Download Print this page

Svenska - Kenwood IC400 Series Product Manual

Kenwood professional steam ironing system product manual
Hide thumbs

Advertisement

Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa
säkerhet
Skruva aldrig av locket till
ångpannan medan enheten är under
tryck. Då sprutar det ut ånga som
du kan bränna dig på.
Akta så du inte bränner dig på
ångan från strykjärnet, det varma
vattnet, stryksulan eller
strykjärnsunderlaget.
Se till att barn befinner sig på
avstånd från ångstationen. Se till att
de inte kan ta tag i sladden och dra
ner ångstationen.
Sladdar innebär fara. Se till att de är
ur vägen för att förhindra olyckor.
Stryk aldrig kläderna när du har dem
på dig.
Placera aldrig ångstationen, sladden
eller kontakten i vätska – du kan få
en elchock.
Stäng alltid av ångstationen och dra
ut sladden innan du tar bort locket
till ångpannan och fyller på med
vatten.
Låt inte sladdarna röra vid varma
ytor.
Placera alltid strykjärnet plant på
ångstationens sulskydd under
avbrott i strykningen eller när du har
slutat stryka.
Lämna aldrig ångstationen utan
uppsikt.
Använd aldrig en skadad ångstation.
Se till att den kontrolleras eller
repareras: se "service och
kundtjänst".
Använd inte ångstationen om du har
tappat den, eller om det finns synliga
tecken på fara eller om den läcker.
Rör inte vid apparaten med våta eller
fuktiga händer.
Dra alltid ur kontakten när
ångstationen inte används och låt
den svalna innan den sätts undan
eller rengörs.
Det är oerhört farligt att rikta ånga
mot personer eller djur.
Använd endast vatten i apparaten.

Svenska

Ångstationen måste vara stabil och
befinna sig i ett horisontalt läge
under användning.
Den här apparaten är inte avsedd för
användning av personer (inklusive
barn) med begränsad fysisk eller
mental förmåga eller begränsad
känsel. Den är inte heller avsedd för
användning av personer med
bristande erfarenhet eller kunskap,
om de inte övervakas eller får
instruktioner om hur apparaten ska
användas av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
Barn får inte lov att leka med
apparaten. Lämna dem inte
ensamma med den.
Använd apparaten endast för avsett
ändamål i hemmet. Kenwood tar inte
på sig något ansvar om apparaten
används på felaktigt sätt eller om
dessa instruktioner inte följs.
innan du sätter i kontakten
Kontrollera att nätströmmen
stämmer med vad som står på
järnets fot.
Det här strykjärnet uppfyller direktivet
89/336/EEC.
innan du använder järnet
första gången
1 Ta bort all förpackning och alla
klistermärken eller etiketter.
2 Linda upp överflödig sladd runt
ångstationens nedre del.
3 Provstryk på en tygbit för att
kontrollera att stryksulan och
ångpannan är rena. Vi
rekommenderar att du släpper ut
ånga genom att trycka på
ångknappen så att eventuellt skräp
från tillverkningen försvinner.
Upprepa steg 3 om du inte har
använt det på länge.
41

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood IC400 Series

  Related Manuals for Kenwood IC400 Series

This manual is also suitable for:

Ic450 series