Download  Print this page

Notes And Safety Instructions; Poznámky A Bezpeãnostní Pokyny - Samsung VP-D903D Owner's Instruction Book

Digital video camcorder.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
ENGLISH

Notes and Safety Instructions

Notes regarding the rotation of the LCD screen
Please rotate the LCD screen carefully as illustrated.
Over rotation may cause damage to the inside of the hinge that
connects the LCD screen to the Camcorder.
1. LCD screen closed.
2. Standard recording using the LCD
screen.
I
A LCD Monitor is opened
applying a finger to LCD open
knob.
3. Recording when looking at the LCD
screen from the top.
4. Recording when looking at the LCD
screen from the front.
5. Recording with the LCD screen
closed.
6 6
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Poznámky k otáãení obrazovky LCD displeje
LCD obrazovkou otáãejte opatrnû zpÛsobem, kter˘ vidíte na obrázku.
Pfiíli‰né otoãení mÛÏe zpÛsobit po‰kození vnitfiní ãásti závûsu, kter˘
spojuje LCD obrazovku s videokamerou.
1
2
3
4
5
1. LCD obrazovka je zavfiena.
2. Standardní natáãení pomocí LCD
obrazovky.
I
LCD monitor se otevfie
stlaãením knoflíku pro otevfiení
LCD displeje prstem.
LCD
open knob
3. Pofiizování nahrávky pfii sledování
LCD obrazovky shora.
4. Pofiizování nahrávky pfii sledování
LCD obrazovky zepfiedu.
5. Natáãení se zavfien˘m LCD
displejem.
CZECH

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Vp-d903diVp-d903Vp-d903i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: