Download Print this page

Ïesky - Kenwood IC400 Series Product Manual

Kenwood professional steam ironing system product manual
Hide thumbs

Advertisement

bezpeïnost
Nikdy neodšroubovávejte víčko
ohřívače vody, dokud je přístroj pod
tlakem. Mohla by prudce uniknout
pára a popálit vás.
Nespalte se párou ze žehličky,
horkou vodou, deskou základny
nebo podpěrou žehličky.
Zabraňte dětem v přístupu k parní
stanici. A zajistěte, aby nemohly
uchopit kabely a stáhnout parní
stanici dolů.
Volně položené kabely jsou
nebezpečné; odstraňte je z cesty,
aby nedošlo k nehodě.
Nikdy nežehlete již nošené šaty.
Nikdy neponořujte parní stanici,
kabel ani zástrčku do vody – hrozí
úraz elektrickým proudem.
Před odstraněním víka ohřívače a
plněním vody vždy vypněte parní
stanici a odpojte ji od zásuvky.
Zabraňte dotyku napájecího kabelu
a šňůry pro přívod páry s horkými
předměty.
Během přestávek v žehlení a po
použití žehličku vždy postavte ploše
na odkládací plochu žehličky na
parní stanici.
Nikdy nenechávejte parní stanici v
provozu bez dozoru.
Nikdy nepoužívejte poškozenou
parní stanici. Nechte ji zkontrolovat
nebo opravit: viz „servis a
zákaznické služby".
Pokud byla parní stanice upuštěna,
vykazuje viditelné známky
poškození nebo z ní uniká voda,
nepoužívejte ji.
Nedotýkejte se přístroje mokrýma
ani vlhkýma rukama.
Jestliže parní stanici nepoužíváte,
vždy ji vypojte ze zásuvky a než ji
přemístíte nebo vyčistíte, nechte ji
vychladnout.
Namířit proud páry proti lidem nebo
zvířatům je mimořádně
nebezpečné.
V tomto přístroji používejte jen
vodu.
P¡ed ïtením rozlo¥te p¡ední stránku s ilustrací
Ïesky
Během používání musí být parní
stanice umístěna stabilně a ve
vodorovné poloze.
Toto příslušenství by neměly
používat osoby (včetně dětí) trpící
fyzickými, smyslovými či
psychickými poruchami ani osoby
bez náležitých znalostí a
zkušeností. Pokud jej chtějí
používat, musí být pod dozorem
osoby odpovědné za jejich
bezpečnost nebo je tato osoba
musí poučit o bezpečném
používání příslušenství.
Dohlédněte, aby si děti s přístrojem
nehrály.
Toto zařízení je určeno pouze pro
domácí použití. Společnost
Kenwood vylučuje veškerou
odpovědnost v případě, že zařízení
bylo nesprávně používáno nebo
pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
před zapojením do zásuvky
Ujistěte se, že parametry napětí v
síti odpovídají hodnotám uvedeným
na spodní straně parní stanice.
Tato žehlička odpovídá
požadavkům direktivy Evropského
hospodářského společenství
89/336/EHS.
před prvním použitím
1 Sejměte všechny obaly a jakékoliv
nálepky nebo štítky.
2 Naviňte přebytečnou šňůru kolem
základny parní stanice.
3 Vyzkoušejte žehličku na starém
kusu oděvů a ověřte si, zda plocha
žehličky i ohřívač vody jsou čisté.
Doporučujeme, abyste stisknutím
parního tlačítka ponechali páru
unikat, aby se uvolnily případné
zbytky, které se mohly utvořit
během výrobního procesu.
Krok 3 opakujte i po delší době
skladování.
60

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood IC400 Series

  Related Manuals for Kenwood IC400 Series

This manual is also suitable for:

Ic450 series