Download  Print this page

Recording An Image From A Cassette As A Still Image; Nahrávání Obrázku Z Kazety Jako Statického Obrázku - Samsung VP-D903D Owner's Instruction Book

Digital video camcorder.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Digital Still Camera mode

Recording an image from a cassette as a still image.

✤ You can record a still image from a cassette onto a Memory
Stick.
✤ If you want to recorded multiple still images
from a cassette to a Memory Stick, use the
COPY function. (see page 92)
✤ The still images date/time will reflect the date
and time the copies are made.
✤ The image size of a still image recorded from
cassette onto a Memory Stick will be
640
480.
1. Set the mode switch to TAPE.
2. Set the power switch to PLAYER mode.
3. Play back the cassette.
4. Press the PHOTO button lightly (about halfway
down), when the image you want to record
appears.
I
The camcorder is set to playback pause
(STILL) mode.
I
If you do not wish to record, release the
PHOTO button, select the image again.
5. Press the PHOTO button fully down.
I
The still image is recorded to the Memory Stick.
I
While the camcorder is recording the still
image, "
" appears on the screen.
ReÏim digitálního fotoaparátu
Záznam snímku z kazety jako fotografie
✤ Na pamûÈovou kartu mÛÏete uloÏit také statick˘ obraz
(fotografii) z kazety.
1
2
3
4
PHOTO
✤ Pokud hodláte uloÏit z kazety na kartu vût‰í
poãet fotografií souãasnû, pouÏijte funkci
COPY. (viz stránka 92)
✤ Datum a ãas fotografií bude odpovídat
datumu a ãasu, kdy byly vytvofieny kopie.
✤ Velikost rozli‰ení fotografie zaznamenané z
kazety na pamûÈovou kartu bude 640 x 480.
1. Pfiepnûte pfiepínaã reÏimu do polohy TAPE.
2. Pfiepínaã POWER nastavte do polohy PLAYER.
3. SpusÈte pfiehrávání kazety.
4. Jakmile se objeví fotografie, kterou chcete
zaznamenat, stisknûte zlehka tlaãítko PHOTO
(asi do poloviny).
I
Kamera je nyní v reÏimu pfieru‰ení
pfiehrávání (STILL).
I
Nechcete-li si provést tento záznam,
uvolnûte tlaãítko PHOTO a zvolte dal‰í
obraz.
5. Stisknûte zcela tlaãítko PHOTO.
I
Statick˘ obraz bude uloÏen na pamûÈovou
kartu Memory Stick.
I
Zatímco kamera provádí záznam statického
obrazu, na displeji bude zobrazen symbol
"
".
CZECH
91
91

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Vp-d903diVp-d903Vp-d903i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: