Download Print this page

Silvercrest SMZCD 400 A1 Operating Instructions Manual

Mini chopper
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

MINI CHOPPER SMZCD 400 A1
MINI CHOPPER
Operating instructions
MULTIHACKARE
Bruksanvisning
IAN 89366
MONITOIMIKONE
Käyttöohje
MULTIZERKLEINERER
Bedienungsanleitung

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Silvercrest SMZCD 400 A1

 • Page 1 MINI CHOPPER SMZCD 400 A1 MINI CHOPPER MONITOIMIKONE Operating instructions Käyttöohje MULTIZERKLEINERER MULTIHACKARE Bedienungsanleitung Bruksanvisning IAN 89366...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Page 4 Service ............11 SMZCD 400 A1...
 • Page 5 Pay heed to the procedures described in these operating instructions. Claims of all kinds resulting from damage caused by improper use, incompetent repairs, unauthorised modifi cations or the use of unauthorised spare parts are excluded. The operator alone bears liability. SMZCD 400 A1...
 • Page 6 ► Disconnect the appliance from the mains power source immediately after use. The appliance is completely free of electrical power ONLY when unplugged. SMZCD 400 A1...
 • Page 7 Check the contents to ensure everything is present and available and for signs of visible damage. ► If the delivery is not complete, or is damaged due to defective packaging or transportation, contact the Service Hotline (see chapter Service). SMZCD 400 A1...
 • Page 8 NOTICE ► If possible preserve the appliance's original packaging during the warranty period so that, in the event of a warranty claim, you can package the appli- ance ideally for its return. SMZCD 400 A1...
 • Page 9 (max. 20 Seconds) turbo Whole milk/dark chocolate (stand- 100 g 1 x 10 Seconds turbo ard 100 g bar) Beef (tender, tendons/bones removed, cut into 250 g pulsating (max. 20 Seconds) turbo cubes (about 2 x 2cm)) SMZCD 400 A1...
 • Page 10 Never attempt to remove foodstuff s from the bowl 7 as long as the ► blade 6 is still rotating. Contents could shoot out and make a mess. 13) Wait until the blade 6 has stopped rotating. 14) Lift the motor unit 2 from the lid 3 and remove it. SMZCD 400 A1...
 • Page 11 To prevent injuries, exercise caution when handling the extremely sharp blade 6. Reassemble the Universal Food Processor after using and/or cleaning it so that you do not injure yourself on the exposed blade 6. Keep the blade 6 out of the reach of children. SMZCD 400 A1...
 • Page 12 . The blade 6 does not rotate. The blade is blocked, for Remove the plug and example by foodstuff which remove the hard foodstuff . is too hard. SMZCD 400 A1...
 • Page 13 Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC as well as the Directive for Low Voltage Devices 2006/95/EC. The complete original declaration of conformity can be obtained from the importer. Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SMZCD 400 A1...
 • Page 14 Repairs carried out after lapse of the warranty period are subject to charge. Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 89366 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 89366 SMZCD 400 A1...
 • Page 15 SMZCD 400 A1...
 • Page 16: Table Of Contents

  Huolto ............23 SMZCD 400 A1...
 • Page 17: Johdanto

  ► Käytä laitetta ainoastaan tarkoituksenmukaisesti. ► Noudata tässä käyttöohjeessa kuvattuja toimintatapoja. Emme vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat määräystenvastaisesta käytöstä, virheellisesti suoritetuista korjauksista, luvattomasti suoritetuista muutoksista tai muiden kuin hyväksyttyjen varaosien käytöstä. Vastuu on yksin käyttäjän. SMZCD 400 A1...
 • Page 18: Turvaohjeet

  Laitteen moottorilohkon koteloa ei saa avata itse. Jos laitteen kotelo avataan itse, turvallisuus ei ole taattua eikä takuu ole voimassa. ► Irrota laite sähköverkosta heti käytön jälkeen. Laite on täysin jännitteetön ainoastaan silloin, kun verkkopistoke on irrotettu sähköverkosta. SMZCD 400 A1...
 • Page 19: Toimituslaajuus

  Kansi ja tiivisterengas – Moottorilohko ▯ Käyttöohje OHJE ► Tarkista toimituksen täydellisyys ja tarkista se näkyvien vaurioiden varalta. ► Jos toimitus on puutteellinen tai havaitaan puutteellisen pakkauksen tai kuljetuksen aiheuttamia vahinkoja, käänny huollon palvelunumeron puoleen (katso luku Huolto). SMZCD 400 A1...
 • Page 20: Laitteen Osat

