehessen csomagolni bele. SAB 160 A1...
 • Page 89: Kezelőelemek

  PTY/7: adó PTY-csoport szerinti keresése, 7-es számgomb /DIM: a készülék be- és kikapcsolása/a kijelző fényerejének tompítása (dimmer) 6: 6 számgomb gomb: A hang kikapcsolása RDM/4: véletlen lejátszás CD/MP3 üzemmódban/4-es gomb 5: 5 számgomb gomb: lemez kiadása CD-rekesz SAB 160 A1...
 • Page 90 DIN antennadugóhoz Tartozékok (lásd a hátsó kihajtható oldalt) mikrofonos egység dugasza mikrofon TALK gomb zöld LED a csatlakoztatási státuszhoz kezelőegység tokja takarókeret beszerelő keret a beszerelő keret kulcsa rögzítőlemez (rögzítőanyaggal együtt) „A” ISO blokkhoz való adapterkábel SAB 160 A1...
 • Page 91: Összeszerelés

  1 hátul jobbra + 2 hátul jobbra - ISO B 3 elöl jobbra + (hangfal cs- 4 elöl jobbra - atlakozások 5 elöl balra + kiosztása) 6 elöl balra - 7 hátul balra + 8 hátul balra - SAB 160 A1...
 • Page 92 Külső erősítő csatlakoztatásához használja a LINE OUT audió cinch kimenetet. Ehhez vegye fi gyelembe a külső erősítő használati utasítását. Külső mélysugárzó csatlakoztatása A külső mélysugárzó csatlakoztatásához használja a SUBWOOFER sárga cinch aljzatot. Ehhez vegye fi gyelembe a külső mélysugárzó használati utasítását. SAB 160 A1...
 • Page 93: Beszerelés

  A készüléket csak előírásszerűen beszerelt 12 V-os földelt akkumulátorhoz csatlakoztassa. ■ A készüléket csak az ISO csatlakozón keresztül csatlakoztassa az autóban. ■ Úgy szerelje be a készüléket, hogy ne gyűlhessen fel hő és a készülék jól szellőzhessen. SAB 160 A1...
 • Page 94 „Mikro- fon használata. ♦ Ha van külső erősítő, csatlakoztassa annak az audió cinchkábelét az autórádió LINE OUT aljzatára. ♦ A külső mélysugárzó audió cinchkábelét a készülék SUBWOOFER sárga cinch aljzatára csatlakoztassa. SAB 160 A1...
 • Page 95: A Készülék Kiszerelése

  Ha ki szeretné szerelni a készüléket, az alábbi módon járjon el: ♦ Vegye le a takarókeretet ♦ A jobb és bal kulcsot vezesse be a készülék oldalán lévő vágásba. (A fülek visszahajlanak.) ♦ Húzza ki a készüléket. SAB 160 A1...
 • Page 96: Üzembevétel

  A kezelőegység levétele ♦ A kezelőegység kireteszeléséhez nyomja meg gombot. A kezelőrész magától előre billen. ♦ Tolja a kezelőrészt balra és húzza le először a jobb, majd a bal oldalt. SAB 160 A1...
 • Page 97: Kezelés És Üzemeltetés

  ♦ Ha ki szeretné kapcsolni a hangot, nyomja meg a gombot! A kijelzőn „MUTE“ villog. ♦ Nyomja meg ismét a gombot, ha be szeretné kapcsolni a hangot. A PTY- vagy TA-adók vétele közben a némítás nem működik. SAB 160 A1...
 • Page 98 óra magától beáll és akkor is tovább megy, ha a rádió ki van kapcsolva. Ha nem fog RDS jelet, akkor itt is be lehet állítani kézzel a pontos időt. ♦ Az órák beállításához fordítsa el a többfunkciós kapcsolót jobbra, a percek beállításához pedig balra. SAB 160 A1...
 • Page 99 RETUNE (adók keresése PI-kóddal) ♦ Fordítsa el a többfunkciós kapcsolót, ha az alábbi beállításokat szeretné megtenni: RETUNE L: megfelelő PI kóddal rendelkező adó keresése 90 másodpercig tart. RETUNE S: megfelelő PI kóddal rendelkező adó keresése 30 másodpercig tart. SAB 160 A1...
 • Page 100 állomáskeresés PTY (ezeket az RDS funkciókat az adók külön- böző mértékben sugározzák; lásd a „Rádiófunkciók” részt is). TUDNIVALÓ ► Ha nem fog RDS vagy PTY információkat, „PS NONE“ vagy „PTY NONE“ jelenik meg a kijelzőn. SAB 160 A1...
 • Page 101: A Rádió Visszahelyezése (Reset)

  Adók programozása Valamennyi frekvenciatartományhoz 6 adót lehet lementeni. ♦ Tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva valamelyik állomásgombot 1 - 6, hogy lementse az éppen beállított adót. A sikeres mentést azt jelzi, ha a kijelzőn az 1-6-os szám jelenik meg. SAB 160 A1...
 • Page 102 Ha csak a rádióadó regionális adásait szeretné fogni, addig tartsa lenyomva az AF gombot, amíg a kijelzőn REG ON nem jelenik meg. ♦ Ha megint az összrégiós programot szeretné fogni, tartsa lenyomva az gombot, amíg a kijelzőn REG OFF nem jelenik meg. SAB 160 A1...
 • Page 103 NATION M, OLDIES SOCIAL, RELIGION, PHONE IN FOLK M TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT Ha 2 másodpercig nem tesz semmit, a PTY bejegyzésnek megfelelő adók automa- tikus keresése indul meg. Az automatikus keresés az első megtalált adónál áll meg. SAB 160 A1...
 • Page 104 át, melyen éppen közlekedési hírek mennek. Közben a TAVOL adatt megadott hangerőszint kerül beállításra. A közlekedési hírek lejátszása közben nyomja meg a TA gombot, ha meg szeretné szakítani a TA funkciót, anélkül, hogy kikapcsolná a funkciót. SAB 160 A1...
 • Page 105: Általános Cd Funkciók

  Nyomja meg a ▸▸I vagy I◂◂ gombokat, ha a következő ill. előző számhoz szeretné kiválasztani. A kijelzőn megjelenik a dal száma. Gyors előre- és hátratekerés ♦ Tartsa hosszan lenyomva a ▸▸I vagy I◂◂ gombokat, ha gyors előre- és hátrakeresést szeretene indítani. SAB 160 A1...
 • Page 106 INT gombot, ha be szeretné kapcsolni a normál lejátszást. Valamennyi szám véletlenszerű lejátszása (RDM - Random) ♦ Nyomja meg az RDM gombot. A kijelzőn RDM jelenik meg. Véletlenszerű lejátszás indul meg. A gomb ismételt megnyomására a normál lejátszás folytatódik. SAB 160 A1...
 • Page 107: Mp3-Cd Funkciók

  Nyomja meg a többfunkciós kapcsolót, ha igazolni szeretné a betűt és át szeretne kapcsolni a cím második betűjére. Ily módon akár 16 betűt/jelet is beadhat. ♦ Ha beállította a kívánt jelet, nyomja meg a BD/ENT gombot, ha valameny- nyi dalt meg szeretne jeleníteni, mely a keresett betűvel kezdődik. SAB 160 A1...
 • Page 108: Usb Csatlakozás

  Csatlakoztassa az USB készüléket a csatlakozásra. A készülék megkeresi az adathordozón az MP3-as vagy WMA fájlokat és a kijelzőn USB PLAY jelenik meg. ♦ A szennyeződés elkerülése végett helyezze vissza a védőkupakot az USB csatlakozásra, ha nincsen csatlakoztatva rá USB készülék. SAB 160 A1...
 • Page 109: Kártyaolvasó (Sd/Mmc)

  Az adatokat az alábbi megjelöléssel menti el: ■ audió CD-k címe: Track_001, Track_002, ... ■ MP3-CD-k fájljai: Copy_001, Copy_002, ... ■ Rádiófelvételek: Tuner_001, Tuner_002, ... A felvételek 128 kbps bitaránnyal és 44 kHz-es sampling frekvenciával történnek meg. SAB 160 A1...
 • Page 110 Helyezzen egy tároló médiumot a kártyafelvevőbe vagy csatlakoztassa az adathordozót az USB csatlakozásra. SCAN/REC ♦ MP3-as CD számának lejátszása közben tartsa lenyomva a gombot. A COPY MMC ill. COPY USB kijelzés jelenik meg. Ha nincsen csatlakoztatva adathordozó, melyre fel lehet venni, NO MEDIA jelenik meg. SAB 160 A1...
 • Page 111: Külső Audió Készülék Csatlakoztatása A Készülékre

  Tegye a mikrofonegységet pl. a műszerfalra. Használja hozzá a tartozékként kapott ragasztócsíkot. Ha a ragasztócsíkot használja, előtte tisztítsa meg a felületet, hogy ne legyen poros vagy zsíros. A ragasztócsíkot szinte vala- mennyi sima felületen lehet rögzítésre használni. SAB 160 A1...
 • Page 112 – Ha előtte nem adott be hívószámot a készülék vagy számgombjain keresztül, akkor a mobiltelefon legutoljára hívott számát hívja fel. – Ha előtte a készüléken vagy lévő számgombokon keresztül beadott egy hívószámot, akkor ezt a telefonszámot tárcsázza. SAB 160 A1...
 • Page 113 Ezután PB01 és az első tárhely neve és hívószáma jelenik meg. ♦ Fordítsa el a többfunkciós kapcsolót, ha további telefonszámokat szeretne kiválasztani. ♦ Nyomja meg a gombot, hogy tárcsázza a kiválasztott számot. ♦ Nyomja meg a gombot, hogy befejezze a hívást és elhagyja a telefon- könyv funkciót. SAB 160 A1...
 • Page 114 1 gombbal lehet a mobiltelefonon lévő audió fájl leját- ♦ A készüléken lévő szását megállítani vagy újraindítani. ♦ A készüléken ill. a távirányítón lévő I◂◂ vagy ▸▸I gombokkal lehet a mobilte- lefonon lévő előző vagy következő audió fájlt lehívni. SAB 160 A1...
 • Page 115: Tisztítás

  A termék az európai 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) irányelv alá tartozik. A készüléket engedélyeztetett hulladékgyűjtő helyen vagy a helyi hulladékel- távolító üzemnél tudja kidobni. Vegye fi gyelembe az érvényben lévő idevonat- kozó előírásokat. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a hulladékfeldolgozó vállalattal. SAB 160 A1...
 • Page 116: Hibaelhárítás

  A CD piszkos vagy rossz. be egy másikat. vagy megint Szellőztesse ki a kocsit, amíg kiadja. Az autóban túl meleg van. a hőmérséklet megint üzemi hőmérsékletre csökken. Páralecsapódás van Kapcsolja ki pár órára a készüléket, a lézerlencsén. majd utána próbálkozzon újra. SAB 160 A1...
 • Page 117 Bluetooth átvitelt. és autórádió összehangolását. a Bluetooth Ehhez mindenképpen olvassa el A mobiltelefon nem lett a kapcsolat. mobiltelefonja leírását. készülékre hangolva. TUDNIVALÓ ► Ha nem tudja megoldani a problémát a fent nevezett lépésekkel, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.. SAB 160 A1...
 • Page 118: Függelék

  Audió kimenet 2 db cinch aljzat a külső erősítőhöz (b/j) 1 db cinch aljzat a külső mélysugárzóhoz USB csatlakozás USB 1.1 és 2.0 kompatibilis adathordozó (16 GB-ig) Kártyarekesz SD/MMC memóriakártya-csatlakozás (SD 2 GB-ig, SDHC 32 GB-ig) SAB 160 A1...
 • Page 119: Megfelelőségi Nyilatkozatra Vonatkozó Utasítások

  Az esetlegesen már a vásárláskor meglévő károkat és hiányosságokat azonnal kicsomagolás után, de legkésőbb 2 nappal a vásárlás dátuma után jelezni kell. A garancia lejárta után esedékes javításokért költséget számítunk fel. Gyártja KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SAB 160 A1...
 • Page 120 SAB 160 A1...
 • Page 121 Garancia Bluetooth autórádió SAB 160 A1 Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 Ha ingyenes szerelést szeretne E-Mail: kompernass@lidl.hu garantálni, keresse meg ügyfélszol- IAN 71024 gálatunk forródrótját. A garancia érvényesítéséhez őrizze meg a számlát. Kérjük a feladót olvashatóan írja be: Vezetéknév Keresztnév Utca Irányítószám/hely...
 • Page 123 Funkcija snemanja ... .147 Priključitev zunanje avdio naprave na napravo ...149 Funkcija Bluetooth ... . .149 SAB 160 A1...
 • Page 124: Uvod

  Uvod Nagovor Spoštovana stranka, z nakupom avtoradia s tehnologijo Bluetooth SAB 160 A1 ste se odločili za kako- vosten izdelek znamke SilverCrest, ki ustreza najbolj modernim standardom razvoja, kar se tiče tehnike in funkcionalnosti. Preberite informacije, vsebovane v teh navodilih, da se boste hitro seznanili s svojo napravo in boste lahko njene funkcije uporabljali v polnem obsegu.
 • Page 125: Omejitev Odgovornosti

  Opozorilo te stopnje nevarnosti označuje možno materialno škodo. Če se situaciji ne izognete, to lahko privede do materialne škode. ► Upoštevajte navodila v tem opozorilu, da preprečite materialno škodo. NAPOTEK ► Napotek označuje dodatne informacije, ki vam olajšajo ravnanje z napravo. SAB 160 A1...
 • Page 126: Predvidena Uporaba

  ■ Osebe, ki zaradi svojih telesnih, duševnih ali motoričnih lastnosti naprave niso sposobne varno uporabljati, jo smejo uporabljati le pod nadzorom ali z navodili odgovorne osebe. ■ Otrokom uporabo naprave dovolite le pod nadzorom. SAB 160 A1...
 • Page 127 Za izvajanje obsežnejšega upravljanja naprave, vozilo zaustavite na primernem mestu. ► Upravljalni del odstranjujte ali nameščajte le, kadar vozilo stoji. ► Nastavite primerno glasnost zvoka, tako da boste pravočasno zaslišali akustične signale policije, gasilcev in drugih reševalnih služb. SAB 160 A1...
 • Page 128: Vsebina Kompleta In Pregled Po Dobavi

  Vrnitev embalažnih materialov za predelavo pomeni prihranek pri surovinah in omejuje količino odpadkov. Nepotreben embalažni material odstranite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. NAPOTEK ► Po možnosti originalno embalažo med garancijsko dobo naprave shranite, da napravo lahko v primeru uveljavljanja garancije pravilno zapakirate. SAB 160 A1...
 • Page 129: Upravljalni Elementi

  PTY/7: iskanje oddajnika po skupini PTY, številčna tipka 7 /DIM: vklop in izklop naprave/zatemnitev osvetljave zaslona 6: Številčna tipka 6 Tipka : izklop tona RDM/4: slučajno predvajanje v CD/MP3-obratovanju, številčna tipka 4 5: Številčna tipka 5 Tipka : izmet plošče CD-predalček SAB 160 A1...
 • Page 130 Pribor (glejte zadnjo razklopno stran) Vtič mikrofona Mikrofon Tipka TALK Zelena LED za status povezave Etui za upravljalni del Okrasni okvir Vgradni okvir Ključ za vgradni okvir Pločevinasto zasidranje (vkl. s pritrdilnim materialom) Adapterski kabel za ISO-blok A SAB 160 A1...
 • Page 131: Namestitev

  Plus vžiga 12 V (sp. 15) Minus (-) masa (sp. 31) Priključki zadaj desno + zadaj desno - ISO B (za spredaj desno + priključke spredaj desno - zvočnikov) spredaj levo + spredaj levo - zadaj levo + zadaj levo - SAB 160 A1...
 • Page 132 Za priključitev zunanjega ojačevalnika uporabite avdio cinch izhod LINE OUT V zvezi s tem upoštevajte navodila za uporabo zunanjega ojačevalnika. Priključitev zunanjega subwooferja Za priključitev zunanjega subwooferja uporabite rumeni cinch konektor SUBWOOFER . V zvezi s tem upoštevajte navodila za uporabo zunanjega subwooferja. SAB 160 A1...
 • Page 133: Vgradnja

  ■ Napravo priključite samo na pravilno instaliran 12V avtomobilski akumulator. ■ Napravo na avto priključite le z ISO-vtiči. ■ Napravo vgradite tako, da ne more priti do kopičenja vročine in je naprava dobro prezračena. SAB 160 A1...
 • Page 134 „Uporaba mikrofona“. LINE OUT ♦ Po potrebi avdio cinch kabel zunanjega ojačevalnika priključite na konektorje naprave. ♦ Po potrebi avdio cinch kabel zunanjega subwooferja priključite na rumen cinch konektor SUBWOOFER na napravi. SAB 160 A1...
 • Page 135: Demontaža Naprave

  Potem namestite okrasni okvir. Demontaža naprave Za ponovno demontažo naprave postopajte, kot sledi: ♦ Odstranite okrasni okvir ♦ Vstavitev desni in levi ključ v ustrezno režo ob strani naprave. (Nastavki so sedaj upognjeni nazaj.) ♦ Napravo potegnite ven. SAB 160 A1...
 • Page 136: Prva Uporaba

  Odstranitev upravljalnega dela ♦ Pritisnite tipko za sprostitev upravljalnega dela. Upravljalni del se samodejno zvrne naprej. ♦ Potisnite upravljalni del na levo in potem odstra- nite najprej desno, nato pa še levo stran. SAB 160 A1...
 • Page 137: Upravljanje In Uporaba

  Zavrtite večnamenski gumb, če želite nastaviti glasnost zvoka. Vklop/izklop odklopa zvoka ♦ Pritisnite tipko za izklop tona. Na zaslonu utripa „MUTE“. ♦ Pritisnite tipko še enkrat, da ton ponovno vklopite. Pri sprejemu PTY- ali TA-oddajnika se odklop zvoka deaktivira. SAB 160 A1...
 • Page 138 Naprava je opremljena z RDS-krmiljeno uro. Ura se pri vklopljeni EON- funkciji nastavi samodejno in teče naprej tudi ob izklopljenem radiu. Če ne sprejemate RDS-signala, urni čas tukaj lahko nastavite ročno. ♦ Večnamenski gumb obrnite na desno, da nastavite uro, in na levo, da nastavite minute. SAB 160 A1...
 • Page 139 RETUNE (časi iskanja oddajnikov z oznako PI) ♦ Obrnite večnamenski gumb za izvedbo naslednjih nastavitev: RETUNE L: Postopek iskanja oddajnika s pravilno oznako PI teče 90 sekund. RETUNE S: Postopek iskanja oddajnika s pravilno oznako PI teče 30 sekund. SAB 160 A1...
 • Page 140 Radijski oddajnik, urni čas (se pri sprejemu RDS nastavi samodejno), frekvenca in nastavitve PTY (te funkcije RDS radijske ustanove oddajajo v različnem obsegu; glejte tudi poglavje „Delovanje radia”). NAPOTEK ► Če ne sprejemate signalov RDS ali informacij PTY, se na zaslonu pojavi „PS NONE“ ali „PTY NONE“. SAB 160 A1...
 • Page 141: Ponastavitev Radia (Reset)

  Za vsako frekvenčno območje lahko shranite 6 oddajnikov. ♦ Za okrog 3 sekunde držite pritisnjeno eno od tipk za postajo 1 do 6, da shranite trenutno nastavljeni oddajnik. Uspešnost shranjevanja prikaže številka 1 do 6 na zaslonu. SAB 160 A1...
 • Page 142 AF še enkrat, da funkcijo izklopite. Na zaslonu ugasne prikaz AF. Regionalni programi Nekateri oddajniki oddajajo regionalne programe. ♦ Da se bodo predvajali le regionalni programi oddajnika, tipko AF držite pritisnjeno, dokler se na zaslonu ne pojavi prikaz REG ON. SAB 160 A1...
 • Page 143 WEATHER, FINANCE, CHILDREN NATION M, OLDIES SOCIAL, RELIGION, PHONE IN FOLK M TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT Če 2 sekundi ne sledi noben vnos, se zažene samodejno iskanje oddajnikov, ki ustrezajo PTY-vnosu. Postopek iskanja se zaustavi pri prvem najdenem oddajniku. SAB 160 A1...
 • Page 144 V načinu TA se takoj izvede preklop iz drugih oddajnikov ali načinov obratovanja na radijski oddajnik, ki ravnokar prenaša prometna obvestila. Pri tem se pojavi glasnost zvoka, nastavljena pod TAVOL. Med predvajanjem prometnih obvestil pritisnite tipko TA, da prekinete TA-funkcijo, ne da bi jo pri tem tudi izklopili. SAB 160 A1...
 • Page 145: Splošne Funkcije Cd-Ja

  ♦ Pritisnite tipko ▸▸I ali I◂◂, da izberete naslednji oz. prejšnji naslov. Številka naslova se pojavi na zaslonu. Hiter preskok naprej/nazaj ♦ Tipko ▸▸I ali I◂◂ držite pritisnjeno dlje, da zaženete postopek hitrega iskanja naprej ali nazaj. SAB 160 A1...
 • Page 146 Pritisnite tipko INT še enkrat, da aktivirate normalno predvajanje. Slučajno predvajanje vseh naslovov (RDM - Random) RDM. Na zaslonu se prikaže RDM. Zažene se slučajno pred- ♦ Pritisnite tipko vajanje posameznih naslovov. Ponovni pritisk zažene normalno predvajanje. SAB 160 A1...
 • Page 147: Funkcije Mp3-Cd-Ja

  Pritisnite večnamenski gumb, da črko potrdite, in preklopite na naslednje mesto imena naslova. Na ta način lahko vnesete do 16 črk/znakov. BD/ENT, da prikažete vse ♦ Ko ste nastavili želene znake, pritisnite tipko naslove, ki se začnejo na te znake. SAB 160 A1...
 • Page 148: Usb-Priključek

  Svojo USB-napravo povežite s priključkom. Naprava išče MP3- ali WMA- datoteke na podatkovnem nosilcu in na zaslonu se pojavi sporočilo USB PLAY. ♦ Zaščitni pokrovček ponovno namestite na USB-priključek, če ni priključena nobena USB-naprava, da ga zaščitite pred umazanijo. SAB 160 A1...
 • Page 149: Čitalnik Kartic (Sd/Mmc)

  Datoteke se shranijo pod naslednjimi imeni: ■ Naslovi avdio CD-jev: Track_001, Track_002, ... ■ Podatki na MP3-CD-jih: Copy_001, Copy_002, ... ■ Radijski posnetki: Tuner_001, Tuner_002, ... Posnetki se izvedejo z bitno hitrostjo 128 kbps in frekvenco vzorčenja 44 kHz. SAB 160 A1...
 • Page 150 USB-priključek. ♦ Med predvajanjem naslova z MP3-CD-ja tipko SCAN/REC držite pritisnjeno. Pojavi se prikaz COPY MMC oz. COPY USB. Če ni priključen noben po- datkovni nosilec, na katerega bi se dalo snemati, se prikaže NO MEDIA. SAB 160 A1...
 • Page 151: Priključitev Zunanje Avdio Naprave Na Napravo

  Za optimalen prenos vašega glasu mikrofon namestite v svoji bližini. ♦ Mikrofon npr. namestite na armaturi. Pri tem lahko uporabite priloženi lepilni trak. V tem primeru površino najprej očistite prahu in maščob. Lepilni trak lahko uporabite za pritrditev na skoraj vseh gladkih podlagah. SAB 160 A1...
 • Page 152 Če prej niste izbrali klicne številke s številčnimi tipkami na napravi, se pokliče nazadnje izbrana klicna številka mobilnega telefona. – Če ste prej izbrali klicno številko s pomočjo številčnih tipk na napravi, naprava pokliče to klicno številko. SAB 160 A1...
 • Page 153 Potem se pojavi napis PB01, prikažeta se ime in klicna številka prvega pomnilniškega mesta. ♦ Obračajte večnamenski gumb, če želite izbrati druge vnose v telefonski imenik. ♦ Pritisnite tipko , da pokličete izbrano številko. ♦ Pritisnite tipko , da zaključite klic in zapustite funkcijo telefonskega imenika. SAB 160 A1...
 • Page 154 ♦ S tipko 1 na napravi lahko zaustavite predvajanje avdio datoteke na mobil- nem telefonu oz. ga ponovno zaženete. ♦ S tipkama I◂◂ ali ▸▸I na napravi lahko na mobilnem telefonu prikličete prejšnjo ali naslednjo avdio datoteko. SAB 160 A1...
 • Page 155: Čiščenje

  WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Napravo oddajte pri podjetju, registriranem za predelavo odpadkov, ali pri svojem komunalnem podjetju za predelavo odpadkov. Upoštevajte trenutno veljavne predpise. V primeru dvoma se obrnite na svoje podjetje za predelavo odpadkov. SAB 160 A1...
 • Page 156: Odpravljanje Napak

  Napravo za nekaj ur izklopite in potem Kondenzat na leči laserja. ponovno poskusite. Naprava ima motnjo. Pritisnite tipko RESET. Funkcijske tipke Upravljalni del ni pravilno Preverite pravilno prileganje ne delujejo. nameščen. upravljalnega dela. SAB 160 A1...
 • Page 157 V zvezi zava ne deluje. s tem obvezno preberite tudi navodila za Mobilni telefon ni povezan z uporabo svojega mobilnega telefona. napravo. NAPOTEK ► Če z zgoraj navedenimi ukrepi problema ne morete odpraviti, se obrnite na servisno službo. SAB 160 A1...
 • Page 158: Priloga

  2 x cinch konektor za zunanji ojačevalnik (L/D) 1 x cinch konektor za zunanji subwoofer USB-priključek Podatkovni nosilci skladni z USB 1.1 in 2.0 (do 16 GB) Predalček za kartice Priključek za pomnilniške kartice SD/MMC (SD do 2 GB, SDHC do 32 GB) SAB 160 A1...
 • Page 159: Opombe K Es-Izjavi O Skladnosti

  8. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije. 9. Vsi potrebni podatki za uveljaljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Žeje pri Komendi 100, SI-1218 Komenda Proizvajalec KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SAB 160 A1...
 • Page 160 SAB 160 A1...
 • Page 161 Garancija Bluetooth avtoradio SAB 160 A1 Servis Slovenija Tel.: 080080917 Za zagotovitev brezplačne izvedbe E-Mail: kompernass@lidl.si popravil se prosimo obrnite na tele- IAN 71024 fonsko servisno linijo. Za ta namen imejte pripravljen svoj blagajniški račun. Prosimo, da naslov pošiljatelja napišete čitljivo:...
 • Page 163 .....189 Režim Bluetooth ....189 SAB 160 A1...
 • Page 164: Úvod

  Přejeme Vám hodně radosti při jeho používání. Informace k tomuto návodu k obsluze Tento návod k obsluze je součástí autorádia Bluetooth SAB 160 A1 (dále ozna- čeno pouze jako přístroj) a podá Vám důležité instrukce a informace vzhledem na řádné použití, bezpečnost, zabudování a připojení, jakož i obsluhu přístroje.
 • Page 165: Omezení Ručení

  Pokud se nezabrání této nebezpečné situaci, může vést tato ke hmotným škodám. ► Proto třeba následovat pokynům v tomto výstražném upozornění pro zabrá- nění hmotných škod. UPOZORNĚNÍ ► Upozornění označuje dodatečné informace, které ulehčí manipulaci s přístrojem. SAB 160 A1...
 • Page 166: Použití Dle Předpisů

  ■ Osoby, které z důvodu jejich tělesných, duševních nebo motorických schop- ností nejsou schopné, přístroj bezpečně obsluhovat, smí přístroj používat pouze pod dohledem nebo na základě instruktáže odpovědné osoby. ■ Dovolte dětem používat přístroj pouze pod dohledem. SAB 160 A1...
 • Page 167 Obsluhujte přístroj pouze tehdá, pokud to dovolí dopravní situace! Pro provedení rozsáhlé obsluhy zastavte na vhodném místě. ► Odmontujte nebo zabudujte obslužnou část pouze při zastaveném vozidle. ► Nastavte přiměřenou hlasitost, aby jste mohli vnímat akustické signály policie, hasičů a jiné záchranné služby včas. SAB 160 A1...
 • Page 168: Rozsah Dodání A Dopravní Inspekce

