Download  Print this page

Samsung UE40JU7005 User Manual Page 57

Uhd 7 series.
Hide thumbs

Advertisement

Lisenser
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Anbefaling – Bare EU
Herved erklærer Samsung Electronics at denne TV-en er i samsvar med kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv
1999/5/EF.
Den offisielle samsvarserklæringen finner du ved å gå til http://www.samsung.com, gå til Support > Søk produktstøtte og
angi modellnavnet.
Dette utstyret må bare brukes innendørs.
Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.
Kaste produktet på riktig måte (Avhending av elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Dette merket på produktet, tilbehøret eller i dokumentasjonen indikerer at produktet og det elektroniske tilbehøret (f.eks. lader,
hodetelefon, USB-kabel) ikke skal kastes som vanlig husholdningsavfall når det ikke lenger er i bruk. For å unngå skade på
miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallsdeponering, må disse elementene skilles fra andre typer avfall
og resirkuleres på en ansvarlig måte som fremmer gjenbruk av materialressurser.
Husholdningsbrukere kontakter forhandleren der produktet ble kjøpt eller de lokale renovasjonsmyndighetene for å få
informasjon om miljømessig sikker resirkulering.
Firmabrukere kontakter leverandøren og kontrollerer betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet og dets elektriske
tilbehør må ikke blandes med annet kommersielt avfall.
Kaste batteriene i produktet på riktig måte
(Gjelder i land med avfallssortering)
Dette merket på batteriet, veiledningen eller emballasjen indikerer at batteriene i dette produktet ikke skal kastes som vanlig
husholdningsavfall når de ikke lenger er i bruk. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet
inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EC-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig
måte, kan innholdet skade miljøet eller menneskers helse.
For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk av materialer må du skille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem
gjennom det lokale gratissystemet for batteriretur.
Norsk - 15

Advertisement

   Related Manuals for Samsung UE40JU7005

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: