Download Print this page

Polski - Kenwood IC400 Series Product Manual

Kenwood professional steam ironing system product manual
Hide thumbs

Advertisement

Przed przyståpieniem do czytania instrukcji prosimy roz¢o¯yç pierwszå stronë z
dla w¢asnego
bezpieczeæstwa
Nigdy nie odkręcać zatyczki
podgrzewacza, gdy urządzenie
znajduje się pod ciśnieniem. Grozi
do gwałtownym wyrzutem pary i
oparzeniami.
Zachować ostrożność, aby nie
dopuścić do poparzeń parą z
żelazka, gorącą wodą, o płytę
grzejną lub podstawę pod żelazko.
Stacja wytwarzania pary nie powinna
znajdować się w zasięgu dzieci.
Należy zadbać, aby przewody nie były
dostępne dla dzieci, co uniemożliwi
upadek stacji wytwarzania pary.
Splątane przewody stanową
zagrożenie; należy je usunąć z
drogi, aby zapobiec wypadkom.
Nie wolno prasować noszonych na
sobie ubrań.
Nie wolno kłaść stacji wytwarzania
pary, przewodu lub wtyczki na
rozlanym płynie – może to
spowodować porażenie elektryczne.
Przed wyjęciem zatyczki
podgrzewacza i napełnieniem wodą
należy zawsze wyłączyć stację
wytwarzania pary i wyjąć wtyczkę z
gniazdka sieciowego.
Nie wolno dopuścić, aby przewód
doprowadzania pary i przewód
sieciowy dotknęły gorących części
urządzenia.
Podczas przerw w prasowaniu oraz
po jego zakończeniu zawsze należy
stawiać żelazko na podstawie
znajdującej się na stacji
wytwarzania pary.
Nie wolno pozostawić stacji
wytwarzania pary bez nadzoru.
Nie wolno używać uszkodzonej stacji
wytwarzania pary. Sprawdzenie lub
naprawa urządzenia: patrz rozdział
„Obsługa klienta".
Nie używać stacji wytwarzania pary,
jeśli została upuszczona lub w
przypadku widocznych oznak
zagrożenia bądź nieszczelności.

Polski

ilustracjami
Nie wolno dotykać urządzenia
mokrymi lub wilgotnymi rękami.
Zawsze należy wyłączać stację
wytwarzania pary, gdy jest
nieużywana, i pozwolić jej ostygnąć
przed przenoszeniem lub
czyszczeniem.
Skierowanie strumienia pary na
ludzi lub zwierzęta jest bardzo
niebezpieczne.
W urządzeniu tym należy stosować
wyłącznie wodę.
Podczas użytkowania stacja
wytwarzania pary musi być stabilna
i ustawiona w pozycji poziomej.
Niniejsze urządzenie nie powinno
być używane przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych,
umysłowych lub o zaburzonych
zmysłach, jak również przez osoby
niedoświadczone i nie znające się
na urządzeniu, dopóki nie zostaną
one przeszkolone na temat zasad
eksploatacji tego urządzenia lub nie
będą nadzorowane przez osobę
odpowiadającą za ich
bezpieczeństwo.
Należy sprawować kontrolę nad
dziećmi, żeby nie bawiły się
urządzeniem.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Firma Kenwood nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
niewłaściwego korzystania z
urządzenia lub nieprzestrzegania
niniejszych instrukcji.
przed podłączeniem do zasilania
Należy upewnić się, że parametry
zasilania w sieci zasilającej
odpowiadają parametrom
wskazanym na tabliczce
znajdującej się na spodzie stacji
wytwarzania pary.
Żelazko to jest zgodne z
wymaganiami Dyrektywy
89/336/EEC Unii Europejskiej.
70

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood IC400 Series

  Related Manuals for Kenwood IC400 Series

This manual is also suitable for:

Ic450 series