Download Print this page

Dansk - Kenwood IC400 Series Product Manual

Kenwood professional steam ironing system product manual
Hide thumbs

Advertisement

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud
sikkerhed
Skru aldrig hætten til
varmtvandsbeholderen af, medens
enheden er under tryk. Der vil
strømme damp ud, så du kan skolde
dig.
Pas på ikke at blive forbrændt af
strygejernets damp, det varme vand,
strygefladen eller strygejernspladen.
Børn må ikke komme i nærheden af
dampstationen. Sørg for, at de ikke
kan tage fat i ledningerne og trække
dampstationen ned.
Slæbende ledninger udgør en risiko.
Hold dem af vejen for at forhindre
ulykker.
Stryg aldrig tøj, når en person har
tøjet på.
Kom aldrig dampstation, kabel eller
stik i væske – risiko for elektrisk
stød.
Sluk altid for dampstationen og tag
stikket ud, før hætten til
varmtvandsbeholderen fjernes, og
der fyldes vand på.
Lad ikke strømforsynings- og
dampforsyningskablerne berøre
varme dele.
Under pauser i strygningen og efter
brug skal strygejernet altid anbringes
fladt på dampstationens
strygejernsplade.
Efterlad aldrig dampstationen tændt
uden opsyn.
Brug aldrig en beskadiget
dampstation. Få den efterset eller
repareret: se 'service og kundepleje'.
Anvend ikke dampstationen hvis det
har været tabt, eller hvis der findes
tegn på beskadigelse eller lækage.
Berør ikke produktet med våde eller
fugtige hænder.
Tag altid stikket ud af
dampstationen, når den ikke
anvendes, og lad den køle af, før
den flyttes eller rengøres.
Det er meget farligt at rette dampen
mod mennesker eller dyr.
Brug kun vand til dette produkt.

Dansk

Under brugen skal dampstationen
være stabil og anvendes i horisontal
stilling.
Dette apparat er ikke tilsigtet brug af
personer (inklusiv børn) med
reducerede fysiske, sansemæssige
eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kendskab, undtagen hvis
de er blevet vejledt eller givet
instrukser i brugen af apparatet af en
person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at
de ikke leger med apparatet.
Anvend kun apparatet til
husholdningsbrug. Kenwood påtager
sig ikke erstatningsansvar, hvis
apparatet ikke anvendes korrekt eller
disse instruktioner ikke følges.
før apparatet sættes til
Kontroller, at strømforsyningen svarer
til den, der er anført på
dampstationens underside.
Dette strygejern opfylder EU Direktiv
89/336/EØF.
før første anvendelse
1 Fjern al emballage og eventuelle
klistermærker eller labels.
2 Overskydende ledning snos omkring
dampstationens sokkel.
3 Prøv strygejernet på en gammel klud
for at sikre, at strygefladen og
varmtvandsbeholderen er rene. Vi
anbefaler, at du lader noget damp
slippe ud ved at trykke på
dampknappen for at frigøre
eventuelle rester, der kan have
ophobet sig under fremstillingen.
Gentag trin 3 efter længere tids
opbevaring.
36

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood IC400 Series

  Related Manuals for Kenwood IC400 Series

This manual is also suitable for:

Ic450 series