  Navrácení obalu do oběhu zpracování materiálu šetří suroviny a sníží produkci odpadů. Více nepotřebný obalový materiál zlikvidujte dle místně platných předpisů. UPOZORNĚNÍ ► Pokud možno, uschovejte originální balení během záruční doby přístroje, aby bylo možné, v případě záruky přístroj řádně zabalit. SAB 160 A1...
 • Page 169: Obslužné Prvky

  PTY/7: Hledání vysílací stanice dle skupiny PTY, číselné tlačítko 7 /DIM: Zapnutí a vypnutí přístroje/tlumené osvětlení displeje 6: Číselné tlačítko 6 Tlačítko : Vypnout zvuk RDM/4: Náhodné přehrávání v režimu CD/MP3, číselné tlačítko 4 5: číselné tlačítko 5 Tlačítko : vysunutí disku Přihrádka na CD SAB 160 A1...
 • Page 170 Příslušenství (viz zadní vyklápěcí stranu) zástrčka mikrofonu mikrofon TALK tlačítko zelená LED pro status spojení pouzdro na obslužný panel krycí rámeček vestavný rámeček klíč k vestavnému rámečku kotvicí plech (včetně upevňovacího materiálu) kabel adaptéru pro ISO blok A SAB 160 A1...
 • Page 171: Instalace

  1 Vzadu vpravo + 2 Vzadu vpravo - ISO B (Obsa- 3 Vpředu vpravo + zení přípojů pro 4 Vpředu vpravo - reproduktory) 5 Vpředu vlevo + 6 Vpředu vlevo - 7 Vzadu vlevo + 8 Vzadu vlevo - SAB 160 A1...
 • Page 172 Připojení externího zesilovače Pro připojení externího zesilovače potřebujete audio-cinch-výstup LINE OUT Při tom dodržujte návod k obsluze externího zesilovače. Připojení externího Subwooferu Pro připojení externího subwooferu, použijte žlutou cinch zdířku SUBWOOFER Při tom dodržujte návod k obsluze externího Subwooferu. SAB 160 A1...
 • Page 173: Vestavba

  Přístroj připojte pouze na řádně nainstalovanou 12 V autobaterii. ■ Přístroj zapojujte výhradně přes ISO konektor v automobilu. ■ Přístroj zabudujte tak, aby nemohlo dojít ke kumulaci vysokých teplot a aby měl vzduch k přístroji dobrý přístup. SAB 160 A1...
 • Page 174 Kabel položte tak, aby se mikrofon mohl později dobře upevnit ve vnitřním prostoru vozidla, viz také kapitolu „Používání mikrofonu“. ♦ Případně zapojte audio-cinchkabel externího zesilovače do zdířky LINE OUT přístroje. ♦ Případně zastrčte audio-cinchkabel externího subwooferu do žluté cinch zdířky SUBWOOFER přístroje. SAB 160 A1...
 • Page 175: Vyjmutí Přístroje

  ♦ Následně nasaďte osazovací rám. Vyjmutí přístroje Při opětovném vyjmutí přístroje postupujte takto: ♦ Odstraňte osazovací rám ♦ Pravý a levý klíč zastrčte do příslušného otvoru na bocích přístroje. (Spojky jsou nyní ohnuté zpět.) ♦ Přístroj vytáhněte. SAB 160 A1...
 • Page 176: Uvedení Do Provozu

  Sejmutí obslužného panelu ♦ Stiskněte tlačítko pro odblokování obsluž- ného panelu. Obslužná část se automaticky vyklopí dopředu. ♦ Posuňte obslužný panel do leva a vytáhněte nejdříve pravou, až potom levou stranu. SAB 160 A1...
 • Page 177: Obsluha A Provoz

  Hlasitost ♦ Pro nastavení hlasitosti otočte multiregulátorem. Zapnutí/vypnutí ztlumení ♦ K vypnutí zvuku stiskněte tlačítko .Na displeji bliká „MUTE“. ♦ Stiskněte tlačítko pro opětovné zapnutí zvuku. Při příjmu vysílací stanice PTY nebo TA se tiché doladění vypne. SAB 160 A1...
 • Page 178 Přístroj je vybaven hodinami, řízenými RDS. Čas se nastaví automaticky, je-li zapnuta funkce EON, a nastavení zůstává aktivní i po vypnutí rádia. Pokud nepřijímáte signál RDS, můžete čas nastavovat také ručně. ♦ Pro nastavení hodin, otočte multiregulátorem do prava a pro nastavení minut do leva. SAB 160 A1...
 • Page 179 RETUNE (Doby vyhledávání stanic s indetifi kací PI) ♦ Otáčejte multifunkčním ovladačem pro následující nastavení: RETUNE L: Vyhledávání stanice se správnou identifi kací PI probíhá 90 sekund. RETUNE S: Vyhledávání stanice se správnou identifi kací PI probíhá 30 sekund. SAB 160 A1...
 • Page 180 Rádiová stanice, čas (se v případě příjmu RDS nastavuje automaticky), frekvence a nastavení PTY (tyto funkce RDS jsou vysílány rozhlasovými institucemi v rozdílném rozsahu; viz také kapitolu „Funkce rádia”). UPOZORNĚNÍ ► Pokud nepřijímáte informace typu RDS nebo PTY, objeví se na displeji „PS NONE“ nebo „PTY NONE“. SAB 160 A1...
 • Page 181: Rádio Nastavit Do Původního Stavu (Reset)

  Pro každé frekvenční pásmo můžete uložit do paměti 6 vysílacích stanic. ♦ Držte cca. 3 sekundy stisknuté jedno z tlačítek stanic 1 až 6 pro uložení aktuálné vysílací stanice do paměti. Úspěšné uložení se signalizuje zobraze- ním čísel 1 až 6 na displeji. SAB 160 A1...
 • Page 182 Pro reprodukci pouze regionálních programů vysílací stanice držte stisknuté tlačítko AF, dokud se na displeji neobjeví zobrazení REG ON. ♦ Pro opětovný návrat k přehrávání nadregionálního programu držte stisknuté tlačítko AF tak dlouho, až se na displeji zobrazí nápis REG OFF. SAB 160 A1...
 • Page 183 NATION M, OLDIES SOCIAL, RELIGION, PHONE IN FOLK M TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT Pokud se po dobu 2 sekund neučiní žádné zadání, spustí se automatické vyhledávání stanic, které odpovídá zápisu PTY. Vyhledávání se zastaví u první nalezené stanici. SAB 160 A1...
 • Page 184 V režimu TA se okamžitě přepne z jiných stanic nebo provozních režimů na rádi- ovou vysílací stanici, která právě přenáší radiofonii pro vozidla. Při tom se nastaví hladina hlasitosti, zadaná pod TAVOL. Stiskněte během reprodukce radiofonie tlačítko TA pro přerušení funkce TA, bez toho, že by se tato funkce vypla. SAB 160 A1...
 • Page 185: Obecné Funkce Cd

  Přeskočení titulu ♦ Stiskněte tlačítka ▸▸I nebo I◂◂ pro volbu dalšího resp. předešlého titulu. Na displeji se zobrazí číslo titulu. Rychlé přetáčení vpřed/vzad ♦ Držte tlačítka ▸▸I nebo I◂◂ dlouho stisknutá pro rychlejší přetáčení vpřed nebo vzad. SAB 160 A1...
 • Page 186 Stiskněte tlačítko INT ještě jednou pro aktivaci normální reprodukce. Náhodné přehrávání všech titulů (RDM - Random) RDM. Na displeji se objeví RDM. Spustí se náhodné ♦ Stiskněte tlačítko přehrávání titulů. Opětovné stisknutí uvede do chodu běžné přehrávání. SAB 160 A1...
 • Page 187: Funkce Mp3-Cd

  ♦ Stiskněte multiregulátor pro potvrzení písmena a pro přepnutí na druhé místo názvu titulu. Tímto způsobem lze zadat až 16 písmen/znaků. BD/ENT pro zobrazení ♦ Po nastavení požadovaných znaků stiskněte tlačítko všech titulů, které začnou hledanými znaky. SAB 160 A1...
 • Page 188: Usb Připojení

  Své USB zařízení zapojte do USB zdířky. Přístroj vyhledá soubory MP3 nebo WMA na datovém nosiči a na displeji se zobrazí nápis USB PLAY. ♦ Ochranný uzávěr nasaďte opět na port USB, není-li do něj zapojeno žádné USB zařízení, aby se tak zabránilo znečištění. SAB 160 A1...
 • Page 189: Čtečka Karet (Sd/Mmc)

  Soubory se uloží pod následnujícím označením: ■ Titul z audio-CD: Track_001, Track_002, ... ■ Soubory z MP3-CD: Copy_001, Copy_002, ... ■ Záznamy z rádia: Tuner_001, Tuner_002, ... Nahraje se přenosovu rychlostí 128 kbps a frekvencí Sampling 44 kHz. SAB 160 A1...
 • Page 190 Vložte paměťové médium do slotu karet a zapojte nosič dat do portu USB. ♦ Během přehrávání titulu z CD ve formátu MP3 držte stisknuté tlačítko SCAN/REC. Zobrazí se nápis COPY MMC resp. COPY USB. Není-li připojen žádný nosič dat, na který lze nahrávat, se zobrazí NO MEDIA. SAB 160 A1...
 • Page 191: Zapojit Externí Audiopřístroj Do Přístroje

  Mikrofon můžete umístit např. na palubní desku Vašeho vozidla. Pro tento účel můžete využít lepicí pásky, které jsou dodávány s přístrojem. V tomto případě nejprve očistěte příslušnou plochu od prachu a mastnot. Lepicí pásku lze využit k upevnění na téměř všechny hladké povrchy. SAB 160 A1...
 • Page 192 Pokud se předtím číselnými tlačítky na přístroji nevytáčelo žádné telefonní číslo, vytočí se na mobilním telefonu naposledy volané telefonní číslo. – Jestli-že se však předtím vytočilo telefonní číslo číselnými tlačítky na přístroji, vytočí se toto telefonní číslo. SAB 160 A1...
 • Page 193 Vzápětí se objeví PB01 a zobrazí se telefonní číslo a jméno na prvním paměťovém místě. ♦ Pro volbu a zobrazení dalších záznamů v telefonním seznamu otáčejte multifunkčním regulátorem. ♦ Stiskněte tlačítko pro vytočení vybraného telefonního čísla. ♦ Stiskněte tlačítko pro ukončení hovoru a opuštění funkce telefonního seznamu. SAB 160 A1...
 • Page 194 Přístroj používá profi l AVRCP a umožňuje tím ovládání audiopřístrojů. 1 na přístroji můžete zastavit přehrávání audio souboru na telefonu ♦ Tlačítkem resp.spustit znovu. ♦ Tlačítky I◂◂ nebo ▸▸I na přístroji můžete vyvolat na mobilním telefonu před- chozí nebo další audiosoubor. SAB 160 A1...
 • Page 195: Čištění

  Tento výrobke podléhá evropské směrnici č. 2002/96/EC- WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Přístroj předejte k likvidaci odborné fi rmě či jej odevzdejte ve Vašem místním recyklačním zařízení. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochyb se poraďte s recyklační fi rmou. SAB 160 A1...
 • Page 196: Odstranění Závad

  Teplota v autě je příliš Nechte vozidlo provětrat, dokud neklesla vysoká. teplota opět na provozní teplotu. Srážení vody na laserové Vypněte přístroj na pár hodin a pokuste čočce se o to pak ještě jednou. SAB 160 A1...
 • Page 197 Rozhodně si nefunguje přečtěte také pokyny v návodu k použití Mobilní telefon není prová- Vašeho mobilního telefonu. zán s přístrojem. UPOZORNĚNÍ ► Nemůžete-li nahoře uvedenými kroky Váš problém vyřešit, obraťte se laskavě na službu zákazníkům. SAB 160 A1...
 • Page 198: Dodatek

  2 x RCA zdířka pro připojení externího zesilovače (L/P) 1 x RCA zdířka pro připojení externího subwooferu USB připojení Nosiče dat kompatibilní s USB 1.1 a 2.0 (do 16 GB) Slot na karty SD/MMC připojení paměťové karty (SD do 2 GB, SDHC do 32 GB) SAB 160 A1...
 • Page 199: Upozornění K Es Prohlášení O Shodě

  Případné poškození a nedostatky, zjištěné už při koupě přístroje se musí hlásit okamžitě po vybalení, nejpozději však do dvou dnů od data nákupu. Po uplynutí záruční doby se musí veškeré opravy zaplatit. Dovozce KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SAB 160 A1...
 • Page 200 SAB 160 A1...
 • Page 201 Záruka Autorádio s bluetooth SAB 160 A1 Servis Česko Tel.: 800143873 Pro zaručení bezplatného vyřízení E-Mail: kompernass@lidl.cz opravy kontaktujte prosím Service- IAN 71024 Hotline. Mějte připraven příslušný pokladní doklad. Odesílatelé, pište prosím čitelně: Příjmení Křestní jméno Ulice PSČ/obec Stát Telefon Datum/podpis Popis závady:...
 • Page 203 Funkcia nahrávania ...227 Pripojenie externého zvukového zariadenia k autorádiu ..229 Prevádzka s Bluetooth ..229 SAB 160 A1...
 • Page 204: Úvod

  Úvod Úvodné informácie Vážená zákazníčka, vážený zákazník, kúpou tohto autorádia s Bluetooth SAB 160 A1 ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality od spoločnosti SilverCrest, ktorý z hľadiska techniky a funkčnosti zod- povedá najmodernejším vývojovým štandardom. Prečítajte si tu uvedené informácie, aby ste sa so svojím prístrojom rýchlo oboz- námili a mohli jeho funkcie využívať...
 • Page 205: Obmedzenie Ručenia

  Varovanie s týmto stupňom nebezpečenstva označuje možné vecné škody. Ak sa nevyhnete nebezpečnej situácii, môže to viesť k vecným škodám. ► Riaďte sa pokynmi v tomto varovaní, aby ste zabránili vecným škodám. UPOZORNENIE ► Pokyn označuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú zaobchádzanie s prístrojom. SAB 160 A1...
 • Page 206: Používanie Primerané Účelu

