Download  Print this page

Samsung UE40JU7005 User Manual Page 30

Uhd 7 series.
Hide thumbs

Advertisement

FORSIGTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES
PAS PÅ: DÆKSLET ELLER BAGPANELET MÅ IKKE FJERNES,
DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN
INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN.
ALLE REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE
TEKNIKERE.
Åbningerne i kabinettet, på bagsiden eller i bunden skal sørge for nødvendig ventilation. For at sikre apparatets korrekte funktion og beskytte det
mod overophedning må disse åbninger aldrig blokeres eller tildækkes.
-
Placer ikke apparatet på et sted med begrænset plads, som f.eks. en bogreol eller indbygget skab, med mindre der er sørget for passende
ventilation.
-
Placer ikke apparatet i nærheden af eller over en radiator eller varmeovn, eller hvor det er udsat for direkte sollys.
-
Anbring ikke en beholder (vaser mv.) med vand på dette apparat, da dette kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød.
Udsæt ikke dette apparat for regn, og anbring det ikke tæt på vand (tæt ved et badekar, vaskekumme, køkkenvask eller vaskemaskine, i en
våd kælder eller tæt på en swimmingpool osv.). Hvis dette apparat ved en fejl bliver vådt, så fjern strømstikket, og kontakt straks en autoriseret
forhandler.
Dette apparat bruger batterier. Der kan findes miljøbestemmelser, hvor du bor, som kræver, at disse batterier bortskaffes særskilt. Kontakt dine
lokale myndigheder for information om bortskaffelse eller genbrug.
Overbelast ikke stikkontakter, forlængerkabler eller adaptere over deres kapacitet, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
Strømkabler skal anbringes, så de ikke bliver trådt på eller bliver klemt af ting, der placeres ovenpå eller op mod dem. Vær særlig forsigtig med
kablernes stikende, ved stikkontakter i væggen og punktet, hvor ledningen fører ind i apparatet.
For at beskytte apparatet under tordenvejr, eller når det efterlades uden opsyn og ude af brug i længere tid, skal stikket trækkes ud
af stikkontakten og forbindelsen til antenne eller kabelsystem skal afbrydes. Det forhindrer skader fra lynnedslag og overspænding på
strømforsyningsnettet.
Inden du slutter vekselstrømkablet til jævnstrømsadapterstikket, skal du tjekke, at spændingsangivelsen på jævnstrømsadapteren svarer til den
lokale strømspænding.
Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne på dette apparat. Denne kan medføre fare for elektrisk stød.
For at undgå elektrisk stød må du aldrig røre ved noget inde i dette apparat. Kun en kvalificeret tekniker må åbne apparatet.
Tjek, at strømkablets stik er sat helt ind og sidder godt fast. Træk altid i stikket, når kablet fjernes fra stikkontakten i væggen. Træk aldrig i
strømkablet. Rør ikke ved strømkablet med våde hænder.
Hvis dette apparat ikke fungerer normalt, specielt hvis der kommer unormale lyde eller lugte fra det: Frakobl det straks, og kontakt en autoriseret
forhandler eller et servicecenter.
Sørg for at fjerne strømstikket fra stikkontakten, hvis tv'et ikke bruges, eller hvis du forlader dit hjem i en længere periode (specielt hvis børn,
ældre eller handicappede personer er alene tilbage i hjemmet).
-
Opsamlet støv kan forårsage elektrisk stød, elektrisk lækage eller brand, fordi det kan få strømkablet til at danne gnister og varme eller
isoleringen til at forringes.
Sørg for at kontakte et autoriseret servicecenter for at få at få mere at vide, hvis du ønsker at installere dit tv et sted med meget støv, høje
temperaturer, høj luftfugtighed eller kemiske stoffer, eller hvis det skal være i funktion 24 timer i døgnet som f.eks. i lufthavne, togstationer osv.
Hvis du undlader at gøre dette, kan det medføre alvorlig skade på dit tv.
Brug kun korrekt jordet stik og stikkontakt.
-
En forkert jordforbindelse kan medføre elektrisk stød eller skade på udstyret. (Kun Klasse I-udstyr.)
For at slukke komplet for dette apparat skal du fjerne stikket fra stikkontakten. Sørg for, at stikkontakten og strømstikket er let tilgængelige.
Lad ikke børn hænge i produktet.
Opbevar tilbehøret (batteri osv.) et sikkert sted uden for børns rækkevidde.
Installér ikke produktet et usikkert sted, som f.eks. en ustabil reol, et ujævnt gulv eller et sted, der udsættes for rystelser.
Undgå at tabe eller slå på apparatet. Hvis produktet er beskadiget: Frakobl strømkablet, og kontakt et servicecenter.
Apparatet rengøres ved at trække stikket ud af stikkontakten og tørre det af med en blød, tør klud. Brug ikke kemikalier som f.eks. voks,
rensebenzin, sprit, fortyndere, insekticider, luftfriskere, smøremidler eller rengøringsmidler. Disse kemikalier kan beskadige tv'ets udseende eller
fjerne påskrifter trykt på produktet.
Udsæt ikke dette apparat for dryp eller sprøjt.
Bortskaf ikke batteriet i ild.
Kortslut ikke, adskil ikke og overophed ikke batterierne.
Der er fare for eksplosion, hvis du udskifter batterierne i fjernbetjeningen med en forkert batteritype. Udskift kun med samme eller tilsvarende
type.
ADVARSEL - FOR AT FORHINDRE, AT DER OPSTÅR BRAND, SKAL STEARINLYS OG ANDRE GENSTANDE MED ÅBEN ILD
ALTID HOLDES PÅ AFSTAND AF DETTE APPARAT.
* Figurer og illustrationer i denne brugervejledning er kun til reference og kan afvige fra produktets virkelige udseende.
Produktdesign og -specifikationer kan ændres uden varsel.
SNG-sprog (russisk, ukrainsk, kasakhisk) findes ikke for dette produkt, fordi det fremstilles til kunder i EU-området.
Advarsel! Vigtige sikkerhedsinstruktioner
(Læs sikkerhedsinstruktionerne, inden du anvender dit tv.)
Dansk - 2
Dette symbol angiver, at der er høj spænding
inde i produktet. En hvilken som helst form
for kontakt med produktets indvendige
komponenter er farlig.
Dette symbol angiver, at vigtige dokumenter
om betjening og vedligeholdelse er vedlagt
dette produkt.

Advertisement

   Related Manuals for Samsung UE40JU7005

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: