Download  Print this page

Samsung UE40JU7005 User Manual

Uhd 7 series.
Hide thumbs

Advertisement

user manual

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
Model ___________ Serial No. ____________

Advertisement

   Related Manuals for Samsung UE40JU7005

   Summary of Contents for Samsung UE40JU7005

 • Page 1: User Manual

  Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model ___________ Serial No. ____________...
 • Page 2 Warning! Important Safety Instructions (Please read the Safety Instructions before using your TV.) This symbol indicates that high voltage is CAUTION present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN product.
 • Page 3 What's in the Box? Samsung Smart Control & Batteries (AA x 2) Regulatory Guide Remote Control & Batteries (AAA x 2) Power Cord User Manual Warranty Card (Not available in some locations) One connect Mini One connect Mini cable CI Card Adapter...
 • Page 4: The Standard Remote Control

  The Standard Remote Control Turns the TV on/off. Displays and selects available video sources. Returns to the previous channel. Gives direct access to channels. Turns the sound on/off. Alternately selects Teletext ON, Double, Changes the current channel. Mix or OFF. Launches applications.
 • Page 5 POINTER: Place a finger on the button and move the POINTER Samsung Smart Control. The pointer on the screen moves in the direction you moved the Samsung Smart Control. Press the POINTER button to select or run a focused item.
 • Page 6: Connecting To A Network

  Pairing the TV to the Samsung Smart Control If your Samsung Smart Control is not paired to your TV, press and hold the buttons labelled ① and ② simultaneously for 3 seconds or more to pair the Samsung Smart Control to the TV.
 • Page 7: Initial Setup

  The e-Manual The embedded e-Manual contains information about the key features of your TV. - You can download and view a printable version of the e-Manual on the Samsung website. Displaying the e-Manual: • On the Samsung Smart Control, press the button, and then select on the On-Screen Remote.
 • Page 8: Troubleshooting

  If the TV seems to have a problem, first review this list of possible problems and solutions. Alternatively, review the Troubleshooting Section in the e-Manual. If none of these troubleshooting tips apply, please visit “www.samsung.com” and click on Support, or contact the call centre listed on the back cover of this manual.
 • Page 9: Eco Sensor And Screen Brightness

  Eco Sensor and screen brightness Eco Sensor adjusts the brightness of the TV automatically. This feature measures the light in your room and optimises the brightness of the TV automatically to reduce power consumption. If you want to turn this off, go to MENU > >...
 • Page 10: Mounting The Tv On A Wall

  We do not advise you to do it yourself. Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you choose to install the wall mount on your own.
 • Page 11: Providing Proper Ventilation For Your Tv

  When you install your TV with a stand or a wall mount, we strongly recommend you use parts provided by Samsung Electronics only. Using parts provided by another manufacturer may cause difficulties with the product or result in injury caused by the product falling.
 • Page 12 Preventing the TV from falling These are general instructions. The clamps, screws, and string are not supplied by Samsung. They must be purchased separately. We suggest consulting an installation service or professional TV installer for specific hardware and anti-fall hardware installation.
 • Page 13: Specifications

  Storage Temperature -20°C to 45°C (-4°F to 113°F) Storage Humidity 5% to 95%, non-condensing Stand Swivel (Left / Right) 0˚ Model Name UE40JU7005 UE48JU7005 Screen Size (Diagonal) 40 inches (101 cm) 48 inches (121 cm) Sound (Output) 20 W (L: 10 W, R: 10 W)
 • Page 14 Model Name UE75JU7005 UE85JU7005 Screen Size (Diagonal) 75 inches (189 cm) 85 inches (214 cm) Sound (Output) 20 W (L: 10 W, R: 10 W) 60 W (15 W x 2, Woofer: 15 W x 2) Dimensions (W x H x D) Body 1688.8 x 971.0 x 70.2 mm 1903.4 x 1090.5 x 69.4 mm...
 • Page 15 HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. Recommendation - EU Only Hereby, Samsung Electronics, declares that this TV is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The official Declaration of Conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Search Product Support and enter the model name.
 • Page 16 Varning! Viktiga säkerhetsanvisningar (Läs igenom säkerhetsanvisningarna innan du använder TV:n.) VAR FÖRSIKTIG! Den här symbolen indikerar att det finns hög spänning på insidan. Det är farligt att komma i RISK FÖR ELSTÖT, ÖPPNA INTE kontakt med någon del i produktens insida. VARNING! FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ELSTÖTAR SKALL Den här symbolen indikerar att det finns viktig DU INTE TA BORT (ELLER DRA TILLBAKA) SKYDDET.
 • Page 17 Vad finns i förpackningen? Samsung Smart Control & Batterier (AA x 2) Regelguide Fjärrkontroll & batterier (AAA x 2) Strömsladd Användarhandbok Garantibevis (inte tillgängligt på alla platser) One Connect Mini One Connect Mini-kabel CI-kortadapter AV-adapter Komponentadapter - För att kunna använda 3D-funktionen måste du köpa 3D-glasögonen.
 • Page 18 Standardfjärrkontrollen Slår på och stänger av TV:n. Visar och väljer tillgängliga videokällor. Går tillbaka till föregående kanal. Ger direkt åtkomst till kanaler. Slår på/stänger av ljudet. Växlar mellan Text-tv PÅ, Dubbel, Mix Byter den aktuella kanalen. eller AV. Startar -program. Se e-Manual, Smart Hub kapitlet Smarta funktioner >...
 • Page 19: Samsung Smart Control

  ”Smarta funktioner > Smart Hub”.) Sätta i batterier i Samsung Smart Control För att använda Samsung Smart Control ska du trycka den bakre luckan i pilens riktning för att öppna den och sätta i batterierna så som visas i figuren. Se till att de positiva och negativa polerna är vända åt rätt håll.
 • Page 20 Para ihop tv:n med Samsung Smart Control Om din Samsung Smart Control inte paras ihop med tv:n ska du trycka på och hålla in knapparna som är märkta med ① och ② samtidigt i 3 sekunder eller längre för att para ihop Samsung Smart Control med tv:n.
 • Page 21 Den inbäddade e-Manual innehåller information om nyckelfunktionerna i TV:n. - Du kan ladda ner och visa en utskriftsvänlig version av e-Manual på Samsungs webbplats. Visa e-Manual: På Samsung Smart Control trycker du på knappen och väljer sedan på fjärrkontrollen på skärmen.
 • Page 22 Om TV:n verkar ha problem ska du först kontrollera listan över möjliga problem och lösningar. Alternativt ska du se felsökningsavsnittet i e-Manual. Om ingen av de här felsökningstipsen stämmer ska du besöka webbsidan ”www.samsung. com” och klicka på Support eller kontakta kundsupport som anges i listan på baksidan av manualen.
 • Page 23 Ekosensor och skärmljusstyrka Ekosensorn justerar ljusstyrkan på TV:n automatiskt. Den här funktionen mäter ljuset i rummet och optimerar ljusstyrkan för TV:n automatiskt för att minska strömförbrukningen. Om du vill inaktivera den går du till MENU > > > System Ekolösning Ekosensor - Om du tycker att skärmen är för mörk när du tittar på...
 • Page 24 Vi rekommenderar att du kontaktar en tekniker för montering av väggfästet. Vi rekommenderar att du inte gör detta själv. Samsung Electronics är inte ansvarigt för eventuella skador på produkten eller personskada på dig själv eller andra om du väljer att utföra väggmonteringen själv.
 • Page 25 ökning av den invändiga temperaturen. När du installerar din TV med ett stativ eller ett väggfäste ska du endast använda delar som tillhandahålls av Samsung Electronics. Om du använder delar från en annan tillverkare kan det orsaka problem med produkten eller skador på grund av att produkten faller.
 • Page 26 Hindra TV:n från att falla Det här är allmänna anvisningar. Klämmor, skruvar och band tillhandahålls inte av Samsung. De måste köpas separat. Vi föreslår att du rådfrågar en installationstjänst eller professionell TV-installatör för specifik utrustning och installation av antifalls- skyddsutrustning.
 • Page 27 Temperatur vid förvaring -20°C till 45°C (-4°F till 113°F) Luftfuktighet vid förvaring 5% till 95%, icke-kondenserande Vridbart stativ (vänster/höger) 0˚ Modellnamn UE40JU7005 UE48JU7005 Skärmstorlek (diagonalt) 40 tum (101 cm) 48 tum (121 cm) Ljud (Utgång) 20 W (L: 10 W, R: 10 W) Mått (B x H x D)
 • Page 28 Modellnamn UE75JU7005 UE85JU7005 Skärmstorlek (diagonalt) 75 tum (189 cm) 85 tum (214 cm) Ljud (Utgång) 20 W (L: 10 W, R: 10 W) 60 W (15 W x 2, Woofer: 15 W x 2) Mått (B x H x D) Stomme 1688,8 x 971,0 x 70,2 mm 1903,4 x 1090,5 x 69,4 mm...
 • Page 29 HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. Rekommendation – Endast EU Härmed deklarerar Samsung Electronics att den här TV:n efterlever de grundläggande kraven och alla nödvändiga förutsättningar enligt direktivet 1999/5/EG. Den officiella deklarationen om överensstämmelse hittar du på adressen http://www.samsung.com. Gå till Support > Search Product Support och ange modellnamn.
 • Page 30 Advarsel! Vigtige sikkerhedsinstruktioner (Læs sikkerhedsinstruktionerne, inden du anvender dit tv.) FORSIGTIG Dette symbol angiver, at der er høj spænding inde i produktet. En hvilken som helst form FARE FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES for kontakt med produktets indvendige komponenter er farlig. PAS PÅ: DÆKSLET ELLER BAGPANELET MÅ...
 • Page 31 Hvad er der i kassen? Samsung Smart Control & Batterier (2 x AA) Lovgivningsmæssig vejledning Fjernbetjening og batterier (2 x AAA) Strømkabel Brugervejledning Garantibevis (ikke tilgængelig alle steder) One Connect Mini One Connect Mini-kabel CI Card-adapter AV-adapter Komponentadapter - Du skal købe 3D-briller for at kunne bruge 3D-funktionen.
 • Page 32 Standardfjernbetjeningen Tænder/slukker for tv'et. Viser og vælger tilgængelige videokilder. Går tilbage til den forrige kanal. Giver direkte adgang til kanaler. Tænder/slukker for lyden. Du kan også vælge Tekst-tv TIL, Dobbelt, Skifter den aktuelle kanal. Mix eller FRA. Starter programmerne i .
 • Page 33 >: Skifter kanalen. POINTER: Sæt en finger på knappen , og bevæg din POINTER Samsung Smart Control. Markøren på skærmen flyttes i den retning, du bevæger din Samsung Smart Control. Tryk på knappen for at POINTER vælge eller køre et element med fokus.
 • Page 34 Parring af tv'et og din Samsung Smart Control Hvis din Samsung Smart Control ikke er blevet parret med dit tv, skal du trykke og holde nede på knapperne med ① og ② på samme tid i mindst 3 sekunder for at parre din Samsung Smart Control og tv'et.
 • Page 35 Den integrerede e-Manual indeholder informationer om dit tv's vigtigste funktioner. - Du kan downloade og vise en printbar version af e-Manualen fra Samsungs websted. Visning af e-Manualen: Tryk på din Samsung Smart Control på knappen , og vælg derefter på skærmfjernbetjeningen. Tryk...
 • Page 36 Problemløsning i e-Manualen. Hvis ingen af disse problemløsningstip hjælper, besøg da "www. samsung.com", og klik på Support, eller kontakt kundeservice, som angivet på bagsiden af denne vejledning. - Dette TFT-LED-panel er fremstillet af underpixels, som kræver avanceret teknologi ved produktionen. Der kan imidlertid være nogle få...
 • Page 37 Økosensor og skærmens lysstyrke Økosensoren justerer automatisk tv'ets lysstyrke. Denne funktion måler lyset i rummet og optimerer automatisk tv'ets lysstyrke for at reducere strømforbruget. Hvis du vil slukke for det, skal du gå til MENU > > > System Økoløsning Økosensor - Hvis skærmen er for mørk, når du ser tv i mørke omgivelser, kan det skyldes Økosensor...
 • Page 38 For detaljerede informationer om installation af vægbeslaget skal du se de instruktioner, der leveres med vægbeslagkittet. Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for hjælp til installation af vægbeslaget. Vi tilråder ikke, at du gør det selv. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller personskade, hvis du vælger at installere vægbeslaget selv.
 • Page 39 Når du installerer tv'et på en sokkel eller et vægbeslag, anbefaler vi kraftigt, at du kun anvender dele leveret af Samsung Electronics. Brug af dele leveret af en anden producent kan medføre problemer med produktet eller medføre personskade, fordi produktet falder ned eller vælter.
 • Page 40 Undgå at tv'et vælter Ovenstående er generelle instruktioner. Klammer, skruer og bånd leveres ikke af Samsung. De skal anskaffes separat. Vi foreslår, du kontakter en professionel tv-installatør for specifik hardware og montering af væltesikring. 1. Anbring skruerne i klammerne, og fastgør dem forsvarligt til væggen. Tjek, at skruerne er monteret forsvarligt i væggen.
 • Page 41 Opbevaringstemperatur -20°C til 45°C (-4°F til 113°F) Opbevaringsfugtighed 5% til 95%, ikke-kondenserende Drejesokkel (venstre/højre) 0˚ Modelnavn UE40JU7005 UE48JU7005 Skærmstørrelse (diagonal) 40 tommer (101 cm) 48 tommer (121 cm) (Udgang) 20 W (L: 10 W, R: 10 W) Mål (B x H x D)
 • Page 42 Modelnavn UE75JU7005 UE85JU7005 Skærmstørrelse (diagonal) 75 tommer (189 cm) 85 tommer (214 cm) (Udgang) 20 W (L: 10 W, R: 10 W) 60 W (15 W x 2, woofer: 15 W x 2) Mål (B x H x D) Hovedenhed 1688,8 x 971,0 x 70,2 mm 1903,4 x 1090,5 x 69,4 mm Med sokkel...
 • Page 43 HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. Anbefaling – kun EU Samsung Electronics erklærer herved, at dette tv overholder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com. Gå til Support > Søg produktsupport, og indtast modelnavnet.
 • Page 44 Advarsel! Viktige sikkerhetsinstruksjoner (Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene før du bruker TV-en.) FORSIKTIG Dette symbolet angir at det er høyspenning på innsiden. Det er farlig å komme i kontakt med FARE FOR ELEKTRISK STØT – MÅ IKKE ÅPNES innvendige deler av dette produktet. FORSIKTIG: FOR Å...
 • Page 45 Hva er i esken? Samsung Smart Control & Batterier (AA x 2) Veiledning for reguleringer Fjernkontroll og batterier (AAA x 2) Strømledning Brukerveiledning Garantikort (ikke tilgjengelig alle steder) One connect Mini One connect Mini-kabel CI kort-adapter AV-adapter Komponentadapter - Du må kjøpe 3D-briller for å bruke 3D-funksjonen.
 • Page 46 Standardfjernkontrollen Slår TV-en på/av. Viser og velger tilgjengelige videokilder. Går tilbake til forrige kanal. Gir direkte tilgang til kanalene. Slår lyden på/av. Veksler mellom tekst-TV PÅ, Dobbel, Endrer gjeldende kanal. Blandet eller AV. Starter -applikasjoner. Se Smart Hub e-Manual-kapittelet Smartfunksjoner > Justerer volumet.
 • Page 47 Smartfunksjoner > Smart Hub.) Sette i batterier i Samsung Smart Control For å bruke Samsung Smart Control skyver du det bakre dekslet opp i pilens retning og setter inn batteriene som vist i figuren. Sørg for at de positive og negative sidene er vendt i riktig retning.
 • Page 48 Pare TV-en med Samsung Smart Control Hvis Samsung Smart Control-enheten ikke er paret med TV-en, må du trykke og holde knappene som er merket med ① og ②, samtidig i 3 sekunder eller mer for å pare Samsung Smart Control-enheten med TV-en.
 • Page 49 Den integrerte e-Manual inneholder informasjon om nøkkelfunksjonene til TV-en. - Du kan laste ned og vise en utskrivbar versjon av e-Manual på Samsungs nettside. Vise e-Manual: På Samsung Smart Control trykker du på -knappen, og velg deretter på fjernkontrollen på...
 • Page 50 Alternativt kan du gå gjennom feilsøkingsdelen i e-Manual. Hvis ingen av disse feilsøkingstipsene hjelper, kan du gå til www. samsung.com og klikke på Support eller kontakte kundesenteret vårt ved å ringe nummeret som er oppført på baksiden av denne veiledningen.
 • Page 51 Økosensoren og lysstyrken til skjermen Økosensoren justerer automatisk lysstyrken til TV-en. Denne funksjonen måler lyset i rommet og optimerer lysstyrken til TV-en automatisk for å redusere strømforbruket. Hvis du vil slå av dette, kan du gå til MENU > > >...
 • Page 52 Du finner detaljert informasjon om montering av veggfestet i monteringsanvisningen for veggfestesettet. Vi anbefaler at du kontakter en tekniker for å få hjelp til montering av veggbraketten. Vi råder deg ikke til å gjøre det selv. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på produktet, eller skader på deg selv eller andre, hvis du velger å montere veggfestet på...
 • Page 53 Ikke fest skruene for stramt. Dette kan skade produktet eller føre til at produktet faller, og føre til personskade. • Samsung er ikke ansvarlig for denne typen ulykker. Samsung er ikke ansvarlig for produktskader eller personskader som oppstår som en følge av bruk av et ikke- • VESA- eller ikkespesifisert-veggfeste eller at forbrukeren ikke følger instruksjonene for produktinstallasjon.
 • Page 54 Forhindre at TV-en faller Dette er generelle instruksjoner. Klemme, skruene og snorer er ikke levert av Samsung. De må kjøpes hver for seg. Vi anbefaler at du rådspør en monteringstjeneste eller en profesjonell TV-montør for spesifikk montering av jernvarer og fallsikring.
 • Page 55 Lagringstemperatur -20°C til 45°C (-4°F til 113°F) Luftfuktighet ved lagring 5% til 95%, ikke-kondenserende Dreibar sokkel (venstre/høyre) 0˚ Modellnavn UE40JU7005 UE48JU7005 Skjermstørrelse (diagonal) 40 tommer (101 cm) 48 tommer (121 cm) (Utsignal) 20 W (V: 10 W, H: 10 W)
 • Page 56 Modellnavn UE75JU7005 UE85JU7005 Skjermstørrelse (diagonal) 75 tommer (189 cm) 85 tommer (214 cm) (Utsignal) 20 W (V: 10 W, H: 10 W) 60 W (15 W x 2, basselement: 15 W x 2) Dimensjoner (B x H x D) Hoveddel 1688,8 x 971,0 x 70,2 mm 1903,4 x 1090,5 x 69,4 mm Med fot...
 • Page 57 HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. Anbefaling – Bare EU Herved erklærer Samsung Electronics at denne TV-en er i samsvar med kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Den offisielle samsvarserklæringen finner du ved å gå til http://www.samsung.com, gå til Support > Søk produktstøtte og angi modellnavnet.
 • Page 58 Vaara Tärkeitä turvallisuusohjeita (Lue turvallisuusohjeet ennen television käyttöä.) HUOMIO Tämä merkki tarkoittaa, että laitteen sisällä on suurjännitettä. On vaarallista koskea millään SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA. tavoin tämän laitteen sisäosiin. HUOMIO: ÄLÄ POISTA LAITTEEN SUOJUSTA (ÄLÄKÄ TAKAOSAA), JOTTA VOISIT VÄLTTYÄ SÄHKÖISKUILTA. LAITTEEN Tämä...
