Download Print this page

Norsk - Kenwood IC400 Series Product Manual

Kenwood professional steam ironing system product manual
Hide thumbs

Advertisement

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
sikkerhetshensyn
Ikke skru av lokket på dampkjelen
mens den er under trykk. Dampen
kommer til å sprute ut og brenne
deg.
kke brenn deg på strykejernets
damp, varme vann, såle eller plate.
Hold barn vekke fra dampstasjonen.
Og pass på at de ikke får tak i
ledningene og trekker
dampstasjonen ned.
Ledninger som henger ned er farlige.
Hold dem unna for å hindre ulykker.
Du må aldri stryke klærne mens du
har dem på.
Ikke legg dampstasjonen, ledningen
eller støpselet ned i væsker – du kan
få elektrisk støt.
Slå alltid av dampstasjonen og trekk
ut støpselet før du tar av lokket på
vannbeholderen og fyller den med
vann.
Ikke la strøm- og dampledningene
komme i berøring med varme deler.
Når du tar pause fra strykingen, og
etter bruk, skal du alltid sette
strykejernet flatt på stativet på
dampstasjonen.
Ikke gå fra dampstasjonen mens den
er i bruk.
Ikke bruk en dampstasjon som er
skadet. Få den kontrollert eller
reparert: se 'service og
kundetjeneste'.
Ikke bruk dampstasjonen hvis den er
sluppet ned, eller hvis det finnes
tydelige tegn på fare, eller hvis den
lekker.
Ikke berør dampstasjonen med våte
eller fuktige hender.
Ta støpselet ut av kontakten når du
ikke bruker dampstasjonen, og la
den kjøle seg ned før du flytter på
den eller rengjør den.
Det er ytterst farlig å rette dampen
mot mennesker eller dyr.
Du må bare bruke vann i dette
strykejernet.

Norsk

Når dampstasjonen er i bruk må den
stå stødig og brukes i horisontal
stilling.
Apparatet er ikke ment brukt av
personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med manglende
erfaring og kunnskap, med mindre
vedkommende har fått tilsyn eller
opplæring i hvordan apparatet skal
betjenes av en person som er
ansvarlig for vedkommendes
sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de
ikke leker med apparatet.
Bruk bare apparatet til dets tiltenkte
hjemlige bruk. Kenwood frasier seg
ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller
dersom apparatet ikke er brukt i
henhold til denne bruksanvisningen
før du setter i støpselet
Forsikre deg om at nettspenningen
stemmer overens med det som står
på undersiden av dampstasjonen.
Dette strykejernet oppfyller kravene i
EØF-direktiv 89/336/EEC.
før du tar strykejernet i bruk
1 Fjern all emballasje og eventuelle
klistrelapper eller etiketter.
2 Vikle overflødig ledning rundt
dampstasjonen.
3 Test strykejernet på et gammelt
klede for å sikre at strykesålen og
kjelen er rene. Vi anbefaler at du
slipper ut damp ved å trykke på
dampknappen for å få ut eventuelle
rester som kan ha samlet seg opp i
produksjonsprosessen.
Gjenta trinn 3 etter lengre
oppbevaringsperioder.
46

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood IC400 Series

  Related Manuals for Kenwood IC400 Series

This manual is also suitable for:

Ic450 series