Kenwood DF520 Series User Manual

Kenwood DF520 Series User Manual

Deep fryer
Hide thumbs Also See for DF520 Series:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
K E
N W
O O
D
DF520 series

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Kenwood DF520 Series

 • Page 1 DF520 series...
 • Page 2: Table Of Contents

  English 2 - 5 Português 6 - 10 Español 11 - 15 Türkçe 16 - 20 Ïesky 21 - 25 Magyar 26 - 30 Polski 31 - 35 Русский 36 - 41 Ekkgmij 42 - 46...
 • Page 4 Only use the appliance for its intended domestic use. the fryer Kenwood will not accept any liability if the appliance is 3 Pour in the oil. The level must be between the ‘MAX’ subject to improper use, or failure to comply with these and ‘MIN’...
 • Page 5: Frying Times And Temperature Chart

  To make chips, cut potatoes up evenly, so they cook 7 Set the timer by pressing the button until the evenly. Rinse and dry before frying. For best results use dry required time is reached. The time will start counting floury textured potatoes i.e.
 • Page 6: Care And Cleaning

  Contact the shop where you bought your fryer. care and cleaning Designed and engineered by Kenwood in the UK. Never start cleaning until the oil has cooled Made in China. down. Always unplug and remove the electrics unit before cleaning.
 • Page 7: Troubleshooting Guide

  Troubleshooting guide Problem Possible Cause Solution Fryer does not work Fryer not plugged in Check fryer is plugged in Fuse blown Check the fuse/circuit breaker for your installation and replace the fuse if necessary. If this does not solve the problem refer to the “service”...
 • Page 8: Português

  Por favor desdobre as ilustrações da primeira página. conheça a sua fritadeira Kenwood Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso segurança estas instruções não sejam respeitadas.
 • Page 9 como montar e utilizar Antes de fritar alimentos envoltos em polme, escorra o 1 Introduza a taça – as marcas de “MAX” (Máximo) e excesso de polme. “MIN” (Mínimo) devem estar voltadas para as costas da Para fazer batatas fritas, corte as batatas do mesmo fritadeira.
 • Page 10 tabela de tempos e temperaturas de fritura Os tempos de fritura apresentados nesta tabela servem apenas de orientação e devem ser ajustados de acordo com as diversas quantidades ou espessuras dos alimentos e também de acordo com o seu gosto individual. Alimento Temperatura Tempo de Fritura...
 • Page 11 Por razões de segurança, se o cabo estiver danificado, Desligue sempre a ficha da tomada e retire a unidade só deverá ser substituído pela KENWOOD ou por um eléctrica antes de limpar o aparelho. técnico de reparações autorizado pela KENWOOD.
 • Page 12 Guia de resolução de problemas Problema Causa Possível Solução A fritadeira não funciona A fritadeira não tem a ficha Verifique se a ficha da fritadeira ligada à tomada está ligada à tomada Fusível fundido Verifique o disjuntor da sua instalação e substitua o fusível se necessário.
 • Page 13: Español

  Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.
 • Page 14 montar y usar Para que su freidora le dure más, filtre el aceite 1 Introduzca el bol – marcas “MAX” y “MIN” hacia la después de cada uso y cámbielo después de haberlo parte trasera de la freidora. utilizado 8-10 veces. 2 A continuación, introduzca la unidad eléctrica –...
 • Page 15 tabla de los tiempos de fritura y temperatura Los tiempos de fritura de esta tabla son sólo una guía y deberán modificarse conforme a la cantidad o grosor de los alimentos y al gusto propio. Alimento Temperatura Tiempo de fritura Patatas fritas frescas 800 g/ ⁄...
 • Page 16 Nunca la sumerja en agua. Contacte con la tienda donde compró su freidora. Antes de retirar la unidad eléctrica, compruebe si el Diseñado y creado por Kenwood en el Reino Unido. cable del espacio guardacables de la parte trasera de Fabricado en China.
 • Page 17 guía de solución de problemas Problema Causa posible Solución La freidora no funciona La freidora no está enchufada Compruebe que la freidora esté enchufada Fusible fundido Compruebe el fusible/automático de su instalación y cambie el fusible si fuera necesario. Si así no se soluciona el problema, consulte la sección “servicio”.
 • Page 18: Türkçe

  ürkçe Ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının Kenwood fritözünüzü tanıyınız olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara güvenlik önlemleri uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.
 • Page 19 parçaların takılması ve kullanımı Sulu hamur yiyecekleri kızartmaya ba…lamadan önce 1 Çanağı yerine takınız. AZAMİ (‘MAX’) ve ASGARİ aygıttaki fazla olan sulu hamurlu yiyecekleri (‘MIN’) işaretleri aygıtın arkasındadır. bo…altınız. 2 Arkasından elektrik donanımını yerine sürünüz – Parmak patates yapmak için patatesleri aynı boyda ve kordonu aygıtın arkasına itiniz düzgün olarak kesiniz.
 • Page 20 Kızartma Süreleri ve sıcaklık tablosu Bu tabloda verilen kızartma süreleri sadece fikir vermek içindir. Farklı miktarlara veya kızartılacak yiyeceğin kalınlığına göre, ya da damak zevkinize uygun olarak kızartma sürelerini ayarlamalısınız. Gıda Kızartma Sıcaklığı Kızartma Süresi Taze patates kızartması 800g/ Ğ sepet 190°C 6 –...
 • Page 21 Yaò soòumadan önce hiçbir biçimde temizlik Kablo hasar görürse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD i…lemine ba…lamayınız. ya da yetkili bir KENWOOD tamircisi tarafından Temizliòe ba…lamadan önce aygıtın fi…ini prizden değiştirilmelidir. çekiniz ve elektrik donanım birimini çıkarınız. Aşağıdakilerle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa: Aygıtın parçalarını...
 • Page 22 Arıza Giderme Kılavuzu Sorun Olası Neden Çözüm Fritöz çalışmıyor Fritöz prize takılmamıştır Fritözün fişinin takılı olduğunu kontrol edin Sigorta atmıştır Tesisatınızdaki sigortayı/devre anahtarını kontrol edin ve gerekiyorsa sigortayı değiştirin. Sorunu bu şekilde çözemiyorsanız, “servis” bölümüne bakın. Elektrik donanımı takılı değil Elektrik donanımının yerine doğru olarak takılıp takılmadığını...
 • Page 23: Ïesky

  Dohlédněte, aby si děti s přístrojem nehrály. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
 • Page 24 montᥠa pou¥ití fritováním propláchnête vodou a vysu•te. Ř 1 Vložte nádobu tak, aby se značky ‘MAX’ a ‘MIN’ ivotnost svého fritovacího oleje prodlou¥íte tak, ¥e nacházely na zadní straně fritézy. ho po ka¥dém fritování p¡efiltruje. Po 8-10 pou¥itích 2 Zasuňte elektrickou jednotku se šňůrou do zadní...
 • Page 25 tabulka dob fritování a teplot Doby fritování uváděné v této tabulce jsou pouze vodítkem. Měli byste si je přizpůsobit, aby odpovídaly různému množství nebo hustotě pokrmu a také aby vyhovovaly vašim chutím. Potraviny Teplota fritování Doba fritování Čerstvé bramborové hranolky 800 g 190 °C 6-8 minut ŕ...
 • Page 26 Nikdy ji nepono¡ujte do vody. Před vysunutím elektrické jednotky zkontrolujte, zda Zkonstruováno a vyvinuto společností Kenwood ve je šňůra vyjmuta z přihrádky na zadní straně fritézy Velké Británii. Vyrobeno v Číně.
 • Page 27 Pokyny na odstraňování závad Problém Možná příčina Řešení Fritéza nefunguje Fritéza není zapojena do napájecí sítě Zkontrolujte, zda je fritéza zapojena do napájecí sítě. Spálená pojistka Zkontrolujte na své elektroinstalaci pojistky nebo jističe a, pokud je to zapotřebí, vyměňte pojistku. Pokud se tím problém nevyřeší, přejděte do odstavce „Servis“.
 • Page 28: Magyar

  Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne érjen forró A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő felülethez és ne lógjon le az asztal széléròl, mert egy háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal kisgyermek a vezetékkel magára ránthatja a felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen készüléket.
 • Page 29 az olajsütò használata, szét- és megjegyzések Javasoljuk, hogy a sütéshez jó minòségû (pl. kukorica összeszerelése vagy földimogyoró) olajat használjon, de megfelelò minòségû zsír is használható. Más olajat csak akkor szétszerelés használjon, ha a címke egyértelmûen jelzi, hogy az 1 Nyomja le a fedél kioldó gombját, és nyissa fel a olaj sütésre is alkalmas.
 • Page 30 Sütési idő és hőmérséklet táblázat Az alábbi táblázatban megadott sütési idők csak tájékoztató jellegűek, és az étel vastagságának, mennyiségének és az Ön ízlésének megfelelően módosíthatók. Étel Sütési hőmérséklet Sütési idő Friss hasábburgonya 800 g ŕ kosár 190 °C 6 - 8 perc (a legjobb eredményhez javasolt mennyiség) Friss hasábburgonya 1.2 kg 190 °C...
 • Page 31 Az elektromos egységet soha ne merítse vízbe! vásárolta. Mielőtt kivenné az elektromos egységet, ellenőrizze, hogy a készülék hátulján található zsinórtárolóból Tervezte és kifejlesztette a Kenwood az Egyesült ki lett-e húzva a zsinór. Királyságban. Szerelje le a készülékròl, majd nedves ruhával törölje Készült Kínában.
 • Page 32 Hibamegoldó táblázat Probléma Lehetséges okok Megoldás A sütő nem működik A sütő nincs hálózatra csatlakoztatva Csatlakoztassa a hálózatra a sütőt Kiégett biztosíték Ellenőrizze a biztosítékot, és cserélje ki, ha szükséges. Ha ez nem oldja meg a problémát, lásd a "Szerviz" fejezetet. Az elektromos egység nincs beillesztve Ellenőrizze, hogy az elektromos egység megfelelően be van-e...
 • Page 33: Polski

  Polski Prosímy roz¢o¯yç ilustracje na pierwszej stronie poznaj swojå frytkownicë Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi żadnej Kenwooda odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego korzystania z urządzenia lub nieprzestrzegania bezpieczeæstwo niniejszych instrukcji. przed w¢o¯eniem wtyczki do gniazdka Nigdy nie wk¢adaj wtyczki do gniazdka bez...
 • Page 34 Przed zdemontowaniem sekcji elektrycznej należy Trzymaj frytkownicë nape¢nionå olejem (och¢odzonym sprawdzić, czy przewód sieciowy został i przefiltrowanym), aby by¢a gotowa do u¯ycia. zwolniony z zaczepów na nadmiar przewodu Pokrywa zabezpiecza olej przed kurzem. znajdujących się z tyłu obudowy frytkownicy Sma¯åc ¯ywnoÿç w cieÿcie naleÿnikowym obsåcz jak zmontowaç...
 • Page 35 tabela czasów smażenia i temperatur Czasy smażenia podane w poniższej tabeli mają charakter wyłącznie orientacyjny i należy je dostosować odpowiednio do różnych ilości lub grubości produktów żywnościowych, a także własnych upodobań smakowych. Produkt żywnościowy Temperatura smażenia Czas smażenia Świeże frytki 800 g / koszyk napełniony 190°C 6 –...
 • Page 36 Przed zdemontowaniem sekcji elektrycznej należy frytkownicy. sprawdzić, czy przewód sieciowy został zwolniony z Zaprojektowała i opracowała firma Kenwood w zaczepów na nadmiar przewodu znajdujących się z Wielkiej Brytanii. tyłu obudowy frytkownicy Wyprodukowano w Chinach.
 • Page 37 Rozwiązywanie problemów technicznych Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Smażalnica nie działa Smażalnica nie jest podłączona do Sprawdzić, czy smażalnica jest gniazdka elektrycznego podłączona do gniazdka elektrycznego Przepalony bezpiecznik Sprawdzić bezpiecznik topikowy/automatyczny w instalacji i w razie potrzeby wymienić. Jeśli nie rozwiąże to problemu, zapoznać...
 • Page 38: Русский

  Этот бытовой электроприбор разрешается время и после окончания ее работы - жир использовать только по его прямому назначению. остается горячим в течение продолжительного Компания Kenwood не несет ответственности, времени. если прибор используется не по назначению или Не допускайте прикосновения шнура к горячим...
 • Page 39 5 Используйте отсек на задней стенке фритюрницы для хранения излишнего сетевого шнура вашей фритюрницы фирмы 6 Световой индикатор гаснет, когда масло достигает KENWOOD температуры, необходимой для начала жарки. Наполните корзину и опустите ее в масло . Не съемная крышка с несменяемым сетчатым...
 • Page 40 Для приготовления чипсов следует использовать Максимальная вместимость фритюрницы старый картофель, который следует ровно свежие чипсы: 1,2 кг нарезать, чтобы чипсы прожарились одинаково. замороженные чипсы: 1 кг Перед обжариванием картофель следует промыть водой и высушить. объем масла Для увеличения срока службы вашей фритюрницы максимально...
 • Page 41 Если поврежден сетевой шнур, то в целях Перед сборкой убедитесь в том, что все детали безопасности его необходимо заменить, фритюрницы совершенно сухие. обратившись на фирму KENWOOD или в местный официальный сервисный центр KENWOOD. Электрический блок Никогда не погружайте электрический блок в...
 • Page 42 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ СОГЛАСНО ДИРЕКТИВЕ ЕС 2002/96/EC. По истечении срока службы изделие нельзя выбрасывать как бытовые (городские) отходы. Изделие следует передать в специальный коммунальный пункт раздельного сбора отходов местное учреждение или в предприятие, оказывающее подобные услуги. Отдельная утилизация...
 • Page 43 РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Проблема Возможная причина Решение Фритюрница не работает Фритюрница не подключена к Проверьте, подключена ли электросети фритюрница к электросети Перегорел предохранитель Проверьте предохранитель / выключатель сети электропитания вашего прибора и в случае необходимости замените предохранитель. Если это...
 • Page 44: Ekkgmij

  Ekkgmij Kenwood a a d a d a ’ vqgrilopoie se sg rtrjet l mo cia sgm oijiaj Kenwood de u qei opoiad pose eth mg am g rtrjet le kamharl mo sq po 2004/108/ ’ a 1935/2004 27/10/2004 a ‹...
 • Page 45 – ‘MAX’ ‘MIN’ – “ ” “ ” 8 - 10 ei . “ ”.
 • Page 46 190°C 6 – 8 190°C 9 – 12 190°C 9 – 11 170°C 3 – 5 170°C 10 – 15 190°C 3 – 5 170°C 15 – 20 20 – 30 170°C 190°C 6 – 8 2 – 3 190°C 3 –...
 • Page 47 KENWOOD Kenwood a a a 2002/96/ a la a a aqi si a a. – L1154...
 • Page 48 “ ”. 170°C 9–11 190°C 1–2 – “...
 • Page 49 ∫ « ∞ ∫ ∑ « ∞ L ∂ V º « ∞ J K W « ∞ L ˚ ˚...
 • Page 50 U ¡ d § ≠ U ∞ … , I ö ∞ L q « ° ∑ ¢ ∑ Ø q ± ¥ W r « N ∑ § Ë « « – « © K Æ ∂ • t ö...
 • Page 51 œ … . ∫ b « ∞ L È « ∞ I U  « ∞ ‹ Ø L Ë U “ ∑ π ô ¢ È « ∞ I U  « ∞ ‹ Ø L ‰ . ∑ F ß...
 • Page 52 ´d°w Ë ∞ « ô d … ‰ ∞ ∑ F ß ô q « Æ ∂ i r t ∞ K ∑ ‰ . ∑ F ß ô b « ° F ° U ¡ ∞ J s « …...
 • Page 53 Head Office Address: Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK www.kenwoodworld.com Designed and engineered by Kenwood in the UK Made in China 56302/2...

Table of Contents