Download Table of Contents Print this page

Polski - Kenwood DEEP FRYER Owner's Manual

Kenwood deep fryer owner's manual
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 5
Po u¯yciu frytkownicy zawsze wyjmij wtyczkë z
gniazdka sieciowego.
przed w¢o¯eniem wtyczki do gniazdka
przed u¯yciem po raz pierwszy

Polski

Prosímy roz¢o¯yç ilustracje na pierwszej stronie
jak rozbieraç frytkownicë
jak zmontowaç frytkownicë i sma¯yç
maksymalnych iloÿci surowców.
Po u¯yciu frytkownicy zawsze wyjmij wtyczkë z
gniazdka sieciowego.
22
Nie przekraczaj podanych

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Df310 series

Table of Contents