Download Print this page

Makita BHR162 Instruction Manual

Cordless rotary hammer
Hide thumbs

Advertisement

GB
Cordless Rotary Hammer
F
Perforateur Sans Fil
D
Akku-Bohrhammer
I
Martello rotativo a batteria
NL
Snoerloze boorhamer
E
Martillo Rotativo Inalámbrico
P
Martelete Rotativo a Bateria
DK
Kabelfri borehammer
GR
Περιστροφικό δράπανο μπαταρίας Οδηγίες χρήσης
BHR162
Instruction manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugsanvisning
007369

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita BHR162

  Summary of Contents for Makita BHR162

 • Page 1 Perforateur Sans Fil Manuel d’instructions Akku-Bohrhammer Betriebsanleitung Martello rotativo a batteria Istruzioni per l’uso Snoerloze boorhamer Gebruiksaanwijzing Martillo Rotativo Inalámbrico Manual de instrucciones Martelete Rotativo a Bateria Manual de instruções Kabelfri borehammer Brugsanvisning Περιστροφικό δράπανο μπαταρίας Οδηγίες χρήσης BHR162 007369...
 • Page 2 012151 012128 007375 007376 007378 007377 007370 001296...
 • Page 3 007372 007373 007374 001300 007379 002449 007380 007048...
 • Page 4 001145 007381 007382...
 • Page 5: Specifications

  31. Recessed part 10. Action mode changing knob 21. Chuck cover 32. Brush holder cap 11. Rotation only 22. Depth gauge 33. Screwdriver SPECIFICATIONS Model BHR162 Concrete 16 mm Capacities Steel 13 mm Wood 24 mm No load speed (min...
 • Page 6: Functional Description

  13. Do not touch the bit or parts close to the bit 3. Charge the battery cartridge with room immediately after operation; they may be temperature at 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Let a hot extremely hot and could burn your skin. battery cartridge cool down before charging it.
 • Page 7: Operation

  To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool speed • Hole saws cannot be used with this tool. They tend to is increased by increasing pressure on the switch trigger. pinch or catch easily in the hole. This will cause the Release the switch trigger to stop.
 • Page 8: Maintenance

  The tool automatically centers itself • These accessories or attachments are recommended during operation. This does not affect the drilling preci- for use with your Makita tool specified in this manual. sion. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons.
 • Page 9 For European countries only ENH101-15 EC Declaration of Conformity We Makita Corporation as the responsible manufacturer declare that the following Makita machine(s): Designation of Machine: Cordless Rotary Hammer Model No./Type: BHR162...
 • Page 10: Spécifications

  10. Bouton de changement de mode 22. Jauge de profondeur 33. Tournevis 11. Rotation seulement 23. Collecteur de poussières 12. Base de la poignée 24. Poire soufflante SPÉCIFICATIONS Modèle BHR162 Béton 16 mm Capacités Acier 13 mm Bois 24 mm Vitesse à vide (min 0 à...
 • Page 11: Description Du Fonctionnement

  8. Veillez à toujours avoir une bonne position Un court-circuit de la batterie risque de provoquer d’équilibre. un fort courant, une surchauffe, parfois des Assurez-vous que personne ne se trouve dessous brûlures et même une panne. lorsque vous utilisez l’outil en position élevée. 6.
 • Page 12 Système de protection de la batterie • N’actionnez l’inverseur qu’une fois l’outil complètement arrêté. Si vous changez le sens de rotation de l’outil (batterie au lithium-ion comportant une avant l’arrêt de l’outil, vous risquez de l’endommager. étoile) (Fig. 2) • Lorsque vous n’utilisez pas l’outil, placez toujours le Les batteries au lithium-ion comportant une étoile sont levier de l’inverseur en position neutre.
 • Page 13 lubrification du mandrin assure un fonctionnement fluide pendant l’utilisation. Autrement vous risquez de perdre et une durée de service plus longue. la maîtrise de l’outil et vous courez un risque de blessure grave. Installation ou retrait du foret NOTE : Nettoyez l’arbre du foret et appliquez de la graisse à...
 • Page 14 être effectués par un Centre de service après- ATTENTION : vente agréé Makita, avec des pièces de rechange Makita. • Selon la manière dont l’outil est utilisé, il est possible que l’émission des vibrations pendant l’utilisation réelle ACCESSOIRES FOURNIS EN de l’outil électrique diffère de la valeur de l’émission...
 • Page 15: Technische Angaben

  32. Bürstenhalterkappe 10. Drehknopf zum Wechsel der 21. Bohrfutterabdeckung 33. Schraubendreher Aktionsbetriebsart 22. Tiefenanschlag 11. Drehbohren 23. Staubschutzkappe TECHNISCHE ANGABEN Modell BHR162 Beton 16 mm Kapazität Stahl 13 mm Holz 24 mm Leerlaufgeschwindigkeit (min 0 - 1.500 Schläge pro Minute 0 - 5.000...
 • Page 16 8. Achten Sie jederzeit auf sicheren und festen metallische Gegenstände wie beispielsweise Stand. Nägel, Münzen usw. befinden. Achten Sie bei Verwendung des Werkzeugs an Der Akkublock darf weder Feuchtigkeit noch erhöhten Standorten darauf, dass sich keine Regen ausgesetzt werden. Personen unter dem Standort aufhalten. Ein Kurzschluss des Akkus kann zu hohem 9.
 • Page 17 Bereich nicht mehr zu sehen ist. Andernfalls kann der • Verwenden Sie weder Verdünnung noch Benzin zum Akkublock versehentlich aus dem Gerät fallen und Sie Reinigen der Lampe. Sie kann durch diese oder Personen in Ihrem Umfeld verletzen. Lösungsmittel beschädigt werden. •...
 • Page 18: Montage

  führt zu einem übermäßigen Einsatz der Einsatzdurchmesser Drehmomentbegrenzung. Staubschutzkappe 5 6 mm - 14,5 mm Staubschutzkappe 9 12 mm -16 mm MONTAGE BETRIEB ACHTUNG: • Schalten Sie das Werkzeug stets aus, und entfernen Schlagbohrbetrieb (Abb. 13) Sie den Akkublock, bevor Sie Arbeiten am Werkzeug Stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der ausführen.
 • Page 19: Wartung

  Arbeitsbedingungen zu erwartenden ACHTUNG: Belastungen beruhen (beziehen Sie alle Bestandteile • Für das in diesem Handbuch beschriebene Makita- des Arbeitsablaufs ein, also zusätzlich zu den Gerät werden die folgenden Zubehör- und Zusatzteile Arbeitszeiten auch Zeiten, in denen das Werkzeug empfohlen.
 • Page 20 Wir, Makita Corporation als verantwortlicher Hersteller, erklären, dass das/die folgenden Gerät/ Geräte der Marke Makita: Bezeichnung des Geräts: Akku-Bohrhammer Nummer / Typ des Modells: BHR162 in Serienfertigung hergestellt wird/werden und den folgenden Richtlinien der Europäischen Union genügt/genügen: 2006/42/EG Außerdem werden die Geräte gemäß den folgenden...
 • Page 21: Caratteristiche Tecniche

  21. Coperchio del mandrino 33. Cacciavite modalità di azione 22. Calibro di profondità 11. Solo rotazione 23. Scodellino per la polvere CARATTERISTICHE TECNICHE Modello BHR162 Cemento 16 mm Capacità di foratura Acciaio 13 mm Legno 24 mm Velocità a vuoto (min 0 –...
 • Page 22: Descrizione Funzionale

  8. Accertarsi sempre di avere un equilibrio stabile. 6. Non conservare l’utensile e la batteria a una Controllare che nessuno si trovi sotto all’utensile temperatura superiore a 50 °C. quando lo si utilizza in posizioni elevate. 7. Evitare di smaltire le batterie danneggiate o 9.
 • Page 23 interrompe automaticamente l’alimentazione dell’utensile • Se non si utilizza l’utensile, posizionare sempre la leva per prolungare la durata della batteria. di inversione nella posizione centrale. L’utensile viene spento automaticamente durante l’uso se Selezione della modalità operativa l’utensile stesso e/o la batteria vengono utilizzati in una delle condizioni riportate di seguito: Foratura con percussione (Fig.
 • Page 24: Funzionamento

  ne assicura il movimento scorrevole e la lunga durata di laterale. In caso contrario è possibile perdere il servizio. controllo dell’utensile e incorrere nel rischio di gravi lesioni personali. Installazione o rimozione della punta NOTA: Pulire il gambo della punta e applicare il grasso prima di Durante il funzionamento senza carico dell’utensile, si installare la punta.
 • Page 25: Accessori Opzionali

  AVVERTENZA: • Si consiglia l’uso dei seguenti accessori per l’utensile • L’emissione delle vibrazioni durante l’uso effettivo Makita descritto in questo manuale. L’uso di qualsiasi dell’utensile elettrico può risultare diversa rispetto al altro accessorio potrebbe provocare lesioni personali. valore dichiarato, in base alla modalità d’uso Utilizzare gli accessori esclusivamente per l’uso...
 • Page 26: Technische Gegevens

  Roteren met hameren 20. Boor 31. Verdiepte deel 10. Omschakelknop 21. Boorkopdeksel 32. Koolborsteldop 11. Alleen roteren 22. Diepteaanslag 33. Schroevendraaier TECHNISCHE GEGEVENS Model BHR162 Beton 16 mm Vermogen Staal 13 mm Hout 24 mm Nullasttoerental (min 0 - 1.500 Aantal slagen/minuut 0 - 5.000...
 • Page 27: Belangrijke Veiligheidsinstructies

  smering worden verbeterd. Zonder degelijk Bewaar de accu niet op een plaats waar deze opwarmen, zal de hamerwerking moeilijk zijn. in aanraking kan komen met andere metalen 8. Zorg er altijd voor dat u stevig staat. voorwerpen, zoals spijkers, munten, enz. Zorg ervoor dat er niemand zich onder u bevindt Stel de accu niet bloot aan water of regen.
 • Page 28 Accubeveiligingssysteem (lithiumionaccu Wanneer de omkeerschakelaar in de middenstand staat, kunt u de aan/uit-schakelaar niet inknijpen. met een ster-merkteken) (zie afb. 2) LET OP: Lithiumionaccu’s met een ster-merkteken zijn uitgerust • Controleer altijd de draairichting alvorens het met een beveiligingssysteem. Dit systeem schakelt gereedschap te gebruiken.
 • Page 29 gereedschap gedraaid worden en in iedere gewenste LET OP: stand worden vastgezet. • Op het moment dat het boorgat doorbreekt, het boorgat verstopt raakt met schilfertjes of Boorvet metaaldeeltjes, of de boorhamer de bewapening in het Voordat u de boor aanbrengt, smeert u een beetje vet (ca. beton raakt, wordt een enorme kracht uitgeoefend op 0,5 tot 1,00 gram) op de kop van de boorschacht.
 • Page 30: Verkrijgbare Accessoires

  • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen • Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze getroffen ter bescherming van de operator die zijn gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van...
 • Page 31: Especificaciones

  31. 30.Parte cóncava 10. Pomo de cambio de modo de 21. Cubierta del mandril 32. Tapa del portaescobillas acción 22. Calibre de profundidad 33. Destornillador ESPECIFICACIONES Modelo BHR162 Hormigón 16 mm Capacidades Acero 13 mm Madera 24 mm Velocidad en vacío (mín 0 - 1.500...
 • Page 32: Descripción Del Funcionamiento

  caliente la herramienta poniéndola en marcha en Evite guardar el cartucho de la batería en un vacío. De este modo se facilitará la lubricación. Si recipiente con otros objetos metálicos, como no se calienta adecuadamente, se dificultará el clavos, monedas, etc. martilleo.
 • Page 33: Montaje

  Funcionamiento del interruptor de causar lesiones al operario o a alguna persona que se encuentre cerca. inversión (Fig. 4) • No haga fuerza al instalar el cartucho de la batería. Si Esta herramienta está provista de un interruptor de no se inserta suavemente, significa que no lo está inversión para cambiar la dirección de giro.
 • Page 34 Empuñadura lateral (empuñadura Coloque la broca en el lugar donde desee practicar el orificio y, a continuación, presione el interruptor auxiliar) (Fig. 7) disparador. No fuerce la herramienta. Los mejores resultados se PRECAUCIÓN: obtienen cuando se ejerce una presión suave. Mantenga •...
 • Page 35: Mantenimiento

  ADVERTENCIA: mantenimiento y ajuste deberán ser realizados en centros • La emisión de vibraciones durante el uso de la de servicio autorizados de Makita, utilizando siempre herramienta eléctrica puede diferir del valor de repuestos Makita. emisiones declarado, dependiendo de las formas en que se utiliza la herramienta.
 • Page 36 La documentación técnica la conserva nuestro representante autorizado en Europa, que es: Makita International Europe Ltd. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Inglaterra 30. 1. 2009 Tomoyasu Kato Director Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN...
 • Page 37 32. Tampa do porta-escovas de funcionamento 22. Medidor de profundidade 33. Chave de parafusos 11. Apenas rotação 23. Recipiente de pó ESPECIFICAÇÕES Modelo BHR162 Betão 16 mm Capacidades Aço 13 mm Madeira 24 mm Velocidade de rotação sem carga (mín.
 • Page 38: Descrição Do Funcionamento

  GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. 11. Não abandone a ferramenta a funcionar. Ponha-a a funcionar apenas quando estiver a segurá-la. 12. Não aponte a ferramenta a ninguém quando a Sugestões para o máximo de tempo de estiver a utilizar. A broca pode soltar-se e ferir vida da bateria alguém seriamente.
 • Page 39 Se a ferramenta não ligar, a bateria está PRECAUÇÃO: sobreaquecida. Nesta situação, deixe a bateria • Não rode o manípulo de mudança do modo de arrefecer antes de premir novamente o gatilho. funcionamento enquanto a ferramenta estiver a • Tensão baixa da bateria: funcionar.
 • Page 40 Depois de perfurado o orifício, utilize o fole para retirar o definidos para este produto, as reparações e os entulho e partículas. procedimentos de manutenção ou ajustes devem ser executados por centros de assistência Makita autorizados, utilizando sempre peças de substituição Makita.
 • Page 41: Acessórios Opcionais

  Declaração de conformidade CE Se precisar de informações adicionais relativas aos A Makita Corporation, na qualidade do fabricante acessórios, contacte o centro local de assistência Makita. responsável, declara que a(s) máquina(s) Makita • Brocas com ponta de carboneto SDS-Plus seguinte(s): •...
 • Page 42 Rotation med slag 20. Bit 31. Forsænket del 10. Funktionsknap 21. Værktøjsholder 32. Kulholderdæksel 11. Kun rotation 22. Dybdemåler 33. Skruetrækker SPECIFIKATIONER Model BHR162 Beton 16 mm Kapaciteter Stål 13 mm Træ 24 mm Hastighed uden belastning (min 0-1.500 Slag pr. minut 0 - 5.000...
 • Page 43 Tips til, hvordan du forlænger batteriets 12. Ret ikke værktøjet mod personer i nærheden, mens det kører. Bitten kan flyve ud og forårsage levetid alvorlig personskade. 1. Oplad batteripakken, før den bliver helt afladet. 13. Berør ikke bitten eller dele i nærheden af bitten Ophør med at bruge værktøjet, og udskift umiddelbart efter brugen.
 • Page 44 Betjening af kontakt (Fig. 3) FORSIGTIG: • Så snart skridkoblingen udløses, skal værktøjet FORSIGTIG: slukkes med det samme. Dette vil hjælpe med til at • Før batteripakken sættes i værktøjet, skal De altid forhindre, at værktøjet nedslides for tidligt. kontrollere, at kontaktgrebet reagerer korrekt og •...
 • Page 45 Boring i træ eller metal (Fig. 15 og 16) Henvend dig til dit lokale Makita-servicecenter, hvis du Brug borepatronsættet, som fås som ekstraudstyr. Se har brug for hjælp eller yderligere oplysninger vedrørende “Montering og afmontering af bitten”...
 • Page 46 Kun for europæiske lande ENH101-15 EF-overensstemmelseserklæring Vi, Makita Corporation, erklærer som ansvarlig producent at følgende Makita-maskine(r): Maskinens betegnelse: Kabelfri borehammer Modelnummer/ type: BHR162 er en produktionsserie og Overholder følgende europæiske direktiver:...
 • Page 47: Τεχνικα Χαρακτηριστικα

  10. Λαβή αλλαγής τρόπου δράσης 22. Μετρητής βάθους 33. Κατσαβίδι 11. Περιστροφή μόνο 23. Κύπελλο σκόνης 12. Βάση λαβής 24. Φυσητήρι ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μοντέλο BHR162 Τσιμέντο 16 χιλιοστά Δυνατότητες Ατσάλι 13 χιλιοστά Ξύλο 24 χιλιοστά Ταχύτητα χωρίς φορτίο (min 0 - 1.500 Κρούσεις...
 • Page 48 7. Όταν έχει κρύο καιρό ή όταν δεν έχετε Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες με αγώγιμο χρησιμοποιήσει το εργαλείο για μεγάλη χρονική υλικό. περίοδο, αφήστε το εργαλείο να λειτουργήσει για Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε δοχείο με λίγη ώρα χωρίς φόρτο. Με αυτό το τρόπο θα άλλα...
 • Page 49 κόκκινη ένδειξη στην πάνω πλευρά του κουμπιού, η γρατσουνίσετε το φακό της λάμπας, επειδή μπορεί να μπαταρία δεν είναι πλήρως ασφαλισμένη. μειωθεί η ένταση του φωτισμού. Τοποθετήστε την πλήρως για να μη φαίνεται η κόκκινη • Μη χρησιμοποιείτε νέφτι ή βενζίνη για να καθαρίσετε τη ένδειξη.
 • Page 50 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Διάμετρος μύτης Κύπελλο σκόνης 5 6 χιλιοστά - 14,5 χιλιοστά ΠΡΟΣΟΧΗ: Κύπελλο σκόνης 9 12 χιλιοστά - 16 χιλιοστά • Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι έχετε σβήσει το εργαλείο και έχετε βγάλει την μπαταρία πριν εκτελέσετε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ οποιαδήποτε εργασία σε αυτό. Πλαϊνή...
 • Page 51: Προαιρετικα Αξεσουαρ

  καταμετρηθεί σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένα κέντρα δοκιμασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτησης της Makita, και πάντοτε με τη χρήση σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. ανταλλακτικών της Makita. • Η δηλωθείσα τιμή των παραγομένων κραδασμών...
 • Page 52 επιπροσθέτως του χρόνου κατά τον οποίο το εργαλείο βρίσκεται σε χρήση). Για Ευρωπαϊκές χώρες μόνο ENH101-15 ΕΚ – Δήλωση συμμόρφωσης Η Εταιρία Makita ως υπεύθυνος κατασκευαστής, δηλώνει ότι το παρακάτω μηχάνημα ή μηχανήματα της Makita: Ονομασία Μηχανήματος: Περιστροφικό δράπανο μπαταρίας...

This manual is also suitable for:

Dhr162