Download Print this page

Makita 2107F Instruction Manual

Portable band saw
Hide thumbs

Advertisement

GB Portable Band Saw
ID
Gergaji Pita Jinjing
VI
Maù y cöa
TH
2107F
Instruction manual
Petunjuk penggunaan
Taø i lieä u höôù n g daã n
F
F
005893

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita 2107F

  Summary of Contents for Makita 2107F

 • Page 1 GB Portable Band Saw Instruction manual Petunjuk penggunaan Gergaji Pita Jinjing Maù y cöa Taø i lieä u höôù n g daã n 2107F 005893...
 • Page 2 005894 005896 005897 005898 005900 005901...
 • Page 3 015673 005902 004747 005916 005903...
 • Page 4 004750 005905 001145 005906...
 • Page 5: Specifications

  25. Limit mark Lever 17. Screw 26. Screwdriver Blade 18. Stopper plate 27. Brush holder cap SPECIFICATIONS Model 2107F Round workpiece 120 mm dia. Max. cutting capacity Rectangular workpiece 120 mm x 120 mm Blade speed 1.0 - 1.7 m/s Length...
 • Page 6 6. Never use the cutting oil as a cutting lubricant. designed. Use only Makita cutting wax. 19. Do not use the power tool if the switch does not 7. Do not wear gloves during operation.
 • Page 7: Functional Description

  ASSEMBLY 12. Do not touch the blade or the workpiece immediately after operation; they may be CAUTION: extremely hot and could burn your skin. • Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool. SAVE THESE INSTRUCTIONS.
 • Page 8: Maintenance

  • When not using the tool for a long period of time, using Makita replacement parts. remove the blade from the tool. (Fig. 11) When cutting metals, use Makita cutting wax as a cutting OPTIONAL ACCESSORIES lubricant. To apply the cutting wax to the blade teeth, start...
 • Page 9 Tuas 17. Sekrup 26. Obeng Bilah 18. Pelat penghenti 27. Tutup borstel arang SPESIFIKASI Model 2107F Benda kerja bundar Diameter 120 mm Kemampuan pemotongan maks. Benda kerja persegi 120 mm x 120 mm Kecepatan bilah 1,0 - 1,7 m/det Panjang 1.140 mm...
 • Page 10 radiator, kompor, dan kulkas. Risiko sengatan listrik Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau terarde. bahaya yang terkait dengan debu. 6. Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik kebasahan. Air yang masuk ke dalam mesin listrik 18.
 • Page 11 6. Jangan sekali-kali menggunakan oli pemotongan Menyalakan lampu (Gb. 3) sebagai pelumas pemotongan. Gunakan hanya lilin pelumas pemotongan Makita. PERHATIAN: 7. Jangan mengenakan sarung tangan saat • Jangan biarkan lampu terkena benturan, yang dapat mengoperasikan mesin ini.
 • Page 12 • Jangan sekali-kali menggunakan oli pemotongan atau perbaikan, perawatan lain, atau penyetelan harus mengaplikasikan terlalu banyak lilin pada bilah gergaji. dilakukan oleh Pusat Servis Resmi Makita dan gunakan Hal itu dapat menyebabkan bilah selip atau terlepas selalu suku cadang Makita.
 • Page 13 AKSESORI TAMBAHAN PERHATIAN: • Aksesori atau alat tambahan ini dianjurkan untuk digunakan dengan alat Makita milik Anda yang disebutkan dalam buku petunjuk ini. Penggunaan aksesori atau alat tambahan lain dapat menimbulkan risiko cedera pada orang. Gunakan aksesori atau alat tambahan sesuai kegunaannya.
 • Page 14 27. Naé p giaù ñôõ choå i than THOÂ N G SOÁ KYÕ THUAÄ T Kieå u maù y 2107F Phoâ i troø n Ñöôø n g kính 120 mm Coâ n g suaá t caé t toá i ña Phoâ...
 • Page 15 vaø tuû laï n h. Nguy cô bò ñieä n giaä t seõ taê n g leâ n neá u cô Söû duï n g vaø baû o quaû n duï n g cuï maù y theå baï n ñöôï c noá i ñaá t hoaë c tieá p ñaá t . 18.
 • Page 16 Ñeå baä t ñeø n , aá n beâ n “I” (BAÄ T ) cuû a coâ n g taé c ñeø n . AÁ n cuû a Makita. beâ n “O” (TAÉ T ) ñeå taé t ñeø n .
 • Page 17 ñeà u phaû i do Trung taâ m Baû o trì Ñöôï c uyû Makita laø m daà u caé t . Ñeå boâ i saù p vaø o raê n g cöa, haõ y khôû i quyeà...
 • Page 18 20. F 16. F 2107F . x 120 1.0 - 1.7 1,140 x F x . x 184 . x 249 6.0 . EPTA 01/2003 END201-7 F F F ..F GEA005-3 ....ENE009-1 ENF002-2...
 • Page 19 F " " 12. F F F F F F F (RCD) F RCD 30 mA F F F 11. F...
 • Page 20 Makita F 12. F 24. F F F F F GEB005-5 F "OFF" " F " F " F " 1,140 . (44 - 7/8") . (1/2") . (.020") F...
 • Page 21 F "I" (ON) F "O" (OFF) "O (OFF)" F F F...
 • Page 22 Makita Makita F F F Makita F F F Makita F Makita F F F F Makita...
 • Page 24 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884563A379...