Download Print this page

Dodatkowe Zasady Bezpieczeństwa Dotyczące Narzędzia - Makita 2106 Instruction Manual

Portable band saw
Hide thumbs

Advertisement

powinny zostać naprawione lub wymienione przez
autoryzowany serwis, chyba że w instrukcji podano
inaczej. Wymianę wadliwie działających
przełączników należy zlecić autoryzowanemu
serwisowi. Nie wolno używać narzędzia z
uszkodzonym przełącznikiem zasilania.
21. Ostrzeżenie.
Używanie innego osprzętu lub przystawek niż
zalecane w tej instrukcji obsługi lub katalogu może
stwarzać ryzyko doznania obrażeń ciała.
22. Naprawę narzędzia zlecać wykwalifikowanym
osobom
To narzędzie elektryczne jest zgodne ze stosownymi
zasadami bezpieczeństwa. Naprawy powinny być
przeprowadzane tylko przez wykwalifikowane osoby z
użyciem oryginalnych części zamiennych. W
przeciwnym razie użytkownik może być narażony na
poważne niebezpieczeństwo.
DODATKOWE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE
NARZĘDZIA
1. Należy używać tylko brzeszczotów o długości
1140 mm, szerokości 13 mm i grubości 0,5 mm.
2. Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić
dokładnie tarczę pod kątem ewentualnych pęknięć
lub uszkodzeń. Natychmiast wymienić popękaną
lub uszkodzoną tarczę.
3. Pewnie zamocować obrabiany element. Przed
przystąpieniem do cięcia wiązki elementów należy
upewnić się, że wszystkie elementy są dobrze
razem unieruchomione.
4. W przypadku cięcia elementów pokrytych olejem
może dojść do niespodziewanego zsunięcia się
brzeszczotu. Przed przystąpieniem do cięcia
należy zetrzeć nadmiar oleju z elementów.
5. Nie wolno stosować oleju do cięcia.
Używać jedynie wosku do cięcia marki Makita.
6. Podczas pracy nie używać rękawic.
7. Narzędzie należy trzymać oburącz.
8. Nie wolno zbliżać rąk do obracających się części.
9. Podczas cięcia metalu należy uważać na
wylatujące wióry o wysokiej temperaturze.
10. Nie wolno pozostawiać uruchomionego narzędzia
bez nadzoru.
11. Zaraz po zakończeniu pracy nie wolno dotykać
brzeszczotu ani przeciętego elementu ze względu
na ich wysoką temperaturę. Dotknięcie grozi
poparzeniem skóry.
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NALEŻY
ZACHOWAĆ
OPIS DZIAŁANIA
UWAGA:
• Przed przystąpieniem do regulacji lub sprawdzenia
działania narzędzia należy zawsze upewnić się, czy
jest ono wyłączone i odłączone od zasilania.
Mechanizm przełącznika (Rys. 1)
UWAGA:
• Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy
zawsze sprawdzić, czy język spustowy przełącznika
działa prawidłowo i po zwolnieniu wraca do położenia
„OFF" (WYŁĄCZONY).
Aby uruchomić narzędzie, należy pociągnąć za język
spustowy przełącznika. W celu zatrzymania urządzenia
wystarczy zwolnić język spustowy przełącznika.
Aby narzędzie pracowało w sposób ciągły, pociągnij za
język spustowy przełącznika, a następnie wciśnij przycisk
blokady.
Aby zatrzymać narzędzie z włączoną blokadą, pociągnij
do oporu język spustowy przełącznika, a następnie
zwolnij go.
Zmiana prędkości (Rys.2)
W celu zwiększenia prędkości narzędzia naciśnij
przełącznik zmiany prędkości od strony symbolu „H". Aby
zmniejszyć prędkość, naciśnij wspomniany przełącznik od
strony symbolu „L".
UWAGA:
• Nie wolno używać przełącznika zmiany prędkości, gdy
narzędzie jest w ruchu. Narzędzie bowiem może ulec
uszkodzeniu.
MONTAŻ
UWAGA:
• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy
urządzeniu należy zawsze upewnić się, czy jest ono
wyłączone i odłączone od zasilania.
Montaż lub demontaż brzeszczotu
UWAGA:
• Olej na brzeszczocie może spowodować jego nagłe
ześlizgnięcie się lub zsunięcie. Przed przystąpieniem
do montażu brzeszczotu należy zetrzeć szmatką
nadmiar oleju.
• Manipulując brzeszczotem należy zachować
ostrożność, aby nie skaleczyć się o ostre krawędzie
jego zębów.
Obróć dźwignię naciągu brzeszczotu zgodnie z ruchem
wskazówek zegara do pozycji, w której opiera się o
występ na ramie. Dopasuj kierunek strzałki na
brzeszczocie do kierunku strzałki na kółkach. (Rys. 3)
Wsuń brzeszczot pomiędzy łożyska najpierw jednej
prowadnicy, a następnie drugiej prowadnicy brzeszczotu.
Tylna część brzeszczotu powinna stykać się z łożyskami
w dolnej części prowadnic. (Rys. 4)
Owiń brzeszczot wokół kółek i wsuń do oporu drugą
stronę brzeszczotu do prowadnicy, aż tylna część
brzeszczotu oprze się o spód prowadnicy.
Utrzymuj brzeszczot w tym położeniu i obróć dźwignię
naciągu brzeszczotu przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara do pozycji, w której opiera się o występ na ramie.
W ten sposób brzeszczot zostanie właściwie naciągnięty.
15

Advertisement

loading

  Also See for Makita 2106

  Related Manuals for Makita 2106