Download Print this page

Makita BHR261 Instruction Manual

Cordless combination hammer
Hide thumbs

Advertisement

Cordless Combination Hammer
GB
Batteridriven kombinationshammare
S
Batteridrevet kombinasjonshammer
N
Akkukäyttöinen yhdistelmäpora
FIN
Bezvadu kombinētais veseris
LV
Belaidis kombinacinis gręžtuvas
LT
Juhtmeta kombinatsioonihaamer
EE
Аккумуляторный комбинированный
RUS
бурильный молоток
BHR261
BHR261T
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita BHR261

  Summary of Contents for Makita BHR261

 • Page 1 Cordless Combination Hammer INSTRUCTION MANUAL Batteridriven kombinationshammare BRUKSANVISNING Batteridrevet kombinasjonshammer BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen yhdistelmäpora KÄYTTÖOHJE Bezvadu kombinētais veseris LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis kombinacinis gręžtuvas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta kombinatsioonihaamer KASUTUSJUHEND Аккумуляторный комбинированный РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ бурильный молоток BHR261 BHR261T...
 • Page 2 009666 009667 009668 009669 009684 009685 009670 009671 009672 009664 009673 009674 009675 009676 009677...
 • Page 3 009678 001300 009679 009682 002449 009680 009927 009928 009683 009681 009926 001145...
 • Page 4: Specifications

  It is also suitable for drilling without impact in wood, Work mode: Drilling into metal metal, ceramic and plastic. Vibration emission (a ) : 3.0 m/s Uncertainty (K) : 1.5 m/s ENG215-1 For Model BHR261 Vibration ENG102-1 vibration total value (tri-axial...
 • Page 5: Specific Safety Rules

  3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN 14. Some material contains chemicals which may Authorized Representative in Europe: be toxic. Take caution to prevent dust Makita International Europe Ltd. inhalation and skin contact. Follow material Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 supplier safety data.
 • Page 6: Functional Description

  Charge the battery cartridge with room WARNING: temperature at 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). MISUSE or failure to follow the safety rules stated in Let a hot battery cartridge cool down before this instruction manual may cause serious personal charging it.
 • Page 7 To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool Place the quick change drill chuck on the spindle of the speed is increased by increasing pressure on the switch tool. trigger. Release the switch trigger to stop. Grasp the change cover of the quick change drill chuck and turn the change cover line to the symbol until a Lighting up the lamp...
 • Page 8: Operation

  • tool will not increase the efficiency. where the depth gauge strikes against the gear housing. Drilling in wood or metal For model BHR261 only Dust cup Fig.21 Fig.17 Fig.22 Use the dust cup to prevent dust from falling over the Use the optional drill chuck assembly.
 • Page 9: Maintenance

  CAUTION: If you need any assistance for more details regarding Never use "rotation with hammering" when the drill • these accessories, ask your local Makita Service Center. chuck assembly is installed on the tool. The drill SDS-Plus Carbide-tipped bits •...
 • Page 10 Det är även lämpligt för borrning utan slag i trä, metal, Arbetsläge: borrning i metall keramik och plast. Vibrationsemission (a ) : 3.0 m/s Mättolerans (K): 1.5 m/s ENG215-1 Vibration För modell BHR261 Total vibration (tre-axlars vektorsumma bestämd enligt ENG102-1 Gäller endast Europa EN60745-2-6: Buller Arbetsläge: mejslingsfunktion Typiska A-vägda...
 • Page 11 14. Vissa material kan innehålla giftiga kemikalier. Auktoriserad representant i Europa: Se till att du inte andas in damm eller får det på Makita International Europe Ltd. huden. Följ anvisningarna i leverantörens Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 materialsäkerhetsblad.
 • Page 12 Ladda batterikassetten vid rumstemperaturer VARNING! mellan 10 ゚ C och 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). Låt en OVARSAM hantering eller användning som inte varm batterikassett svalna innan den laddas. följer säkerhetsanvisningarna denna bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador. FUNKTIONSBESKRIVNING ENC007-3 VIKTIGA...
 • Page 13 Tryck in avtryckaren för att starta maskinen. Hastigheten Fastsättning av snabbchuck för borr ökas genom att trycka hårdare på avtryckaren. Släpp Fig.6 avtryckaren för att stoppa den. Kontrollera att linjen på snabbchucken för borr visar symbolen . Fatta tag i fästhöljet för snabbchucken och Tända lamporna ställ in linjen mot symbolen Fig.3...
 • Page 14 Sidohandtag (extrahandtag) Dammuppsamlare Fig.10 Fig.17 Använd dammuppsamlaren för att förhindra att damm FÖRSIKTIGT! faller över maskinen och dig själv när du borrar över Använd alltid sidohandtaget av säkerhetsskäl. • huvudet. Sätt fast dammuppsamlaren, såsom visas i Sätt i sidohandtaget så att tänderna på handtaget passar figuren.
 • Page 15 • borrchucksatsen är monterad på maskinen. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver Borrchucken kan skadas. Borrchucken kan även ytterligare information om dessa tillbehör. hoppa ur om maskinen körs i reverseringsläget. SDS-Plus borr med hårdmetallspets • Borrningen går inte fortare för att du trycker Spetsmejsel •...
 • Page 16: Tekniske Data

  Den passer også til å drille uten kraft i tre, metall, Arbeidsmåte: Boring i metall keramikk og plast. Genererte vibrasjoner (a ): 3.0 m/s Usikkerhet (K): 1.5 m/s ENG215-1 Vibrasjon For modell BHR261 totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) ENG102-1 Gjelder bare land i Europa bestemt i henhold til EN 60745-2-6: Støy Arbeidsmåte: Meiselfunksjon...
 • Page 17 Autorisert representant i Europa: 13. Ikke berør boret eller meiselen eller deler i Makita International Europe Ltd. nærheten av boret eller meiselen umiddelbart Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 etter at maskinen har vært i bruk, da disse kan 8JD, ENGLAND være ekstremt varme og kan gi brannskader.
 • Page 18 TA VARE PÅ DISSE Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid INSTRUKSENE. Lad batteriet igjen før det er fullstendig utladet. Hold alltid opp å bruke maskinen når du ADVARSEL: merker at det er lite strøm på batteriet. Sett MISBRUK verktøyet eller mislighold batteriet til lading.
 • Page 19 Når det er lite strøm igjen på batteriet: Ta tak i dekselet på hurtigskiftskjoksen til SDS-pluss, og • Lad batteriet. drei i pilens retning til linjen flyttes fra -symbolet til -symbolet. Trekk hardt i pilens retning. Bryterfunksjon Montere hurtigskitftsborekjoksen Fig.2 Fig.6 FORSIKTIG: Kontroller at linjen på...
 • Page 20 Støttehåndtak (hjelpehåndtak) Støvkopp Fig.10 Fig.17 Bruk støvbeholderen til å unngå støv på verktøyet og FORSIKTIG: deg selv når du borer med verktøyet over hodet. Fest Bruk alltid støttehåndtaket for å bruke maskinen på • støvbeholderen boret, vist på figuren. sikker måte. Støvkoppen kan festes til følgende borstørrelser: Monter støttehåndtaket slik at tennene på...
 • Page 21 SDS-plus", som er beskrevet på justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, forrige side. og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. Hold ringen og skru hylsen mot klokken for å åpne kjevene på kjoksen. Sett boret så langt inn i kjoksen som TILBEHØR...
 • Page 22: Tekniset Tiedot

  Se soveltuu myös puun, metallin, keramiikan ja muovin Työtila: Metalliin poraus tavanomaiseen poraukseen. Tärinän päästö (a ) : 3.0 m/s Epävakaus (K) : 1.5 m/s ENG215-1 Värähtely Malli BHR261 Tärinöinnin kokonaisarvo (kolmen akselin ENG102-1 Vain Euroopan maissa summavektori) on määritetty standardin EN60745-2-6...
 • Page 23 VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA Vasarointi olla hankalaa ilman Malli; BHR261,BHR261T asianmukaista esilämmitystä. Makita ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote täyttää Varmista aina, että seisot tukevasti. seuraavien standardien vaatimukset; Jos työskentelet korkealla, varmista, ettei EN60745, EN55014 neuvoston direktiivien mukaan, ketään ole alapuolella. 2004/108/EC, 98/37/EC.
 • Page 24 13. Älä kosketa terää tai sen lähellä olevia osia Vihjeitä akun käyttöiän pidentämiseksi välittömästi käytön jälkeen, sillä ne voivat olla Lataa akku ennen kuin se ehtii purkautua erittäin kuumia ja aiheuttaa palovammoja. kokonaan. 14. Jotkin materiaalit sisältävät kemikaaleja, jotka Lopeta työkalun käyttö ja lataa akku aina, kun voivat olla myrkyllisiä.
 • Page 25 Käynnistä työkalu painamalla liipaisinkytkintä. Mitä Tartu pikaporan vaihtoistukan vaihtokanteen ja kierrä voimakkaammin kytkintä painetaan, sitä nopeammin vaihtokannen viiva symboliin, kunnes kuulet kone käy. Laite pysäytetään vapauttamalla naksahduksen. liipaisinkytkin. Toimintatavan valitseminen Lampun sytyttäminen Poraus iskutoiminnolla Kuva3 Kuva7 Jos haluat porata betonia, tiiliseinää tms., paina HUOMAUTUS: lukituspainiketta ja käännä...
 • Page 26 Työkalun voimakas syvyydensäätö haluttuun syvyyteen ja kiristä sivukahva. painaminen ei lisää sen tehokkuutta. HUOMAUTUS: Poraus puuhun tai metalliin Syvyystulkkia ei voida käyttää asennossa, jossa se Ainoastaan malli BHR261 • ottaa vaihdelaatikkoon. Kuva21 Kuva22 Pölysuojus Käytä lisävarusteena toimitettavaa teräistukkaa. Katso Kuva17 asentaessa edellisellä...
 • Page 27 Irrota kärki/terä kääntämällä holkkia Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai vastapäivään pitäen samalla rengasta paikallaan. laitteiden käyttö voi aiheuttaa vammautumisriskin. Aseta toimintatavan valintanuppi symboliin. Käytä lisävarustetta tai laitetta vain ilmoitettuun Voit porata halkaisijaltaan 13 mm:n asti metalliin ja käyttötarkoitukseen.
 • Page 28 Darba režīmu: Urbšanu metālā keramikā un plastmasā. Vibrācijas izmeši (a ) : 3.0 m/s Nenoteiktību (K) : 1.5 m/s ENG215-1 Vibrācija Modelim BHR261 Vibrācijas kopējā vērtība (trīs asu vektora summa) ENG102-1 Tikai Eiropas valstīm noteikta saskaņā ar EN60745-2-6: Troksnis Darba režīmu: Kalšanas funkcija Tipiskais A-svērtais trokšņa līmenis ir noteikts saskaņā...
 • Page 29 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPĀNA esošajām daļām tūlīt pēc darba veikšanas; tie Pilnvarotais pārstāvis Eiropā: var būt ļoti karsti un var apdedzināt ādu. Makita International Europe Ltd. 14. Daži materiāli satur ķīmiskas vielas, kuras var Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 būt toksiskas.
 • Page 30 SAGLABĀJIET ŠOS Ieteikumi akumulatora kalpošanas laika pagarināšanai. NORĀDĪJUMUS. Uzlādējiet akumulatora kasetni pirms tā pilnīgi izlādējas. BRĪDINĀJUMS: Vienmēr, kad ievērojat, ka darbarīka darba NEPAREIZAS LIETOŠANAS vai šīs rokasgrāmatas jauda zudusi, apturiet darbarīku un uzlādējiet drošības noteikumu neievērošanas gadījumā var gūt akumulatora kasetni. smagas traumas.
 • Page 31 Ja darbarīks ir pārslogots: Kamēr darbarīks netiek izmantots, vienmēr • • Šādā gadījumā atlaidiet slēdža mēlīti un uzstādiet griešanās virziena pārslēdzēja sviru novērsiet pārslogojuma cēloņus, pēc tam neitrālajā stāvoklī. vēlreiz nospiediet mēlīti, lai atsāktu darbu. Ja SDS-plus ātrās nomaiņas spīļpatronas maiņa darbarīks nedarbojas pat pēc slēdža mēlītes Modelim BHR261T nospiešanas,...
 • Page 32 Griezes momenta ierobežotājs Uzgaļu leņķis (atšķelšanai, materiālu Griezes momenta ierobežotājs ieslēgsies, kad būs noņemšanai vai atskaldīšanai) sasniegts noteikts griezes momenta līmenis. Dzinējs Att.14 atslēgsies nost no dzenamās vārpstas. Ja tā notiks, Uzgali iespējams nostiprināt vēlamajā leņķī. Lai mainītu urbja uzgalis pārstās griezties. uzgaļa leņķi, nospiediet bloķēšanas pogu un pagrieziet darba režīma maiņas rokturi uz O simbolu.
 • Page 33 Lai saglabātu produkta DROŠU un UZTICAMU darbību, lappusē redzamo sadaļu "SDS-plus ātrās nomaiņas remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai spīļpatronas maiņa". Makita pilnvarotam apkopes centram un vienmēr Turiet gredzenu pagrieziet uzmavu pretēji izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.
 • Page 34 Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. SDS-Plus ar karbīdu stiegroti uzgaļi • Punktsitis • Metāla kalts • Materiālu noņemšanas kalts • Rievu velmēšanas kalts • Urbja spīļpatronas montējums • Urbja spīļpatrona S13 •...
 • Page 35 Darbinis režimas: metalo gręžimas keramikos ir plastmasės gręžimui. Vibracijos emisija (a ): 3.0 m/s Paklaida (K): 1.5 m/s ENG215-1 Vibracija Modeliui BHR261 Vibracijos bendroji vertė (trijų ašių vektorinė suma) ENG102-1 Tik Europos šalims nustatyta pagal EN60745-2-6: Triukšmas Darbinis režimas: kirtimo funkcija Bûdingas A-svertinis triukðmo lygis, nustatytas pagal...
 • Page 36 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN (JAPONIJA) nustatyta pagal EN60745-2-6: Įgaliotasis atstovas Europoje: Darbinis režimas : kalamasis betono gręžimas, 16 Makita International Europe Ltd. mm skersmuo ir 100 mm gylis Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 Vibracijos emisija (a ): 13.5 m/s...
 • Page 37: Veikimo Aprašymas

  14. Kai kuriose medžiagose esama cheminių Patarimai, ką daryti, kad akumuliatorius medžiagų, kurios gali būti nuodingos. tarnautų kuo ilgiau Saugokitės, kad neįkvėptumėte dulkių ir Kraukite akumuliatoriaus kasetę prieš jai nesiliestumėte oda. Laikykitės medžiagų visiškai išsikraunant. tiekėjo saugos duomenimis. Visuomet nustokite naudoti įrankį ir kraukite akumuliatoriaus kasetę, pastebite...
 • Page 38 Kai įrankis yra perkrautas: Greitai pakeičiamo „SDS-plus" griebtuvo • tokiu atveju atleiskite gaiduką ir pašalinkite pakeitimas perkrovos priežastis, tuomet vėl paspauskite Modeliui BHR261T gaiduką, kad įrankis vėl imtų veikti. Jei Greitai pakeičiamą grąžto griebtuvą galima greitai paspaudus gaiduką įrankis vis tiek neveikia, pakeisti „SDS-plus"...
 • Page 39 Sukimo momento ribotuvas Kampinis gręžimas (nudaužymo, grandymo Sukimo momento ribotuvas suveiks tada, kai bus arba griovimo darbams atlikti) pasiektas tam tikras sukimo momento lygis. Variklis Pav.14 bus atjungtas nuo išvesties veleno. Taip atsitikus, Grąžtą galima užtvirtinti, pakreipus jį norimu kampu. grąžtas liausis sukęsis.
 • Page 40: Techninė Priežiūra

  Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, kad atidarytumėte griebtuvo žiotis. Įdėkite grąžtą į apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą kumštelinį griebtuvą tiek giliai, kiek lenda. Laikykite turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros žiedą ir sukite įvorę prieš laikrodžio rodyklę, kad centras; reikia...
 • Page 41 Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita" techninės priežiūros centrą. „SDS-Plus" grąžtai karbido galais • Piramidinis kaltas • Šaltkalvio kaltelis • Nuodegų šalinimo kirstukas • Graviravimo kirstukas • Grąžto griebtuvo komplektas • Grąžto griebtuvas S13 •...
 • Page 42: Tehnilised Andmed

  ) : 3.0 m/s ja plastiku puurimiseks löökrežiimi kasutamata. Määramatus (K): 1.5 m/s ENG215-1 Vibratsioon Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite Mudelile BHR261 summa) määratud vastavalt EN60745-2-6: ENG102-1 Ainult Euroopa riikidele Töörežiim : meisli režiim Müra Vibratsiooni emissioon (a ) : 11.0 m/s h,CHeq Tüüpiline...
 • Page 43 Volitatud esindaja Euroopas: 13. Ärge puudutage lõikeotsikut selle Makita International Europe Ltd. läheduses paiknevaid osi vahetult pärast Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 tööoperatsiooni teostamist; need võivad olla 8JD, INGLISMAA väga kuumad ja põhjustada põletushaavu.
 • Page 44 14. Mõned materjalid võivad sisaldada mürgiseid Vihjeid aku maksimaalse kasutusaja tagamise aineid. Rakendage meetmeid tolmu kohta sissehingamise nahaga kokkupuute Laadige akukassetti enne kui see täiesti vältimiseks. Järgige materjali tarnija tühjaks saab. ohutusalast teavet. Alati, kui märkate, et tööriist töötab väiksema võimsusega, peatage töö...
 • Page 45 Lüliti funktsioneerimine Võtke SDS-plusi kiirvahetuspadruni kattest kinni ja keerake seda noole suunas, kuni kaanel olev joon liigub Joon.2 sümbolilt sümbolile . Tõmmake jõuga noole HOIATUS: suunas. Kontrollige alati enne akukasseti tööriista külge • Kiirvahetatava puuripadruni kinnitamine paigaldamist, kas lüliti päästik funktsioneerib Joon.6 nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi Veenduge, et kiirvahetataval puuripadrunil olev joon...
 • Page 46 KOKKUPANEK Sügavuse piiraja Joon.16 Sügavuse piiraja on mugav abivahend ühesuguse HOIATUS: sügavusega aukude puurimiseks. Lõdvestage Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • külgkäepidet paigaldage sügavuse piiraja igasuguseid hooldustöid välja lülitatud külgkäepidemes olevasse avasse. Reguleerige akukassett eemaldatud. sügavuse piiraja soovitud sügavusele ja pingutage Külgkäepide (abipide) külgkäepidet.
 • Page 47 Makita volitatud Hoidke padrunirõngast käega kinni ja keerake pakkide teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. avamiseks padruni keret vastupäeva. Paigaldage otsak TARVIKUD padrunisse maksimaalsele sügavusele. Hoidke padrunirõngast kindlalt kinni ja pingutamiseks keerake padruni keret päripäeva. Otsaku eemaldamiseks hoidke HOIATUS: padrunirõngas...
 • Page 48 Tolmutops • Tolmu äratõmbeseadis • Kaitseprillid • Plastist kandekohver • Võtmeta puuripadrun • Mitut tüüpi Makita originaalakud ja laadijad •...
 • Page 49: Технические Характеристики

  Он также подходит для безударного сверления вектора), измеренный согласно EN60745-2-1: дерева, металла, керамики и пластмассы. Рабочий режим: Сверление металла Распространение вибрации (a ): 3.0 м/с Погрешность (К): 1.5 м/с ENG215-1 Для модели BHR261 Вибрация ENG102-1 Только для европейских стран Общий уровень вибрации (сумма...
 • Page 50 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN (ЯПОНИЯ) вектора), измеренный согласно EN60745-2-6: Уполномоченный представитель в Европе: Режим работы: сверление с перфорацией по Makita International Europe Ltd. бетону, 16 мм диаметром и 100 мм глубиной Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 Распространение вибрации (a ): 13.5 м/с...
 • Page 51 ENC007-3 В холодную погоду, или если инструмент не исопльзовался в течение длительного ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО периода времени, дайте инструменту ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ немного прогреться, включив его без нагрузки. Это размягчит смазку. Без надлежащего прогрева ударное действие ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО будет затруднено. При выполнении работ всегда занимайте БЛОКА...
 • Page 52: Описание Функционирования

  Советы по обеспечению максимального В случае перегрузки инструмента: • Отпустите курковый выключатель, срока службы аккумуляторного блока устраните причину перегрузки и затем блока снова нажмите на выключатель для Заряжайте аккумуляторный блок до того, перезапуска. Если инструмент не как он полностью разрядится. включается...
 • Page 53 Когда рычаг реверсивного переключателя находится Только вращение в нейтральном положении, триггерный Рис.8 переключатель нажать нельзя. Для сверления в дереве, металле или пластиковых материалах, нажмите кнопку блокировки и поверните ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: ручку изменения режима действия к символу Перед работой всегда проверяйте направление Воспользуйтесь...
 • Page 54 Установите боковую рукоятку таким образом, чтобы Колпак для пыли зубья рукоятки вошли между выступами цилиндра Рис.17 инструмента. После этого затяните рукоятку путем Используйте колпак для пыли для предотвращения поворота по часовой стрелке в желаемом положении. падения пыли на инструмент и на Вас при Она...
 • Page 55 или регулировку необходимо перфорацией, если на инструменте установлен производить в уполномоченных сервис-центрах зажимной патрон. Это может привести к Makita, с использованием только сменных частей повреждению зажимного патрона. Кроме того, производства Makita. зажимной патрон может отсоединиться при изменении направления вращения вала.
 • Page 56 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению. Если Вам необходимо содействие в получении...
 • Page 60 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884883-989...

This manual is also suitable for:

Bhr261t