Download Print this page

Suomi - Black & Decker Vacuum Cleaner Quick Manual

Hand held vacuum cleaner
Hide thumbs

Advertisement

Käyttötarkoitus
Black & Deckerin Dustbuster
pidettävä imuri, joka on suunniteltu
kevyeen imurointiin.
Kone on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.
Turvaohjeet
Varoitus! Akkukäyttöisiä laitteita
käytettäessä on aina noudatettava
mm. seuraavia turvallisuusohjeita,
jotta tulipalojen, akkuvuotojen,
henkilövahinkojen ja
materiaalivaurioiden riski olisi
mahdollisimman pieni.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen
laitteen käyttöönottoa.
Koneen käyttötarkoitus kuvataan
tässä käyttöohjeessa. Käytä laitetta
ainoastaan sellaiseen työhön,
johon se on tarkoitettu, ja käytä vain
tässä käyttöohjeessa suositeltuja
lisävarusteita ja lisälaitteita. Ohjeesta
poikkeava käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta
varten.
Laitteen käyttö
Älä käytä laitetta nesteiden
imuroimiseen. Älä imuroi materiaaleja,
jotka saattavat syttyä palamaan.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
Älä upota laitetta veteen.
Älä koskaan irrota laturia
virtalähteestä vetämällä laturin
johdosta. Suojaa laturi kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
Käytön jälkeen
Irrota laturi virtalähteestä ennen
puhdistamista.
Säilytä laitetta kuivassa paikassa,
kun se ei ole käytössä. Varmista, että
lapset eivät pääse käsiksi laitteisiin.
Tarkastus ja korjaukset
Tarkista ennen käyttöä, ettei
laitteessa ole vaurioita tai viallisia
osia. Tarkista, ettei laitteessa ole
rikkinäisiä osia, vaurioituneita
kytkimiä tai muita seikkoja, jotka
saattavat vaikuttaa sen toimintaan.
on kädessä
®
Akut ja laturi
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu tietylle jännitteelle.
Tarkista aina ennen laitteen käyttöä, että
verkkojännite vastaa arvokilvessä
ilmoitettua jännitettä. Älä koskaan yritä
vaihtaa laturia normaaliin verkkovirtapisto
kkeeseen.
Laturin symbolit

SUOMI

Älä käytä laitetta, jos jokin sen osista
on viallinen.
Viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa
valtuutetussa Black & Deckerin
huoltoliikkeessä.
Tarkista laturin johto säännöllisesti
vaurioiden varalta. Vaihda laturi, jos
sen johto on vaurioitunut tai viallinen.
Älä koskaan yritä irrottaa tai vaihtaa
sellaisia osia, joista ei ole mainintaa
tässä oppaassa.
Älä koskaan yritä avata akkua.
Älä altista akkua vedelle.
Älä polta akkuja.
Älä altista laturia vedelle.
Älä avaa laturia.
Henkilöt (lapset mukaan lukien), joilla
on fyysisiä, tunnollisia tai henkisiä
rajoituksia tai rajallinen kokemus ja
tuntemus, eivät saa käyttää tätä
laitetta ellei heidän turvallisuudesta
vastaava henkilö valvo tai ohjaa heitä
laitteen käytössä.
Lapsia on valvottava, etteivät he leiki
koneen kanssa.
Laturi on kaksoiseristetty; siksi
erillistä maadoitusta ei tarvita.
Erotusmuuntaja on vian
sattuessa turvallinen.
Virtalähde on sähköisesti
erillään muuntajan ulostulosta.
Kun ympäristön lämpötila
kohoaa liian korkeaksi, laturi
kytkeytyy automaattisesti pois
päältä. Tällöin laturi ei toimi.
55

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker Vacuum Cleaner