  ■ Osoby, ktoré kvôli svojim telesným, duševným alebo motorickým schopnostiam nie sú schopné prístroj bezpečne obsluhovať, smú prístroj používať len pod dozorom alebo podľa príkazov zodpovednej osoby. ■ Deťom dovoľte prístroj používať len ak sú pod dozorom. SAB 160 A1...
 • Page 207 Autorádio obsluhujte len vtedy, keď to dopravná situácia umožňuje. Zastavte na vhodnom mieste, ak potrebujete urobiť rozsiahlejšie ovládanie. ► Ovládací diel snímajte a nasadzujte len pri stojacom vozidle. ► Nastavte primeranú hlasitosť, aby ste mohli včas počuť akustické signály polície, hasičov a iných záchranných služieb. SAB 160 A1...
 • Page 208: Obsah Dodávky A Prepravná Kontrola

  Vrátenie obalových materiálov späť do obehu šetrí surovinami a znižuje náklady na odpad. Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte podľa miestne platných predpisov. UPOZORNENIE ► Podľa možnosti si odložte obalové materiály počas záručnej doby prístroja, aby ste mohli prístroj v prípade uplatňovania záruky správne zabaliť. SAB 160 A1...
 • Page 209: Ovládacie Prvky

  /DIM: Zapnutie a vypnutie prístroja/ stmavenie osvetlenia displeja 6: Číselné tlačidlo 6 Tlačidlo : Vypnutie (umlčanie) zvuku RDM/4: Prehrávanie v náhodnom poradí pri prevádzke CD/MP3, Číselné tlačidlo 4 5: Číselné tlačidlo 5 Tlačidlo : Vyhodenie disku Zásuvka CD SAB 160 A1...
 • Page 210 Príslušenstvo (pozri zadnú roztváraciu stranu) Konektor mikrofónnej jednotky Mikrofón Tlačidlo TALK Zelená dióda LED pre stav spojenia Puzdro pre ovládací diel Zaslepovací rám Montážny rám Kľúč k montážnemu rámu Kotviaci plech (vrátane upevňovacieho materiálu) Kábel pre blok ISO A SAB 160 A1...
 • Page 211: Inštalácia

  1 Vzadu vpravo + 2 Vzadu vpravo - ISO B (rozloženie 3 Vpredu vpravo + pripojenia 4 Vpredu vpravo - reproduk- 5 Vpredu vľavo + torov) 6 Vpredu vľavo - 7 Vzadu vľavo + 8 Vzadu vľavo - SAB 160 A1...
 • Page 212 Dodržte pritom pokyny v návode na používanie externého zosilňovača. Pripojenie externého subwoofera Na pripojenie externého subwoofera použite žltú zásuvku cinch SUBWOOFER Dodržte pritom pokyny v návode na používanie externého subwoofera. Pripojenie mikrofónnej jednotky Na pripojenie mikrofónnej jednotky použite zásuvku pre mikrofónnu jednotku SAB 160 A1...
 • Page 213: Montáž

  Prístroj pripojte len k 12 V automobilovej batérii, ktorá je nainštalovaná podľa predpisov. ■ Autorádio pripojte len cez zásuvku ISO v aute. ■ Prístroj zabudujte tak, aby sa v jeho okolí nezhromažďoval teplý vzduch a aby bol dobre vetraný. SAB 160 A1...
 • Page 214 „Používanie mikrofónu“. ♦ V prípade potreby pripojte zvukový kábel cinch externého zosilňovača do zásuviek LINE OUT na prístroji. ♦ V prípade potreby pripojte zvukový kábel cinch externého subwoofera do žltej zásuvky cinch SUBWOOFER na prístroji. SAB 160 A1...
 • Page 215: Vymontovanie Prístroja

  ♦ Potom nasaďte zaslepovací rám. Vymontovanie prístroja Ak chcete prístroj vymontovať, postupujte takto: ♦ Odstráňte zaslepovací rám ♦ Zaveďte pravý a ľavý kľúč do príslušného zárezu na bokoch prístroja. (Spony sú teraz ohnuté vzad.) ♦ Vytiahnite prístroj. SAB 160 A1...
 • Page 216: Uvedenie Do Prevádzky

  Odmontovanie ovládacieho dielu ♦ Stlačte tlačidlo na odistenie ovládacieho dielu. Ovládací diel sa automaticky vyklopí vpred. ♦ Posuňte ovládací diel doľava a vytiahnite najprv pravú a potom aj ľavú stranu. SAB 160 A1...
 • Page 217: Obsluha A Prevádzka

  Otáčaním viacúčelového regulátora zmeníte hlasitosť. Zapnutie a vypnutie umlčania ♦ Ak chcete zvuk vypnúť (umlčať), stlačte tlačidlo . Na displeji bliká „MUTE“. ♦ Ďalším stlačením tlačidla zvuk znova zapnete. Pri príjme vysielačov PTY alebo TA je funkcia umlčania zrušená. SAB 160 A1...
 • Page 218 Tento prístroj je vybavený hodinami ovládanými signálmi RDS. Hodiny sa nastavujú pri zapnutej funkcii EON automaticky a bežia ďalej, aj keď je rádio vypnuté. Keď neprijímate signál RDS, môžete tu nastaviť čas aj ručne. ♦ Otáčaním viacúčelového regulátora doprava nastavíte hodiny a doľava minúty. SAB 160 A1...
 • Page 219 RETUNE (doby vyhľadávania vysielačov so signálom PI) ♦ Otáčaním viacúčelového regulátora urobíte nasledujúce nastavenia: RETUNE L: Vyhľadávanie beží po nájdení stanice so správnym signálom PI ešte 90 sekúnd. RETUNE S: Vyhľadávanie beží po nájdení stanice so správnym signálom PI ešte 30 sekúnd. SAB 160 A1...
 • Page 220 Vysielač, čas (pri príjme RDS sa automaticky nastaví), kmitočet a nastavenia PTY (tieto funkcie RDS vysielajú stanice v rôznom rozsahu; pozri tiež kapitolu „Funkcie rádia”). UPOZORNENIE ► Keď neprijímate žiadne RDS alebo PTY informácie, na displeji sa zobrazí „PS NONE“ alebo „PTY NONE“. SAB 160 A1...
 • Page 221: Resetovanie Rádia (Reset)

  V každom kmitočtovom pásme môžete uložiť 6 vysielačov. ♦ Podržte niektoré z tlačidiel staníc 1 až 6 stlačené asi 3 sekundy, aby sa aktuálne nastavený vysielač uložil do pamäte. Úspešné uloženie do pamäte sa signalizuje zobrazením číslic 1 až 6 na displeji. SAB 160 A1...
 • Page 222 Aby ste mohli počúvať len regionálne programy vysielača, podržte stlačené tlačidlo AF, až sa na displeji zobrazí údaj REG ON. ♦ Ak chcete znova prepnúť na nadregionálne programy, podržte stlačené tlačidlo AF, až sa na displeji objaví údaj REG OFF. SAB 160 A1...
 • Page 223 NATION M, OLDIES SOCIAL, RELIGION, PHONE IN FOLK M TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT Keď sa v priebehu 2 sekúnd neuskutoční žiadne ďalšie zadanie, spustí sa auto- matické vyhľadávanie staníc so zodpovedajúcim signálom PTY. Vyhľadávanie sa zastaví pri prvom nájdenom vysielači. SAB 160 A1...
 • Page 224 V režime TA dôjde ihneď k prepnutiu z inej stanice alebo režimu prevádzky na rozhlasový vysielač, ktorý práve vysiela dopravné informácie. Pritom sa nastaví pod položkou TAVOL zvolená hlasitosť. Počas prehrávania dopravných informácií stlačte tlačidlo TA, ak chcete funkciu TA prerušiť bez jej vypnutia. SAB 160 A1...
 • Page 225: Všeobecné Funkcie Cd

  Ak si chcete zvoliť nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu, stlačte tlačidlo ▸▸I alebo I◂◂. Číslo skladby sa zobrazí na displeji. Rýchly beh vpred a vzad ♦ Dlhým stlačením a podržaním tlačidla ▸▸I alebo I◂◂ spustíte rýchly beh vpred alebo vzad. SAB 160 A1...
 • Page 226 Ak chcete v normálnom prehrávané pokračovať, ešte raz stlačte tlačidlo INT. Prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom poradí (RDM - Random) RDM. Na displeji sa zobrazí RDM. Spustí sa prehrávanie ♦ Stlačte tlačidlo skladieb v náhodnom poradí. Ďalším stlačením tlačidla prejdete do normál- neho prehrávania. SAB 160 A1...
 • Page 227: Funkcie Diskov Mp3-Cd

  Stlačením viacúčelového regulátora písmeno potvrdíte a prejdete na druhé miesto názvu skladby. Takýmto spôsobom môžete zadať až 16 písmen alebo znakov. ♦ Keď ste nastavili požadované písmená, stlačte tlačidlo BD/ENT, aby sa zobrazili všetky skladby, ktoré začínajú hľadaným písmenom. SAB 160 A1...
 • Page 228: Pripojenie Usb

  Zapojte prístroj USB do prípojky. Prístroj vyhľadá na dátovom nosiči súbory MP3 a WMA, a na displeji sa zobrazí hlásenie USB PLAY. ♦ Keď nie je pripojený žiadny prístroj USB, znova nasaďte ochranný kryt na prípojku USB, aby ste zabránili vniknutiu nečistôt do nej. SAB 160 A1...
 • Page 229: Čítačka Kariet (Sd/Mmc)

  ■ Skladby zo zvukového disku CD: Track_001, Track_002, ... ■ Súbory z diskov MP3-CD: Copy_001, Copy_002, ... ■ Nahrávky z rádia: Tuner_001, Tuner_002, ... Nahrávky sa urobia s dátovým tokom 128 kb/s a vzorkovacím kmitočtom 44 kHz. SAB 160 A1...
 • Page 230 Počas prehrávania skladby z disku CD so súbormi MP3 držte tlačidlo SCAN/REC stlačené. Zobrazí sa údaj COPY MMC alebo COPY USB. Ak nie je pripojený žiadny dátový nosič, na ktorý by sa dalo nahrávať, zobrazí sa NO MEDIA. SAB 160 A1...
 • Page 231: Pripojenie Externého Zvukového Zariadenia K Autorádiu

  ♦ Dajte mikrofónnu jednotku napríklad na prístrojovú dosku. Na to môžete použiť dodanú lepiacu pásku. V takom prípade vopred vyčistite plochu do prachu a mastnoty. Lepiacu pásku môžete použiť na upevnenie na takmer všetky hladké podkladové plochy. SAB 160 A1...
 • Page 232 2 sekundy. – Keď predtým nebolo číselnými tlačidlami na prístroji vyvolané žiadne číslo, vytočí sa posledné volané číslo na mobilnom telefóne. – Ak bolo predtým číselnými tlačidlami na prístroji vyvolané nejaké číslo, vytočí sa toto číslo. SAB 160 A1...
 • Page 233 Potom sa zobrazí PB01 a meno a číslo na prvom pamäťovom mieste. ♦ Otáčaním viacúčelového regulátora vyberte ďalšie záznamy v telefónnom zozname. ♦ Stlačením tlačidla zvolíte vybrané volané číslo. ♦ Stlačením tlačidla ukončíte hovor a zatvoríte telefónny zoznam. SAB 160 A1...
 • Page 234 Prístroj používa profi l AVRCP a tým umožňuje ovládanie audiozariadení. ♦ Tlačidlom 1 na prístroji môžete zastaviť alebo znova spustiť prehrávanie zvukového súboru na mobilnom telefóne. ♦ Tlačidlami I◂◂ alebo ▸▸I na prístroji môžete vyvolať predchádzajúci alebo nasledujúci zvukový súbor v mobilnom telefóne. SAB 160 A1...
 • Page 235: Čistenie

  Na tento výrobok sa vzťahuje európska smernica 2002/96/EC o opotrebovaných elektrických a elektronických spotrebičoch. Zlikvidujte prístroj v príslušnom zariadení (fi rme) na likvidáciu odpadu. Dodržte pritom aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností sa spojte so zariadením na likvidáciu odpadu. SAB 160 A1...
 • Page 236: Odstraňovanie Porúch

  úroveň. Kondenzácia na šošovke Vypnite prístroj na pár hodín a potom lasera to skúste znova. Prístroj má poruchu. Stlačte tlačidlo RESET. Tlačidlá funkcií Ovládací diel nesedí Skontrolujte správne vloženie nefungujú správne. ovládacieho dielu. SAB 160 A1...
 • Page 237 Za tým účelom tooth nefunguje si bezpodmienečne prečítajte aj návod Mobilný telefón nie je k mobilnému telefónu. spojený s prístrojom. UPOZORNENIE ► Ak pomocou vyššie uvedených krokov nemôžete odstrániť problém, obráťte sa na zákaznícky servis.. SAB 160 A1...
 • Page 238: Dodatok

  2 x zásuvka cinch pre externý zosilňovač (L/R) 1 x zásuvka cinch pre externý subwoofer Pripojenie USB Dátové nosiče kompatibilné s USB 1.1 a 2.0 (až 16 GB) Zásuvka na kartu Pamäťové karty SD a MMC (SD až 2 GB, SDHC až 32 GB) SAB 160 A1...
 • Page 239: Splnenie Predpisov Es

  Prípadné poškodenia alebo nedostatky zistené už pri kúpe musíte nahlásiť ihneď po vybalení, najneskoršie však do dvoch dní po dátume kúpy. Opravy, ktoré spadajú do obdobia po skončení záručnej doby, si musíte zaplatiť. Dovozca KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SAB 160 A1...
 • Page 240 SAB 160 A1...
 • Page 241 Záruka Autorádio s funkciou Bluetooth SAB 160 A1 Servis Slovensko Tel. 0850 232001 Pre zabezpečenie bezplatného E-Mail: kompernass@lidl.sk priebehu opravy sa spojte s horúcou IAN 71024 linkou servisu. Pripravte si preto doklad o kúpe. Zreteľne vypíše odosielateľ: Priezvisko Meno Ulica PSČ/obec...

Table of Contents