  Pakkauksen palauttaminen materiaalikiertoon säästää raaka-aineita ja vähentää jätteiden syntymistä. Hävitä tarpeettomat pakkausmateriaalit paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti. OHJE ► Säilytä alkuperäispakkaus mahdollisuuksien mukaan laitteen takuuajan voidaksesi pakata laitteen asianmukaisesti, jos takuuhuolto on tarpeen. SMZCD 400 A1...
 • Page 21: Hienontaminen

  (max. 20 s) turbo Maitosuklaa/ tum- ma suklaa (tavan- 100 g 1 x 10 sekuntia turbo omainen 100 g:n levy) Naudanliha (murea, jänteet/luut 250 g pulssimainen (max. 20 s) turbo poistettu, kuutioitu (n. 2 x 2 cm)) SMZCD 400 A1...
 • Page 22 Älä koskaan poista elintarvikkeita kulhosta 7, jos terä 6 vielä pyörii. ► Pyörivä terä aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Ulos roiskuvat ruoka-aineet voivat liata paikkoja. 13) Odota, kunnes terä 6 seisoo paikoillaan. 14) Nosta moottorilohko 2 kannelta 3 ja irrota se. SMZCD 400 A1...
 • Page 23: Puhdistus Ja Hoito

  VAROITUS - LOUKKAANTUMISVAARA! Erittäin terävää terää 6 käsiteltäessä on olemassa loukkaantumisvaara. ► Kokoa yleisleikkuri käytön ja puhdistuksen jälkeen uudelleen kasaan, jotta et loukkaa itseäsi esillä olevaan terään 6. Pidä terä 6 poissa lasten ulottuvilta. SMZCD 400 A1...
 • Page 24: Säilytys

  Terä on jumittunut. Hienon- Irrota verkkopistoke ja nettavaa tuotetta on ehkä poista jonkin verran liikaa. hienonnettavaa tuotetta. Terä 6 ei pyöri. Terä on jumittunut. Hienon- Irrota verkkopistoke ja nettava tuote on ehkä liian poista liian kova hienon- kovaa. nettava tuote. SMZCD 400 A1...
 • Page 25: Laitteen Hävittäminen

  EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevia ohjeita Tämä laite vastaa perustavien vaatimusten ja muiden tärkei- den määräysten vastaavuuden suhteen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa EMC-direktiiviä 2004/108/EC sekä pienjännitelaitedirektiiviä 2006/95/EC. Täydellinen alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana maahantuojalta. Maahantuoja KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SMZCD 400 A1...
 • Page 26: Takuu

  Mahdollisesti jo ostettaessa olemassa olevista vaurioista ja puutteista on ilmoi- tettava heti pakkauksen avaamisen jälkeen, viimeistään kuitenkin kahden päivän sisällä ostopäiväyksestä. Takuuajan jälkeen suoritetut korjaukset ovat maksullisia. Huolto Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 89366 SMZCD 400 A1...
 • Page 27 SMZCD 400 A1...
 • Page 28 Service ............35 SMZCD 400 A1...
 • Page 29: Introduktion

  Det fi nns inga som helst möjligheter att sätlla krav på ersättning för skador som är ett resultat av att produkten använts på ett sätt som strider mot föreskrifterna, felaktigt utförda reparationer, otillåtna ändringar på produkten eller för att reserv- delar som inte är godkända använts. Allt ansvar vilar på användaren. SMZCD 400 A1...
 • Page 30: Säkerhetsanvisningar

  Du får inte öppna motorblockets hölje. Gör du det kan vi inte garantera säkerheten och garantin upphör att gälla. ► Bryt strömtillförseln till produkten så snart du använt den färdigt. Produkten är bara helt strömfri när kontakten dragits ut ur uttaget. SMZCD 400 A1...
 • Page 31: Leveransens Innehåll

  ► Kontrollera att leveransen är komplett och inte har några synliga skador. ► Om någonting saknas eller om leveransen skadats på grund av bristfällig förpackning eller i transporten ska du kontakta vår Service Hotline (se kapitel Service). SMZCD 400 A1...
 • Page 32: Komponenter

  Kassera förpackningar som inte behövs längre enligt gällande lokala bestämmelser. OBSERVERA ► Spara helst originalförpackningen under garantitiden så att du kan använda den för att packa ner produkten ordentligt om du skulle behöva skicka in den för att utnyttja garantin. SMZCD 400 A1...
 • Page 33: Hacka

  (max. 20 sek.) turbo mjölkchoklad/mörk choklad (vanliga 100 g 1 x 10 sekunder turbo 100 g-kakor) nötkött (mört, utan senor och ben, 250 g pulsdrift (max. 20 sek.) turbo skuret i tärningar (ca 2 x 2 cm)) SMZCD 400 A1...
 • Page 34 Ta aldrig upp livsmedel ur skålen 7 så länge kniven 6 snurrar. Du kan ► skada dig och skålens innehåll kan spruta ut och söla ner runt omkring. 13) Vänta tills kniven 6 står stilla. 14) Lyft av motorblocket 2 från locket 3 och ta av det. SMZCD 400 A1...
 • Page 35: Rengöring Och Skötsel

  När man handskas med den extremt vassa kniven 6 fi nns risk för skärskador. ► Montera ihop produkten igen när du använt och rengjort den färdigt så att ingen kan skada sig på den friliggande kniven 6. Se till så att kniven 6 är oåtkomlig för barn. SMZCD 400 A1...
 • Page 36: Förvaring

  Kniven 6 rör sig inte. Kniven är blockerad på Dra ut kontakten och ta grund av t.ex. för hårda bort de hårda ingredien- ingredienser. serna. SMZCD 400 A1...
 • Page 37: Kassera Produkten

  Den här produkten uppfyller de grundläggande kraven och övriga relevanta föreskrifter i det europeiska direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC samt lågspänningsdirektiv 2006/95/EC. En fullständig försäkran om överensstämmelse i original kan beställas av importören. Importör KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SMZCD 400 A1...
 • Page 38: Garanti

  När garantitiden är slut måste man betala för eventuella reparationer. Service Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 89366 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 89366 SMZCD 400 A1...
 • Page 39 SMZCD 400 A1...
 • Page 40 Service ............47 SMZCD 400 A1...
 • Page 41: Einführung

  Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden. ► Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwen- dung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SMZCD 400 A1...
 • Page 42: Sicherheitshinweise

  Sie dürfen das Motorblock-Gehäuse des Gerätes nicht öff nen. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt. ► Trennen Sie das Gerät sofort nach dem Gebrauch vom Stromnetz. Nur wenn Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, ist es vollständig stromfrei. SMZCD 400 A1...
 • Page 43: Lieferumfang

  Motorblock ● Bedienungsanleitung HINWEIS ► Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. ► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). SMZCD 400 A1...
 • Page 44: Bedienelemente

  Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungs- materialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. HINWEIS ► Heben Sie, wenn möglich, die Originalverpackung während der Garan- tiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können. SMZCD 400 A1...
 • Page 45: Zerkleinern

  (max. 20 Sek.) Vollmilch-/Zart- bitterschokolade 100 g 1 x 10 Sekunden turbo (handelsübliche 100 g-Tafel) Rindfl eisch (zart, Sehnen/Knochen entfernt, 250 g pulsierend turbo (max. 20 Sek.) in Würfel geschnit- ten (ca. 2 x 2 cm)) SMZCD 400 A1...
 • Page 46 Messer 6 noch dreht. Es besteht Verletzungsgefahr und heraus- spritzender Inhalt könnte zu Verschmutzungen führen. 13) Warten Sie bis das Messer 6 still steht. 14) Heben Sie den Motorblock 2 vom Deckel 3 und nehmen Sie ihn ab. SMZCD 400 A1...
 • Page 47: Reinigung Und Pfl Ege

  Beim Umgang mit dem extrem scharfen Messer 6 besteht Verletzungsge- ► fahr. Setzen Sie das Gerät nach Benutzung und Reinigung wieder zusam- men, damit Sie sich nicht am freiliegenden Messer 6 verletzen. Machen Sie das Messer 6 für Kinder unzugänglich. SMZCD 400 A1...
 • Page 48: Aufbewahren

  Das Messer ist, z.B. durch cker und entnehmen Sie zu viel Füllgut, blockiert. etwas Füllgut. Das Messer 6 dreht sich nicht. Ziehen Sie den Netzste- Das Messer ist, z.B. durch cker und entfernen Sie das zu hartes Füllgut, blockiert. harte Füllgut. SMZCD 400 A1...
 • Page 49: Gerät Entsorgen

  Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagneti- sche Verträglichkeit 2004/108/EC sowie der Niederspan- nungsrichtlinie 2006/95/EC. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich. Importeur KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND www.kompernass.com SMZCD 400 A1...
 • Page 50: Garantie

  Tel.: 01805 772 033 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.de IAN 89366 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 89366 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 89366 SMZCD 400 A1...
 • Page 51 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila Informationsstatus · Stand der Informationen: 02 / 2013 · Ident.-No.: SMZCD400A1012013-1 IAN 89366...

This manual is also suitable for:

89366