 • Page 59 Pakkauksen sisältö Samsung Smart Control & Paristot (AA x 2) Säädösopas Kaukosäädin ja paristot (AAA, 2 kpl) Virtajohto Käyttöopas Takuukortti (ei saatavilla kaikilla alueilla) One Connect Mini One Connect Mini -johto CI-kortinlukija AV-sovitin Komponenttisovitin - Sinun on ostettava 3D-lasit, jotta voisit käyttää 3D-toimintoa.
 • Page 60 Tavallinen kaukosäädin Käynnistää tai sammuttaa television. Näyttää ja valitsee käytettävissä olevat kuvalähteet. Palaa edelliselle kanavalle. Suora pääsy kanaville. Ottaa äänen käyttöön tai pois käytöstä. Tällä voit valita vuorotellen seuraavat tilat: Vaihtaa kanavaa. tekstitelevisio käytössä, kaksoiskuva, samanaikainen katselu tai poissa käytöstä. Käynnistää...
 • Page 61 < >: Vaihtaa kanavaa. POINTER: Aseta sormi -painikkeelle ja siirrä Samsung POINTER Smart Controlia. Osoitin siirtyy kuvaruudulla Samsung Smart Controlin liikkeiden mukaisesti. Valitse tai käynnistä korostettu kohde painamalla -painiketta. POINTER < > ¡ £: Siirtää kohdistusta ja vaihtaa television valikkojen asetuksia.
 • Page 62 Television ja Samsung Smart Controlin parikytkentä Jos Samsung Smart Controlin ja television välille ei ole tehty parikytkentää, tee parikytkentä pitämällä ①- ja ②-painikkeita painettuna samanaikaisesti vähintään 3 sekuntia. - Samsung Smart Control voidaan kytkeä pariksi vain yhden television kanssa kerrallaan. Television kameran kytkeminen - Television kamera myydään erikseen.
 • Page 63 E-Manual Television sisäisessä e-Manualissa on tietoja sen tärkeimmistä toiminnoista. - Voit ladata e-Manualin tulostettavan version Samsungin sivustolta. E-Manualin näyttäminen: Paina Samsung Smart Controlin -painiketta ja valitse näyttösäätimestä . Paina tavallisen MENU/123 e-Manual • kaukosäätimen -painiketta. E-MANUAL Valitse television valikosta >...
 • Page 64 Jos television käytön aikana esiintyy ongelmia, kokeile ensin tässä luettelossa annettuja ratkaisuja. Voit halutessasi myös tutustua e-Manualin vianmääritysosioon. Jos mikään näistä vianetsinnän vinkeistä ei auta, käy osoitteessa www.samsung.com, napsauta tukivalikkoa tai ota yhteyttä asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löytyvät tämän oppaan viimeiseltä sivulta.
 • Page 65 Ekotunnistin ja kuvaruudun kirkkaus Ekotunnistin säätää television kuvaruudun kirkkauden automaattisesti. Ekotunnistin mittaa huoneen valaistuksen ja optimoi television kirkkauden automaattisesti virran säästämiseksi. Jos haluat ottaa tämän toiminnon pois käytöstä, siirry kohtaan MENU > > > Järjestelmä Ekoratkaisu Ekotunnistin - Jos kuvaruutu on liian tumma, kun katselet televisiota hämärässä, syynä voi olla Ekotunnistin - Älä...
 • Page 66 Seinätelineen tarkat asennusohjeet löytyvät sen mukana toimitetusta ohjeesta. On suositeltavaa pyytää teknikkoa asentamaan seinäteline. Emme suosittele tämän tekemistä itse. Samsung Electronics ei vastaa laitevaurioista eikä itsellesi tai muille sattuvista henkilövahingoista, jos asennat seinätelineen itse. VESA-seinätelineitä koskevia huomautuksia ja tietoja Asenna seinäteline vankalle seinälle, joka on kohtisuorassa lattiaan nähden.
 • Page 67 Jos asennettavassa seinätelineessä ei käytetä VESA-standardin mukaisia ruuveja, kiinnitykseen käytettävien • ruuvien pituus riippuu seinätelineen teknisistä tiedoista. Älä kiristä ruuveja liikaa. Laite saattaa vaurioitua tai pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Samsung ei vastaa • tämänkaltaisista vahingoista. Samsung ei vastaa laitevaurioista tai henkilövahingoista, jos muita kuin VESA-standardien mukaisia •...
 • Page 68 Television putoamisen estäminen Nämä ovat vain yleisohjeita. Samsung ei toimita kiinnikkeitä, ruuveja ja vaijeria. Ne on hankittava erikseen. Suosittelemme pyytämään huoltoliikettä tai ammattiasentajaa asentamaan laitteet ja niiden putoamisenestomekanismit. 1. Aseta ruuvit kiinnikkeisiin ja kiristä ne kiinni seinään. Varmista, että ruuvit ovat tukevasti kiinni seinässä.
 • Page 69: Tekniset Tiedot

  10 – 80 %, tiivistymätön Säilytyslämpötila -20 – 45 °C (-4 – 113 °F) Säilytystilan ilmankosteus 5 – 95 %, tiivistymätön Käännettävä jalusta (vasen/oikea) 0˚ Mallin nimi UE40JU7005 UE48JU7005 Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan) 40 tuumaa (101 cm) 48 tuumaa (121 cm) Ääni (lähtö) 20 W (V: 10 W, O: 10 W)
 • Page 70 Mallin nimi UE75JU7005 UE85JU7005 Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan) 75 tuumaa (189 cm) 85 tuumaa (214 cm) Ääni (lähtö) 20 W (V: 10 W, O: 10 W) 60 W (15 W x 2, bassokaiutin: 15 W x 2) Mitat (L x K x S) Runko 1688,8 x 971,0 x 70,2 mm 1903,4 x 1090,5 x 69,4 mm...
 • Page 71 HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. Suositus – vain EU:ssa Samsung Electronics vakuuttaa, että tämä televisio täyttää direktiivin 1999/5/EY keskeiset vaatimukset ja määräykset. Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa http://www.samsung.com. Kirjoita laitteen mallin nimi kohtaan Tuki >...
 • Page 72 Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. Country Customer Care Centre Web Site AUSTRIA 0800-SAMSUNG (0800-7267864) www.samsung.com/at/support BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) BOSNIA 055 233 999 www.samsung.com/support...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: