Download  Print this page

Osd (on Screen Display In Camera And Player Modes); Osd (nabídka V ReÏimech Camera A Player) - Samsung VP-D903D Owner's Instruction Book

Digital video camcorder.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
ENGLISH
Getting to Know Your Camcorder

OSD (On Screen Display in CAMERA and PLAYER modes)

1. Battery level (see page 26)
2. Easy mode (see pages 63)
3. DSE (Digital Special Effects) mode
(see page 49)
4. Program AE (see page 43)
5. White Balance mode (see page 45)
6. BLC (Back Light Compensation)
(see page 65)
7. Manual focus (see page 64)
8. EXPOSURE and Shutter speed (see page 61)
9. Zoom position (see page 46)
10. Memory Mix (see page 51)
11. DATE/TIME (see page 57)
12. USB (see page 79)
13. WL. REMOTE (see page 39)
14. WIND CUT (see page 56)
15. Audio recording mode (see page 55)
16. Zero memory indicator (see page 75)
17. Remaining Tape (measured in minutes)
18. Tape Counter
19. Operating mode
20. Record speed mode
21. PHOTO mode
22. Self recording and waiting timer
(see page 20)
23. EIS (see page 48)
24. Volume control (see page 35)
25. Audio playback channel (see page 68)
26. DV IN(DV data transfer mode) (VP-D903i/D903Di only)
(see page 78)
27. DEW (see page 7)
28. Message Line
29. FLASH mode (see page 53)
30. SLOW SHUTTER (see page 62)
18
18
Obeznámení s videokamerou
OSD (nabídka v reÏimech CAMERA a PLAYER)
OSD in CAMERA mode
23
22 21
20
19
1
REC
2
M - 0 : 0 0 : 0 0
EASY
3
MIRROR
5 5 min
4
TAPE !
6
BLC
1 6 bit
5
10
M.OVERLAP
7
MF
SHUTTER
EXPOSURE
15 : 00
S1/25
10 . J A N . 2 0 0 4
30
ZOOM
9
8
EXPOSURE
SHUTTER
OSD in PLAYER mode
21
20
19
25
SOUND [ 2 ]
M - 0 : 0 0 : 0 0
5 5 min
. . . C
1 6 bit
DV
1 5 : 0 0
10 . J A N . 2 0 0 4
VOL.
[ 1 1 ]
11
24
24. Ovládání hlasitosti (viz stránka 35)
25. Kanál pro pfiehrávání zvuku (viz stránka 68)
26. DV IN (reÏim pfienosu DV dat) (pouze modely VP-D903i/D903Di)
(viz stránka 78)
27. Vlhkost (DEW) (viz stránka 7)
28. ¤ádek zpráv
29. ReÏim zábleskového zafiízení (FLASH) (viz stránka 53)
30. ReÏim pomalé závûrky (SLOW SHUTTER) (viz stránka 62)
1. ÚroveÀ nabití akumulátoru (viz stránka 26)
2. ReÏim Easy (viz stránka 63)
3. ReÏim DSE (Digitální speciální efekty)
(viz stránka 49)
4. Program AE (automatická expozice)
18
17
(viz stránka 43)
16
5. ReÏim vyváÏení bílé barvy (viz stránka 45)
28
15
6. BLC (kompenzace protisvûtla)
14
13
(viz stránka 65)
12
29
7. ReÏim manuálního ostfiení (viz stránka 64)
11
8. EXPOZICE a rychlost závûrky (viz stránka 61)
9. Poloha transfokace (Zoom) (viz stránka 46)
10. Memory mix (pamûÈ) (viz stránka 51)
11. DATE/TIME (datum/ãas) (viz stránka 57)
12. USB (viz stránka 79)
13. WL. REMOTE (viz stránka 39)
14. WIND CUT (potlaãení neÏádoucích zvukÛ -
vûtru) (viz stránka 56)
15. ReÏim záznamu zvuku (viz stránka 55)
16. Indikátor nulové pamûti (Zero memory)
27
(viz stránka 75)
28
17. Zb˘vající délka kazety (udávána v minutách)
18. Poãítadlo pásky
26
19. Provozní reÏim
20. ReÏim rychlosti nahrávání
21. ReÏim PHOTO
22. âasovaã pro nahrávání "sama sebe" a
ãasovaã ãekání (viz stránka 20)
23. EIS (viz stránka 48)
CZECH

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Vp-d903diVp-d903Vp-d903i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: