Download Print this page

Svenska - Black & Decker Vacuum Cleaner Quick Manual

Hand held vacuum cleaner
Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA

Användningsområde
Black & Decker Dustbuster
för lätt och torr dammsugning.
Produkten är endast avsedd för
hemmabruk.
Säkerhetsanvisningar
Varning! Vid användning av
batteridrivna apparater är det viktig
att man bl.a. följer nedanstående
grundläggande säkerhetsanvisningar
för att minska risken för brand,
batteriläckage, personskador och
materialskador.
Läs bruksanvisningen innan du
använder apparaten.
Apparaten är avsedd för den
användning som beskrivs i denna
bruksanvisning. Använd endast de
tillbehör och tillsatser som
rekommenderas i bruksanvisningen
och katalogerna. Användning av
annan tillsats eller annat tillbehör kan
innebära risk för personskada.
Spara bruksanvisningen för framtida
bruk.
Användning av apparaten
Sug inte upp vätskor eller
lättantändligt material med apparaten.
Använd inte apparaten i närheten av
vatten. Doppa aldrig apparaten
i vatten.
Dra aldrig i laddarsladden för att ta
ut den ur vägguttaget. Utsätt inte
laddarsladden för värme, olja eller
skarpa kanter.
Efter användning
Tag ur laddarkontakten före rengöring.
När apparaten inte används skall den
förvaras torrt. Se till att barn inte kan
få tag på verktyget.
Kontroll och reparation
Kontrollera om apparaten är skadad
eller defekt, innan den används.
Kontrollera att inga delar är trasiga,
att strömbrytaren inte är skadad eller
att något annat som kan inverka på
funktionen.
40
är avsedd
®
Batteri och laddare
Elsäkerhet
Din laddare är avsedd för en specifik
nätspänning. Kontrollera alltid att
nätspänningen överensstämmer med
typskylten. Försök aldrig att ersätta
laddningsenheten med en vanlig
nätkontakt.
Symboler på laddaren
Använd inte verktyget om någon del
är skadad eller defekt.
Om fel uppstår skall delarna
repareras eller bytas ut av en
auktoriserad Black & Decker
serviceverkstad.
Kontrollera regelbundet att
laddarsladden inte är skadad. Byt ut
laddaren om sladden är skadad eller
inte fungerar som den ska.
Försök aldrig att ta bort eller byta ut
andra delar än dem som nämns
i denna bruksanvisning.
Försök aldrig öppna
batteriackumulatorn.
Låt inte batteriet komma i kontakt
med vatten.
Utsätt inte batteriet för eld.
Låt inte laddaren komma i kontakt
med vatten.
Öppna inte laddaren.
Apparaten är inte avsedd att
användas av personer (inklusive
barn) med försvagade fysiska,
sensoriska eller mentala förmågor,
eller som saknar erfarenhet och
kunskaper, om de inte får övervakning
eller undervisning i användning av
apparaten av någon som ansvarar
för deras säkerhet.
Håll uppsyn så att inga barn leker
med apparaten.
Laddaren är dubbelisolerad;
jordledare är således överflödig.
Felsäker isolertransformator.
Nätströmmen är elektriskt
separerad från
transformatorutgången.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker Vacuum Cleaner