Download Print this page

Dansk - Black & Decker Vacuum Cleaner Quick Manual

Hand held vacuum cleaner
Hide thumbs

Advertisement

DANSK

Anvendelsesområde
Din Black & Decker Dustbuster
støvsuger er designet til lette
tørstøvsugningsformål.
Produktet er kun beregnet til
husholdningsbrug.
Sikkerhedsinstruktioner
Advarsel! Ved brug af batteridrevne
apparater skal de grundlæggende sik
kerhedsforanstaltninger, herunder
nedenstående, altid følges, således
at risikoen for brand, lækkende
batterier og person- og
materialeskader begrænses.
Læs denne brugsanvisning
omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug.
Apparatet skal bruges som beskrevet
i denne brugsanvisning. Anvendelsen
af andet tilbehør eller en anden
anordning til dette apparat eller
udførelse af andre opgaver end de
her anbefalede kan medføre risiko for
personskader.
Opbevar denne brugsanvisning til
fremtidig brug.
Brug af apparatet
Brug ikke apparatet til at optage
væsker eller letantændelige
materialer med.
Brug ikke apparatet i nærheden af
vand. Dyp ikke apparatet ned i vand.
Træk aldrig i opladerens ledning for
at tage stikket ud af kontakten.
Ledningen skal holdes væk fra
varme, olie og skarpe kanter.
Efter brug
Tag opladeren ud af stikkontakten før
rengøring.
Når apparatet ikke er i brug, skal det
opbevares et tørt sted. Børn må ikke
have adgang til opbevarede apparater.
Undersøgelse og reparation
Før brug skal apparatet kontrolleres for
skader eller defekte dele. Kontroller
for brud på delene, for skader på
knapper og andet, der kan have
indflydelse på apparatets funktion.
50
håndholdt
®
Batteri og lader
El-sikkerhed
Din oplader er beregnet til en specifik
netspænding. Før brug skal det
kontrolleres, at netspændingen svarer til
den, der er angivet på typeskiltet.
Forsøg aldrig at udskifte opladerenheden
med et almindeligt netstik.
Symboler på opladeren.
Apparatet må ikke benyttes, hvis
nogen af delene er beskadigede eller
defekte.
Skadede eller defekte dele skal
repareres eller udskiftes af en
autoriseret tekniker.
Kontrollér jævnligt opladerens
ledning for skader. Udskift opladeren,
hvis ledningen er beskadiget eller
defekt.
Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte
andre dele end dem, der er
specificeret i denne brugsanvisning.
Man må aldrig forsøge at åbne
batteriet.
Udsæt det ikke for vand.
Brænd ikke batteriet.
Udsæt ikke opladeren for vand.
Opladeren må ikke åbnes.
Dette apparat er ikke egnet for at
brug af personer (inklusiv børn) med
manglende evner, eller viden omkring
produktet med mindre de har
modtaget undervisning eller
instruktioner i brug af apparatet fra
en person, som er ansvarlig for
sikkerheden.
Der skal være opsyn med børn for at
sikre, at de ikke leger med maskinen.
Din oplader er dobbelt isoleret.
Derfor er jordledning ikke
nødvendig.
Fejlsikker isolerende
transformer. Strømforsyningen
er elektrisk adskilt fra
transformerens udgang.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker Vacuum Cleaner