Silvercrest SMZ CD 400 A 1 Operating Instructions Manual
Silvercrest SMZ CD 400 A 1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SMZ CD 400 A 1 Operating Instructions Manual

Mini chopper
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

KOMPERNASS GMBH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum
www.kompernass.com
Last Information Update · Stav informací · Stav informácií
Stand der Informationen:
02 / 2012 · Ident.-No.: SMZCD400A1112011-4
IAN 72030
MINI CHOPPER SMZCD 400 A1
MINI CHOPPER
UNIVERZÁLNÍ DRTIČ
Operating instructions
Návod k obsluze
MULTI-KRÁJAČ
MULTIZERKLEINERER
Návod na obsluhu
Bedienungsanleitung
IAN 72030
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of
the device.
Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen
Funktionen des Gerätes vertraut.
GB
Operating instructions
CZ
Návod k obsluze
SK
Návod na obsluhu
DE / AT / CH
Bedienungsanleitung
Page
1
Strana 13
Strana 25
Seite
37

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Silvercrest SMZ CD 400 A 1

 • Page 1 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Page 3: Table Of Contents

  Index Introduction ........... 2 Copyright .
 • Page 4: Introduction

  Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have clearly decided in favour of a high-quality product. These operating instructions are a part of this product. They contain important information on its safety, use and disposal. Familiarise yourself with all of these operating and safety instructions before using the product.
 • Page 5: Safety Instructions

  Safety instructions In this chapter you will receive important safety information regarding the handling of the appliance. This appliance complies with the statutory safety regulations. Incorrect usage can lead to personal injury and property damage. For safe handling of the appliance observe the following safety information: DANGER - RISK OF ELECTRICAL SHOCK! ►...
 • Page 6: Items Supplied

  WARNING - RISK OF INJURY! ► This appliance is not intended for use by individuals (including children) with restricted physical, physiological or intellectual abilities or defi ciences in experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or receive from this person instruction in how the appliance is to be used.
 • Page 7: Operating Components

  Operating components 1 Turbo button 2 Motor unit 3 Lid 4 Sealing ring 5 Blade holder 6 Blade 7 Bowl 8 Appliance base Initial Preparations Unpacking ♦ Remove all components of the appliance and these operating instructions from the carton. ♦...
 • Page 8: Chopping

  Chopping 1) Place the bowl 7 in the appliance base 8. 2) Place the blade holder 5 with the blade 6 on the drive shaft in the interior of the bowl 7. 3) Prepare the items to be processed by cutting large pieces to a size that will fi...
 • Page 9 5) Ensure that the sealing ring 4 is inserted into the lid 3: the two rubber lips on the sealing ring 4 must engage in the plastic rail in the interior of the lid 3. 6) Then close the bowl 7 with the lid 3: Place it on the bowl 7 so that the lugs on the lid 3 engage in the slots on the bowl 7.
 • Page 10: Cleaning And Care

  14) Carefully pull the blade holder with the blade 6 out of the bowl 7. 15) Remove the contents. NOTICE Due to the grinding of hard and abrasive foodstuff s, the bowl 7 can take ► on a dull appearance over time. This is normal and does not infl uence the functioning of the appliance.
 • Page 11: Storage

  CAUTION - PROPERTY DAMAGE! Do not clean the motor unit 2, the appliance base 8 and the sealing ► ring 4 in a dishwasher, as this would damage them. ► Do not use abrasive or aggressive cleaning materials. These could attack the upper surfaces and irreparably damage the appliance.
 • Page 12: Disposal Of The Appliance

  Disposal of the appliance Do not dispose of this appliance in your normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2002/96/EC. Dispose of this appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your local waste disposal centre.
 • Page 13: Warranty

  Warranty You receive a 3-year warranty for this appliance as of the purchase date. This appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the case of a warranty claim, please make contact by telephone with our Customer Service department.
 • Page 14 SMZCD 400 A1...
 • Page 15 Obsah Úvod ............14 Autorské...
 • Page 16: Úvod

  Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení nového přístroje. Tím jste se rozhodli pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Prosím, přečtěte si před použitím výrobku všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a v uvedených oblastech použití.
 • Page 17: Bezpečnostní Pokyny

  Bezpečnostní pokyny V této kapitole obdržíte důležitá bezpečnostní upozornění ohledně manipulace s přístrojem. Tento přístroj odpovídá příslušně předepsaným bezpečnostním ustanovením. Neodborné použití může vést k jeho poškození a zranění osob. Pro bezpečnou manipulaci s přístrojem dodržujte následující bezpečnostní pokyny: NEBEZPEČÍ ÚDERU ELEKTRICKÝM PROUDEM! ►...
 • Page 18: Rozsah Dodávky

  VÝSTRAHA-NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ! ► Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí), které mají omezené fyzické, senzorické nebo duševní schopnosti či nedostatek zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by jej používaly pod bezpečnostním dohledem zodpovědné osoby nebo by od ní obdržely pokyny, jak přístroj používat.
 • Page 19: Ovládací Prvky

  Ovládací prvky 1 tlačítko Turbo 2 blok motoru 3 víko 4 těsnicí kroužek 5 držák nože 6 nůž 7 miska 8 zadní stěna Příprava Vybalení ♦ Vyjměte všechny části přístroje a návod k obsluze z kartonu. ♦ Odstraňte veškerý obalový materiál. ♦...
 • Page 20: Rozmělnění

  Rozmělnění 1) Nasaďte misku 7 na stojan 8. 2) Držák nožů 5 nastrčte i s noži 6 na hnací hřídel uvnitř misky 7. 3) Připravte náplň už dopředu tak, že rozkrájíte, nebo rozemelete velké kusy tak, aby se vešly do misky 7. 4) Dejte náplň...
 • Page 21 5) Dbejte na to, aby byl těsnicí kroužek 4 nasazen do víka 3: obě pryžové chlopně na tesnicím kroužku 4 musí zapadat do plastové lišty uvnitř víka 3. 6) Uzavřete poté misku 7 víkem 3: Nasaďte ho na misku tak 7, aby špičky víka 3 zapadaly do žlábků...
 • Page 22: Čištění A Péče

  VÝSTRAHA-NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ! Při manipulaci s mimořádně ostrým nožem 6 hrozí nebezpečí zranění. ► Nůž 6 uložte mimo dosah dětí. 14) Vytáhněte držák nože i s nožem 6 opatrně z misky 7. 15) Odeberte potraviny. UPOZORNĚNÍ Rozemletím a drcením tvrdších, třecích potravin může mít miska 7 zakalený ►...
 • Page 23: Úschova

  POZOR - VĚCNÉ ŠKODY! Motorový blok 2, stojan 8 a těsnicí kroužek 4 se nesmí mýt v myčce na ► nádobí, mohly by se tím poškodit. ► Nepoužívejte abrazivní ani leptavé čisticí prostředky. Mohly by narušit povrch přístroje a způsobit jeho nenávratné poškození. ■...
 • Page 24: Likvidace Přístroje

  Likvidace přístroje Přístroj v žádném případě nevhazujte do běžného domovního odpadu. Tento výrobek podléhá evropské směrnici 2002/96/EC. Přístroj předejte k likvidaci odborné fi rmě či jej odevzdejte v místním recyklačním zařízení. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochybností kontaktujte příslušnou fi rmu, která se zabývá likvidací odpadu. Technická...
 • Page 25: Záruka

  Záruka Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakoupení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před odesláním prošel výstupní kontrolou. Uschovejte si, prosím, pokladní lístek jako doklad o nákupu. Budete-li uplatňovat záruku, spojte se prosím telefonicky se servisní provozovnou. Pouze tak může být zajištěno bezplatné...
 • Page 26 SMZCD 400 A1...
 • Page 27 Obsah Úvod ............26 Autorské...
 • Page 28: Úvod

  Úvod Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového prístroja. Rozhodli ste sa tým pre vysokokvalitný výrobok. Návod na používanie je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie tohto výrobku. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi.
 • Page 29: Bezpečnostné Pokyny

  Bezpečnostné pokyny V tejto kapitole sa dozviete dôležité bezpečnostné pokyny o zaobchádzaní s prístrojom. Tento prístroj zodpovedá príslušným bezpečnostným predpisom. Jeho neodborné používanie však môže viesť k poraneniu osôb a k materiálovým škodám. Pre bezpečné zaobchádzanie s prístrojom dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny: NEBEZPEČENSTVO - ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM! ►...
 • Page 30: Obsah Dodávky

  VAROVANIE - NEBEZPEČENSTVO PORANENIA! ► Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností alebo nedostatkom znalostí, len za predpo- kladu, že budú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo od nej dostanú...
 • Page 31: Ovládacie Prvky

  Ovládacie prvky 1 Tlačidlo funkcie Turbo 2 Blok motora 3 Veko 4 Tesniaci krúžok 5 Držiak noža 6 Nôž 7 Miska 8 Podstavec Príprava Vybalenie ♦ Vyberte z obalu všetky diely prístroja a návod na používanie. ♦ Odstráňte všetok baliaci materiál. ♦ Vyčistite všetky diely prístroja podľa opisu v kapitole „Čistenie a údržba“.
 • Page 32: Drvenie

  Drvenie 1) Nasaďte misku 7 na podstavec 8. 2) Nasuňte držiak noža 5 s nožom 6 na hnací hriadeľ vo vnútri misky 7. 3) Pripravte si náplň tak, že si veľké kusy nakrájate natoľko, aby sa zmestili do misky 7. 4) Vložte náplň potravín do misky 7. Riaďte sa pritom nasledujúcou tabuľkou: Max.
 • Page 33 5) Dajte pozor na to, aby bol tesniaci krúžok 4 nasadený vo veku 3: obe gumové obruby na tesniacom krúžku 4 musia siahať okolo plastovej koľaj- ničky vo vnútri veka 3. 6) Zatvorte misku 7 vekom 3: nasaďte ho na misku 7 tak, aby výčnelky na veku 3 zapadli do koľajničiek v miske 7.
 • Page 34: Čistenie A Ošetrovanie

  VAROVANIE - NEBEZPEČENSTVO PORANENIA! Pri práci s mimoriadne ostrým nožom 6 hrozí nebezpečenstvo úrazu. ► Zabezpečte, aby sa k nožu 6 nedostali deti. 14) Opatrne vytiahnite držiak noža s nožom 6 z misky 7. 15) Odoberte potravinovú náplň. UPOZORNENIE Pri mixovaní tvrdých, drhnúcich potravín môže miska 7 časom nadobud- ►...
 • Page 35: Uskladnenie

  POZOR - VECNÉ ŠKODY! Blok motora 2, podstavec 8 a tesniaci krúžok 4 sa nesmú umývať ► v umývačke riadu, lebo by sa tým poškodili. ► Nepoužívajte žiadne drhnúce ani leptajúce čistiace prostriedky. Tieto reagujú s povrchom a môžu prístroj neopraviteľne poškodiť. ■ Vytiahnite zástrčku. Blok motora 2 očistite navlhčenou utierkou.
 • Page 36: Likvidácia Prístroja

  Likvidácia prístroja Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Tento výrobok podlieha európskej smernici 2002/96/EC. Prístroj nechajte zlikvidovať v príslušnom zariadení (fi rme) na likvidáciu odpadu. Dodržte pritom aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností sa obráťte na zariadenia na likvidáciu odpadu. Technické...
 • Page 37: Záruka

  Záruka Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred expedíciou dôkladne odskúšaný. Uschovajte si, prosím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatnenia záruky sa spojte s opravovňou telefonicky. Len tak sa dá zabezpečiť bezplatné zaslanie tovaru. UPOZORNENIE ►...
 • Page 38 SMZCD 400 A1...
 • Page 39 Inhaltsverzeichnis Einführung ........... 38 Urheberrecht .
 • Page 40: Einführung

  Einführung Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedie- nungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Page 41: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Gerät. Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- und Sachschäden führen. Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicher- heitshinweise: GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG! ►...
 • Page 42: Lieferumfang

  WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR! ► Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beauf- sichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
 • Page 43: Bedienelemente

  Bedienelemente 1 Turbo-Taste 2 Motorblock 3 Deckel 4 Dichtungsring 5 Messerhalter 6 Messer 7 Schüssel 8 Standfuß Vorbereitungen Auspacken ♦ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton. ♦ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. ♦ Reinigen Sie alle Teile, wie im Kapitel „Reinigung und Pfl ege“ beschrieben. Entsorgung der Verpackung Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden.
 • Page 44: Zerkleinern

  Zerkleinern 1) Setzen Sie die Schüssel 7 in den Standfuß 8. 2) Stecken Sie den Messerhalter 5 mit dem Messer 6 auf die Antriebswelle im Inneren der Schüssel 7. 3) Bereiten Sie das Füllgut vor, indem Sie große Stücke soweit zerkleinern, dass diese in die Schüssel 7 passen.
 • Page 45 5) Achten Sie darauf, dass der Dichtungsring 4 im Deckel 3 eingesetzt ist: die beiden Gummilippen am Dichtungsring 4 müssen um die Plastikschiene im Inneren des Deckels 3 greifen. 6) Verschließen Sie dann die Schüssel 7 mit dem Deckel 3: Setzen Sie ihn so auf die Schüssel 7, dass die Nasen am Deckel 3 in die Schienen an der Schüssel 7 greifen.
 • Page 46: Reinigung Und Pfl Ege

  WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR! Beim Umgang mit dem extrem scharfen Messer 6 besteht Verletzungsge- ► fahr. Machen Sie das Messer 6 für Kinder unzugänglich. 14) Ziehen Sie den Messerhalter mit dem Messer 6 vorsichtig aus der Schüssel 7. 15) Entnehmen Sie das Füllgut. HINWEIS ►...
 • Page 47: Aufbewahren

  ACHTUNG - SACHSCHADEN! Sie dürfen den Motorblock 2, den Standfuß 8 und den Dichtungsring ► 4 nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen, diese würden dadurch beschädigt. ► Benutzen Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfl äche angreifen und das Gerät irreparabel beschädigen. ■...
 • Page 48: Gerät Entsorgen

  Gerät entsorgen Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.
 • Page 49: Garantie

  Garantie Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.

This manual is also suitable for:

Smzcd 400 a1

Table of Contents